PHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLS

11 5 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:10

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - DẦM THÉP.DOC PHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLSPHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLS ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI CẦU ĐƯỜNG BỘ ĐỒNG NAI Ban quản lý dự án đường sắt KV Nhà thầu : Liên Danh Cty CP ĐT&XDCT - Cty CP Tư vấn: Tổng Công ty TVTK GTVT - TEDI Branch Tổng Cty CT ĐS - Cty TNHH MTV ĐT&PT Trường An PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ( REQUEST FOR INSPECTION - RFI ) (Phiếu yêu cầu phải đệ trình 24 trước giám sát) RFI No ……./CTĐS Đệ trình : Bùi Văn Liêm Nhận VP KSthường trú: Chức vụ : GĐ BĐH Ngày : Ngày giám sát : /09/2012 Lúc : Thời gian giám sát : Địa điểm: Cơng trình cầu Đồng Nai U CẦU GIÁM SÁT CƠNG VIỆC : Hạng mục tốn số : Mô tả : Kiểm tra hệ đà giáo thi công khối K0, K1 dầm trụ T3 TÊN CÁN BỘ GIÁM SÁT : Qui trình áp dụng : □ Chấp nhận Phiếu yêu cầu Bản vẽ chấp nhận số : □ Khơng chấp nhận □ Đệ trình lại KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG : □ Làm lại & đệ trình lại Ngày : NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ GIÁM SÁT Họ tên/Chữ ký Cán giám sát : Đinh Văn Phương Ngày: Họ tên/Chữ ký Cán Đơn vị thi công: Trần Việt Hùng Ngày: KẾT QUẢ CÔNG VIỆC Chấp nhận Không chấp nhận NHẬN XÉT CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Họ tên/Chữ ký Kỹ sư Tư vấn GS trưởng: Ngày : Phiếu yêu cầu (RFI) xử lý & trả lại Nhà thầu: Người tiếp nhận: Chức vụ : Ngày : ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI CẦU ĐƯỜNG BỘ ĐỒNG NAI Ban quản lý dự án đường sắt KV Nhà thầu : Liên Danh Cty CP ĐT&XDCT - Cty CP Tư vấn: Tổng Công ty TVTK GTVT - TEDI Branch Tổng Cty CT ĐS - Cty TNHH MTV ĐT&PT Trường An PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ( REQUEST FOR INSPECTION - RFI ) (Phiếu yêu cầu phải đệ trình 24 trước giám sát) RFI No ……./CTĐS Đệ trình : Bùi Văn Liêm Nhận VP KSthường trú: Chức vụ : GĐ BĐH Ngày : Ngày giám sát : 04/03/2013 Lúc : Thời gian giám sát : Địa điểm: Phòng thí nghiệm Cơng trình U CẦU GIÁM SÁT CƠNG VIỆC : Hạng mục tốn số : Mơ tả : Kiểm tra theo dõi thí nghiệm thép TÊN CÁN BỘ GIÁM SÁT : Qui trình áp dụng : □ Chấp nhận Phiếu yêu cầu Bản vẽ chấp nhận số : □ Khơng chấp nhận □ Đệ trình lại KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG : □ Làm lại & đệ trình lại Ngày : NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ GIÁM SÁT Họ tên/Chữ ký Cán giám sát : Ngày: Họ tên/Chữ ký Cán Đơn vị thi công: Ngày: KẾT QUẢ CƠNG VIỆC Chấp nhận Khơng chấp nhận NHẬN XÉT CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Họ tên/Chữ ký Kỹ sư Tư vấn GS trưởng: Ngày : Phiếu yêu cầu (RFI) xử lý & trả lại Nhà thầu: Người tiếp nhận: Chức vụ : Ngày : ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI CẦU ĐƯỜNG BỘ ĐỒNG NAI Nhà thầu : Liên Danh Cty CP ĐT&XDCT - Cty CP Ban quản lý dự án đường sắt KV Tư vấn: Tổng Công ty TVTK GTVT - TEDI Branch Tổng Cty CT ĐS - Cty TNHH MTV ĐT&PT Trường An PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ( REQUEST FOR INSPECTION - RFI ) (Phiếu yêu cầu phải đệ trình 24 trước giám sát) Đệ trình : Bùi Văn Liêm Nhận VP KSthường trú: RFI No ……./CTĐS Chức vụ : GĐ BĐH Ngày : Ngày giám sát : /10/2012 Lúc : Thời gian giám sát : Địa điểm: Cơng trình cầu Đồng Nai U CẦU GIÁM SÁT CƠNG VIỆC : Hạng mục tốn số : TRỤ T3 Kiểm tra ván khuôn thành khối K0, K1; Kiểm tra cốt thép đợt Mô tả : TÊN CÁN BỘ GIÁM SÁT : KHỐI K0, K1 Qui trình áp dụng : □ Chấp nhận Phiếu yêu cầu Bản vẽ chấp nhận số : □ Khơng chấp nhận □ Đệ trình lại KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG : □ Làm lại & đệ trình lại Ngày : NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ GIÁM SÁT Họ tên/Chữ ký Cán giám sát : Đinh Lê Nghĩa Hùng Ngày: Họ tên/Chữ ký Cán Đơn vị thi công: Trần Việt Hùng Ngày: KẾT QUẢ CƠNG VIỆC Chấp nhận Khơng chấp nhận NHẬN XÉT CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Họ tên/Chữ ký Kỹ sư Tư vấn GS trưởng: Ngày : Phiếu yêu cầu (RFI) xử lý & trả lại Nhà thầu: Người tiếp nhận: Chức vụ : Ngày : ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI CẦU ĐƯỜNG BỘ ĐỒNG NAI Nhà thầu : Liên Danh Cty CP ĐT&XDCT - Cty CP Ban quản lý dự án đường sắt KV Tư vấn: Tổng Công ty TVTK GTVT - TEDI Branch Tổng Cty CT ĐS - Cty TNHH MTV ĐT&PT Trường An PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ( REQUEST FOR INSPECTION - RFI ) (Phiếu yêu cầu phải đệ trình 24 trước giám sát) RFI No ……./CTĐS Đệ trình : Bùi Văn Liêm Nhận VP KSthường trú: Chức vụ : GĐ BĐH Ngày : Ngày giám sát : 29/4/2013 Lúc : Thời gian giám sát : Địa điểm: Cơng trình cầu Đồng Nai YÊU CẦU GIÁM SÁT CÔNG VIỆC : Hạng mục toán số : TRỤ T3 Theo dõi ép mẫu vữa bơm ống R7 Mô tả : TÊN CÁN BỘ GIÁM SÁT : LIÊN KẾT TẠM Qui trình áp dụng : □ Chấp nhận Phiếu yêu cầu Bản vẽ chấp nhận số : □ Không chấp nhận □ Đệ trình lại KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG : □ Làm lại & đệ trình lại Ngày : NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ GIÁM SÁT Họ tên/Chữ ký Cán giám sát : Đinh Văn Phương Ngày: Họ tên/Chữ ký Cán Đơn vị thi công: Nguyễn Duy Thuật Ngày: KẾT QUẢ CƠNG VIỆC Chấp nhận Khơng chấp nhận NHẬN XÉT CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Họ tên/Chữ ký Kỹ sư Tư vấn GS trưởng: Ngày : Phiếu yêu cầu (RFI) xử lý & trả lại Nhà thầu: Người tiếp nhận: Chức vụ : Ngày : ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI CẦU ĐƯỜNG BỘ ĐỒNG NAI Nhà thầu : Liên Danh Cty CP ĐT&XDCT - Cty CP Ban quản lý dự án đường sắt KV Tư vấn: Tổng Công ty TVTK GTVT - TEDI Branch Tổng Cty CT ĐS - Cty TNHH MTV ĐT&PT Trường An PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ( REQUEST FOR INSPECTION - RFI ) (Phiếu u cầu phải đệ trình 24 trước giám sát) RFI No ……./CTĐS Đệ trình : Bùi Văn Liêm Nhận VP KSthường trú: Chức vụ : GĐ BĐH Ngày : Ngày giám sát : 16/5/2013 Lúc : Thời gian giám sát : Địa điểm: Cơng trình cầu Đồng Nai U CẦU GIÁM SÁT CƠNG VIỆC : Hạng mục tốn số : TRỤ T3 Theo dõi ép mẫu vữa bơm ống R28 Mô tả : TÊN CÁN BỘ GIÁM SÁT : LIÊN KẾT TẠM Qui trình áp dụng : □ Chấp nhận Phiếu yêu cầu Bản vẽ chấp nhận số : □ Khơng chấp nhận □ Đệ trình lại KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG : □ Làm lại & đệ trình lại Ngày : NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ GIÁM SÁT Họ tên/Chữ ký Cán giám sát : Đinh Văn Phương Ngày: Họ tên/Chữ ký Cán Đơn vị thi công: Nguyễn Duy Thuật Ngày: KẾT QUẢ CƠNG VIỆC Chấp nhận Khơng chấp nhận NHẬN XÉT CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Họ tên/Chữ ký Kỹ sư Tư vấn GS trưởng: Ngày : Phiếu yêu cầu (RFI) xử lý & trả lại Nhà thầu: Người tiếp nhận: Chức vụ : Ngày : ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI CẦU ĐƯỜNG BỘ ĐỒNG NAI Nhà thầu : Liên Danh Cty CP ĐT&XDCT - Cty CP Ban quản lý dự án đường sắt KV Tư vấn: Tổng Công ty TVTK GTVT - TEDI Branch Tổng Cty CT ĐS - Cty TNHH MTV ĐT&PT Trường An PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ( REQUEST FOR INSPECTION - RFI ) (Phiếu yêu cầu phải đệ trình 24 trước giám sát) RFI No ……./CTĐS Đệ trình : Bùi Văn Liêm Nhận VP KSthường trú: Chức vụ : GĐ BĐH Ngày : Ngày giám sát : 04/12/2012 Lúc : Thời gian giám sát : Địa điểm: Cơng trình cầu Đồng Nai YÊU CẦU GIÁM SÁT CÔNG VIỆC : Hạng mục toán số : Kiểm tra theo dõi lắp đặt ống ghen, cốt thép đầu neo, đầu neo cáp, cáp dự ứng lưc TRỤ T4 Mô tả : KHỐI K0, K1 Qui trình áp dụng : □ Chấp nhận Phiếu yêu cầu TÊN CÁN BỘ GIÁM SÁT : Bản vẽ chấp nhận số : □ Không chấp nhận □ Đệ trình lại KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG : □ Làm lại & đệ trình lại Ngày : NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ GIÁM SÁT Họ tên/Chữ ký Cán giám sát : Đinh Văn Phương Ngày: Họ tên/Chữ ký Cán Đơn vị thi công: Trần Văn Đạo Ngày: KẾT QUẢ CƠNG VIỆC Chấp nhận Khơng chấp nhận NHẬN XÉT CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Họ tên/Chữ ký Kỹ sư Tư vấn GS trưởng: Ngày : Phiếu yêu cầu (RFI) xử lý & trả lại Nhà thầu: Người tiếp nhận: Chức vụ : Ngày : ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI CẦU ĐƯỜNG BỘ ĐỒNG NAI Nhà thầu : Liên Danh Cty CP ĐT&XDCT - Cty CP Ban quản lý dự án đường sắt KV Tư vấn: Tổng Công ty TVTK GTVT - TEDI Branch Tổng Cty CT ĐS - Cty TNHH MTV ĐT&PT Trường An PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ( REQUEST FOR INSPECTION - RFI ) (Phiếu u cầu phải đệ trình 24 trước giám sát) Đệ trình : Bùi Văn Liêm Nhận VP KSthường trú: RFI No ……./CTĐS Chức vụ : GĐ BĐH Ngày : Ngày giám sát : /…./2013 Lúc : Thời gian giám sát : Địa điểm: YÊU CẦU GIÁM SÁT CÔNG VIỆC : Kiểm tra lấy mẫu thí nghiệm; Kiểm tra thí nghiệm vải địa kỹ thuật Hạng mục tốn số : VẢI ĐỊA KỸ THUẬT Mơ tả : TÊN CÁN BỘ GIÁM SÁT : Qui trình áp dụng : □ Chấp nhận Phiếu yêu cầu Bản vẽ chấp nhận số : □ Khơng chấp nhận □ Đệ trình lại KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG : □ Làm lại & đệ trình lại Ngày : NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ GIÁM SÁT Họ tên/Chữ ký Cán giám sát : Ngày: Họ tên/Chữ ký Cán Đơn vị thi công: Ngày: KẾT QUẢ CƠNG VIỆC Chấp nhận Khơng chấp nhận NHẬN XÉT CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Họ tên/Chữ ký Kỹ sư Tư vấn GS trưởng: Ngày : Phiếu yêu cầu (RFI) xử lý & trả lại Nhà thầu: Người tiếp nhận: Chức vụ : Ngày : ... GIÁM SÁT CƠNG VIỆC : Kiểm tra lấy mẫu thí nghiệm; Kiểm tra thí nghiệm vải địa kỹ thu t Hạng mục toán số : VẢI ĐỊA KỸ THU T Mô tả : TÊN CÁN BỘ GIÁM SÁT : Qui trình áp dụng : □ Chấp nhận Phiếu yêu... tên/Chữ ký Cán giám sát : Đinh Văn Phương Ngày: Họ tên/Chữ ký Cán Đơn vị thi công: Nguyễn Duy Thu t Ngày: KẾT QUẢ CÔNG VIỆC Chấp nhận Không chấp nhận NHẬN XÉT CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG... tên/Chữ ký Cán giám sát : Đinh Văn Phương Ngày: Họ tên/Chữ ký Cán Đơn vị thi công: Nguyễn Duy Thu t Ngày: KẾT QUẢ CƠNG VIỆC Chấp nhận Khơng chấp nhận NHẬN XÉT CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLS, PHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay