BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOC

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:12

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - PHƯƠNG ÁN THI CÔNG.DOC BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOC BAN –MẪU 07 -NTBP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Định, ngày ……….tháng…… năm 20…… BIÊN BẢN SỐ:…… NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG/GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU KM1122+755 1/- Đối tượng nghiệm thu : Mố Hà Nội + TP Hồ Chí Minh 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu : a) Giám sát xây dựng công trình chủ đầu tư: - Ông:Hoàng Gia Tiệp Chức vụ: Phó trưởng phòng KTTVGS thường trú - Ông: Trần Thanh Cao Chức vụ: Kỹ sư TVGS trường b) Nhà thầu thi công xây dựng công trình: - Ông:Nguyễn Công Bình Chức vụ: Chỉ huy trưởng thi công - Ông:Đào Xuân Tân Chức vụ: Phụ trách KTTCTT 3/- Căn nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: ngày / /2011 Nhà thầu Công ty CPCTĐSắt - Bản vẽ thiết kế số: TKBVTC-CY-2010-CYPK1-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: TCVN 1651; 1651-2-2008 - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: Số 466, 467, 682, 672, 675/KQTN CTĐS - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công - Biên nghiệm thu nội số: ngày / /2011 Nhà thầu Công ty CPCTĐSắt - Biên nghiệm thu công việc thuộc phận cơng trình/ giai đoạn thi cơng xây dựng phụ lục có liên quan - Bản vẽ hồn cơng số: 5,6,7 4/- Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lường: - Đạt yêu cầu b) Kiểm tra vẽ hồn cơng phận cơng trình: - Thi cơng mố Hà Nội + mố TP Hồ Chí Minh cơng trình cầu Km1122+755 c) Khối lượng cơng việc hồn thành: ST T Công việc Mố (Hà Nội + TP Hồ Chí Minh) Đơn vò TB Khối lượng Ghi d) Chất lượng cơng việc: - Đạt u cầu chất lượng theo hồ sơ thiết kế vẽ thi công e) Ý kiến khác: - Không 5/- Kết luận nghiệm thu: - Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện phận cơng trình giai đoạn thi cơng xây dựng thực hiện: Khơng - u cầu khác : Khơng GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THI CÔNG Hoàng Gia Tiệp Nguyễn Công Bình Hồ sơ nghiệm thu gồm: Phiếu yêu cầu nghiệm thu số ngày / /2011 Công ty CPCT đường sắt nhật ký thi công, Nhật ký giám sát, BB nghiệm thu nội nhà thầu số ngày / / 2011 BAN3- PL 01-KLBP Phụ lục – Khối lượng công trình phận/giai đoạn (Kèm theo biên Nghiệm thu hoàn thành phận công trình xây dựng/ Giai đoạn thi công xây dựng số:……, ký ngày…tháng….năm 2011) Khối lượng TT Hạng mục công việc Đơn vò Theo hợp đồn g Phá t sinh Thự c hiệ n 01 Bê tơng đá 1x2#300(Đá kê gối) m3 0.8 0.8 02 Bê tông đá 1x2#250(mũ mố+tường che) m3 3.57 3.57 03 Vữa XM#250(tạo dốc) m3 0.22 0.22 04 Vữa không co ngót (chon bu long lấp đá kê) m3 0.18 0.18 05 Tà vẹt gỗ 20x22x220 đầu mố Thanh 02 02 06 Bao tải tẩm nhựa đường m2 0.88 0.88 07 Cốt thép Φ ≤10 (đá kê gối) Kg 272.0 272 06 08 Đục nhám m2 2.8 2.8 09 Khoan lỗ bê tong D40, L=300mm Lỗ 38 38 10 Cốt thép chẻ chân Φ16, L=500mm Thanh 38 38 11 Phá bê tong cũ m3 1.5 1.5 12 Đá hộc lát khan m3 0.3 0.3 13 Đá dăm đệm m3 0.1 0.1 Ghi GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THI CÔNG Hoàng Gia Tiệp Nguyễn Công Bình BAN –MẪU 07 -NTBP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Định, ngày ……….tháng…… năm 20…… BIÊN BẢN SỐ:…… NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG/GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG (NỘI BỘ) CÔNG TRÌNH CẦU KM1122+755 1/- Đối tượng nghiệm thu : Mố Hà Nội + TP Hồ Chí Minh 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu : - ng : Đào Xuân Tân Chức vụ : Phụ trách KTTC - ng : Hà Đình Chiểu Chức vụ : Phụ trách KCS - ng : Nguyễn Thế Anh Chức vụ : Phụ trách KTTCTT - ng : Nguyễn Thế Thông Chức vụ : Tổ trưởng sản xuất 3/- Căn nghiệm thu: - Bản vẽ thiết kế số: TKBVTC-CY-2010-CYPK1-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: TCVN 1651; 1651-2-2008 - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: Số 466, 467, 682, 672, 675/KQTN CTĐS - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công - Biên nghiệm thu công việc thuộc phận cơng trình/ giai đoạn thi cơng xây dựng phụ lục có liên quan - Bản vẽ hồn cơng số: 5,6,7 4/- Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lường: - Đạt yêu cầu b) Kiểm tra vẽ hồn cơng phận cơng trình: - Thi công mố Hà Nội + mố TP Hồ Chí Minh cơng trình cầu Km1122+755 c) Khối lượng cơng việc hồn thành: ST T d) Công việc Mố (Hà Nội + TP Hồ Chí Minh) Đơn vò TB Khối lượng Ghi Chất lượng cơng việc: - Đạt yêu cầu chất lượng theo hồ sơ thiết kế vẽ thi công e) Ý kiến khác: - Khơng 5/- Kết luận nghiệm thu: - Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện phận cơng trình giai đoạn thi cơng xây dựng thực hiện: Không - Yêu cầu khác : Khơng TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT THI CÔNG TRỰC TIẾP PT KỸ THUẬT Nguyễn Thế Thơng Nguyễn Thế Anh PT KỸ THUẬT THI CÔNG TRÁCH KCS Đào Xuân Tân Hà Đình Chiểu PHỤ ... 0.1 0.1 Ghi GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THI CÔNG Hoàng Gia Tiệp Nguyễn Công Bình BAN –MẪU 07 -NTBP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Định, ngày ……….tháng…… năm... kê) m3 0.18 0.18 05 Tà vẹt gỗ 20x22x220 đầu mố Thanh 02 02 06 Bao tải tẩm nhựa đường m2 0.88 0.88 07 Cốt thép Φ ≤10 (đá kê gối) Kg 272.0 272 06 08 Đục nhám m2 2.8 2.8 09 Khoan lỗ bê tong D40, L=300mm... Phiếu u cầu nghiệm thu số ngày / /2011 Công ty CPCT đường sắt nhật ký thi công, Nhật ký giám sát, BB nghiệm thu nội nhà thầu số ngày / / 2011 BAN3- PL 01-KLBP Phụ lục – Khối lượng công trình phận/giai
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOC, BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - MỐ.DOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay