Giáo án tin học lớp 9

59 12 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:44

Tiết 38 Bài 10: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU (tt) I MỤC TIÊU Sau học, HS đạt được: Kiến thức: - Thay đổi vị trí kích thước hình ảnh trang chiếu - Sao chép di chuyển trang chiếu Kỹ năng: Thực tốt kĩ chỉnh sửa hình ảnh trang chiếu, chép di chuyển trang chiếu Thái độ: Tích cực học tập thực hành thao máy tính Định hướng hình thành lực: Tạo trình chiếu đẹp sinh động II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên: - Thiết bị dạy học: Phòng máy vi tính, máy chiếu - Học liệu: Sách giáo khoa, giáo án, phần mềm học tập Chuẩn bị học sinh: - Xem trước - Sách, dụng cụ học tập III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Tiến trình học A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (1) Mục tiêu: Tạo động để học sinh có nhu cầu tìm hiểu cách thay đổi vị trí kích thước hình ảnh (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Nêu vấn đề, vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: Sách hướng dẫn, phòng máy (5) Sản phẩm: HS có mong muốn chỉnh sửa vị trí kích thước hình ảnh Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - GV cho học sinh quan sát - Quan sát trình chiếu trình chiếu có hình ảnh hình chèn vào trang chiếu (kích thước vị trí cách hình ảnh chưa phù hợp) u cầu: Các nhóm quan sát, thảo luận cho nhận xét vị trí kích thước ảnh trang chiếu? - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: + Các hình ảnh trang chiếu có kích thước chưa phù hợp (hình nhỏ, hình lớn) vị trí chưa hợp lí - GV cho HS nhóm báo - Đại diện nhóm báo cáo, trao đổi kết cáo nhóm - HS so sánh kết nhóm với nhóm - Nhận xét kết khác nhóm - Chú ý lắng nghe GV: Đặt vấn đề Trong nhiều trường hợp, hình ảnh chèn vào trang chiếu có vị trí kích thước chưa phù hơp, - Nảy sinh nhu cầu muốn cần phải thay đổi thay thay đổi vị trí kích đổi chúng Vậy làm để thước hình ảnh thay đổi vị trí kích trang chiếu thước hình ảnh, sang hoạt động B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Thay đổi vị trí kích thước hình ảnh (1) Mục tiêu: HS biết cách thay đổi vị trí kích thước hình ảnh (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Nêu vấn đề, vấn đáp, thực hành mẫu máy tính (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, làm việc cá nhân, nhóm (4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, phòng máy (5) Sản phẩm: Thay đổi vị trí kích thước hình ảnh trang chiếu Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Em nhắc lại thao - Nhắc lại thao tác Thay đổi vị trí kích thước tác chỉnh sửa vị trí chỉnh sửa vị trí kích hình ảnh kích thước hình ảnh thước hình ảnh - Để thực thao tác văn Word? văn Word hình ảnh trước hết ta cần phải chọn hình ảnh - Gọi học sinh khác - Cá nhân thực - Để chọn hình ảnh thực thao tác thao tác máy tính chèn trang chiếu, ta cần máy tính nháy chuột hình ảnh GV nhân mạnh kiến thức: Chú ý lắng nghe - Hình ảnh chọn có đường Muốn thực thao viền bao quanh với nút tác hình ảnh trước tròn nhỏ nằm đường viền hết ta cần phải chọn hình - Các thao tác với hình ảnh ảnh chọn: Để chọn hình ảnh em - HS trả lời + Nháy chuột lên hình + Xóa hình ảnh: Nhấn phím làm nào? Delete Hình ảnh sau ảnh để chọn) + Có đường viền bao + Thay đổi vị trí: Đưa trỏ chọn có khác biệt? - Yêu cầu học sinh hoạt quanh với nút nhỏ chuột lên hình ảnh kéo thả để di chuyển đến vị trí khác động nhóm tìm hiểu - Hoạt động nhóm thao tác với hình ảnh - Đại diện nhóm trình + Thay đổi kích thước: Kéo thả chọn trang bày thao tác với nút nhỏ đường viền để hình ảnh tăng giảm kích thước chiếu? chọn trang chiếu ảnh - Cho học sinh thực hành + Thay đổi thứ tự lớp hình mẫu thao tác: Xóa ảnh: hình ảnh, thay đổi vị trí, Thực hành thao Bước 1: Chọn hình ảnh cần thay đổi kích thước, thay với hình ảnh máy chuyển lên lớp (hoặc đưa đổi thứ tự lớp hình tính xuống lớp dưới) ảnh máy tính Bước 2: Nháy nút phải chuột để - GV quan sát trình mở bảng chọn và: thực hiện, gợi ý, hướng - Chọn Bring to Front chọn dẫn (nếu HS cần giúp đỡ) Bring to Front để chuyển hình - Nhận xét kết ghi ảnh lên lớp Bring nhận kiến thức học to Forward để chuyển lên sinh - Chú ý lắng nghe lớp - Chọn Send to Back chọn Send to Back để đưa hình ảnh xuống lớp dươi Send Forward để đưa xuống lớp Sao chép di chuyển trang chiếu (1) Mục tiêu: HS biết cách chép di chuyển trang chiếu (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Nêu vấn đề, vấn đáp, thực hành mẫu máy tính (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, làm việc cá nhân, nhóm (4) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa, phòng máy (5) Sản phẩm: Tạo trình chiếu phù hợp Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Yêu cầu học sinh đọc nội Sao chép di chuyển trang dung sách giáo khoa trả - Đọc nội dung sách chiếu lời câu hỏi sau: giáo khoa - Cách thuận tiện để chép - Làm thể để chép di chuyển trang chiếu hiển di chuyển trang chiếu Dựa vào nội dung thị trình chiếu chế độ cách thuận tiện nhất? sách giáo khoa xếp cách nháy nút góc - Để chọn trang chiếu em kiến thức biết để phải , bên sổ làm nào? trả lời câu hỏi - Các thao tác với trang chiếu: Làm để chép + Chọn trang chiếu: Nháy chuột trang chiếu? lên trang chiếu cần chọn Nếu Di chuyển trang chiếu khác muốn chọn nhiều trang chiếu, cần với chép điểm nào? giữ phím Ctrl nháy chuột - Gọi học sinh thực - Cá nhân thực + Sao chép toàn trang chiếu: thao tác máy tính - GV quan sát q trình thao tác máy tính Chọn trang chiếu cần chép chọn lệnh Copy, nháy chuột vào vị thực hiện, gợi ý, hướng dẫn Chú ý lắng nghe trí cần chép chọn lệnh Paste (nếu HS cần giúp đỡ) - Nhận xét kết ghi nhận + Di chuyển trang chiếu: Tương tự kiến thức học sinh chép, sử dụng lệnh Cut thay cho lệnh Copy Chú ý: Có thể sử dụng thao tác kéo thả thay cho sử dụng nút lệnh C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (1) Mục tiêu: Thực hành thao tác chỉnh sửa hình ảnh chép trang chiếu (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Thực hành trực tiếp máy tính (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, hoạt động cặp đôi (4) Phương tiện dạy học: Sách hướng dẫn, phòng máy (5) Sản phẩm: Một trình chiếu theo yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - GV đưa yêu cầu: - Nhận yêu cầu tập + Mở trình chiếu có hình ảnh tiết học trước - HS hoạt động cặp đơi + Chỉnh sửa vị trí kích thực hành thao tác thước hình ảnh cho phù hợp máy tính theo yêu cầu với trang chiếu GV + Hiển thị trình chiếu - Nhóm trưởng quan sát chế xếp + Sao chép thêm vài trang kết thành viên nhóm chiếu cho trình chiếu + GV thu vài máy trình chiếu kết - Quan sát so sánh kết bạn với kết cho lớp quan sát Nhận xét làm - Chý ý lắng nghe D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (1) Mục tiêu: Rèn luyện thao tác với hình ảnh trang chiếu (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Thực hành trực tiếp máy tính (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, hoạt động cặp đôi (4) Phương tiện dạy học: Sách hướng dẫn, phòng máy (5) Sản phẩm: Một trình chiếu có hình ảnh phù hợp Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Giao việc: + Mở trình chiếu vê - Nhận yêu cầu thực thắng cảnh quê hương em hành + Lựa chọn hình ảnh phù hợp để đưa vào trang - HS hoạt động cặp đôi chiếu cho nội dung trang thực hành thao tác chiếu thêm sinh động máy tính theo yêu cầu + Thay đổi vị trí, kích thước GV hình ảnh cho phù hợp - GV quan sát q trình thực - Nhóm trưởng quan sát hành, gợi ý, hướng dẫn (nếu HS cần giúp đỡ) + GV thu vài máy trình chiếu kết cho lớp quan sát - Nhận xét trình thực hành kết thành viên nhóm - Quan sát so sánh kết bạn với kết - Chý ý lắng nghe E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG (1) Mục tiêu: Giúp học sinh tạo trình chiếu hấp dẫn, phù hợp với chủ đề chọn (2) Phương pháp/Kĩ thuật: HS tự nghiên cứu (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học, hoạt động cộng đồng (4) Phương tiện dạy học: Sách hướng dẫn, máy tính (5) Sản phẩm: Một trình chiếu hồn chỉnh Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Với việc chèn hình ảnh, âm thanh, video vào trang chiếu, - Về nhà chọn chủ em chọn cho đề mà em yêu thích tạo chủ đề (cảnh đẹp quê hương, trình chiếu giới đặc sản quê hương, di tích lich thiệu vầ chủ đề chọn sử, ) tạo ột trình chiếu phù hợp với nội dụng chọn - Trình bày sản phẩm - GV gợi ý: Các hình ảnh, âm vào tiết học sau thanh, đoạn phim tìm tải mạng Tiết 39 Bài thực hành 7: TRÌNH BÀY THƠNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH I Mục tiêu : Kiến thức: Biết vai trò hình ảnh đối tượng khác trang chiếu Kĩ năng: Chèn hình ảnh vào trang chiếu thực số thao tác hình ảnh 3.Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc Định hướng hình thành lực: Học nhóm, tự nghiên cứu, biết ứng dụng công nghệ thông tin II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Thiết bị dạy học: Phòng máy tính, máy chiếu, phần mềm Microsoft PowerPoint - Học liệu: SGK, giáo án Chuẩn bị học sinh - Học - Nghiên cứu thao tác thêm màu sắc cho trình chiếu III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Tiến trình học A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (1) Mục tiêu: - Nắm mục đích việc chèn hình ảnh bước để thêm hình ảnh minh họa cho trình chiếu (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Vấn đáp, thuyết trình (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân lớp học (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính (5) Sản phẩm: Hs có nhu cầu mong muốn tiếp cận định phần mềm Powerpoint để thêm hình ảnh minh họa cho trình chiếu Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Kiểm tra kiến thức cũ Hs: - Ổn định chỗ Kiến thức học ngồi - Hình ảnh trang chiếu: - Video có xem ảnh - Hs trả lời: Được + Dùng để minh họa nội động không? (câu hỏi dành cho học sinh học hòa nhập) Hình ảnh trang chiếu có tác dụng gì? Nêu bước cần chèn hình ảnh vào trang chiếu? - Nhận xét câu trả lời xem ảnh động - Dựa vào kiến thức biết để trả lời - Chú ý lằng nghe dung văn + Làm cho trang chiếu thêm hấp dẫn sinh động - Các bước cần chèn hình ảnhvào trang chiếu: B1: Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào B2: Chọn lệnh Insert →Picture→From File Hộp thoại Insert Picture xuất B3: Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh Look in B4: Nháy chọn tệp đồ hoạ cần thiết nháy Insert * Mục đích, yêu cầu thực hành: - Khởi động Microsoft PowerPoint - Chèn hình ảnh theo mẫu - Thêm trang chiếu nhập nội dung theo mẫu Trình chiếu - Yêu cầu HS khởi động máy - Khởi động máy tính tính - Kiểm tra tình trạng - GV: giới thiệu bố cục máy báo cáo với nêu mục đích, yêu cầu giáo viên thực hành - GV nhấn mạnh kiến thức trọng tâm để học sinh vận HS lắng nghe dụng vào tập ĐVĐ: Ở học trước em Nảy sinh nhu cầu học bước chèn ảnh vào trang chèn ảnh thao tác chiếu thao thác hình với hình ảnh ảnh Trong học hôn trang chiếu em luyện tập chèn ảnh với trình chiếu cụ thể B HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG: Thêm hình ảnh minh hoạ vào trang chiếu (1) Mục tiêu: Hs chèn hình ảnh minh họa vào trang chiếu (2) Phương pháp/Kĩ thuật: thuyết trình, vấn đáp, thực hành trực tiếp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, thực hành trực tiếp máy (4) Phương tiện dạy học: SKG, máy tính (5) Sản phẩm: Bài trình chiếu với hình ảnh minh họa phù hợp, hấp dẫn Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Hãy nêu cách để khởi - Hs trả lời: Nháy động phần mềm có sẵn đúp chuột lên biểu máy tính (Câu hỏi dành tượng phần cho học sinh học hòa nhập) mềm hình - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm để học sinh vận dụng vào tập Gv: Phổ biến nội dung yêu cầu chung tiết thực hành - Làm mẫu cho HS quan sát lần - Yêu cầu HS đọc nội dung 1,2,3,4 trang 96,97 SGK - Ta phải thực yêu cầu nào? - Cho HS thực hành theo yêu cầu vừa nêu - GV Quan sát học sinh làm - GV nhắc nhở đặt câu hỏi giúp em nhớ lại kiến thức tự động sửa lại - Khen ngợi em làm tốt, động viên nhắc nhở tháo gỡ thắc mắc cho học sinh yếu - GV kiểm tra, nhận xét thực hành hoàn chỉnh HS • Cho học sinh phát biểu thắc mắc giải đáp • Lưu ý lỗi mà HS thường hay mắc phải • Tiếp tục ghi nhận, giúp đỡ cỏc học sinh yếu để em làm theo tiến trình lớp Kiểm tra thực hành hồn chỉnh HS nhắc nhở lỗi sai khen Bài : Thêm hình ảnh minh hoạ vào trang chiếu Hs: Quan sát giáo 1/ Chèn ảnh vào trang chiếu viên thực sau Có thể chèn ảnh theo hai cách: thực lại! Cách Chèn ảnh làm cho trang chiếu HS đọc y/c bài1 Cách Chèn ảnh trang chiếu (giữ nguyên màu nền), Hs trả lời chuyển hình ảnh xuống khung văn Hs: Thực 2/ Áp dụng mẫu bố trí hai cột cho tập yêu cầu trang chiếu thứ Chèn hình ảnh giao đồ Hà Nội vào cột bên trái 3/ Thêm trang chiếu với - Các nhóm thực thứ tự nội dung sau: hành Trang 4: Danh thắng (chỉ có tiêu đề trang) Trang 5: Hồ Hoàn Kiếm  Nằm trung tâm Hà Nội  Diện tích khoảng 12 - HS lắng nghe  Có Tháp Rùa hồ Trang 6: Hồ Tây  Hồ lớn Hà Nội (500 ha)  Từng nhánh sông Hs: Phát biểu Hồng trở thành hồ thắc mắc sông đổi dòng có 4/ Áp dụng mẫu bố trí thích hợp chèn hình ảnh minh hoạ vào trang chiếu Kết hình: bạn có thao tác tốt 5/ Trình chiếu, kiểm tra kết nhận chỉnh sửa, cần C HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG (1) Mục tiêu: Giúp học sinh tạo trình chiếu hấp dẫn, phù hợp với chủ đề chọn (2) Phương pháp/Kĩ thuật: HS tự nghiên cứu (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học, hoạt động cộng đồng (4) Phương tiện dạy học: Sách hướng dẫn, máy tính (5) Sản phẩm: Một trình chiếu hồn chỉnh Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Yêu cầu học sinh mở rộng - Tìm kiếm thêm hình kiến thức: Về nhà tìm hiểu ảnh, video Hà Nội để thêm hình ảnh, video chèn cào trang chiếu Hà Nội để chèn vào trang chiếu trình chiếu cho phù hợp - Trình bày sản phẩm - GV gợi ý: Các hình ảnh, âm vào tiết học sau thanh, đoạn phim tìm tải mạng Gv: Tiếp nhận báo cáo, phổ biến - Khởi động máy tính nội dung thực hành - Kiểm tra tình trạng - GV: giới thiệu bố cục máy báo cáo với giáo viên nêu mục đích, yêu cầu thực hành - GV nhấn mạnh kiến thức - HS lắng nghe trọng tâm để học sinh vận dụng vào tập B HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG: Hoạt động 1: Tạo trình chiếu (1) Mục tiêu: Hs tạo trình chiếu chèn hình ảnh nền, hình ảnh minh họa (2) Phương pháp/Kĩ thuật: thuyết trình, vấn đáp, thực hành trực tiếp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, thực hành trực tiếp máy (4) Phương tiện dạy học: SKG, máy tính (5) Sản phẩm: - Học sinh tạo trình chiếu hoàn chỉnh Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Gv: Nhấn mạnh Bài 3: Tạo trình chiếu kiến thức trọng tâm để học Tạo trình chiếu gồm vài sinh vận dụng vào tập trang chiếu trang tiêu đề Tạo Gv: Phổ biến nội dung yêu màu cho trang tiêu đề cầu chung tiết thực hình ảnh trang khác có hành Hs: Thực màu theo ý em Nhập nội - Cho HS thực hành theo tập yêu cầu dung văn chuẩn bị yêu cầu vừa nêu giao tập 6, Bài 9, vào trang - GV Quan sát học sinh chiếu lưu kết làm - GV nhắc nhở đặt - Các nhóm thực câu hỏi giúp em nhớ hành lại kiến thức tự động sửa lại - Khen ngợi em làm tốt, động viên nhắc nhở tháo gỡ thắc mắc cho học - HS lắng nghe sinh yếu - GV kiểm tra, nhận xét thực hành hồn chỉnh HS • Cho học sinh phát biểu thắc mắc giải đáp • Lưu ý lỗi mà HS thường hay mắc phải • Tiếp tục ghi nhận, giúp đỡ cỏc học sinh yếu để em làm theo tiến trình lớp Kiểm tra thực hành hoàn chỉnh HS nhắc nhở lỗi sai khen bạn có thao tác tốt - HS lắng nghe Hs: Phát biểu thắc mắc có C HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức (2) Phương pháp/Kĩ thuật: HS tự nghiên cứu (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học, hoạt động cộng đồng (4) Phương tiện dạy học: Sách hướng dẫn, máy tính (5) Sản phẩm: Học sinh biết cách mở rộng kiến thức thơng qua tập thực tế Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Ngồi hình ảnh chúng - Về nhà chọn chủ để ta chèn video yêu thích, nghiên cứu sách vào trang chiếu Em giáo khoa nghiên cứu chọn chủ đề yêu thích qua tài liệu, mạng intrenet (cảnh đẹp quê hương, di tìm khiếm thơng tin chủ tích lịch sử, sưu tập hoa, đề minh chọn, tạo lịc sử máy tính,…) tạo trình chiếu giới thiệu trình chiếu (có chèn chủ đề video) giới thiệu chủ đề - Gởi mail cho giáo viên chọn trình chiếu kết vào tiết sau Ngày dạy Lớp Tiết 26/03/2018 22/03/2018 9C, 9A 9D, 9B 1, 1, Tiết 53 Bài thực hành THỰC HÀNH TỔNG HỢP I Mục tiêu : Kiến thức: - Ôn lại kiến thức học học trước - Tạo trình chiếu hồn chỉnh dựa nội dung có sẵn Kĩ năng: - Rèn luyện thao tác phần mềm trình chiếu 3.Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc Định hướng hình thành lực: Học nhóm, tự nghiên cứu, biết ứng dụng cơng nghệ thông tin II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Thiết bị dạy học: Phòng máy tính, máy chiếu, phần mềm Microsoft PowerPoint - Học liệu: SGK, giáo án Chuẩn bị học sinh - Học - Nghiên cứu thao tác tạo hiệu ứng cho trình chiếu III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Tiến trình học A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (1) Mục tiêu: Chuẩn bị để tạo trình chiếu theo chủ đề (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Vấn đáp, thuyết trình (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân lớp học (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính (5) Sản phẩm: Ý tưởng cho trình chiếu Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Bật cầu dao điện Hs: - Ổn định chỗ ngồi Gv: Tiếp nhận báo cáo, phổ biến - Khởi động máy tính nội dung thực hành - Kiểm tra tình trạng - GV: giới thiệu bố cục máy báo cáo với giáo viên nêu mục đích, yêu cầu thực hành - GV nhấn mạnh kiến thức - HS lắng nghe trọng tâm để học sinh vận dụng vào tập B HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG: Chuẩn bị dàn ý làm nội dung để tạo trình chiếu (1) Mục tiêu: Lập dàn ý cho nội dung lịch sử máy tính (2) Phương pháp/Kĩ thuật: thuyết trình, vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm (4) Phương tiện dạy học: SKG, máy tính (5) Sản phẩm: Dàn ý cho trình chiếu Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Yêu cầu Hs đọc kỹ viết lịch sử phát triển máy tính Đọc viết lịch sử SGK chuẩn bị dàn ý phát triển máy tính làm nội dung để tạo tình - Lập dàn ý cho chiếu chủ đề trình chiếu Hướng dẫn học sinh lập dàn ý cho trình chiếu - GV: cho nhóm lên trình bày dàn ý thực hành Các nhóm khác nhận xét - Yêu cầu học sinh thảo luận nêu lên thắc mắc • →Giải đáp thắc mắc (nếu có)Lưu ý lỗi mà HS thường hay mắc phải - Trình bày dàn ý - Phát biểu thắc mắc có - Chú ý lắng nghe C HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức (2) Phương pháp/Kĩ thuật: HS tự nghiên cứu (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học, hoạt động cộng đồng (4) Phương tiện dạy học: Sách hướng dẫn, máy tính (5) Sản phẩm: Học sinh biết cách mở rộng kiến thức thơng qua tập thực tế Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Ngồi hình ảnh chúng - Về nhà chọn chủ để ta chèn video yêu thích, nghiên cứu sách vào trang chiếu Em giáo khoa nghiên cứu chọn chủ đề yêu thích qua tài liệu, mạng intrenet (cảnh đẹp quê hương, di tìm khiếm thơng tin chủ tích lịch sử, sưu tập hoa, đề minh chọn, tạo lịc sử máy tính,…) tạo trình chiếu giới thiệu trình chiếu (có chèn chủ đề video) giới thiệu chủ đề - Gởi mail cho giáo viên chọn trình chiếu kết vào tiết sau Ngày dạy Lớp Tiết 31/03/2018 29/03/2018 9C, 9A 9D, 9B 1, 1, Tiết 54 Bài thực hành THỰC HÀNH TỔNG HỢP I Mục tiêu : Kiến thức: - Ôn lại kiến thức học học trước - Tạo trình chiếu hồn chỉnh dựa nội dung có sẵn Kĩ năng: - Rèn luyện thao tác phần mềm trình chiếu 3.Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc Định hướng hình thành lực: Học nhóm, tự nghiên cứu, biết ứng dụng công nghệ thông tin II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Thiết bị dạy học: Phòng máy tính, máy chiếu, phần mềm Microsoft PowerPoint - Học liệu: SGK, giáo án Chuẩn bị học sinh - Học - Nghiên cứu thao tác tạo hiệu ứng cho trình chiếu III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Tiến trình học A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (1) Mục tiêu: Chuẩn bị để tạo trình chiếu theo chủ đề (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Vấn đáp, thuyết trình (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân lớp học (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính (5) Sản phẩm: Ý tưởng cho trình chiếu Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Bật cầu dao điện Hs: - Ổn định chỗ ngồi Gv: Tiếp nhận báo cáo, phổ biến - Khởi động máy tính nội dung thực hành - Kiểm tra tình trạng - GV: giới thiệu bố cục máy báo cáo với giáo viên nêu mục đích, yêu cầu thực hành - GV nhấn mạnh kiến thức - HS lắng nghe trọng tâm để học sinh vận dụng vào tập B HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG: Chuẩn bị dàn ý làm nội dung để tạo trình chiếu (1) Mục tiêu: Lập dàn ý cho nội dung lịch sử máy tính (2) Phương pháp/Kĩ thuật: thuyết trình, vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm (4) Phương tiện dạy học: SKG, máy tính (5) Sản phẩm: Dàn ý cho trình chiếu Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Yêu cầu Hs đọc kỹ viết lịch sử phát triển máy tính Đọc viết lịch sử SGK chuẩn bị dàn ý phát triển máy tính làm nội dung để tạo tình - Lập dàn ý cho chiếu chủ đề trình chiếu Hướng dẫn học sinh lập dàn ý cho trình chiếu - GV: cho nhóm lên trình bày dàn ý thực hành Các nhóm khác nhận xét - Yêu cầu học sinh thảo luận nêu lên thắc mắc • →Giải đáp thắc mắc (nếu có)Lưu ý lỗi mà HS thường hay mắc phải - Trình bày dàn ý - Phát biểu thắc mắc có - Chú ý lắng nghe C HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức (2) Phương pháp/Kĩ thuật: HS tự nghiên cứu (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngồi lớp học, hoạt động cộng đồng (4) Phương tiện dạy học: Sách hướng dẫn, máy tính (5) Sản phẩm: Học sinh biết cách mở rộng kiến thức thơng qua tập thực tế Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Ngồi hình ảnh chúng - Về nhà chọn chủ để ta chèn video yêu thích, nghiên cứu sách vào trang chiếu Em giáo khoa nghiên cứu chọn chủ đề yêu thích qua tài liệu, mạng intrenet (cảnh đẹp q hương, di tìm khiếm thơng tin chủ tích lịch sử, sưu tập hoa, đề minh chọn, tạo lịc sử máy tính,…) tạo trình chiếu giới thiệu trình chiếu (có chèn chủ đề video) giới thiệu chủ đề - Gởi mail cho giáo viên chọn trình chiếu kết vào tiết sau Ngày dạy Lớp Tiết 03/04/2018 31/03/2018 9A 9D, 9B, 9C 1, 2, Tiết 55 Bài thực hành THỰC HÀNH TỔNG HỢP I Mục tiêu : Kiến thức: - Ôn lại kiến thức học học trước - Tạo trình chiếu hồn chỉnh dựa nội dung có sẵn Kĩ năng: - Rèn luyện thao tác phần mềm trình chiếu 3.Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc Định hướng hình thành lực: Học nhóm, tự nghiên cứu, biết ứng dụng công nghệ thông tin II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Thiết bị dạy học: Phòng máy tính, máy chiếu, phần mềm Microsoft PowerPoint - Học liệu: SGK, giáo án Chuẩn bị học sinh - Học - Nghiên cứu thao tác tạo hiệu ứng cho trình chiếu III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Tiến trình học A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (1) Mục tiêu: Chuẩn bị để tạo trình chiếu theo chủ đề (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Vấn đáp, thuyết trình (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân lớp học (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính (5) Sản phẩm: Ý tưởng cho trình chiếu Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Bật cầu dao điện Hs: - Ổn định chỗ ngồi Gv: Tiếp nhận báo cáo, phổ biến - Khởi động máy tính nội dung thực hành - Kiểm tra tình trạng - GV: giới thiệu bố cục máy báo cáo với giáo viên nêu mục đích, yêu cầu thực hành - GV nhấn mạnh kiến thức - HS lắng nghe trọng tâm để học sinh vận dụng vào tập B HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG: Tạo trình chiếu (1) Mục tiêu: Hs tạo trình chiếu theo nội dung chuẩn bị (2) Phương pháp/Kĩ thuật: thuyết trình, vấn đáp, thực hành trực tiếp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, thực hành trực tiếp máy (4) Phương tiện dạy học: SKG, máy tính (5) Sản phẩm: Hồn thiện trình chiếu “Lịch sử máy tính” Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Cho học sinh thực hành Tạo trình chiếu máy tính với nội dung Thực thảo luận tập yêu cầu Yêu cầu thực hành: + Tạo trình chiếu giao - Bài trình chiếu phản ánh lịch sử phát triển máy tính nội dung viết dựa dàn ý chuẩn bị - Thực hành - Nội dung văn trang + Trình chiếu để kiểm tra máy tính (Có thể chiếu ngắn gọn cô đọng thực chỉnh sửa vào mạng để tải - Có màu nền, vị trí định dạng cần lưu trình chiếu số hình ảnh văn thống trang với tên Lịch sử máy tính lịch sử máy tính để chiếu chèn vào trình - Màu chữ nỗi rõ màu nền, có • - Quan sát theo dõi chiếu) cỡ chữ dễ đọc - Nội dung trang chiếu minh trình thực hành học hoạ phù hợp sinh, hướng dẫn thêm thấy cần Tiếp tục ghi - Trình chiếu kết - Có hiệu ứng động thống nhất, nhận, giúp đỡ học sinh thực hiệu ứng xuất văn hình ảnh cách hợp lý yếu để em làm theo tiến trình lớp Kiểm tra thực hành hoàn chỉnh HS nhắc nhở lỗi sai khen - HS lắng nghe bạn có thao tác tốt C HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức (2) Phương pháp/Kĩ thuật: HS tự nghiên cứu (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học, hoạt động cộng đồng (4) Phương tiện dạy học: Sách hướng dẫn, máy tính (5) Sản phẩm: Học sinh biết cách mở rộng kiến thức thơng qua tập thực tế Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Ngồi hình ảnh chúng - Về nhà chọn chủ để ta chèn video yêu thích, nghiên cứu sách vào trang chiếu Em giáo khoa nghiên cứu chọn chủ đề yêu thích qua tài liệu, mạng intrenet (cảnh đẹp quê hương, di tìm khiếm thơng tin chủ tích lịch sử, sưu tập hoa, đề minh chọn, tạo lịc sử máy tính,…) tạo trình chiếu giới thiệu trình chiếu (có chèn chủ đề video) giới thiệu chủ đề - Gởi mail cho giáo viên chọn trình chiếu kết vào tiết sau Ngày dạy Lớp Tiết 03/04/2018 05/04/2018 9C 9D, 9B, 9A 1, 2, Tiết 56 Bài thực hành THỰC HÀNH TỔNG HỢP I Mục tiêu : Kiến thức: - Ôn lại kiến thức học học trước - Tạo trình chiếu hồn chỉnh dựa nội dung có sẵn Kĩ năng: - Rèn luyện thao tác phần mềm trình chiếu 3.Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc Định hướng hình thành lực: Học nhóm, tự nghiên cứu, biết ứng dụng cơng nghệ thông tin II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Thiết bị dạy học: Phòng máy tính, máy chiếu, phần mềm Microsoft PowerPoint - Học liệu: SGK, giáo án Chuẩn bị học sinh - Học - Nghiên cứu thao tác tạo hiệu ứng cho trình chiếu III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Tiến trình học A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (1) Mục tiêu: Chuẩn bị để tạo trình chiếu theo chủ đề (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Vấn đáp, thuyết trình (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân lớp học (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính (5) Sản phẩm: Ý tưởng cho trình chiếu Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Bật cầu dao điện Hs: - Ổn định chỗ ngồi Gv: Tiếp nhận báo cáo, phổ biến - Khởi động máy tính nội dung thực hành - Kiểm tra tình trạng - GV: giới thiệu bố cục máy báo cáo với giáo viên nêu mục đích, yêu cầu thực hành - GV nhấn mạnh kiến thức - HS lắng nghe trọng tâm để học sinh vận dụng vào tập B HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG: Tạo trình chiếu (1) Mục tiêu: Hs tạo trình chiếu theo nội dung chuẩn bị (2) Phương pháp/Kĩ thuật: thuyết trình, vấn đáp, thực hành trực tiếp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, thực hành trực tiếp máy (4) Phương tiện dạy học: SKG, máy tính (5) Sản phẩm: Hồn thiện trình chiếu “Lịch sử máy tính” Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung - Cho học sinh thực hành Tạo trình chiếu máy tính với nội dung Thực thảo luận tập yêu cầu Yêu cầu thực hành: + Tạo trình chiếu giao - Bài trình chiếu phản ánh lịch sử phát triển máy tính nội dung viết dựa dàn ý chuẩn bị - Thực hành - Nội dung văn trang + Trình chiếu để kiểm tra máy tính (Có thể chiếu ngắn gọn cô đọng thực chỉnh sửa vào mạng để tải - Có màu nền, vị trí định dạng cần lưu trình chiếu số hình ảnh văn thống trang với tên Lịch sử máy tính lịch sử máy tính để chiếu chèn vào trình - Màu chữ nỗi rõ màu nền, có • - Quan sát theo dõi chiếu) cỡ chữ dễ đọc - Nội dung trang chiếu minh trình thực hành học hoạ phù hợp sinh, hướng dẫn thêm thấy cần Tiếp tục ghi - Trình chiếu kết - Có hiệu ứng động thống nhất, nhận, giúp đỡ học sinh thực hiệu ứng xuất văn hình ảnh cách hợp lý yếu để em làm theo tiến trình lớp Kiểm tra thực hành hoàn chỉnh HS nhắc nhở lỗi sai khen - HS lắng nghe bạn có thao tác tốt C HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức (2) Phương pháp/Kĩ thuật: HS tự nghiên cứu (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học, hoạt động cộng đồng (4) Phương tiện dạy học: Sách hướng dẫn, máy tính (5) Sản phẩm: Học sinh biết cách mở rộng kiến thức thơng qua tập thực tế Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Ngồi hình ảnh chúng - Về nhà chọn chủ để ta chèn video u thích, nghiên cứu sách vào trang chiếu Em giáo khoa nghiên cứu chọn chủ đề yêu thích qua tài liệu, mạng intrenet (cảnh đẹp quê hương, di tìm khiếm thơng tin chủ tích lịch sử, sưu tập hoa, đề minh chọn, tạo lịc sử máy tính,…) tạo trình chiếu giới thiệu trình chiếu (có chèn chủ đề video) giới thiệu chủ đề - Gởi mail cho giáo viên chọn trình chiếu kết vào tiết sau ... GV gợi ý: Các hình ảnh, âm vào tiết học sau thanh, đoạn phim tìm tải mạng Tiết 39 Bài thực hành 7: TRÌNH BÀY THƠNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH I Mục tiêu : Kiến thức: Biết vai trò hình ảnh đối tượng khác... cầu chung tiết thực hành - Làm mẫu cho HS quan sát lần - Yêu cầu HS đọc nội dung 1,2,3,4 trang 96 ,97 SGK - Ta phải thực yêu cầu nào? - Cho HS thực hành theo yêu cầu vừa nêu - GV Quan sát học sinh... HS đọc nội dung thực lại tên thành Thăng Long 1,2,3 trang HS đọc y/c - Năm 1831 vua Minh Mạng 97 ,98 SGK triều Nguyễn đặt lại tên Hà Nội - Ta phải thực Hs trả lời Trang 8: Văn Miếu yêu cầu nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tin học lớp 9, Giáo án tin học lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay