Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp hoá dược

104 11 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:04

Luận văn TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP HỐ DƯỢC MỤC LỤC Lời Nói Đầu CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN KẾ TỐN TẠI XÍ NGHIỆP HỐ DƯỢC Phần I: Kế tốn tài sản cố định khấu hao tài sản cố định I Khái quát chung tài sản cố định Khái niệm tài sản cố định Đặc điểm 3 Vai trò II Chứng từ sổ sách phương pháp tổng hợp chi tiết tài sản cố định, cách đánh giá tài sản cố định Kế toán tổng hợp tăng giảm tài sản cố định xí nghiệp Hoá Dược Tổ chức kế toán chi tiết tài sản cố định xí nghiệp Hố Dược Kế toán khấu hao tài sản cố định 10 Kế tốn hao mòn phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định, quản lý vốn khấu hao 10 Kế toán sửa chữa thường xuyên sửa chữa lớn cố định, nguồn vốn sửa chữa lớn 12 Phương pháp kế toán xây dựng bản, lý, cho thuê, nhượng bán tài n cố định (nếu có), tài sản cố định thuê 13 Ưu điểm tồn kế toán tài sản cố định đơn vị tiêu hiệu sử dụng tài sản cố định, vốn cố định doanh nghiệp 14 Phần II: Kế toán thu mua, nhập xuất dự trữ vật liệu chi phí vật liệu sử dụng 16 Phương pháp chứng từ tập hợp chi phí vật liệu 16 Phương pháp tính giá xuất kho vật liệu 19 Phương pháp hạch tốn phân bổ chi phí cơng cụ dụng cụ bao bì luân chuyển 22 Phương pháp hạch toán nguyên vật liệu kho phòng kế tốn 23 Kiểm kê vật liệu, cơng cụ việc hạch tốn xử lý vật liệu, cơng cụ thừa thiếu – vòng quay vật liệu tồn kho 25 Phần III: Kế tốn chi phí nhân cơng, BHXH, BHYT, KPCĐ thu nhập người lao động cấu thành cơng nhân viên hình thức trả lương 29 Cấu thành cán công nhân viên doanh nghiệp hình thức trả lương: 29 Phương pháp theo dõi thời gian kết qủa lao động để làm tính lương 30 Phần IV: Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm I Đối tượng tợp hợp chi phí sản suất doanh nghiệp 32 II Quá trình tập hợp loại CPSX 32 Nội dung cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất diễn doanh nghiệp 32 III Các loại chi phí diễn doanh nghiệp 45 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 45 Kế toán tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp 48 Phí sản xuất Kế toán tập hợp chi chung (CPSXC): 51 Tập hợp chi phí sản xuất tồn Xí nghiệp 55 IV Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 56 V Phương pháp tính giá thành sản phẩm dở dang Xí nghiệp Hoá Dược 58 Phần V: Kế toán thành phẩm lao vụ hồn thành Phần VI: Kế tốn tiêu thụ sản phẩm hàng hoá 64 I Các phương thức bán hàng tịa doanh nghiệp 64 II Các tiêu kinh tế tổng doanh thu doanh thu 64 III Phương pháp tính tốn kế toán giá vốn hàng bán 64 IV Báo cáo doanh thu 65 Phần VII: Kế toán vốn tiền Kế toán tiền mặt quỹ – Tại phận kế toán nhật ký tiền mặt – báo cáo thu chi tồn quỹ 66 Các khoản toán với người bán 67 Phần VIII: Tìm hiểu nghiệp vụ toán với người mua, người bán với ngân sách loại thuế kế toán thuế, tạm ứng Phần IX:Kế toán nghiệp vụ toán Thanh toán với khách hàng 73 Thanh toán với người bán 73 3.Thanh toán với Nhà nước 74 Kế toán khoản toán khác 75 Phần X: Kế tốn hoạt động nghiệp vụ tài bất thường 76 Chi phí hoạt động tài 76 Chi phí bất thường doanh nghiệp gồm: 77 Phần XI: Phương pháp kế toán tổng hợp chi tiết nguồn vốn 78 I Kế toán nguồn vốn , ké tốn đàu tư xây dựng Tại Xí nghiệp Hố Dược khơng có 78 II Kế toán ngồn vốn kinh doanh 78 Khía niệm : 78 Hạch toán nguồn vốn kinh doanh 78 III- Kế toán loại quỹ doanh nghiệp 80 Mục đích sử dụng .80 Hạch tốn quỹ Xí nghiệp 80 Phần XII: Tìm hiểu cơng tác kế toán toán 82 Phần XIII: Các loại báo cáo kế toán 86 I Các báo cáo tháng, quý năm 86 II Phương pháp lập báo cáo 86 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 86 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 89 III Sử dụng tác dụng cuả báo cáo quản lý doanh nghiệp 93 IV thuyết minh báo cáo tài 94 Kết luận LỜI NÓI ĐẦU Hiện kinh tế Việt Nam bước chuyển theo cấu kinh tế thị trường, phát triển theo định hướng XHCN để hội nhập với nước khu vực giới Vì đảng nhà nước ta ln trọng qn triệt chủ trương, sách chế độ quản lý kinh tế khuyến khích q trình quản lý doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp nhà nước thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Xí nghiệp Hoá Dược doanh nghiệp nhà nước thuộc tổng công ty Dược Việt Nam thuộc Y tế Xí nghiệp sản xuất sản phẩm Hố Dược cho toàn miền Bắc Hoà nhập với guồng máy hoạt động kinh tế Xí nghiệp Hố Dược có nhiều bước chuyển đổi mạnh mẽ trình hoạt động sản xuất kinh doanh ngày vững mạnh tiếp cận cạnh tranh với thị trường Trong q trính sản xuất Xí nghiệp Hố Dược quan tâm đến công việc xây dựng, tổ chức công tác kế tốn, tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Coi vấn đề gắn chặt với kết hoạt động sản xuất kinh doanh xí nghiệp, từ có thơng tin xác kịp thời đáp ứng nhu cầu kinh tế thị trường Nhận thức vai trò phần hành kế toán này, thời gian thực tập Xí nghiệp Hố Dược với kiến thức học hướng dẫn tận tình giáo Nguyễn Phương Lan phòng tài vụ, em chọn sâu vào đề tài “Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm” Xí nghiệp Hố Dược Mục tiêu đề tài hệ thống hoá vấn đề cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm lý luận thực tiễn Luận văn nghiên cứu kế toán tập hợp tính chi phí giá thành sản phẩm nhận xét chung để hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp Hố Dược TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN KẾ TỐN TẠI XÍ NGHIỆP HOÁ DƯỢC PHẦN I KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH I Khái quát chung tài sản cố định Khái niệm tài sản cố định Tài sản cố định tư liệu lao động có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài, nhà nước quy định giá trị thời gian phù hợp với yêu cầu quản lý quốc giá thời kỳ định Đặc điểm Về hình thái vật chất tài sản cố định doanh nghiệp bao gồm tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vơ hình Vậy tài sản cố định xí nghiệp Hố dược chủ yếu tài sản cố định hữu hình nên mang đầy đủ đặc điểm tài sản cố định là: - Khi tham gia vào trình sản xuất kinh doanh tài sản cố định hữu hình có đặc điểm sau: + Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh giữ hình thái vật chất ban đầu hỏng phải loại bỏ + Giá trị tài sản cố định khấu hao dần chuyển dần phần vào chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp + Tài sản cố định vơ hình bị hao mòn vơ hình q trình sử dụng Vai trò Xí nghiệp Hố Dược xí nghiệp sản xuất mà nhiệm vụ chủ yếu sản xuất loại sản phẩm dược có tính dược điểm cao sản phẩm hố dược bao gồm nhiều loại có tính chất đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng người nên quy trình cơng nghệ sản xuất phải đảm bảo khép kín, sản phẩm xuất xưởng khơng thể có sản phẩm loại II mà phải sản phẩm loại I, dây chuyền sản xuất theo quy trình cơng nghệ dựa phản ứng hoá học, định mức vật tư, nguyên vật liệu cho sản phẩm phải cụ thể cho loại vật tư, mặt hàng kể nguyên vật liệu nguyên vật liệu phụ Trên loại nguyên vật liệu sản phẩm xí nghiệp như: CaCl2, Na2SO4, HClP, DEP nước, NaCl tiêm, … Do tài sản cố định xí nghiệp mặt sản xuất phương tiện vận tải, dây chuyền sản xuất Hơn đứng kinh tế thị trường, nhu cầu ngày cao thị trường sản xuất kinh doanh đòi hỏi vật chất chất lượng sản phẩm phải có tính dược điển cao II Chứng từ sổ sách phương pháp tổng hợp chi tiết tài sản cố định, cách đánh giá tài sản cố định Dựa vào chứng từ mua lý khấu hao tài sản cố định kế toán tài sản cố định làm để lập sổ kế toán chi tiết tài sản cố định, kế toán mở trang sổ cho loại tài sản cố định riêng - Chứng từ sổ sách phải lập theo quy định chế độ ghi chép đầy đủ kip thời với thực nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh - Chứng từ kế toán bao gồm hai loại hệ thống + Hệ thống bắt buộc + Hệ thống hướng dẫn - Chứng từ kế toán phải lập nguồn chịu trách nhiệm đầy đủ số liệu theo quy định Ghi chép chứng từ phải rõ ràng, trung thực, đầy đủ số liệu theo quy định yếu tố, gạch bỏ phần để trống  Các loại sổ sách - Sổ kế toán gồm: Sổ phần kế toán tổng hợp sổ phần kế toán chi tiết + Sổ kế toán tổng hợp gồm: Sổ nhật ký chứng từ, bảng kê, sổ sổ kế toán tổng hợp khác + Sổ kế toán chi tiết gồm sổ, thẻ kế toán chi tiết + Sổ nhật ký chứng từ dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ kế toán đơn vị thời gian - Tập hợp hệ thống hoá nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên có TK, kết hợp với việc phân tích nghiệp vụ kinh tế theo TK đối ứng nợ - Kết hợp chặt chẽ nghiệp vụ ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian với việc hệ thống hoá nghiệp vụ theo nội dung kinh tế (theo TK) - Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết số kế toán trình ghi chép - Nhật ký chứng từ phải mở tháng một, hết tháng phải khoá sổ nhật ký chứng từ cũ, mở nhật ký chứng từ cho tháng sau Mỗi lầm mở phải chuyển sổ cần thiết từ nhật ký chứng từ cũ sang nhật ký chứng từ theo yêu cầu cụ thể TK - Tóm tắt nội dung + Số tiền nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Sổ dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ, niên độ kế toán theo TK kế toán, số liệu kế toán sổ cái, sổ phản ánh tình hình tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sổ phải ghi đầy đủ phần như: - + Ngày tháng ghi sổ + Số liệu ngày lập chứng từ kế toán dùng làm ghi sổ + Tóm tắt nội dung kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh + Số tiền nghiệp vụ phát sinh ghi vào bên nợ có TK Sổ chi tiết dùng để ghi chép đối tượng kế toán cần thiết theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý - Bảng kê: Gồm có 10 bảng kê đánh giá thứ từ bảng kê đến bảng kê 11 (Không có bảng kê 7) Bảng kê sử dụng trường hợp tiêu hạch toán chi tiết số tài khoản khơng thể hồn thành trực tiếp nhật ký chứng từ Khi sử dụng bảng kê số liệu chứng từ gốc trước hết ghi vào bảng kê, cuối tháng số liệu tổng cộng bảng kê chuyển vào nhật ký chứng từ có liên quan Bảng kê mở theo vế Có vế Phần XI Tìm hiểu cơng tác kế tốn tốn Cuối kỳ kế toán, kế toán tiến hành khoá sổ tài khoản, tiến hành ghi bút tốn điều chỉnh tính số dư cuối kỳ tài khoản lập báo cáo ké tốn theo quy định * Phương pháp trình tự kế toán xác định kết sản xuất kinh doanh - Báo cáo kết kinh doanh xác định sau - DTt= DTbán hàng- thuế- chiết khấu bán hàng-hàng bán bị trả lại –giảm giá hàng bán - Lợi tức gộp= DTt –giá vốn hàng bán - Lợi tức từ hoạt động KD =lợi tức gộp – CF bán hàng – CF quản lý - KQHĐ tài = Thu nhập hoạt động tài – CF hoạt động tài - KQHĐ bất thường = Thu nhập bất thường – CF bất thường - Để hạch toán kết kế toán sử dụng TK911 +Cuối kỳ kết chuyển số doanh thu vào TK 911- xác định kết kinh doanh Nợ TK 511 Có TK 911 + Kết chuyển trị giá vốn lao vụ, dịch vụ tiêu thụ Nợ TK 911 Có Tk 632 + Cuối kỳ kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính,thu nhập bất thường Nợ TK 711 Nợ TK 721 CóTK 911 +Cuối kỳ két chuyển CFHĐ bất thường Nợ TK 911 Có TK 821 90 + Kết chuyển số CF quản lý Nợ TK 911 Có TK 642 Sau kết chuyển có lãi Nợ TK 911 Có TK 421 Nếu lỗ Nợ TK 421 Có Tk 911 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh quí IV năm 2001 sau: Chỉ tiêu MS Quý trước Quý Luỹ kế đ/năm Tổng doanh thu 01 2.306.915.297 1.673.191.105 7.242.840.173 Danh thu tuần 10 2.306.915.297 1.673.191.105 7.242.840.173 Giá vốn hàng bán 11 1.633.729.380 1.402.739.211 5.937.255.930 LV gộp (20 = 10 – 11) 20 403.185.917 270.397.894 1.305.584.243 Chi phí bán hàng 21 96.687.324 40.400.011 222.875.818 Chi phí quản lý DN 22 223.158.887 207.440.000 87.086.236 LN phần từ HDKD 30 83.339.709 22.557.883 205.622.159 Thu nhập HĐTC 31 589.377 1.162.646 3.217.998 LN từ HDTC 40 589.377 1.162.646 3.217.998 Tổng LN trước thuế 60 83.929.086 23.720.529 208.840.187 10 Thuế TNDN phải nộp 70 26.857.308 7.590.569 66.828.860 11 LN sau thuế 80 57.071.778 16.129.960 142.011.327 91 Bảng cân đối kế toán phát sinh thử Quý IV năm 2001 MS Số đầu năm Số cuối năm A Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn 100 3.413.743.629 3.456.263.766 I 110 126.648.700 102.090.881 Tiền mặt quỹ (gồm ngân phiếu) 111 13.598.010 2.544.742 Tiền gửi ngân hàng 112 113.050.630 99.546.139 130 779.104.658 582.723.736 Phải thu khách hàng 131 765.813.317 562.354.089 Trả trước cho người bán 132 13.291.341 10.126.855 Thuế VAT khấu trừ 133 IV 140 2.434.838.283 2.762.749.149 NVL tồn kho 142 678.135.625 822.259.820 Cơng cụ dụng cụ 143 2.139.590 4.112.270 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 144 104.450.310 3.853.853.715 Thành phẩm tồn kho 145 1.602.370.970 1.853.391.077 Hàng hoá tồn kho 146 3.616.883 Hàng gửi bán 147 44.124.905 44.402.270 V 150 19.795.800 8.700.000 Tạm ứng 157 19.795.800 8.700.000 B Tài sản cố định đầu tư dài hạn 200 7.984.007.490 778.306.479 I Tài sản cố định 210 7.984.007.490 778.306.479 Tài sản cố định hữu hình 211 7.984.007.490 778.306.479 Nguyên giá 212 3.642.402.217 3.703.386.625 Giá trị hao mòn luỹ kế 213 (2.844.011.468) (2.925.080.146) Tổng tài sản 250 4.212.144.378 4.234.570.245 Tài sản Tiền II Các khoản đầu tư tài dài hạn 120 III Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản lưu động khác 10.242.792 92 Tài sản MS Số đầu năm Số cuối năm Nguồn vốn MS Số đầu năm Số cuối năm A Nợ phải trả 300 922.430.588 988.510.341 I 310 922.430.588 988.510.341 Vay ngắn hạn 311 63.000.000 63.000.000 Nợ dài hạn đến hạn trả 312 Phải trả cho người bán 313 729.497.244 868.343.448 Người mua trả tiền trước 314 784.100 639.000 Thuế khoản phải nộp cho nhà 315 (5.637.771) 316 82.631.935 37.392.570 Các khoản phải trả, phải nộp khác 318 52.155.026 19.135.323 II 320 Nợ ngắn hạn nước Phải trả cho công nhân viên ………… Nợ dài hạn ……… III Nợ khác 330 ………… B Nguồn vốn chủ sở hữu 400 3.289.713.790 3.246.059.904 I 410 3.079.713.090 3.110.676.819 Nguồn vốn kinh doanh 411 2.284.411.536 284.414.536 Quỹ đầu tư phát triển 412 334.458.064 406.521.604 Quỹ dự phòng tài 413 54.630.146 59.736.460 Lợi nhuận chưa phân phối 414 175.999.773 188.118.907 Nguồn vốn đầu tư XDCB 415 171.888.312 171.888.312 II Nguồn kinh phí, quỹ khác 420 268.325.999 135.383.085 Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 421 27.315.051 29.868.228 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 422 31.010.948 25.514.857 Nguồn kinh phí nghiệp 424 210.000.000 80.000.000 Tổng nguồn vốn 430 4.212.144.378 4.234.570.245 Nguồn vốn, quỹ 93 Phần XII Các loại báo cáo kế toán I Các báo cáo tháng, q năm Xí nghiệp Hố Dược gồm báo cáo sau: - Bảng cân đối kế toán MS01 – DN - Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh MS02 – DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ MS03 – DN - Thuyết minh báo cáo tài MS04 – DN - Bảng cân đối phát sinh - Báo cáo quỹ II Phương pháp lập báo cáo - Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Báo cáo kết kinh doanh báo cáo tài tóm lược khoản doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp cho thời kỳ định - Phương pháp lập báo cáo kết kinh doanh: Phần Lãi – Lỗ  Cột năm trước: Căn vào cột năm báo cáo kỳ trước  Cột “Luỹ kế đầu năm”: Căn vào số liệu cột báo cáo kỳ trước + Số liệu cột năm báo cáo kỳ  Cột “năm nay”: Từng tiêu lập sau: a Tổng doanh thu: Số liệu ghi vào vào tổng số phát sinh bên Có kỳ TK 511, 512 b Các khoản giảm trừ: Phản ánh khoản giảm trừ vào doanh thu bao gồm: 94 + Triết khấu: Số liệu vào số phát sinh bên Có (Nợ) TK 521 kỳ + Giảm giá: Số liệu vào số phát sinh bên Có (Nợ) TK 532 + Hàng bán bị trả lại: Số liệu dựa vào phát sinh bên Nợ (Có) TK 531 + Thuế DT, XK phải nộp: Số liệu dựa vào số phát sinh bên Có TK 332, 333 (chi tiết thuế XK đối ứng với bên Nợ TK 511, 512) c Doanh thu chuẩn tổng DT – Các khoản giảm trừ d Giá vốn hàng bán: Số liệu vào bên Có TK 632 đối ứng bên Nợ TK 911 e Lợi tức gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán f Chi phí bán hàng: Số liệu dựa vào phần phát sinh Có TK 641, 1422 đối ứng với bên Nợ TK 911 g Chi phí quản lý doanh nghiệp: Số liệu dựa vào số phát sinh bên Có TK 642 đối ứng bên Nợ 911 h Lợi tức hoạt động kinh doanh = Lợi tức gộp – (Chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp) - Thu nhập hoạt động tài chính: số liệu dựa vào tổng số phát sinh Nợ TK 711 đối ứng với bên Có TK 911 - Chi phí hoạt động tài chính: Số liệu dựa vào phần phát sinh Nợ (Có) TK 811 i Lợi tức từ hoạt động tài = Thu nhập hoạt động tài – chi phí hoạt động tài j Tổng lợi nhuận trước thuế = Lợi tức từ hoạt động kinh doanh + Lợi tức từ hoạt động tài + Lợi tức bất thường k Thuế thu nhập doanh nghiệp: Phản ánh số thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp tính thu nhập chịu thuế Số liệu vào phần phát sinh Có TK 333 đối ứng bên Nợ TK 421 l Lợi tức sau thuế: Là phần lại Lợi nhuận kinh doanh sau nộp thuế thu nhập doanh nghiệp = Tổng lợi tức trước thuế – Thu nhập doanh nghiệp Phần II Tình hình thực nghĩa vụ với nhà nước 95 Cột “Số phải nộp đầu kỳ”: Căn vào số phải nộp báo cáo kỳ trước để ghi Cột “Luỹ kế đầu năm”: - Số phải nộp: Căn vào cột báo cáo kỳ trước + Số liệu cột số phải nộp phát sinh kỳ báo cáo kỳ Cột “Còn phải nộp cuối kỳ” = Số phải nộp đầu kỳ + Số phải nộp phát sinh kỳ – Số nộp kỳ Cột “Số phát sinh kỳ” phản ánh số tiền phải nộp, nộp theo loại phát sinh kỳ báo cáo Số liệu dựa vào số phát sinh có quý báo cáo TK 333 Phần III Thuế VAT khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm Cột “Luỹ kế đầu năm” Căn vào số liệu cột báo cáo kỳ trước + số liệu cột “kỳ này” báo cáo kỳ Cột kỳ Mục thuế VAT khấu trừ a Thuế VAT khấu trừ hoàn lại: Số liệu dựa vào số dư Nợ đầu kỳ TK 133 hay số liệu tiêu báo cáo kỳ trước b Số VAT khấu trừ phát sinh Số liệu vào số phát sinh Nợ TK 133 kỳ báo cáo c Số VAT khấu trừ, hoàn lại: Số liệu ghi vào tiêu vào số phát sinh bên Có TK 133 kỳ báo cáo - Số VAT khấu trừ: Số liệu dựa vào phần phát sinh Có TK 133 đối ứng bên Nợ TK 333 - Số thuế VAT hoàn lại: Số liệu dựa vào sổ chi tiết thuế VAT hoàn lại hay phần phát sinh Có TK 133 đối ứng bên Nợ TK 111, 112 d Số thuế VAT khấu trừ, hoàn lại triết khấu: Số liệu dựa vào số dư Nợ TK 133 Mục hai: Thuế VAT hoàn lại 96 a Số VAT hoàn lại đầu kỳ: Số liệu dựa vào sổ kế toán chi tiết thuế VAT hoàn lại hay dựa vào số liệu tiêu (MS23) báo cáo từ trước b Số VAT hồn lại: Số liệu dựa vào thơng báo quan thuế sổ chi tiết thuế VAT hoàn lại c Số VAT hoàn lại: Số liệu dựa vào sổ chi tiết thuế VAT hoàn lại Sổ kế toán chi tiết TK 133, phần phát sinh Có TK 133 đối ứngvới bên Nợ TK 111, 112 d Số VAT hoàn lại triết khấu: Số liệu dựa vào sổ kế tốn chi tiết VAT hồn lại hay cách tính (MS20 + 21 – 22) Mục 3: Thuế VAT miễn giảm a Số VAT miễn giảm đầu kỳ: Số liệudựa vào sổ kế toán chi tiết thuế VAT miễn giảm số liệu báo cáo kỳ trước tiêu (MS33) b Số VAT miễn giảm: Số liệu dựa vào số VAT miễn giảm c Số VAT miễn giảm cuối kỳ số liệu ghi tiêu dựa vào sổ kế toán chi tiết VAT miễn giảm hay (MS33 = 30 + 31 – 32) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Xí nghiệp Hố Dược lập theo phương pháp trực tiếp lập cách xác định phân tích trựuc tiếp khoản thực thu, chi tiền sổ kế toán vốn tiền theo loại hoạt đọng theo nội dung thu chi cưs lập báo coá lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp: Cách lập tieu cụ thể: Phần I Lưu chuyển tiền từ hoạt đọng sản xuất kinh doanh tiền thu bán hàng:(MS 01), tiêu lập vào tổng số tiền thu bán hàng thành phẩm dịch vụ kỳ báo cáo tièn thu từ khoản nợ phải thu (MS020) Chỉ tiêu lập vào vào tổng số tiền thu từ khảon phải thu kỳ báo cáo 97 tiền thu từ khoản khác (MS03): Được lập vào tổng số tiền thu từ tất khảon khác ngoái tiền thu bán hàng khoản nợ phải thu, liên quan đến hoạt đọng sản xuất kinh doanh kỳ báo cáo nhue tiền thju bồi thường phạt thông qua TK theo dõi Nợ phải thu… Tiền trã cho người bán (MS04) Chỉ tiêu đuược lập vào tổng số tiền trả cho người bán, thông qua TK331 kỳ báo cáo Tiền trả CNV (MS05): Chỉ tiêu lập vào tổng số tiền trả cho CNV thông qua TK334 kỳ báo cáo Tiền nộp thuế khoản khác cho nhà nước (MS06): Chỉ tiêu lập vào tổng số tiền nộp thuế khoản khác cho nhà nước kỳ báo cáo, trừ khoản nộp khấu hao TSCĐ doanh nghiệp nhà nước Tiền trả cho khoản phải nộp, phải trả khác:(MS07) ttiêu lập vào tổng số tiiền trả cho khoản nợ phải trả nhưu phải trả cho đơn vị nội bộ, BHXH,BHYT,CPCĐ,Nợ đài hạn đến hạn trả, khoản ký quỹ, ký cược đến hạn trả khoản đến hạn trả khác Tiền trả cho khoản khác: (MS080) Cỉh tiêu lập vào tổng số tiền trả cho khoản liên quan đến hoạt động sản xuất knh doanh chưa phản ánh cỉh tiêu mua hàng trả tiền ngay, khoản trả tiền không thông qua TK theo dõi Nợ phải trả Phần II Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh Phản ánh số chênh lệch tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi từ hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ báo cáo Số liệu tiêu tính tổng số liệu tiêu từ Mã01 đến Mã 08 Nếu số liệu tiêu âm xẽ ghi ngoặc đơn Lưu chuyển tiền tù hoạt động đầu tư (MS30): itêu tính cách tổng cộng số liệu từ MS21 đến số26 Phần III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 1.Tiền thu vay(MS31): tiêu lập vào tổng số tiền thu vay ngân hàng, tổ chức tài chính, đối tượng khác 98 2.Tiền thu góp vốn (MS32): tiêu lập vào tổng số tiền sản xuất Z thu chủ sở hữu góp vốn hình thức chuyển tiền mua cổ phần doanh nghiệp tiền 3.Tiền thu từ lãi gửi(MS33): tiêu lập vào số tiền thu khoản lãi trả gửi tiền có kỳ hạn khơng có kỳ hạn ngân hàng, tổ chức tìa kỳ báo cáo 4.Tiền trả nợ vay (MS34): Chỉ tiêu lập vào tổng số tiền trả cho khoản vay ngân hàng, tổ chức taìi chinnhs đối tượng khác 5.Tiền hồn vốn góp (MS35): Chỉ tiêu lập cứd vào tổng số tiền chi hoàn vốn cho sỏ hữu doaonh nghiệp hình thức tiền 6.Trả tiền cho nhà đàu tư (MS36): Chỉ tiêu lập vào tổng số tiền chi trả lại cho bên góp vốn liên doanh cổ đơng , chủ doanh nghiệp * Chuyển tiền từ hoạt đọng tài chính(MS40): Phản ánh chênh lệch tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi hoạt đọng tìa kỳ báo cáo * Tiền tồn quỹ (MS60): Cỉh tỉêu lập voà số dư vốn tìn đàu kỳ kỳ báo cáo(Số liệu MS110 cột số cuối kỳ bảng cân đối kế toán kỳ trước ) đối chiếu với tiêu tièn tồn cuối kỳ báo cáo kỳ trước số dư ĐK sổ kế toán ghi, chi tiền kỳ báo cáo * Tiền tồn cuối kỳ(MS70)= MS50+MS70) Chỉ tiêu phải với số dư vốn bằngv tiền cuối kỳ(Số liệu MS110) cột “Số cuối kỳ “ bảng cân dối kế tốn Xí nghiệp Hố Dược Kết hoạtn động sản xuất kinh doanh Năm 2001 Phần lãi – Lỗ Chỉ tiêu Tổng doanh thu Đơn vị: Đồng MS Quý trước Quý 01 2.036.915.297 1.673.191.105 Luỹ kế đ/năm 7.242.840.173 99 Danh thu tuần 10 2.036.915.297 1.673.191.105 7.242.840.173 Giá vốn hàng bán 11 1.633.729.380 1.402.793.211 5.937.255.930 LV gộp (20 = 10 – 11) 20 403.185.917 270.397.894 1.305.584.243 Chi phí bán hàng 21 96.687.321 40.400.011 222.875.818 Chi phí quản lý DN 22 223.158.887 207.440.000 877.086.236 LN phần từ HDKD 30 83.339.709 22.557.883 205.622.189 Thu nhập HĐTC 31 589.377 1.162.646 3.217.998 LN từ HDTC 40 589.377 1.162.641 3.217.998 Tổng LN trước thuế 60 83.929.086 23.720.529 208.840.187 10 Thuế TNDN phải nộp 70 26.857.308 7.590.569 66.828.860 11 LN sau thuế 80 57.071.778 16.129.960 142.011.327 Phần III Thuế GTGT khấuc trừ dược hoàn lại , dược miễn giảm năm 2001 MS Chỉ tiêu Số tiền Kỳ Luỹ kế từ đầu năm I Thuế GTGT khấu trừ 10 Thuế GTGT khấu trừ, hoàn lại 11 Số thuế GTGT khấu trừ PS 12 Số thuế GTGT KT ,hồn 13 lại(13+14+15) Trong : a Số thuế GTGT kế toán b Số thuế GTGT hồn lại 100 c Số thuế GTGT khơng KT Số thuế GTGT KT , hoàn lại cuối 14 kỳ(10+11-12) II Thuế GTGT hoàn lại 20 Số thuế GTGT hồn lại đầu kỳ 21 Số GTGT hoàn lại 22 Số thuế GTGT hoàn lại 23 Số thuế GTGT hồn lại cuối 24 kỳ(20+21+22) III Thuế GTGT miễn giảm 30 Số GTGT miễn giảm đầu kỳ 31 Số thuế GTGT miễn giảm 32 Số thuế GTGT đựoc miễn giảm 33 Số thuế GTGT miễn giảm cuối 34 kỳ(30+31+32) III Sử dụng tác dụng cuả báo cáo quản lý doanh nghiệp Tác dụng lớn việc quản lý đạo sản xuất kinh doanh xem xét đánh giá hiệu hoạt động SXKD - Tác dụng báo cáo chi phí XS giá thành sản phẩm + Giám đốc tình hình thực dự tốn chi phí SX thực kế hoạch giá thành xây lắp Cung cấp số liệu cho việc phân tích giá thành Căn vào bảng tính giá thành thực tế cơng ty xây lắp hoan thành kỳ báo cáo đẻ ghi vào tổng hợp cọt tương ứng cho phù hợp giá thành thực tế SP - Tác dụng bảng tổng kết tài sản: 101 Bảng tổng kết sản phẩm phản ánh tổng qt tồn tình hình tài sản có Xí nghiệp theo kết cấu vốn kinh doanh ngồn hình thành vốn kinh doanh thời điểm định bao gồm cột hệ thống tiêu xếp thành loại, mục khoản vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh - Tác dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo có tính chất phản ánh khoản thu chi tiền kỳ doanh nghiệp theo tùng hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư tài Tác dụng báo cáo tác dụng lớn việc quản lý doanh nghiệp IV thuyết minh báo cáo tài Thuyết minh báo cáo tài báo cáo nhằm thuyết minh giải trình lời , số liệu số tiêu kinh tế- tài chưa thể báo cáo tài Bảng thuyết minh cung cấp thông tin bổ sung cần thiết cho việc đánh giá kết kinh doanh doanh nghiệp năm báo cáo xác định Thuyết minh báo cáo tài báo cáo tài lập vào: - Các sổ kế toán kỳ báo cáo - Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo (Mua B01- DN) - Báo kết hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo “Mẫu B02- DN” - Thuyết minh báo cáo tài kỳ trước, năm trước, (Mẫu B04-DN) Tổng cơng ty Dược VN Xí nghiệp Hố Dược Thuyết minh báo cáo tài Năm 2001 Đặc điểm doanh nghiệp 1.1 Hình thức sở hữu vốn: Nhà Nước 1.2 Hình thức hoạt động:DN Nhà Nước 1.3 Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp, kinh doanh thương mại, Xuất nhập 102 1.4 Tổng số công nhân viên: 1.5 Những annhr hưởng quan trọng đến tình hình kinh doanh năm báo cáo Chế độ kế tốn áp dụng Xí nghiệp 2.1 Niên độ kế toán ngày 01/01/kết thúc 31/12 2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi dòng tiền khác - Đơn vị tiền tệ sử dụng là:Đồng VN - phương pháp chuyển đổi tiền tệ: theo tỷ giá thực tế 2.3 Hình thức sổ kế toans áp dụng: Chứng từ ghi sổ 2.4 Phương pháp kế toán TSCĐ - Nguyên tắc đánh giá TSCĐ: theo giá thời - Phương pháp khấu hao áp dụng vào phương pháp khấu hao đặc biệt Khấu hao theo tỷ lệ cố định 1.5 Phương pháp kế toán hàng tồn kho - Nguyên tắc đánh giá:theo giá thực tế - Phương pháp xác giá trị hàng tồn kho cuối kỳ :theo giá thực tế tồn kho 2.6 Phương pháp tính khoản dự phòng, tình trích lập hoàn 103 KẾT LUẬN Trải qua 35 năm xây dựng trưởng thành, xí nghiệp Hố Dược gặp nhiều gian nan thử thách Chuyển đổi từ chế bao cấp sang chế thị trường, cạnh tranh để đáp ứng đến ngày Trong doanh nghiệp hệ thống kế tốn ln giữ vị trí quan trọng thiếu Để quản lý việc sử dụng cập nhật thông tin chế độ quản lý tài cách có hiệu quả, năm gần doanh nghiệp ln cố gắng thực máy kế toán theo dõi cách sát nghiệp vụ kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, cung cấp thông tin cần thiết cho việc định phù hợp với mục đích đối tượng thơng tin 104 ... 48 Phí sản xuất Kế toán tập hợp chi chung (CPSXC): 51 Tập hợp chi phí sản xuất tồn Xí nghiệp 55 IV Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 56 V Phương pháp tính giá thành sản phẩm. .. thực tập Xí nghiệp Hố Dược với kiến thức học hướng dẫn tận tình giáo Nguyễn Phương Lan phòng tài vụ, em chọn sâu vào đề tài Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp Hố Dược Mục... trính sản xuất Xí nghiệp Hố Dược quan tâm đến công việc xây dựng, tổ chức công tác kế tốn, tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Coi vấn đề gắn chặt với kết hoạt động sản xuất kinh doanh xí nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp hoá dược, Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp hoá dược

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay