Phieu Yeu Cau NT

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:14

CÔNG NGHỆ ĐÚC HẪNG.DOC Phieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NTPhieu Yeu Cau NT BAN3-MẪU 06 -PYC CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT XÍ NGHIỆP CƠNG TRÌNH 796 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc *** Bình Định, ngày tháng năm 2011 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU/KIỂM TRA SỐ: … Kính gửi: - Ơng: Trần Thanh Cao Tư vấn giám sát cơng trình Đề nghị Tư vấn giám sát tiến hành kiểm tra/nghiệm thu công việc/bộ phận / giai đoạn sau: TT Hạng mục công việc/bộ phận Lý trình Phương án thi cơng Km 1122+755 Thời gian Giờ Ngày,tháng Ghi Các hạng mục công việc nghiệm thu A-B theo quy định dự án Chúng tơi xin gửi kèm tồn Hồ sơ nghiệm thu A-B hạng mục Chúng xin cử ông: Đào Xuân Tân Chức vụ:Phụ trách kỹ thuật thi công Là đầu mối tham gia ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU Đào Xuân Tân Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA TVGS:………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… BAN3-MẪU 06 -PYC CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT XÍ NGHIỆP CƠNG TRÌNH 796 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc *** Bình Định, ngày tháng năm 2011 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU/KIỂM TRA SỐ: … Kính gửi: - Ơng: Trần Thanh Cao Tư vấn giám sát cơng trình Đề nghị Tư vấn giám sát tiến hành kiểm tra/nghiệm thu công việc/bộ phận / giai đoạn sau: TT Hạng mục công việc/bộ phận Lý trình Thời gian Giờ Ngày,tháng Ghi Km Lắp đặt dầm thép bu long CĐC 1122+755 công trình (L=16,7m) Các hạng mục cơng việc nghiệm thu A-B theo quy định dự án Chúng tơi xin gửi kèm tồn Hồ sơ nghiệm thu A-B hạng mục Chúng xin cử ông: Đào Xuân Tân Chức vụ:Phụ trách kỹ thuật thi công Là đầu mối tham gia ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU Đào Xuân Tân Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA TVGS:………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… BAN3-MẪU 06 -PYC CƠNG TY CỔ PHẦN TỔNG CƠNG TY CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT XÍ NGHIỆP CƠNG TRÌNH 796 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc *** Bình Định, ngày tháng năm 2011 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU/KIỂM TRA SỐ: … Kính gửi: - Ông: Trần Thanh Cao Tư vấn giám sát cơng trình Đề nghị Tư vấn giám sát tiến hành kiểm tra/nghiệm thu công việc/bộ phận/ giai đoạn sau: TT Hạng mục cơng việc/bộ phận Lý trình Mố Hà Nội + TP Hồ Chí Minh Km 1122+755 Thời gian Giờ Ngày,tháng Ghi Các hạng mục công việc nghiệm thu A-B theo quy định dự án Chúng tơi xin gửi kèm tồn Hồ sơ nghiệm thu A-B hạng mục Chúng xin cử ông: Đào Xuân Tân Chức vụ:Phụ trách kỹ thuật thi công Là đầu mối tham gia ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU Đào Xuân Tân Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA TVGS:………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… BAN3-MẪU 06 -PYC CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT XÍ NGHIỆP CƠNG TRÌNH 796 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc *** Bình Định, ngày tháng năm 2011 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU/KIỂM TRA SỐ: … Kính gửi: - Ơng: Trần Thanh Cao Tư vấn giám sát cơng trình Đề nghị Tư vấn giám sát tiến hành kiểm tra/nghiệm thu công việc/bộ phận/ giai đoạn sau: TT Hạng mục công việc/bộ phận Lý trình Đường cầu hai đầu cầu Km 1122+755 Thời gian Giờ Ngày,tháng Ghi Các hạng mục công việc nghiệm thu A-B theo quy định dự án Chúng tơi xin gửi kèm tồn Hồ sơ nghiệm thu A-B hạng mục Chúng xin cử ông: Đào Xuân Tân Chức vụ:Phụ trách kỹ thuật thi công Là đầu mối tham gia ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU Đào Xuân Tân Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA TVGS:………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Phieu Yeu Cau NT, Phieu Yeu Cau NT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay