Báo cáo Thực Hành Chuyên Sâu PTIT Optisystem ( New Update)

88 24 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:22

Hoàng Minh Tiến 1|Page DANH MỤC CÁC CHƯƠNG CHƯƠNG 1: DỊCH VỤ HSI ( Trang 1-14) CHƯƠNG 2: DỊCH VỤ MYTV ( Trang 14-22) CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG BẰNG OPTISYSTEM (Trang 22-84 ) CHƯƠNG 1: DỊCH VỤ HSI 1.1 BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: BTH-DV-HSI-01-CONFIG 1.1.1 Mục đích, yêu cầu Giúp sinh viên nắm bước thông số cấu hình modem ADSL để sử dụng dịch vụ HIS • Nắm nguyên lí hoạt động lớp mạng, mơ hình lớp OSI • Lý thuyết:  Tổng quan dịch vụ HIS  Các thành phần mạng cung cấp dịch vụ HIS  Mơ hình thực • Mơ hình thực hiện: • Hình Mơ hình hệ thống phòng thí nghiệm  Tài khoản truy cập internet khai báo BRAS Hoàng Minh Tiến 2|Page  Modem bật nguồn kết nối tới IP DSLAM qua mạng cáp đồng  Máy tính bật sẵn kết nối tới modem qua cáp CAT5 RJ45 1.1.2 Nội dung 1.1.2.1 Các bước thực • Bước 1: Đặt địa IP động cho máy tính để máy tính nhận IP modem cấp Hình Cài đặt IP động cho máy tính với hệ điều hành Windows • Bước 2: Truy cập vào địa modem: http:// 192.168.0.1 để cấu hình modem Hồng Minh Tiến 3|Page Hình Truy cập vào trang quản trị router Tplink với ID Password mặc định “admin” • Bước 3: Cấu hình giao diện wan với giao thức PPP/PPPoe modem để kết nối với internet với ID “h004_ftth_khanhtt” Password “nTh01m” từ nhà cung cấp dịch vụ Hình Cấu hình giao diện wan 1.1.2.2 Kết • Giao diện wan modem nhận địa IP BRAS cung cấp 192.168.1.133 Hồng Minh Tiến 4|Page Hình Modem nhận địa IP từ BRAS • Máy tính nhận địa IP từ modem 192.168.0.100 Hình Máy tính nhận địa IP từ modem • Máy tính có khả truy cập vào internet: ping thành công đến địa trang web Hình Kết ping từ máy tính đến trang web “youtube.com” 1.2 Bài thực hành số 2: BTH-DV-HSI-02-INTERNET Hoàng Minh Tiến 5|Page 1.2.1 Nội dung 1.2.1.1 Các bước thực • Bước 1: bật phần mềm Wireshark máy tính điểm bắt hình vẽ Hình Bật phần mềm Wireshark bắt đầu bắt gói tin • • • Bước 2: tắt Modem, sau bật lại Bước 3: truy cập vào Internet Bước 4: tắt modem 1.2.1.2 Kết • Các tin trao đổi phiên PPPoE 6|Page Hồng Minh Tiến Hình Các tin mơ tả phiên PPPoE 7|Page Hồng Minh Tiến Hình Bản tin pha liên kết PPP LCP 8|Page Hoàng Minh Tiến Hình 10 Bản tin pha xác thực CHAP 9|Page Hồng Minh Tiến Hình 11 Bản tin pha mạng PPP IPCP Hoàng Minh Tiến 10 | P a g e Hình 12 Bản tin pha kết thúc Hình 13 Flow trình PPP/PPPoE 74 | P a g e Hồng Minh Tiến Hình 76: Tham số OSNR hàm khoảng cách truyền dẫn • Như mức BER= 10-10, Giới hạn khoảng cách truyền dẫn tương ứng với số vòng lặp khoảng N=3 3*100=300 km, Tham số OSNR tương ứng 17,1814 dB 3.3.3.3 Nhận xét, giải thích • Ở trường hợp sử dụng sợi đơn mode chuẩn, BER tăng nhanh qua vòng lặp có khuếch đại EDFA bù công suất bị tiêu hao sợi đơn mode chuẩn Lí tượng tán sắc xảy khơng có biện pháp để bù tán sắc Bên cạnh cơng suất nhiễu khuếch đại tăng lên qua vòng lặp, từ dẫn đến BER tăng nhanh • Ở trường hợp thứ hai có sử dụng thêm sợi DCF có tham số điều chỉnh cho phép chiều dài 20 km bù hồn tồn tán sắc sợi đơn mode chuẩn có chiều dài 80 km Giá trị BER tốt hẳn so với trường hợp không bù tán sắc Tuy nhiên BER vẫn tăng qua vòng lặp cơng suất tạp âm EDFA nhiều so với trường hợp đầu có hai EDFA • Ở trường hợp thứ ba sử dụng sợi DCF để bù tán sắc giống trường hợp với tốc độ bit cao Khi tốc độ bit cao hơn, thành phần bước sóng ngắn phổ tín hiệu có vận tốc nhóm cao thành phần bước sóng dài Do trước thành phần bước sóng dài nhanh hơn, vượt phạm vi khe thời gian nó, dẫn đến tượng tán sắc mạnh Ngoài tốc độ bit tăng ảnh hưởng đến độ nhạy bên phía máy thu Do trường hợp có BER cao so với trường hợp thứ hai có tốc độ bit thấp 75 | P a g e Hoàng Minh Tiến 3.4 Bài 3.4.1 Mục đích Khảo sát hệ thống truyền dẫn quang ghép kênh theo bước sóng WDM 3.4.2 Yêu cầu • Xây dựng hệ thống truyền dẫn quang WDM khảo sát hiệu hệ thống 3.4.3 Nội dung 3.4.3.1 Khảo sát hiệu hệ thống truyền dẫn quang WDM xác định công suất phát tối ưu • Xây dựng hệ thống WDM theo sơ đồ • Hồng Minh Tiến 76 | P a g e 4 Hoàng Minh Tiến 77 | P a g e Hình 77: Sơ đồ hệ thống phần mềm Optisystem • Ta thiết lập tham số sau:  kênh bước sóng khoảng cách 100 GHz, mỡi kênh có tốc độ 20 Gbits/s  Độ dài chuỗi bit 128 bit, số mẫu 64 mẫu mỡi bit Thiết lập số vòng lặp N = 10  Sợi quang SSMF có độ dài 80 km, hệ số suy hao 0,2 dB/km  Bộ khuếch đại EDFA bù xác cơng suất bị suy hao Vì dây SSMF có 0, × 80 = 16 tổng suy hao dB Như EDFA có hệ số khuếch đại G = 16 dB  Sử dụng dây DCF bù tán sắc hoàn toàn dây SSMF trước có chiều dài 20 km, hệ số suy hao 0,2 dB/km diện tích hiệu dụng 20 µm2  Vì dây DCF cho phép bù hồn tồn tán sắc dây SSMF nên ta có hệ số tán D2 = − L1.D1 / L2 = sắc dây DCF S2 = − S1 −80 ×16, 75 = −67 20 D2 −67 = −0, 075 × = 0,3 D1 16, 75 độ dốc tán sắc dây DCF  Hệ số nhiễu hai EDFA NF = dB  Để đảm bảo hiệu tốt cho hệ thống, đặt giá trị băng thông hai MUX/DEMUX 20 GHz Hoàng Minh Tiến 78 | P a g e  Bốn laser bơm bốn nguồn quang có cơng suất -4 dBm  Chạy giá trị công suất bơm nguồn quang từ -4 dBm đến dBm • Ta có kết sau: Hình 78: Phổ tín hiệu quang phát Hồng Minh Tiến 79 | P a g e Hình 79: Phổ tín hiệu quang đầu thu Hình 80: Xung tín hiệu đầu phát quang Hoàng Minh Tiến 80 | P a g e Hình 81: Xung tín hiệu đầu thu Hình 82: Cơng suất đầu thu 81 | P a g e Hồng Minh Tiến Hình 83: Mẫu mắt tín hiệu thu kênh Hình 84: Mẫu mắt tún hiệu thu kênh 82 | P a g e Hồng Minh Tiến Hình 85: Mẫu mắt tín hiệu thu kênh Hình 86: Mẫu mắt tín hiệu quang thu kênh 83 | P a g e Hồng Minh Tiến Hình 87: Giá trị BER kênh tham số OSNR đầu thu tương ứng với suất phát • Dựa vào bảng ta thấy kênh tồi kênh 3, kênh tốt kênh Hình 88: Đường cong BER hàm cơng suất kênh tồi • Như công suất phát tối ưu cho hệ thống công suất phải đảm bảo cho kênh tốt kênh có mức BER= 10-6, suy cơng suất phát tối ưu cho hệ thống -2.75 dBm, Tham số OSNR tương ứng 18.9636 dB 3.4.3.2 Khảo sát hiệu hệ thống truyền dẫn quang WDM xác định giới hạn khoảng cách truyền dẫn - Sử dụng cấu hình hệ thống tương tự phần trên, thiết lập công suất mức tối ưu hiệu chỉnh tham số vòng lặp trước chạy mơ - Chạy mô thu thập kết khoảng cách tuyến truyền dẫn khác (bằng cách thay đổi số chặng hay số vòng lặp tuyến) 84 | P a g e Hoàng Minh Tiến Vẽ đường cong BER tham số OSNR hai kênh tốt tồi hàm khoảng cách truyền dẫn xác định giới hạn khoảng cách OSNR hệ thống mức BER = 10-10 hai tốc độ khác - Thiết lập công suất phát tối ưu cho hệ thống -2dBm, số vòng lặp tuyến thay đổi từ đến • Ta có kết sau: - Bảng 6: Giá trị BER OSNR tương ứng với số lần lặp tuyến • Từ bảng ta thấy kênh tốt kênh kênh 3, kênh tồi kênh kênh Hình 89: BER hàm khoảng cách truyền dẫn kênh 85 | P a g e Hoàng Minh Tiến Hình 90 : BER hàm khoảng cách truyền dẫn kênh Hình 91: BER hàm khoảng cách truyền dẫn kênh 86 | P a g e Hồng Minh Tiến Hình 92 : BER hàm khoảng cách truyền dẫn kênh • Hình 93: OSNR theo khoảng cách truyền dẫn Từ ta rút ra:  Kênh tồi kênh 2, mức BER =10 -10 khoảng cách truyền dẫn tối thiểu ứng với số vòng lặp 200 km OSNR tương ứng 22.2891 dB 87 | P a g e Hoàng Minh Tiến 3.4.3.3 Nhận xét giải thích • So với hệ thống đơn kênh, hệ thống WDM có nhiều điểm khác biệt yếu tố ảnh hưởng thay đổi  Hiện tượng tán sắc: giá trị tán sắc mỗi bước sóng tín hiệu khác nhau, lúc, kênh bước sóng khác khơng thể hoàn toàn bù tán sắc mức độ Từ tạo tượng vị trí mạng, sau nhiều bù tán sắc sử dụng sợi DCF, số kênh bước sóng mang giá trị tán sắc ấm, số kênh bước sóng mang giá trị tán sắc dương số kênh hoàn toàn bù tán sắc  Hiệu ứng quang phi tuyến bao gồm tán xạ kích thích Brillouin gây xuyên nhiễu kênh bước sóng, tán xạ kích thích Raman gây tượng khơng đồng cơng suất kênh bước sóng xun kênh tuyến tính, hiệu ứng trộn bốn sóng gây xuyên kênh hệ thống, hiệu ứng tự điều chế pha hiệu ứng điều chế pha chéo • Do BER thay đổi vòng lặp không nhiều tăng giảm thất thường Tuy nhiên nhìn chung tham số BER vẫn tăng khoảng cách truyền dẫn tăng • Ưu điểm hệ thống WDM cho phép tăng dung lượng hệ thống Trong trường hợp cho phép truyền kênh với tốc độ 20Gbit/s với khoảng cách truyền dẫn tối đa 200 km mà vẫn cho BER mức chấp nhận với kênh tồi 88 | P a g e Hoàng Minh Tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Thực Hành Chuyên Sâu PTIT Optisystem ( New Update), Báo cáo Thực Hành Chuyên Sâu PTIT Optisystem ( New Update)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay