DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLS

1,805 12 0
  • Loading ...
1/1,805 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:09

PHIEU YEU CAU NGHIEM THU (FILE EXCEL).XLS DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLSDANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLS UPDATED REQUEST FOR INSPECTION (RFI) Stt Số RFI 01/YC-CT3 02/YC-CT3 03/YC-CT3 04/YC-CT3 05/YC-CT3 06/YC-CT3 07/YC-CT3 08/YC-CT2 Nội dung Kiểm tra phòng thí nghiệm vật kiệu xây dựng cầu đường Đồng Nai Nộp hồ sơ quản lý chât lượng phòng thí nghiệm trường cầu đường Đồng Nai Thí nghiệm bentonite Thí nghiệm nước Làn trại: Kiểm tra thi công trại phía bờ Bửu Hồ Kiểm tra khung định vị trụ T4 Kiểm tra khung định vị trụ T5 Kiểm tra ống vách cọc C60-T4 Thi công hạ ống vách cọc Kiểm tra vị trí ống vách sau hạ cọc Thí nghiệm số tiêu lý xi măng, cát nghiền, cát đá 1x2cm, hỗn hợp cát Kiểm tra công tác tạo lỗ khoan Lấy mẫu địa chất 2m 1lần Kiểm tra lẫy thép ống vách dày 12mm Kiểm tra vật liêu mối nhơ phía Bửu Hồ Thi cơng mối nhơ phía Bửu Hồ Người giám sát Ngày nhận Ngày giám sát Mr Huy 27/02/2012 27/02/2012 Mr Phương 14/03/2012 14/03/2012 Mr Phương 20/03/2012 20/03/2012 Mr Hùng Mr Hùng Mr Hùng 20/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 Mr Hùng 21/03/2012 21/03/2012 Mr Cường 25/03/2012 25/03/2012 Mr Hùng 21/03/2012 21/03/2012 Mr Cường 22/03/2012 22/03/2012 Mr Hùng 23/03/2012 23/03/2012 Chữ ký 08/YC-CT3 09/YC-CT3 10 10/YC-CT3 11 11/YC-CT3 Kiểm tra ống vách cọc 65-T5 Thi công hạ ống vách cọc 65-T5 Kiểm tra vị trí ống vách sau hạ cọc 65-T5 Mr Cường 24/03/2012 24/03/2012 12 12/YC-CT3 Kiểm tra ống vách cọc 61-T4 Thi công hạ ống vách cọc 61-T4 Kiểm tra vị trí ống vách sau hạ cọc 61 Mr Hùng 26/03/2012 26/03/2012 13 13/YC-CT3 Mr Hùng 04/03/2012 3/4/2012 Mr Cường 30/3/2012 31/3/2012 Mr Cường 01/04/2012 01/04/2012 Mr Hùng 02/04/2012 02/04/2012 Mr Hùng 22/03/2012 22/03/2012 Mr Hùng 03/04/2012 03/04/2012 Mr Hùng Mr Hùng 03/04/2012 05/04/2012 03/04/2012 05/04/2012 13a/YC-CT3 14a/YC-CT3 14 14/YC-CT3 15 15/YC-CT3 16 16a/YC-CT3 17 18 16/YC-CT3 17/YC-CT3 Kiểm tra vật liệu thi công cầu dẫn Thi công cầu dẫn Kiểm tra lẫy thép ống vách dày 10mm Kiểm tra ống vách cọc 65-T5 Thi công hạ ống vách cọc 65-T5 Kiểm tra vị trí ống vách sau hạ cọc 65-T5 Khoan địa chất lớp tầng đá gốc R2 cọc 60- T4 Kiểm tra khoan tạo lỗ cọc 60 lấy mẫu địa chất 2m lần Kiểm tra khoan tạo lỗ cọc 61 lấy mẫu địa chất 2m lần Kiểm tra Bentonite cọc 61 Kiểm tra Bentonite cọc 60 Ngày trả Chữ ký UPDATED REQUEST FOR INSPECTION (RFI) Stt Số RFI 19 18/YC-CT3 20 19/YC-CT3 19a/YC-CT3 20a/YC-CT3 20b/YC-CT3 21 20/YC-CT3 21a/YC-CT3 22 21/YC-CT3 23 22/YC-CT3 24 23/YC-CT3 25 24/YC-CT3 26 25/YC-CT3 25a/YC-CT3 26a/YC-CT3 27 28 26b/YC-CT3 26/YC-CT3 27/YC-CT3 28a/YC-CT3 Nội dung Kiểm tra khoan tạo lỗ cọc 65-T5 Lấy mẫu địa chất 2m lần Kiểm tra Bentonite cọc 65-T5 Kiểm tra khoan tạo lỗ cọc 65-T5 Lấy mẫu địa chất 2m lần Kiểm tra khoan tạo lỗ cọc 62-T4 Lấy mẫu địa chất 2m lần Kiểm tra ống vách cọc 65-T5 Thi công hạ ống vách cọc 65-T5 Kiểm tra vị trí ống vách sau hạ cọc 65-T5 Kiểm tra ống vách cọc 62-T4 Thi công hạ ống vách cọc Kiểm tra vị trí ống vách sau hạ cọc Kiểm tra bentonite C68 T5 Kiểm tra ống vách KCN C68 T5 Thi công hạ ống vách C68 Kiểm tra vị trí ống vách C68 Kiểm tra Bentonite C62-T4 Kiểm tra ống vách cọc khoan nhồi số 56 T4 Thi cơng hạ ống vách C56 Kiểm tra vị trí ống vách C56 Kiểm tra ống vách KCN C53 T4 Thi cơng hạ ống vách C53 Kiểm tra vị trí ống vách C53 Kiểm tra ống vách KCN C54 Thi công hạ ống vách C54 Kiểm tra vị trí ống vách C54 Kiểm tra lẫy thép ống vách dày 10mm Kiểm tra công tác tạo lỗ khoan C68-T5 Lấy mẫu địa chất 2m lần Kiểm tra khung định vị trụ T8 Lấy mẫu thép CKN trụ T4, T5 Khoan địa chất lớp đá gốc R2 cọc 65-T5 Kiểm tra công tác tạo lỗ khoan C61-T4 Lấy mẫu địa chất 2m lần Người giám sát Ngày nhận Ngày giám sát Mr Cường 5/04/2012 5/04/2012 Mr Cường 07/04/2012 07/04/2012 Mr Cường 07/04/2012 07/04/2012 Mr Hùng 03/04/2012 03/04/2012 Mr Cường 7/4/2012 7/4/2012 Mr Hùng 05/04/2012 05/04/2012 Mr Cường 07/04/2012 07/04/2012 Mr Cường 7/4/2012 7/4/2012 Mr Hùng 07/04/2012 07/04/2012 Mr Hùng 28/3/2012 28/3/2012 Mr Hùng 09/04/2012 09/04/2012 Mr Hùng 09/04/2012 09/04/2012 Mr Cường 09/04/2012 09/04/2012 Mr Cường 04/10/2012 10/04/2012 Mr Cường Mr Hùng Mr Cường 10/04/2012 9/4/2012 13/04/2012 10/04/2012 9/4/2012 13/04/2012 Mr Hùng 16/04/2012 16/04/2012 Chữ ký Ngày trả Chữ ký UPDATED REQUEST FOR INSPECTION (RFI) Stt Số RFI 29 28/YC-CT3 30 29b/YC-CT3 33 29a/YC-CT3 29/YC-CT3 30/YC-CT3 30/YC-CT3 31/YC-CT3 34 32/YC-CT3 35 32a/YC-CT3 33/YC-CT3 31 32 36 34/YC-CT3 37 35/YC-CT3 38 36/YC-CT3 36a/YC-CT3 39 37/YC-CT3 40 37a/YC-CT3 41 38/YC-CT3 42 43 39a/YC-CT3 39/YC-CT3 40/YC-CT3 Nội dung Kiểm tra ống vách KCN C64-T5 Thi cơng hạ ống vách C64 Kiểm tra vị trí ống vách C64 Kiểm tra công tác tạo lỗ khoan C53-T4 Lấy mẫu địa chất 2m lần Kiểm tra bentonite C54-T4 Kiểm tra bentonite C53-T4 Kiểm tra nghiệm thu hạ ống vách cọc 68-T5 Khoan địa chất lớp đá gốc R2 cọc 68-T5 Kiểm tra phòng thí nghiệm trường Kiểm tra ống vách KCN C63-T5 Thi công hạ ống vách C63 Kiểm tra vị trí ống vách C63 Kiểm tra lẫy thép ống vách dày 10mm Kiểm tra bentonite C64-T5 Kiểm tra thép CKN trụ T4, T5 Kiểm tra thép ống vách Kiểm tra thép bu lông U Kiểm tra thép ống siêu âm Khoan đia chất lớp tầng đá gốc R2 cọc 68- T5 Kiểm tra ống vách cọc 71 T5 Thi công hạ ống vách cọc 71 Kiểm tra vị trí ống vách cọc 71 sau hạ Kiểm tra ống vách cọc 72 T5 Thi cơng hạ ống vách cọc 72 Kiểm tra vị trí ống vách cọc 72 sau hạ Kiểm tra bentonite cọc 63-T5 Kiểm tra công tác tạo lỗ khoan C63-T5 Lấy mẫu địa chất 2m lần Kiểm tra ống vách cọc 70 T5 Thi công hạ ống vách cọc 70 Kiểm tra vị trí ống vách cọc 70sau hạ Kiểm tra lẫy thép ống vách dày 10mm Nghiệm thu khoan lỗ cọc 60-T4 Kiểm tra Bentonite cọc 70 trụ T4 Người giám sát Ngày nhận Ngày giám sát Mr Cường 16/04/2012 16/04/2012 Mr Hùng 16/04/2012 16/04/2012 Mr Hùng Mr Hùng Mr Hùng Mr Cường Mr Hùng 16/04/2012 16/04/2012 17/04/2012 16/04/2012 13/4/2012 16/04/2012 16/04/2012 17/04/2012 16/04/2012 13/4/2012 Mr Cường 17/04/2012 17/04/2012 Mr Cường Mr Cường 17/04/2012 18/04/2012 17/04/2012 18/04/2012 Mr Hùng 19/04/2012 19/04/2012 Mr Hùng 20/04/2012 20/04/2012 Mr Cường 20/04/2012 20/04/2012 Mr Cường 20/04/2012 20/04/2012 Mr Cường 20/04/2012 20/04/2012 Mr Cường 20/04/2012 20/04/2012 Mr Cường 23/04/2012 23/04/2012 Mr Cường Mr Hùng Mr Cường 22/04/2012 23/04/2012 24/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 24/04/2012 Chữ ký Ngày trả Chữ ký UPDATED REQUEST FOR INSPECTION (RFI) Stt Số RFI 44 41/YC-CT3 45 46 47 42/YC-CT3 42/YC-CT3 43/YC-CT3 44/YC-CT3 48 45/YC-CT3 46a/YC-CT3 49 46/YC-CT3 50 47/YC-CT3 51 52 48/YC-CT3 49/YC-CT3 53 50/YC-CT3 54 51/YC-CT3 55 56 52/YC-CT3 53/YC-CT3 54/YC-CT3 54a/YC-CT3 55a/YC-CT3 55/YC-CT3 56/YC-CT3 56a/YC-CT3 57/YC-CT3 58/YC-CT3 Nội dung Kiểm tra công tác tạo lỗ khoan C64-T5 Lấy mẫu địa chất 2m 1lần Kiểm tra Bentonite cọc 63 trụ T5 Kiểm tra thời gian đông kết hỗn hợp bê tông Làm cấp phối bê tông CKN C30 bê tông Khoan địa chất lớp đá gốc R2 cọc 64 Kiểm tra ống vách cọc 69 T5 Thi cơng hạ ống vách cọc 69 Kiểm tra vị trí ống vách cọc 69 sau hạ Kiểm tra công tác tạo lỗ khoan C69-T5 Lấy mẫu địa chất 2m 1lần Kiểm tra Bentonite cọc 69 Kiểm tra ống vách cọc 66 T5 Thi công hạ ống vách cọc 66 Kiểm tra vị trí ống vách cọc 66 sau hạ Kiểm tra định vị tim trụ T6 Thí nghiệm nén mẫu địa chất cọc 64-T5 98/13 Ung Văn Khiêm Kiểm tra ống vách CKN 59 Thi công hạ ống vách CKN 59 Kiểm tra tọa độ ống vách CKN 59 sau hạ Kiểm tra ống vách cọc 66 Thi công hạ ống vách cọc 66 Kiểm tra tọa độ ống vách sau hạ Kiểm tra Bentonite khoan C63 T5 Kiểm tra Bentonite khoan C69 Kiểm tra Bentonite C56 Kiểm tra công tác tạo lỗ khoan C56-T4 Lấy mẫu địa chất 2m 1lần Kiểm tra công tác tạo lỗ khoan C59-T4 Lấy mẫu địa chất 2m 1lần Kiểm tra Bentonite C59 Kiểm tra cốt thép CKN 60 trụ T4 Kiểm tra lắp định ống siêu âm trụ T4 Kiểm tra lẫy thép ống vách dày 10mm Kiểm tra công tác chuẩn bị trước đổ bê tơng C60-T4 Kiểm tra q trình đổ bê tông cọc 60 trụ T4 Người giám sát Ngày nhận Ngày giám sát Mr Cường 24/04/2012 24/04/2012 Mr Cường Mr Cường Mr Cường Mr Cường 24/04/2012 25/04/2012 23/04/2012 26/04/2012 24/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 26/04/2012 Mr Cường 26/04/2012 26/04/2012 Mr Cường 26/04/2012 26/04/2012 Mr Cường 26/04/2012 26/04/2012 Mr Cường 26/04/2012 26/04/2012 Mr Cường 27/04/2012 02/05/2012 27/04/2012 03/05/2012 Mr Cường 28/04/2012 28/04/2012 Mr Cường 02/05/2012 02/05/2012 Mr Cường Mr Cường Mr Hùng 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 Mr Hùng 02/05/2012 02/05/2012 Mr Hùng 02/05/2012 02/05/2012 Mr Hùng 02/05/2012 02/05/2012 Mr Hùng 05/05/2012 05/05/2012 Mr Cường Mr Hùng Mr Hùng 05/05/2012 05/05/2012 06/05/2012 05/05/2012 06/05/2012 06/05/2012 Chữ ký Ngày trả Chữ ký UPDATED REQUEST FOR INSPECTION (RFI) Stt 10 11 12 13 14 15 16 Số RFI Nội dung Kiểm tra ống vách cọc 67-T5 Thi công hạ ống vách cọc 67-T5 Kiểm tra vị trí ống vách sau hạ cọc 67-T5 59A/YC-CT3 Kiểm tra lấy mẫu xi măng Nghi Sơn 60/YC-CT3 Thi công đổ bê tông CKN cọc 60 trụ T4 Kiểm tra cốt thép cọc khoan nhồi cọc 65-T5 61/YC-CT3 Kiểm tra lắp đặt ống siêu âm cọc 65-T5 62/YC-CT3 Nghiệm thu khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi cọc 65-T5 63/YC-CT3 Kiểm tra công tác chuẩn bị trước đổ bê tơng 64/YC-CT3 Kiểm tra q trình đổ bê tông cọc 65 trụ T3 Kiểm tra ống vách cọc 47-T4 65/YC-CT3 Thi công hạ ống vách cọc 47-T4 Kiểm tra vị trí ống vách sau hạ cọc 47-T4 59/YC-CT3 17 66/YC-CT3 18 19 67/YC-CT3 68/YC-CT3 20 69/YC-CT3 21 22 23 70/YC-CT3 70a/YC-CT3 70b/YC-CT3 24 71/YC-CT3 25 72/YC-CT3 26 73/YC-CT3 27 74/YC-CT3 28 74a/YC-CT3 29 75/YC-CT3 30 76a/YC-CT3 31 76/YC-CT3 Kiểm tra ống vách cọc 52-T4 Thi công hạ ống vách cọc 52-T4 Kiểm tra vị trí ống vách sau hạ cọc 52-T4 Kiểm tra cọc khoan nhồi PDA C60-T4 Thi công khung sàn đạo T8 Kiểm tra ống vách cọc 67-T5 Thi công hạ ống vách cọc 67-T5 Kiểm tra vị trí ống vách sau hạ cọc 67-T5 Thí nghiệm nén mẫu ngày C65-T5 Kiểm tra lấy mẫu xi măng Nghi Sơn Kiểm tra lẫy thép ống vách dày 10mm Kiểm tra cốt thép CKN C53-T4 Kiểm tra lắp đặt ống siêu âm C53-T4 Kiểm tra công tác chuẩn bị trước đổ bê tông C53-T4 Siêu âm cọc 65-T5 Thử PDA cọc 65-T5 Kiểm tra bentonite C47-T4 Kiểm tra công tác tạo lỗ khoan C47-T4 Lấy mẫu địa chất 2m 1lần Nén mẫu ngày Kiểm tra công tác tạo lỗ khoan C66-T5 Lấy mẫu địa chất 2m 1lần Kiểm tra bentonite C66-T5 Người giám sát Ngày nhận Ngày giám sát Mr Cường 06/05/2012 06/05/2012 Mr Cường Mr Hùng 05/05/2012 06/05/2012 06/05/2012 06/05/2012 Mr Cường 09/05/2012 09/05/2012 Mr Cường Mr Cường Mr Cường 09/05/2012 10/05/2012 10/05/2012 09/05/2012 11/05/2012 11/05/2012 Mr Hùng 11/05/2012 12/05/2012 Mr Hùng 11/05/2012 12/05/2012 Mr Hùng Mr Phương 11/05/2012 13/5/2012 12/05/2012 13/5/2012 Mr Cường 14/05/2012 14/05/2012 Mr Cường Mr Cường Mr Cường 14/05/2012 14/05/2012 14/05/2012 14/05/2012 14/05/2012 14/05/2012 Mr Hùng 14/05/2012 15/05/2012 Mr Hùng 14/05/2012 15/05/2012 Mr Cường 14/05/2012 14/05/2012 Mr Hùng 16/05/2012 16/05/2012 Mr Hùng 16/05/2012 16/05/2012 Mr Cường 18/5/2012 18/5/2012 Mr Cường 15/05/2012 15/05/2012 Mr Hùng 15/05/2012 15/05/2012 Chữ ký Ngày trả Chữ ký UPDATED REQUEST FOR INSPECTION (RFI) Stt Số RFI 32 77a/YC-CT3 33 34 35 77/YC-CT3 78a/YC-CT3 78b/YC-CT3 36 78/YC-CT3 37 38 39 79/YC-CT3 79a/YC-CT3 80/YC-CT3 40 81/YC-CT3 41 81a/YC-CT3 42 81b/YC-CT3 43 82/YC-CT3 44 83/YC-CT3 45 84/YC-CT3 46 85a/YC-CT3 47 85b/YC-CT3 48 49 50 86/YC-CT3 87/YC-CT3 88/YC-CT3 51 88a/YC-CT3 52 89/YC-CT3 53 90/YC-CT3 Nội dung Kiểm tra ống vách C48-T4 thi công hạ ống vách C48-T4 Kiểm tra tọa độ ống vách sau hạ C48-T4 Kiểm tra bentonite C67-T5 Kiểm tra trình đổ bê tông C53-T4 Kiểm tra lẫy thép ống vách dày 10mm Kiểm tra cốt thép CKN C62-T4 Kiểm tra lắp đặt ống siêu âm C62-T4 Kiểm tra công tác chuẩn bị trước đổ bê tông C62-T4 Kiểm tra lấy mẫu xi măng Nghi Sơn Kiểm tra trình đổ bê tông C62-T4 Kiểm tra ống vách C82-T6 thi công hạ ống vách C82-T6 Kiểm tra tọa độ ống vách sau hạ C82-T6 Kiểm tra bentonite C48-T4 Kiểm tra công tác tạo lỗ khoan C48-T4 Lấy mẫu địa chất 2m 1lần Kiểm tra ống vách C71-T5 thi công hạ ống vách C71-T5 Kiểm tra tọa độ ống vách sau hạ C71-T5 Kiểm tra ống vách C72-T5 thi công hạ ống vách C72-T5 Kiểm tra tọa độ ống vách sau hạ C72-T5 Nén mẫu ngày C53-T4 Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ C67-T5 Lấy mẫu địa chất 2m lần C67-T5 Kiểm tra cốt théo CKN C61-T4 Kiểm tra lắp đặt ống siêu âm C61-T4 Kiểm tra công tác chuẩn bị trước đổ bê tông C61-T4 Kiểm tra q trình đổ bê tơng C61-T4 Kiểm tra bentonite C72-T5 Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ C72-T5 Lấy mẫu địa chất 2m lần C72-T5 Kiểm tra cốt théo CKN C63-T5 Kiểm tra lắp đặt ống siêu âm C63-T5 Nén mẫu ngày C62-T4 Người giám sát Ngày nhận Ngày giám sát Mr Hùng 16/5/2012 18/5/2012 Mr Cường Mr Hùng Mr Cường 15/05/2012 18/5/2012 17/5/2012 15/05/2012 18/5/2012 18/5/2012 Mr Hùng 18/5/2012 19/5/2012 Mr Hùng Mr Cường Mr Hùng 18/5/2012 18/5/2012 19/5/2012 19/5/2012 19/5/2012 19/5/2012 Mr Hùng 21/5/2012 21/5/2012 Mr Hùng 21/5/2012 21/5/2012 Mr Hùng 21/5/2012 21/5/2012 Mr Cường 21/5/2012 21/5/2012 Mr Cường 21/5/2012 21/5/2012 Mr Hùng 21/5/2012 21/5/2012 Mr Cường 21/5/2012 21/5/2012 Mr Hùng 21/5/2012 21/5/2012 Mr Hùng Mr Hùng Mr Cường 21/5/2012 21/5/2012 22/05/2012 21/5/2012 22/05/2012 22/05/2012 Mr Cường 22/05/2012 22/05/2012 Mr Cường 22/05/2012 22/05/2012 Mr Hùng 22/05/2012 22/05/2012 Chữ ký Ngày trả Chữ ký UPDATED REQUEST FOR INSPECTION (RFI) Stt Số RFI 54 90a/YC-CT3 55 91/YC-CT3 56 92/YC-CT3 93/YC-CT3 94/YC-CT3 95/YC-CT3 96/YC-CT3 97/YC-CT3 98/YC-CT3 99/YC-CT3 100/YC-CT3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 101/YC-CT3 102a/YC-CT3 102b/YC-CT3 102c/YC-CT3 102/YC-CT3 103/YC-CT3 103a/YC-CT3 104/YC-CT3 105a/YC-CT3 105b/YC-CT3 106/YC-CT3 20 107/YC-CT3 21 22 108/YC-CT3 109/YC-CT3 23 110/YC-CT3 24 110a/YC-CT3 Nội dung Kiểm tra lấy mẫu xi măng Nghi Sơn Kiểm tra ống vách C100-T8 Thi công hạ ống vách C100-T8 Kiểm tra vị trí hạ ống vách C100-T8 Kiểm tra công tác chuẩn bị truớc đổ bê tơng C63-T5 Kiểm tra q trình đổ bê tơng C63-T5 Nén mẫu 28 ngày Kiểm tra bentonite C82-T6 Nén mẫu ngày C53-T4 Nén mẫu ngày C61-T4 Kiểm tra ống vách C93-T8 Thi công hạ ống vách C93-T8 Kiểm tra vị trí hạ ống vách C93-T8 Kiểm tra ống vách C94-T8 Thi công hạ ống vách C94-T8 Kiểm tra vị trí hạ ống vách C94-T8 Kiểm tra cốt théo CKN C64-T5 Kiểm tra lắp đặt ống siêu âm C64-T5 Kiểm tra công tác chuẩn bị truớc đổ bê tơng C64-T5 Thí nghiệm số tiêu lý xi măng, cát nghiền, cát đá 1x2cm, hỗn hợp cát tra lấy mẫu xi măng Nghi Sơn Kiểm Kiểm tra lấy mẫu cát đá Kiểm tra trình đổ bê tông C64-T5 Nén mẫu ngày C63-T5 Kiểm tra mối hàn ống váchvtrụ T6 Nén mẫu ngày C62-T4 Kiểm tra lấy mẫu thép CKN Kiểm tra bentonite C68-T5 Nén mẫu ngày C64-T5 Kiểm tra cốt théo CKN C68-T5 Kiểm tra lắp đặt ống siêu âm C68-T5 Kiểm tra công tác chuẩn bị truớc đổ bê tông C68-T5 Kiểm tra q trình đổ bê tơng C68-T5 Kiểm tra cốt théo CKN C47-T4 Kiểm tra lắp đặt ống siêu âm C47-T4 Kiểm tra lấy mẫu xi măng Nghi Sơn Người giám sát Ngày nhận Ngày giám sát Mr Cường 22/05/2012 22/05/2012 Mr Phương 22/05/2012 23/05/2012 Mr Cường Mr Cường Mr Cường Mr Hùng Mr Phương Mr Hùng 22/05/2012 22/05/2012 23/05/2012 24/05/2012 24/05/2012 24/05/2012 23/05/2012 23/05/2012 23/05/2012 24/05/2012 25/05/2012 25/05/2012 Mr Phương 24/05/2012 24/05/2012 Mr Cường 24/05/2012 24/05/2012 Mr Cường 24/05/2012 24/05/2012 Mr Cường Mr Cường Mr Cường Mr Cường Mr Cường Mr Cường Mr Hùng Mr Hùng Mr Hùng Mr Cường Mr Cường 24/05/2012 25/05/2012 24/05/2012 24/05/2012 24/05/2012 25/05/2012 25/05/2012 25/05/2012 25/05/2012 26/05/2012 26/05/2012 24/05/2012 25/05/2012 25/05/2012 25/05/2012 24/05/2012 26/05/2012 26/05/2012 26/05/2012 25/05/2012 26/05/2012 28/05/2012 Mr Cường 26/05/2012 26/05/2012 Mr Cường Mr Cường 27/05/2012 28/05/2012 28/05/2012 28/05/2012 Mr Hùng 28/05/2012 28/05/2012 Mr Cường 27/05/2012 28/05/2012 Chữ ký Ngày trả Chữ ký UPDATED REQUEST FOR INSPECTION (RFI) Stt Số RFI 25 26 27 111/YC-CT3 112/YC-CT3 113/YC-CT3 28 114/YC-CT3 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Nội dung Nén mẫu ngày C61-T4 Kiểm tra công tác chuẩn bị truớc đổ bê tông C47-T4 Khoan địa chất lớp đá gốc R2 C82-T6 Kiểm tra ống vách C94-T8 Thi công hạ ống vách C94-T8 Kiểm tra vị trí hạ ống vách C94-T8 Kiểm tra cốt théo CKN C67-T5 Kiểm tra lắp đặt ống siêu âm C67-T5 116/YC-CT3 Kiểm tra công tác chuẩn bị truớc đổ bê tơng C67-T5 117/YC-CT3 Kiểm tra q trình đổ bê tông C67-T5 118/YC-CT3 Nén mẫu ngày C63-T5 119/YC-CT3 Kiểm tra q trình đổ bê tơng C47-T4 Kiểm tra cốt théo CKN C69-T5 120/YC-CT3 Kiểm tra lắp đặt ống siêu âm C69-T5 121/YC-CT3 Kiểm tra công tác chuẩn bị truớc đổ bê tông C69-T5 122/YC-CT3 Kiểm tra q trình đổ bê tơng C69-T5 123/YC-CT3 Nén mẫu ngày C68-T5 124/YC-CT3 Nén mẫu ngày C64-T5 125/YC-CT3 Nén mẫu ngày C67-T5 Kiểm tra cốt théo CKN C56-T4 126/YC-CT3 Kiểm tra lắp đặt ống siêu âm C56-T4 127/YC-CT3 Kiểm tra công tác chuẩn bị truớc đổ bê tơng C56-T4 128/YC-CT3 Kiểm tra q trình đổ bê tơng C56-T4 Kiểm tra ống vách C73-T6 129/YC-CT3 Thi công hạ ống vách C73-T6 Kiểm tra vị trí hạ ống vách C73-T6 130/YC-CT3 Nén mẫu ngày C47-T4 Kiểm tra ống vách C76-T6 131/YC-CT3 Thi công hạ ống vách C76-T6 Kiểm tra vị trí hạ ống vách C76 T6 132a/YC-CT3 Khoan địa chất lớp đá gốc R2 cọc 82 T6 132/YC-CT3 Lấy mẫu thép CKN 133/YC-CT3 Nén mẫu ngày C69-T5 134/YC-CT3 Nén mẫu ngày C68-T5 135/YC-CT3 Nén mẫu ngày C56-T4 136/YC-CT3 Nén mẫu ngày C67-T5 115/YC-CT3 Người giám sát Ngày nhận Ngày giám sát Mr Hùng Mr Hùng Mr Hùng 28/05/2012 28/05/2012 28/05/2012 29/05/2012 28/05/2012 29/05/2012 Mr Phương 28/05/2012 29/05/2012 Mr Cường 29/05/2012 29/05/2012 Mr Cường Mr Cường Mr Cường Mr Hùng 29/05/2012 29/05/2012 29/05/2012 30/05/2012 29/05/2012 29/05/2012 30/05/2012 30/05/2012 Mr Cường 30/05/2012 30/05/2012 Mr Cường Mr Cường Mr Cường Mr Cường Mr Cường 30/05/2012 30/05/2012 31/05/2012 31/05/2012 31/05/2012 30/05/2012 31/05/2012 31/05/2012 01/06/2012 01/06/2012 Mr Hùng 31/05/2012 31/05/2012 Mr Hùng Mr Hùng 31/05/2012 31/05/2012 31/05/2012 01/06/2012 Mr Hùng 31/05/2012 01/06/2012 Mr Hùng 01/06/2012 02/06/2012 Mr Hùng 01/06/2012 02/06/2012 Mr Hùng Mr Hùng Mr Cường Mr Cường Mr Hùng Mr Cường 02/06/2012 01/06/2012 02/06/2012 04/06/2012 04/06/2012 04/06/2012 02/06/2012 02/06/2012 03/06/2012 04/06/2012 04/06/2012 05/06/2012 Chữ ký Ngày trả Chữ ký UPDATED REQUEST FOR INSPECTION (RFI) Stt Số RFI 52 137/YC-CT3 53 138/YC-CT3 54 55 139/YC-CT3 140/YC-CT3 56 141/YC-CT3 57 142/YC-CT3 58 143/YC-CT3 59 60 61 62 63 64 65 66 67 144/YC-CT3 145/YC-CT3 146/YC-CT3 147/YC-CT3 148/YC-CT3 149/YC-CT3 150/YC-CT3 150a/YC-CT3 151/YC-CT3 68 152/YC-CT3 69 153/YC-CT3 70 154/YC-CT3 71 155/YC-CT3 72 156b/YC-CT3 73 156a/YC-CT3 74 156/YC-CT3 75 157/YC-CT3 76 77 158/YC-CT3 158a/YC-CT3 Nội dung Nén mẫu 28 ngày C60-T4 Kiểm tra ống vách C57-T4 Thi công hạ ống vách C57-T4 Kiểm tra vị trí hạ ống vách C57 Kiểm tra bentonite C52 T4 Kiểm tra bentonite C57 T5 Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ C52-T4 Lấy mẫu địa chất 2m lần C52-T4 Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ C57-T4 Lấy mẫu địa chất 2m lần C57-T5 Kiểm tra cốt théo CKN C59-T4 Kiểm tra lắp đặt ống siêu âm C59-T4 Kiểm tra công tác chuẩn bị truớc đổ bê tơng C59-T4 Kiểm tra q trình đổ bê tông C59-T4 Nén mẫu ngày C47-T4 Nén mẫu ngày C69-T5 Nén mẫu ngày C56-T4 Nén mẫu ngày C65-T5 Nén mẫu ngày C59-T4 Kiểm tra mối hàn khung sàn đạo cọc H350 Kiểm tra bentonite C93 T8 Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ C93-T8 Lấy mẫu địa chất 2m lần C93 Kiểm tra bentonite C70 T5 Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ C70-T5 Lấy mẫu địa chất 2m lần C70 Kiểm tra bentonite C71 T5 Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ C73-T6 Lấy mẫu địa chất 2m lần C73 Kiểm tra bentonite C73 T6 Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ C71-T5 Lấy mẫu địa chất 2m lần C71 Kiểm tra cốt théo CKN C66-T5 Kiểm tra lắp đặt ống siêu âm C66-T5 Kiểm tra công tác chuẩn bị truớc đổ bê tông C66-T5 Kiểm tra lấy mẫu xi măng Nghi Sơn Người giám sát Ngày nhận Ngày giám sát Mr Hùng 05/06/2012 05/06/2012 Mr Hùng 05/06/2012 05/06/2012 Mr Hùng Mr Hùng 05/06/2012 05/06/2012 05/06/2012 05/06/2012 Mr Hùng 05/06/2012 05/06/2012 Mr Hùng 05/06/2012 05/06/2012 Mr Hùng 05/06/2012 05/06/2012 Mr Hùng Mr Hùng Mr Hùng Mr Cường Mr Hùng Mr Cường Mr Hùng Mr Hùng Mr Cường 05/06/2012 05/06/2012 05/06/2012 07/06/2012 07/06/2012 07/06/2012 07/06/2012 07/06/2012 07/06/2012 05/06/2012 06/06/2012 06/06/2012 07/06/2012 08/06/2012 08/06/2012 09/06/2012 09/06/2012 07/06/2012 Mr Cường 07/06/2012 07/06/2012 Mr Cường 07/06/2012 07/06/2012 Mr Cường 07/06/2012 07/06/2012 Mr Cường 07/06/2012 07/06/2012 Mr Hùng 07/06/2012 07/06/2012 Mr Hùng 07/06/2012 07/06/2012 Mr Cường 07/06/2012 07/06/2012 Mr Cường 11/06/2012 11/06/2012 Mr Cường Mr Cường 11/06/2012 10/06/2012 11/06/2012 11/06/2012 Chữ ký Ngày trả Chữ ký UPDATED REQUEST FOR INSPECTION (RFI) Stt Số RFI 78 79 159/YC-CT3 160/YC-CT3 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Nội dung Kiểm tra trình đổ bê tông C66-T5 Khoan điịa chất cọc thử C94 - T8 Kiểm tra cốt théo CKN C72-T5 161/YC-CT3 Kiểm tra lắp đặt ống siêu âm C72-T5 162/YC-CT3 Kiểm tra công tác chuẩn bị truớc đổ bê tông C72-T5 163/YC-CT3 Kiểm tra q trình đổ bê tơng C72-T5 164a/YC-CT3 Thí nghiệm số tiêu lý xi măng, cát nghiền, cát đá 1x2cm, hỗn hợp cát mẫu ngày C59-T4 164/YC-CT3 Nén Kiểm tra công tác khoan tạo lỗ C76-T6 165a/YC-CT3 Lấy mẫu địa chất 2m lần C76 165/YC-CT3 Kiểm tra bentonite C76 T6 166/YC-CT3 Kiểm tra bentonite C73 T6 Kiểm tra ống vách C50-T4 167/YC-CT3 Thi cơng hạ ống vách C50 Kiểm tra vị trí hạ ống vách C50 89 168/YC-CT3 90 169a/YC-CT3 91 92 93 94 169/YC-CT3 170/YC-CT3 170a/YC-CT3 170b/YC-CT3 95 171/YC-CT3 96 97 98 172/YC-CT3 172a/YC-CT3 173/YC-CT3 99 174a/YC-CT3 100 101 102 103 174b/YC-CT3 174/YC-CT3 175/YC-CT3 176/YC-CT3 Kiểm tra ống vách C51-T4 Thi công hạ ống vách C51 Kiểm tra vị trí hạ ống vách C51 Kiểm tra cốt théo CKN C48-T4 Kiểm tra lắp đặt ống siêu âm C48-T4 Kiểm tra công tác chuẩn bị truớc đổ bê tông C48-T4 Kiểm tra q trình đổ bê tơng C48-T4 Kiểm tra lấy mẫu xi măng Nghi Sơn Kiểm tra lấy mẫu cát đá Kiểm tra ống vách C77-T6 Thi công hạ ống vách C77 Kiểm tra vị trí hạ ống vách C77 Nén mẫu 28 ngày C53-T4 Kiểm tra lấy mẫu xi măng Nghi Sơn Nén mẫu ngày C66-T5 Kiểm tra cốt théo CKN C52-T4 Kiểm tra lắp đặt ống siêu âm C52-T4 Kiểm tra công tác chuẩn bị truớc đổ bê tơng C52-T4 Kiểm tra q trình đổ bê tơng C52-T4 Nén mẫu 28 ngày C62-T4 Nén mẫu ngày C72-T5 Người giám sát Ngày nhận Ngày giám sát Mr Cường Mr Cường 11/06/2012 11/06/2012 12/06/2012 12/06/2012 Mr Cường 12/06/2012 12/06/2012 Mr Cường Mr Cường Mr Cường Mr Hùng 12/06/2012 13/06/2012 13/06/2012 13/06/2012 12/06/2012 13/06/2012 13/06/2012 13/06/2012 Mr Hùng 12/06/2012 13/06/2012 Mr Hùng Mr Hùng 13/06/2012 13/06/2012 13/06/2012 13/06/2012 Mr Hùng 13/06/2012 13/06/2012 Mr Hùng 13/06/2012 13/06/2012 Mr Hùng 13/06/2012 13/06/2012 Mr Hùng Mr Hùng Mr Cường Mr Cường 13/06/2012 13/06/2012 12/06/2012 12/06/2012 13/06/2012 14/06/2012 13/06/2012 13/06/2012 Mr Hùng 13/06/2012 14/06/2012 Mr Hùng Mr Cường Mr Cường 14/06/2012 14/06/2012 14/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 Mr Hùng 14/06/2012 14/06/2012 Mr Hùng Mr Hùng Mr Hùng Mr Cường 14/06/2012 14/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 14/06/2012 15/06/2012 16/06/2012 16/06/2012 Chữ ký Ngày trả Chữ ký FDFDFDFD ... 615/YC-CT3 616/YC-CT3 617/YC-CT3 618/YC-CT3 619/YC-CT3 620/YC-CT3 621/YC-CT3 622/YC-CT3 623/YC-CT3 624/YC-CT3 625/YC-CT3 626/YC-CT3 627/YC-CT3 628/YC-CT3 629/YC-CT3 630/YC-CT3 630a/YC-CT3 630b/YC-CT3... 101/YC-CT3 102a/YC-CT3 102b/YC-CT3 102c/YC-CT3 102/YC-CT3 103/YC-CT3 103a/YC-CT3 104/YC-CT3 105a/YC-CT3 105b/YC-CT3 106/YC-CT3 20 107/YC-CT3 21 22 108/YC-CT3 109/YC-CT3 23 110/YC-CT3 24 110a/YC-CT3... 146/YC-CT3 147/YC-CT3 148/YC-CT3 149/YC-CT3 150/YC-CT3 150a/YC-CT3 151/YC-CT3 68 152/YC-CT3 69 153/YC-CT3 70 154/YC-CT3 71 155/YC-CT3 72 156b/YC-CT3 73 156a/YC-CT3 74 156/YC-CT3 75 157/YC-CT3
- Xem thêm -

Xem thêm: DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLS, DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG Updated RFI - ĐỒNG NAI tao FILE EXCEL.XLS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay