Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học loài bọ ánh kim oides sp (coleoptera chrysomelidae) hại hồi và biện pháp phòng trừ tại lạng sơn

216 18 0
  • Loading ...
1/216 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:08

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÙI VĂN DŨNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC, SINH THÁI HỌC LOÀI BỌ ÁNH KIM OIDES SP (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) HẠI HỒI BIỆN PHÁP PHÕNG TRỪ TẠI LẠNG SƠN LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÙI VĂN DŨNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC, SINH THÁI HỌC LOÀI BỌ ÁNH KIM OIDES SP (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) HẠI HỒI BIỆN PHÁP PHÕNG TRỪ TẠI LẠNG SƠN Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật Mã số: 9620112 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Phạm Thị Vƣợng GS.TS Phạm Quang Thu Hà Nội, 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Các tài liệu trích dẫn đƣợc rõ nguồn gốc giúp đỡ đƣợc cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận án Bùi Văn Dũng ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án này, trƣớc hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Thị Vƣợng, GS.TS Phạm Quang Thu, GS.TS Hà Quang Hùng dành cho tơi nhiều thời gian q báu, quan tâm, tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi suốt chặng đƣờng làm nghiên cứu sinh hoàn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Viện, nhà khoa hoc, lãnh đạo cán Bộ mơn Chẩn đốn Giám định Dịch hại & Thiên địch - Viện Bảo vệ thực vật giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi mặt cho suốt thời gian thực đề tài Trân trọng cảm ơn TS Đặng Thị Đáp, GS.TS Nguyễn Viết Tùng nhà khoa học quan tâm, trao đổi, góp ý cho tơi q trình thực cơng trình nghiên cứu Trân trọng cảm ơn, UBND xã Tân Đoàn, Tràng Phái, Khánh Khê Sở Khoa học & Công nghệ, sở NN&PTNT, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ tơi hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn tới các Thầy giáo, Cô giáo, Ban Đào tạo sau đại học, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giúp đỡ tơi q trình học tập làm luận án Lòng biết ơn sâu sắc xin đƣợc gửi tới ngƣời thân gia đình, tới tất bạn bè, đồng nghiệp ln bên, động viên, giúp đỡ suốt trình làm nghiên cứu sinh hồn thành luận án Hà Nội, ngàytháng năm 2018 Tác giả luận án Bùi Văn Dũng iii MỤC LỤC Nội dung Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Các ký hiệu chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình xii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích 2.2 Yêu cầu 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học đề tài 3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Những đóng góp đề tài Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc 1.2.1 Tầm quan trọng, ý nghĩa kinh tế hồi sâu hại chúng 1.2.1.1 Tầm quan trọng, ý nghĩa kinh tế hồi 1.2.1.2 Sâu bệnh hại hồi 1.2.2 Nghiên cứu bọ ánh kim hại hồi iv 1.2.2.1 1.2.2.2 Thành phần loài Đặc điểm phát sinh gây hại 10 1.2.3 Biện pháp phòng trừ sâu hại hồi 13 1.3 Tình hình nghiên cứu nƣớc 14 1.3.1 Tầm quan trọng, ý nghĩa kinh tế hồi 14 1.3.2 Nghiên cứu bọ ánh kim sâu bệnh hại hồi 15 1.3.3 Đặc điểm sinh vật học, sinh thái học số loài sâu hại hồi 21 1.3.4 Biện pháp phòng trừ sâu hại hồi 31 1.4 Nhận xét chung vấn đề quan tâm 32 Chƣơng VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP 33 NGHIÊN CỨU 2.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 33 2.1.1 Một vài nét địa điểm nghiên cứu 33 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 34 2.2 Thời gian nghiên cứu 35 2.3 Vật liệu dụng cụ nghiên cứu 35 2.3.1 Vật liệu dụng cụ nghiên cứu phòng thí nghiệm 35 2.3.2 Vật liệu dụng cụ nghiên cứu nhà lƣới đồng 35 ruộng 2.4 Nội dung nghiên cứu 35 2.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 36 2.5.1 Điều tra, xác định thành phần loài sâu hại thiên địch quan 36 trọng hồi Lạng Sơn 2.5.1.1 Điều tra, thu thập xác định thành phần sâu hại hồi 36 2.5.1.2 Đặc điểm hình thái gây hại số loại sâu hại quan trọng 38 hồi 2.5.1.3 Điều tra, thu thập xác định thành phần thiên địch hồi 38 2.5.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài bọ ánh kim Oides sp 39 2.5.2.1 Xác định loài bọ ánh kim Oides sp hại hồi 39 v 2.5.2.2 Đặc điểm hình thái bọ ánh kim Oides sp 2.5.2.3 Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học bọ ánh kim Oides sp 39 41 2.5.3 47 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học, diễn biến số lƣợng loài Oides sp 2.5.3.1 Nghiên cứu ảnh hƣởng nhiệt độ, ẩm độ, lƣợng mƣa đến thời 47 điểm trứng nở BAK Oides sp 2.5.3.2 Nghiên cứu ảnh hƣởng độ tuổi hồi, hƣớng rừng khác 48 nhau, vị trí đồi khác yếu tố lâm sinh đến diễn biến mật độ sâu non trƣởng thành bọ ánh kim Lạng Sơn, năm 2013 2014 2.5.4 Nghiên cứu số biện pháp phòng trừ bọ ánh kim Oides sp 48 2.5.4.1 Nghiên cứu phòng trừ BAK biện pháp lâm sinh giới 48 vật lý 2.5.4.2 Phòng chống bọ ánh kim sử dụng lồi thiên địch 51 2.5.4.3 Phòng chống bọ ánh kim số thuốc sinh học 55 2.5.4.4 Phòng chống bọ ánh kim biện pháp hóa học 57 2.5.4.5 Nghiên cứu xây dựng mơ hình phòng chống tổng hợp bọ ánh 58 kim Oides sp với tham gia cộng đồng 2.5.4.6 Phƣơng pháp tính tốn xử lý số liệu 59 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 60 3.1 Thành phần loài sâu hại thiên địch hồi Lạng Sơn 60 3.1.1 Điều tra, thu thập xác định thành phần sâu hại hồi 60 3.1.2 Đặc điểm hình thái gây hại số loại sâu hại quan trọn 65 hồi 3.1.2.1 Sâu đo hoa Pogonopygia nigralbata Warrant 65 3.1.2.2 Rệp muội nâu Aphis aurantii 67 3.1.2.3 Rệp muội xanh Polytrichaphis fragilis 68 3.1.3 Thành phần thiên địch hồi 69 3.2 Xác định tên khoa học, đặc điểm hình thái, sinh học 72 vi 3.2.1 loài Oides sp Xác định loài bọ ánh kim Oides sp hại hồi 72 3.2.2 Đặc điểm nhận dạng BAKĐM Oides duporti Laboissiere 74 3.2.3 Tìm hiểu phổ ký chủ BAKĐM Oides duporti 85 3.2.4 Đặc điểm sinh học loài bọ ánh kim đồi mồi Oides duporti 89 3.2.4.1 Thời gian sống khả sinh sản trƣởng thành 89 3.2.4.2 Thời gian phát triển, vòng đời bọ ánh kim đồi mồi (Oides 99 duporti) 3.2.4.3 Tỉ lệ hoàn thành phát triển pha Oides duporti 103 3.2.4.4 Mức độ gây hại bọ ánh kim đồi mồi Oides duporti 104 3.3 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học bọ ánh kim đồi mồi 105 Oides duporti 3.3.1 Mức độ tiêu thu thức ăn loài bọ ánh kim đồi mồi Oides 105 duporti 3.3.2 Quy luật phát sinh gây hại loài Oides duporti theo thời 107 kỳ vật hâu hồi Lạng Sơn 3.3.3 Ảnh hƣởng nhiệt độ, ẩm độ, lƣợng mƣa đến thời điểm trứng nở 108 3.3.4 Ảnh hƣởng độ tuổi hồi đến diễn biến mật độ sâu non 110 trƣởng thành bọ ánh kim đồi mồi Oides duporti Lạng Sơn, năm 2013 2014 3.3.5 Ảnh hƣởng hƣớng rừng hồi đến diễn biến mật độ sâu 112 non trƣởng thành Oides duporti Lạng Sơn, năm 2013 2014 3.3.6 Ảnh hƣởng vị trí khác rừng hồi đến diễn biến 113 mật độ sâu non trƣởng thành Oides duporti Lạng Sơn, năm 2013 2014 3.3.7 Ảnh hƣởng yếu tố lâm sinh đến diễn biến mật độ sâu non 115 trƣởng thành Oides duporti Lạng Sơn, năm 2013 2014 3.4 Nghiên cứu biện pháp phòng chống bọ ánh kim đồi mồi Oides 117 vii 3.4.1 duporti theo hƣớng quản lý dịch hại tổng hợp Phòng chống bọ ánh kim đồi mồi Oides duporti biện pháp 117 lâm sinh giới vật lý 3.4.2 Phòng chống bọ ánh kim đồi mồi Oides duporti sử dụng 119 loài thiên địch 3.4.2.1 Thành phần thiên địch bọ ánh kim đồi mồi Oides duporti 120 3.4.3 Phòng chống bọ ánh kim đồi mồi Oides duporti số 128 thuốc BVTV sinh học 3.4.4 Phòng chống bọ ánh kim đồi mồi Oides duporti biện pháp 132 hóa học 3.4.5 Mơ hình áp dụng biện pháp phòng chống bọ ánh kim đồi mồi 134 Oides duporti theo hƣớng quản lý dịch hại tổng hợp 3.4.6 Đề xuất quy trình quản lý tổng hợp bọ ánh kim đồi mồi hại 139 hồi tỉnh Lạng Sơn KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 142 Kết luận 142 Đề nghị 143 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG 144 BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO 145 PHỤ LỤC 155 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Từ viết tắt BVTV Bảo vệ thực vật BAK Bọ ánh kim BAKĐM Bọ ánh kim đồi mồi BNNPTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn BPSD Bộ phận sinh dục cs Cộng CT Công thức FAO Tổ chức Nông lƣơng giới (Food and Agriculture Organization) IPM Quản lý dịch hại tổng hợp 10 KHCN Khoa học - công nghệ 11 NXB Nhà xuất 12 RH Ẩm độ tƣơng đối khơng khí (%) 13 PTNT Phát triển nơng thơn 14 ƠTC Ơ tiêu chuẩn 15 STT Số thứ tự 16 tC Nhiệt độ khơng khí (độ C) 17 TT Trƣởng thành 18 WA Thạch nƣớc o PHỤ LỤC Tóm tắt quy trình Quy trình phòng trừ bọ ánh kim hại hồi tỉnh Lạng Sơn 1) Biện pháp sinh học: 1) Biện pháp thủ Biện pháp hóa học: Phun chế phẩm sinh cơng: - Thả bọ xít lồi Cazira Vòng đời BAKĐM Pha Các trƣởng thành horvathi (từ tuổi đến trƣởng thành) thả lên số lƣợng 20 con/cây - Phun chế phẩm sinh học Beauveria bassiana - Xới xung quanh học Beauveria bassiana tán hồi độ sâu từ 1-3cm 2) Biện pháp hóa học: - - Dùng thuốc sinh học: Enasin 32WP, Elincol 12ME, phun lên Thuốc Enasin 32WG phun đƣợc dƣới phẩm sinh học (Beauveria bassiana) với đất khô cát theo tỉ lệ 1:3 rắc xung quanh tán hồi giải pháp phòng Trộn chế dạng bột trộn lẫn phụ gia chất trơ trấu, cám gạo nghiền nhỏ theo tỉ lệ 1:15 phun vào lúc sáng sớm chiều mát Pha tiền nhộng nhộng - Dùng thuốc sinh học: Enasin 32WP, Elincol 12ME, phun lên 3) Biện pháp hóa học: chống BAKĐ M 2) Biện pháp sinh học: Pha sâu non * Biện pháp thủ công: dùng tay hủy ổ trứng cành tăm, nách Thƣờng nằm vị trí cách đỉnh chồi từ 3-5cm - Dùng thuốc hóa học: * Biện pháp - Dùng thuốc hóa học: Wamtox 50EC, Cyperkill EC, Altach EC, phun ƣớt lên Pha trứng Tháng Thời gian phát triển T1-T2 Lộc xuân thủ Rắc thuốc Vibasu Wamtox 50EC, cộng: Dùng tay hủy 10GR dạng hạt trộn Cyperkill EC, Altach ổ trứng cành lẫn đất khô đập nhỏ EC, v.v tăm, nách cát theo tỉ lệ 1:3 Thƣờng nằm vị trí rắc xung quanh tán cách đỉnh chồi từ hồi 3-5cm T3 Thu hoạch hồi tứ quý T4 Lá non T5-T8 Ra hoa thu hoạch hồi mùa T9-T12 Quả non PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU 1/ BALANCED ANOVA FOR VARIATE SP1N FILE BAK1 2/ 6/14 7:25 :PAGE VARIATE V003 SP1N LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF MEAN SQUARES LN F RATIO PROB ER ============================================================================= CT$ NL 10429.7 57.7675 * RESIDUAL 3476.58 114.08 0.000 28.8838 0.95 0.441 182.847 30.4745 * TOTAL (CORRECTED) 11 10670.3 970.032 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SP3N FILE BAK1 2/ 6/14 7:25 :PAGE VARIATE V004 SP3N LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ NL 8455.58 57.4163 * RESIDUAL 2818.53 286.08 0.000 28.7081 2.91 0.130 59.1139 9.85232 * TOTAL (CORRECTED) 11 8572.11 779.283 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SP5N FILE BAK1 2/ 6/14 7:25 :PAGE VARIATE V005 SP5N LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ NL 4229.79 8.07531 * RESIDUAL 1409.93 4.03765 72.01 0.000 0.21 0.820 117.482 19.5804 * TOTAL (CORRECTED) 11 4355.35 395.941 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SP7N FILE BAK1 :PAGE 2/ 6/14 7:25 VARIATE V006 SP7N LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ NL 3051.57 1017.19 23.7408 11.8704 * RESIDUAL 44.22 0.000 0.52 0.624 138.014 23.0024 * TOTAL (CORRECTED) 11 3213.33 292.121 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SP10N FILE BAK1 2/ 6/14 7:25 :PAGE VARIATE V007 SP10N LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ NL 2514.30 838.100 33.3091 16.6546 * RESIDUAL 65.99 0.000 1.31 0.338 76.2046 12.7008 * TOTAL (CORRECTED) 11 2623.81 238.529 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SP14N FILE BAK1 2/ 6/14 7:25 :PAGE VARIATE V008 SP14N LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ NL 1532.41 510.802 14.1756 7.08782 * RESIDUAL 33.37 0.001 0.46 0.653 91.8376 15.3063 * TOTAL (CORRECTED) 11 1638.42 148.947 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BAK1 :PAGE 2/ 6/14 7:25 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS SP1N SP3N SP5N SP7N 66.7267 84.1367 91.6333 95.4400 3 78.8233 91.9467 96.4767 97.5467 55.5533 66.2767 76.3500 81.5467 1.65667 23.3733 48.3333 57.5300 SE(N= 5%LSD 3) 6DF 3.18719 1.81221 2.55476 11.02506.268738.83732 2.76902 9.57848 CT$ NOS SP10N SP14N 96.3867 98.2000 3 99.1000 99.0400 85.0967 87.7833 62.3767 71.0033 SE(N= 3) 5%LSD 2.05757 6DF 2.25878 7.11746 7.81348 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS SP1N SP3N SP5N SP7N 48.5875 63.3400 78.3875 83.1500 53.7175 68.0025 79.0950 84.6675 49.7650 67.9575 77.1125 81.2300 SE(N= 4) 5%LSD 2.76018 6DF NL NOS 1.56942 9.54792 SP10N 5.42888 84.0925 89.4025 88.0225 90.0950 85.1050 87.5225 5%LSD 1.78191 6DF 2.39804 7.65335 8.29521 SP14N SE(N= 4) 2.21249 6.16390 1.95616 6.76667 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BAK1 2/ 6/14 7:25 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= 12) -NO SD/MEAN | BASED ON BASED ON OBS DEVIATION C OF V |CT$ |NL| TOTAL SS RESID SS | % | | | | | | | SP1N 12 50.690 31.145 5.5204 10.9 0.0001 0.4409 SP3N 12 66.433 27.916 3.1388 4.7 0.0000 0.1301 SP5N 12 78.198 19.898 4.4250 5.7 0.0001 0.8198 SP7N 12 83.016 17.092 4.7961 5.8 0.0004 0.6244 SP10N 12 85.740 15.444 3.5638 4.2 0.0002 0.3377 SP14N 12 89.007 12.204 3.9123 4.4 0.0007 0.6533 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KQ FILE BAK 11/ 4/16 10:41 :PAGE VARIATE V003 KQ LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ NL 174.960 3.72494 174.960 1.86247 * RESIDUAL 145606 728028E-01 ****** 0.000 25.58 0.036 * TOTAL (CORRECTED) 178.831 35.7661 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BAK 11/ 4/16 10:41 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ - CT$ NOS KQ 69.3167 58.5167 SE(N= 3) 0.155781 5%LSD 2DF 1.934797 - MEANS FOR EFFECT NL - NL NOS KQ 63.2300 2 65.0200 SE(N= 2) 5%LSD 2DF 63.5000 0.190792 1.14489 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BAK 11/ 4/16 10:41 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 6) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 63.917 5.9805 0.26982 2/ BALANCED ANOVA FOR VARIATE 5NSXL KQ FILE BAK1 C OF V |CT$ % |NL | | | | | | | | | 3.4 0.0003 11/ 3/16 17:59 0.0361 :PAGE VARIATE V003 5NSXL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ NL 174.744 8.69082 174.744 4.34541 * RESIDUAL 472037 236018 740.38 0.001 18.41 0.051 * TOTAL (CORRECTED) 183.907 36.7814 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 7NSXL FILE BAK1 11/ 4/16 17:59 :PAGE VARIATE V004 7NSXL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ NL 175.609 3.70604 175.609 1.85302 ****** 0.000 22.34 0.042 * RESIDUAL 165906 829532E-01 * TOTAL (CORRECTED) 179.481 35.8961 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 10NSXL FILE BAK1 11/ 3/16 17:59 :PAGE VARIATE V005 10NSXL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ NL 3.85602 871301 3.85602 435650 * RESIDUAL 7.45945 3.72973 1.03 0.417 0.12 0.895 * TOTAL (CORRECTED) 12.1868 2.43736 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BAK1 11/ 3/16 17:59 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ - CT$ NOS 5NSXL 7NSXL 1ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BAK1 10NSXL 11/ 3/16 17:59 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN (N= 6) STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS % |NL | | | | | | | | | 5NSXL 52.437 6.0648 0.48582 0.9 0.0008 0.0506 7NSXL 63.927 5.9913 0.28802 0.5 0.0004 0.0416 10NSXL 77.815 1.5612 1.9313 2.5 0.4173 0.8948 2/ BALANCED ANOVA FOR VARIATE 1NSP FILE BAK2 3/ 6/14 8:15 :PAGE VARIATE V003 1NSP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES LN SQUARES F RATIO PROB ER ============================================================================= CT$ NL 11360.9 32.8889 * RESIDUAL 5680.44 277.85 0.000 16.4444 0.80 0.511 81.7777 20.4444 * TOTAL (CORRECTED) 11475.6 1434.44 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 3NSP FILE BAK2 3/ 6/14 8:15 :PAGE VARIATE V004 3NSP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ NL * RESIDUAL 10962.7 34.6667 5481.33 205.55 0.001 17.3333 0.65 0.572 106.665 26.6663 * TOTAL (CORRECTED) 11104.0 1388.00 BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V005 5NSP 5NSP FILE BAK2 :PAGE 3/ 6/14 8:15 LN SOURCE OF VARIATION SQUARES DF SUMS OF MEAN SQUARES LN F RATIO PROB ER ============================================================================= CT$ NL 6962.67 42.6667 * RESIDUAL 3481.33 522.19 0.000 21.3333 3.20 0.148 26.6669 6.66673 * TOTAL (CORRECTED) 7032.00 879.000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 7NSP FILE BAK2 3/ 6/14 8:15 :PAGE VARIATE V006 7NSP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ NL 5979.56 32.8889 * RESIDUAL 2989.78 16.4444 354.05 0.000 1.95 0.257 33.7779 8.44446 * TOTAL (CORRECTED) 6046.22 755.778 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 10NSP FILE BAK2 :PAGE 3/ 6/14 8:15 VARIATE V007 10NSP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ NL * RESIDUAL 3307.56 16.8889 1653.78 195.84 0.001 8.44444 1.00 0.446 33.7781 8.44453 * TOTAL (CORRECTED) 3358.22 419.778 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 14NSP FILE BAK2 :PAGE 3/ 6/14 8:15 VARIATE V008 14NSP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ NL 2312.00 50.6667 * RESIDUAL 1156.00 25.3333 45.63 0.003 1.00 0.446 101.333 25.3334 * TOTAL (CORRECTED) 2464.00 308.000 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BAK2 3/ 6/14 8:15 :PAGE CT$ NOS 1NSP 3NSP 76.6667 86.6667 5NSP 7NSP 94.6667 98.0000 3 89.3333 95.3333 0.000000 14.0000 36.0000 SE(N= 5%LSD 3) 2.61052 4DF CT$ 74.0000 NOS 2.98141 10NSP 100.000 100.000 3 100.000 100.000 59.3333 66.0000 5%LSD 1.67775 4DF 1.67774 6.57639 14NSP 3) 44.0000 10.232711.68655.84330 SE(N= 1.49072 99.3333 2.90594 6.5764111.3906 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 1NSP 3NSP 5NSP 7NSP 50.0000 60.6667 72.6667 82.6667 52.6667 65.3333 78.0000 80.6667 3 48.0000 64.0000 75.3333 78.0000 5%LSD NL 4DF NOS 10.232711.68655.84330 10NSP 14NSP 6.57639 3 86.6667 84.6667 90.6667 85.3333 3 88.0000 90.0000 SE(N= 3) 5%LSD 1.67775 4DF 2.90594 6.57641 11.3906 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BAK2 3/ 6/14 8:15 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ |NL| (N= 9) NO OBS SD/MEAN | | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | | | | | | 1NSP 50.222 37.874 4.5216 9.0 0.0004 0.5106 3NSP 63.333 37.256 5.1639 8.2 0.0005 0.5718 5NSP 75.333 29.648 2.5820 3.4 0.0002 0.1481 7NSP 80.444 27.491 2.9059 3.6 0.0003 0.2568 10NSP 86.444 20.488 2.9059 3.4 0.0006 0.4459 14NSP 88.667 17.550 5.0332 5.7 0.0030 0.4459 3/ BALANCED ANOVA FOR VARIATE VAR03 FILE TN6 14/12/13 6:33 :PAGE VARIATE V003 VAR03 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= VAR01 VAR02 5760.11 681.513 * RESIDUAL 1152.02 340.757 9.61 0.002 2.84 0.104 10 1198.59 119.859 * TOTAL (CORRECTED) 17 7640.21 449.424 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN6 :PAGE MEANS FOR EFFECT VAR01 VAR01 14/12/13 6:33 NOS VAR03 65.3167 3 62.5400 3 58.8767 94.9700 45.6233 92.3833 SE(N= 3) 6.32085 5%LSD 10DF 19.9172 VAR02 NOS VAR03 66.2067 65.0217 78.6267 SE(N= 6) 5%LSD 10DF 4.46951 14.0836 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN6 14/12/13 6:33 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= 18) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS VAR03 18 69.952 DEVIATION C OF V |VAR01 |VAR02 | | % | RESID SS 21.200 10.948 | | | | 15.7 0.0016 | | 0.1043 4/ BALANCED ANOVA FOR VARIATEKQ FILE HAO 11/12/13 12:33 :PAGE VARIATE V003 KQ LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES SQUARES MEAN F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT NL 5828.66 747.246 * RESIDUAL 1165.73 373.623 8.17 0.003 2.62 0.121 10 1426.95 142.695 * TOTAL (CORRECTED) 17 8002.86 470.757 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HAO :PAGE 11/12/13 12:33 MEANS FOR EFFECT CT CT NOS KQ 63.2362 62.5395 3 58.8766 94.9688 45.6239 92.3842 SE(N= 3) 6.89675 5%LSD 10DF 21.7319 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS KQ 66.2065 63.9823 78.6259 SE(N= 6) 4.87674 5%LSD 10DF 15.3668 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HAO :PAGE 11/12/13 12:33 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= 18) KQ DEVIATION C OF V |CT|NL| SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | 18 69.605 21.697 11.946 | | | | | 17.2 0.0029 0.1207 5/ BALANCED ANOVA FOR VARIATE KQ FILE HAO1 11/12/13 12:34 :PAGE VARIATE V003 KQ LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES SQUARES MEAN F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL 5828.66 1165.736.43 0.004 12 2174.20 181.183 - * TOTAL (CORRECTED) 17 8002.86 470.757 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HAO1 11/12/13 12:34 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS KQ CT2 63.2362 CT3 62.5395 CT4 58.8766 CT5 94.9688 CT6 45.6239 CT7 92.3842 SE(N= 3) 7.77139 5%LSD 12DF 23.9463 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HAO1 11/12/13 12:34 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= 18) KQ DEVIATION C OF V |CT$ | SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | 18 69.605 21.697 13.460 | | 19.3 0.0041 6/ BALANCED ANOVA FOR VARIATE KQ FILE TC 26/12/13 6: :PAGE Phong tru BAK bang bien phap thu cong VARIATE V003 KQ LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES SQUARES MEAN F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT NL 3279.75 51.5012 3279.75 25.7506 146.95 0.005 1.15 0.464 * RESIDUAL 44.6376 22.3188 * TOTAL (CORRECTED) 3375.88 675.177 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TC 26/12/13 6: :PAGE Phong tru BAK bang bien phap thu cong MEANS FOR EFFECT CT CT NOS KQ 45.6233 92.3833 SE(N= 3) 2.72756 5%LSD 2DF 16.3674 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS KQ 67.7050 2 66.2450 73.0600 SE(N= 2) 3.34057 5%LSD 2DF 20.0458 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TC 26/12/13 6: :PAGE Phong tru BAK bang bien phap thu cong F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= KQ 6) NO BASED ON OBS TOTAL SS 69.003 25.984 DEVIATION C OF V |CT|NL| SD/MEAN | BASED ON RESID SS 4.7243 | % | | | | | | | 7.8 0.0046 0.4642 ... định loài bọ ánh kim Oides sp hại hồi 39 v 2.5.2.2 Đặc điểm hình thái bọ ánh kim Oides sp 2.5.2.3 Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học bọ ánh kim Oides sp 39 41 2.5.3 47 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái. .. khoa học đề xuất giải pháp phòng chống hiệu quả, việc nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái chúng cần thiết Với lý nêu nghiên cứu sinh tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái. .. loài nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học, diễn biến mật độ, gây hại bọ ánh kim Oides sp. , đề xuất áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp bọ ánh kim đạt hiệu kinh tế, phục vụ sản xuất hồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học loài bọ ánh kim oides sp (coleoptera chrysomelidae) hại hồi và biện pháp phòng trừ tại lạng sơn, Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học loài bọ ánh kim oides sp (coleoptera chrysomelidae) hại hồi và biện pháp phòng trừ tại lạng sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay