BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOC

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:10

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - ĐƯỜNG ĐẦU CẦU.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - ĐƯỜNG ĐẦU CẦU.DOC BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOC BAN –MẪU 07 -NTBP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Định, ngày ……….tháng…… năm 20…… BIÊN BẢN SỐ:…… NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG/GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU KM1122+755 1/- Đối tượng nghiệm thu : Lắp đặt dầm thép bu long CĐC cơng trình (L=16,7m) 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu : a) Giám sát xây dựng công trình chủ đầu tư: - Ông:Hoàng Gia Tiệp Chức vụ: Phó trưởng phòng KTTVGS thường trú - Ông: Trần Thanh Cao Chức vụ: Kỹ sư TVGS trường b) Nhà thầu thi công xây dựng công trình: - Ông:Nguyễn Công Bình Chức vụ: Chỉ huy trưởng thi công - Ông:Đào Xuân Tân Chức vụ: Phụ trách KTTCTT 3/- Căn nghiệm thu: - Phiếu u cầu nghiệm thu số: ngày / /2011 Nhà thầu Công ty CPCTĐSắt - Bản vẽ thiết kế số: TKBVTC-CY-2010-CYPK1-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: TCVN 1651; 1651-2-2008 - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: Số 466, 467, 682, 672, 675/KQTN CTĐS - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công - Biên nghiệm thu nội số: ngày / /2011 Nhà thầu Công ty CPCTĐSắt - Biên nghiệm thu cơng việc thuộc phận cơng trình/ giai đoạn thi cơng xây dựng phụ lục có liên quan - Bản vẽ hồn cơng số: 8,9,10,11,12,13,14,15,16 4/- Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lường: - Đạt yêu cầu b) Kiểm tra vẽ hồn cơng phận cơng trình: - Thi cơng lắp đặt dầm thép bu long CĐC cơng trình (L=16,7m) cơng trình cầu Km1122+755 c) Khối lượng cơng việc hồn thành: ST Công việc Đơn Khối Ghi T d) Dầm thép L=16m7 vò TB lượng Chất lượng cơng việc: - Đạt u cầu chất lượng theo hồ sơ thiết kế vẽ thi công e) Ý kiến khác: - Không 5/- Kết luận nghiệm thu: - Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện phận cơng trình giai đoạn thi cơng xây dựng thực hiện: Khơng - u cầu khác : Khơng GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THI CÔNG Hoàng Gia Tiệp Nguyễn Công Bình Hồ sơ nghiệm thu gồm: Phiếu yêu cầu nghiệm thu số ngày / /2011 Công ty CPCT đường sắt nhật ký thi công, Nhật ký giám sát, BB nghiệm thu nội nhà thầu số ngày / / 2011 BAN3- PL 01-KLBP Phụ lục – Khối lượng công trình phận/giai đoạn (Kèm theo biên Nghiệm thu hoàn thành phận công trình xây dựng/ Giai đoạn thi công xây dựng số:……, ký ngày…tháng….năm 2011) Khối lượng Th ứ tự Hạng mục công việc Đơn vò Theo hợp đồng Phá t sinh Thự c hiệ n 01 Dầm thép hàn, LK bu lông CĐC TB 01 01 02 Sơn S2 lớp M2 233.74 233 74 03 Sơn S2 lớp M2 233.74 233 74 04 Mặt cầu trần TV gỗ TB 01 01 05 Gối di động Bộ 02 02 06 Gối cố định Bộ 02 02 Ghi GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THI CÔNG Hoàng Gia Tiệp Nguyễn Công Bình BAN –MẪU 07 -NTBP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Định, ngày ……….tháng…… năm 20…… BIÊN BẢN SỐ:…… NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG/GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG (NỘI BỘ) CÔNG TRÌNH CẦU KM1122+755 1/- Đối tượng nghiệm thu : Lắp đặt dầm thép bu long CĐC công trình (L=16,7m) 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu : - ng : Đào Xuân Tân Chức vụ : Phụ trách KTTC - ng : Hà Đình Chiểu Chức vụ : Phụ trách KCS - ng : Nguyễn Thế Anh Chức vụ : Phụ trách KTTCTT - ng : Nguyễn Thế Thông Chức vụ : Tổ trưởng sản xuất 3/- Căn nghiệm thu: - Bản vẽ thiết kế số: TKBVTC-CY-2010-CYPK1-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: TCVN 1651; 1651-2-2008 - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: Số 466, 467, 682, 672, 675/KQTN CTĐS - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công - Biên nghiệm thu công việc thuộc phận cơng trình/ giai đoạn thi cơng xây dựng phụ lục có liên quan - Bản vẽ hồn cơng số: 8,9,10,11,12,13,14,15,16 4/- Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lường: - Đạt yêu cầu b) Kiểm tra vẽ hồn cơng phận cơng trình: - Thi cơng lắp đặt dầm thép bu long CĐC cơng trình (L=16,7m) cơng trình cầu Km1122+755 c) Khối lượng cơng việc hồn thành: ST T Công việc Dầm thép L=16m7 Đơn vò TB Khối lượng Ghi d) Chất lượng công việc: - Đạt yêu cầu chất lượng theo hồ sơ thiết kế vẽ thi công e) Ý kiến khác: - Khơng 5/- Kết luận nghiệm thu: - Chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hồn thiện phận cơng trình giai đoạn thi công xây dựng thực hiện: Không - u cầu khác : Khơng TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT THI CÔNG TRỰC TIẾP PT KỸ THUẬT Nguyễn Thế Thơng Nguyễn Thế Anh PT KỸ THUẬT THI CÔNG TRÁCH KCS Đào Xuân Tân Hà Đình Chiểu PHỤ ... 02 02 Ghi GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THI CÔNG Hoàng Gia Tiệp Nguyễn Công Bình BAN –MẪU 07 -NTBP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Định, ngày ……….tháng…… năm... Phiếu u cầu nghiệm thu số ngày / /2011 Công ty CPCT đường sắt nhật ký thi công, Nhật ký giám sát, BB nghiệm thu nội nhà thầu số ngày / / 2011 BAN3- PL 01-KLBP Phụ lục – Khối lượng công trình phận/giai
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOC, BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay