BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOC

7 12 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:13

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOC BAN –MẪU 07 -NTBP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Định, ngày ……….tháng…… năm 20…… BIÊN BẢN SỐ:…… NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG/GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU KM1122+755 1/- Đối tượng nghiệm thu : Phương án thi cơng 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu : a) Giám sát xây dựng công trình chủ đầu tư: - Ông:Hoàng Gia Tiệp Chức vụ: Phó trưởng phòng KTTVGS thường trú - Ông: Trần Thanh Cao Chức vụ: Kỹ sư TVGS trường b) Nhà thầu thi công xây dựng công trình: - Ông:Nguyễn Công Bình Chức vụ: Chỉ huy trưởng thi công - Ông:Đào Xuân Tân Chức vụ: Phụ trách KTTCTT 3/- Căn nghiệm thu: - Phiếu u cầu nghiệm thu số: ngày / /2011 Nhà thầu Công ty CPCTĐSắt - Bản vẽ thiết kế số: TKBVTC-CY-2010-CYPK1-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: TCVN 1651; 1651-2-2008 - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: Số 466, 467, 682, 672, 675/KQTN CTĐS - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công - Biên nghiệm thu nội số: ngày / /2011 Nhà thầu Công ty CPCTĐSắt - Biên nghiệm thu cơng việc thuộc phận cơng trình/ giai đoạn thi cơng xây dựng phụ lục có liên quan - Bản vẽ hồn cơng số: 4,18,19,20,21,22,23,24,25,26 4/- Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lường: - Đạt u cầu b) Kiểm tra vẽ hồn cơng phận cơng trình: - Phương án thi cơng cơng trình cầu Km1122+755 c) Khối lượng cơng việc hồn thành: ST T Công việc Phương án thi cơng Đơn vò TB Khối lượng Ghi d) Chất lượng công việc: - Đạt yêu cầu chất lượng theo hồ sơ thiết kế vẽ thi công e) Ý kiến khác: - Khơng 5/- Kết luận nghiệm thu: - Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hồn thiện phận cơng trình giai đoạn thi công xây dựng thực hiện: Không - Yêu cầu khác : Khơng GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THI CÔNG Hoàng Gia Tiệp Nguyễn Công Bình Hồ sơ nghiệm thu gồm: Phiếu u cầu nghiệm thu số ngày / /2011 Công ty CPCT đường sắt nhật ký thi công, Nhật ký giám sát, BB nghiệm thu nội nhà thầu số ngày / / 2011 BAN3- PL 01-KLBP Phuï luïc – Khối lượng công trình phận/giai đoạn (Kèm theo biên Nghiệm thu hoàn thành phận công trình xây dựng/ Giai đoạn thi công xây dựng số:……, ký ngày…tháng….năm 201 ) Thư ù tự Khối lượng Hạng mục công việc Đơn vò Theo hợp đồng I Trụ tạm sàn đạo, dầm sàng lắp dầm I.I Hệ chồng nề I500 Gia công kết cấu thép thi công Lắp dựng tháo dỡ kết cấu thép thi công Bulong tinh chế I.II Dầm sàng Gia công kết cấu thép thi công Lắp dựng tháo dỡ kết cấu thép thi công Bulong tinh chế Ray phục vụ thi công II Lắp dựng tháo dỡ ray phục vụ thi công Trụ tạm kê dầm cũ Gia công kết cấu thép thi công Lắp dựng tháo dỡ kết cấu thép thi công Bulong tinh chế 57.685 57.685 Tấn 57.685 57.685 Cái 912 912 Tấn 5.424 5.424 Tấn 5.424 5.424 Cái 96 96 Tấn 0.097 0.097 Tấn 1.965 1.965 Tấn 10.8424 10.8424 Tấn 10.8424 10.8424 Cái 192 192 Trụ tạm, sàn đạo dầm sàng tháo dầm cũ III.I Hệ chồng nề I500 Gia công kết cấu thép thi cơng Lắp dựng tháo dỡ kết Thực Tấn III Phaùt sinh Tấn 6.597 6.597 Tấn 6.597 6.597 Ghi cấu thép thi cơng Bulong tinh chế III.II Dầm sàng Gia công kết cấu thép thi công Lắp dựng tháo dỡ kết cấu thép thi công Bulong tinh chế Ray phục vụ thi công IV V Lắp dựng tháo dỡ ray phục vụ thi công Cái 64 64 Tấn 5.29 5.29 Tấn 5.29 5.29 Cái 96 96 Tấn 0.059 0.059 Tấn 1.965 1.965 Tấn 1.119 1.119 Tấn 1.119 1.119 Tấn 0.241 0.241 Tấn 6.028 6.028 Cái 168 168 Thanh 28 28 Tấn 0.841 0.841 Tấn 0.841 0.841 Thanh 286 286 Rọ 80 80 Rọ 80 80 Dầm bó ray treo L=4,5m Gia cơng kết cấu thép thi công Lắp dựng tháo dỡ kết cấu thép thi công Ray phục vụ thi công Lắp dựng tháo dỡ ray phục vụ thi công Đinh tiaraphong thi công Tà vẹt gỗ 14x22x220 phục vụ thi công Các hạng mục khác Gia công kết cấu thép thi công Lắp dựng tháo dỡ thép thi công Tà vẹt gỗ 14x22x180 phục vụ thi công Làm thả rọ đá 0.5x1x2 Tháo dỡ rọ đá 0.5x1x2m Đá hộc M3 31 31 Đá dăm đệm M3 12.6 12.6 Bốc dỡ đá M3 43.6 43.6 Đào đất M3 21 21 10 Đắp đất M3 21 21 11 Đinh đỉa Cái 250 250 M3 46.76 46.76 12 Phá kết cấu bê tông cốt thép 13 14 Phá đá hộc xây Đá hộc lát khan hoàn trả lại mái taluy Vận chuyển phế thải M3 25.272 25.272 M3 25.272 25.272 M3 195.632 195.632 16 đổ cự ly 2km Di chuyển dầm cũ Dầm 1 17 Nâng hạ dầm cũ Dầm 2 18 Hố lao kéo dầm Hố 8 15 GIAÙM SAÙT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THI CÔNG Hoàng Gia Tiệp Nguyễn Công Bình BAN –MẪU 07 -NTBP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Định, ngày ……….tháng…… năm 2011 BIÊN BẢN SỐ:…… NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG/GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG (NỘI BỘ) CÔNG TRÌNH CẦU KM1122+755 1/- Đối tượng nghiệm thu : Phương án thi cơng 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu : - ng : Đào Xuân Tân Chức vụ : Phụ trách KTTC - ng : Hà Đình Chiểu Chức vụ : Phụ trách KCS - ng : Nguyễn Thế Anh Chức vụ : Phụ trách KTTCTT - ng : Nguyễn Thế Thông .Chức vụ : Tổ trưởng sản xuất 3/- Căn nghiệm thu: - Bản vẽ thiết kế số: TKBVTC-CY-2010-CYPK1-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: TCVN 1651; 1651-2-2008 - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: Số 466, 467, 682, 672, 675/KQTN CTĐS - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công - Biên nghiệm thu công việc thuộc phận cơng trình/ giai đoạn thi cơng xây dựng phụ lục có liên quan - Bản vẽ hồn cơng số: 4,18,19,20,21,22,23,24,25,26 4/- Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lường: - Đạt yêu cầu b) Kiểm tra vẽ hồn cơng phận cơng trình: - Phương án thi cơng cơng trình cầu Km1122+755 c) Khối lượng cơng việc hồn thành: ST T d) Công việc Phương án thi cơng Đơn Khối Ghi vò TB lượng Chất lượng cơng việc: - Đạt yêu cầu chất lượng theo hồ sơ thiết kế vẽ thi công e) Ý kiến khác: - Khơng 5/- Kết luận nghiệm thu: - Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện phận cơng trình giai đoạn thi cơng xây dựng thực hiện: Không - Yêu cầu khác : Không TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT THI CÔNG TRỰC TIẾP PT KỸ THUẬT Nguyễn Thế Thơng Nguyễn Thế Anh PT KỸ THUẬT THI CÔNG TRÁCH KCS Đào Xuân Tân Hà Đình Chiểu PHUÏ ... phục vụ thi công Đinh tiaraphong thi công Tà vẹt gỗ 14x22x220 phục vụ thi công Các hạng mục khác Gia công kết cấu thép thi công Lắp dựng tháo dỡ thép thi công Tà vẹt gỗ 14x22x180 phục vụ thi công... 168 Thanh 28 28 Tấn 0.841 0.841 Tấn 0.841 0.841 Thanh 286 286 Rọ 80 80 Rọ 80 80 Dầm bó ray treo L=4,5m Gia công kết cấu thép thi công Lắp dựng tháo dỡ kết cấu thép thi công Ray phục vụ thi công... cấu thép thi công Lắp dựng tháo dỡ kết cấu thép thi công Bulong tinh chế I.II Dầm sàng Gia công kết cấu thép thi công Lắp dựng tháo dỡ kết cấu thép thi công Bulong tinh chế Ray phục vụ thi công
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOC, BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay