BẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪN

8 4 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:00

BẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪNBẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Đònh, ngày 04 tháng 07 năm 2011 PHIẾU PHỤ LỤC KHỐI LƯNG (Kèm theo biên nghiệm thu số: NT cọc/CV -05 ngày 04 tháng 07 năm 2011 Công trình: Cầu Km 1082+285 Bảng khối lượng: Gia công, sản xuất cọc dẫn phục vụ đóng cọc Ký TT hiệu Tên vật liệu - quy cách C1 I 400 x 4000 Đơn vò Số lượng Khối lượng (kg) Đơn vò Tổng cộng 224,400 448,80 C2 [] 310 x 15 x 4000 Thanh Baí n 146,010 292,02 C3 D 810 x 40 thẹ p b n B n 161,722 161,72 C4 [] 710 x 40 x 710 Baí n 158,288 158,29 C5 L 100x100x10x3345 Thanh 50,510 101,02 C6 [] 430 x 20 x 800 Baí n 54,008 216,03 C7 [] 600 x 10 x 670 Baí n 31,557 126,23 C8 [] 600 x 10 x 670 Baí n 31,557 63,11 C9 [] 670 x 10 x 900 Baí n 47,336 94,67 10 C10 [] 90 x 10 x 600 11 C11 [] 110 x 10 x 600 Baí n 4,240 33,92 Baí n 5,180 20,72 12 C12 [] 170 x 10 x 900 13 C13 [] 170 x 10 x 340 Baí n 12,010 48,04 Baí n 4,540 36,32 14 C14 [] 300 x 14 x 2420 15 C15 [] 300 x 20 x 200 Baí n 79,788 79,79 Baí n 3,140 6,28 16 C16 Thẹ p tr n D22x2480 Âỉåì ng h n h=10mm Thanh 7,391 22,17 Gäù âãû m tỉì thiãú t 10cm Tổng cộng thép gia công cọc dẫn TƯ VẤN GIÁM SÁT Phùng Anh Tuaán kg m 110 110,00 m3 0,06 0,06 1.909 GHI CHÚ PHỤ TRÁCH KTTC TRỰC TIẾP Nguyễn Ngọc Tiêu Bảng tính TKCPVL BT mác 300 # BT: = 20,3 Vật liệu Đ.vị TKCP KL XM kg 370 7511 C m3 0,49 9,947 Đ 1x2 m3 0,815 16,5445 PG lít 3,7 75,11 NC lít 182 3694,6 BIÃØ U K.L CHI TIÃÚ T MÄÚ CÄNG TRÇ NH : CÁƯ U KM1082+284 TT Ky hiãû u Säú Âån læ åü vë ng Tãn quy caï ch váû t liãû u Âån vë (kg/m) Troü ng læ åü ng Mäü t Mäú mäú BÃÛ MÄÚ T1a Thẹ p cọ gåì F 20 x 9.400 th 15 2,466 347,73 695,46 T1b Thẹ p cọ gåì F 16 x 4.070 th 42 1,578 269,80 539,60 T2a Thẹ p cọ gåì F 16 x 10.610 th 15 1,578 251,19 502,39 T2b Thẹ p cọ gåì F 16 x 5.386 th 42 1,578 357,04 714,08 T3a Thẹ p cọ gåì F 16 x 9.258 th 12 1,578 175,35 350,69 T3b Thẹ p cọ gåì F 16 x 3.858 th 12 1,578 73,07 146,14 T4 Thẹ p cọ gåì F 16 x 3.572 th 18 1,578 101,48 202,96 T5 Thẹ p cọ gåì F 12 x 900 th 288 0,888 230,12 460,24 T6 Thẹ p tr n trån F x 6.500 th 0,395 20,52 41,04 TỈ ÅÌ NG THÁN 0,00 T1 Thẹ p cọ gåì F 16 x 2.690 th 26 1,578 110,39 220,78 T2 Thẹ p cọ gåì F 12 x 2.570 th 38 0,888 86,70 173,41 T3a Thẹ p cọ gåì F 12 x 5.648 th 24 0,888 120,35 240,69 T3b Thẹ p cọ gåì F 12 x 6.548 th 16 0,888 93,01 186,03 T4 Thẹ p cọ gåì F 12 x 3.372 th 17 0,888 50,89 101,79 T5 Thẹ p cọ gåì F 12 x 4.900 th 0,888 21,75 43,50 T6 Thẹ p cọ gåì F 12 x 1.868 th 26 0,888 43,12 86,24 T7 Thẹ p cọ gåì F 16 x 4.438 th 26 1,578 182,12 364,24 T8 Thẹ p cọ gåì F 12 x 830 th 0,888 2,95 5,90 10 T9 Thẹ p cọ gåì F 12 x 800 th 24 0,888 17,05 34,09 ÂAÏ KÃ GÄÚ I CHIÃÚ C 0,00 11 A1 Thẹ p cọ gåì F 10 x 640 th 32 0,617 12,63 25,25 12 A2 Theï p cọ gåì F 12 x 740 th 28 0,888 18,40 36,79 TỈ ÅÌ NG CẠ NH 0,00 M1a Thẹ p cọ gåì F 12 x 4.410 th 12 0,888 46,98 93,97 M1b Thẹ p cọ gåì F 16 x 4.530 th 10 1,578 71,50 143,00 M2 Thẹ p cọ gåì F 12 x 2.977 th 48 0,888 126,87 253,73 M3 Thẹ p cọ gåì F 12 x 5.570 th 0,888 19,78 39,56 M4a Thẹ p cọ gåì F 16 x 4.229 th 16 1,578 106,80 213,59 Mo Page M4b Theï p cọ gåì F 12 x 4.222 th 16 0,888 59,97 119,95 M5a Thẹ p cọ gåì F 16 x 3.077 th 26 1,578 126,27 252,54 M5b Theï p cọ gåì F 12 x 3.022 th 26 0,888 69,76 139,51 M6a Thẹ p cọ gåì F 16 x 1.729 th 1,578 5,46 10,92 10 M6b Theï p cọ gåì F 12 x 1.722 th 0,888 3,06 6,12 11 M7 Thẹ p cọ gåì F 12 x 558 th 68 0,888 33,69 67,37 12 M8 Theï p cọ gåì F 16 x 1.819 th 24 1,578 68,90 137,81 13 M9 Thẹ p cọ gåì F 16 x 1.253 th 20 1,578 39,55 79,11 TÄØ NG HÅÜ P KH I Lặ ĩ NG CNG TRầ NH : CÁƯ U KM1082+284 HẢ NG MỦ C: MÄÚ H NÄÜ I V TP HCM Khäú i lỉåü ng Tãn quy cạ ch váû t liãû u TT Thẹ p troì n trån F Âån vë Kg Mo Mäü t Toaì n bäü mäú mäú 20,52 41,04 Page Thẹ p cọ gåì F 10 Kg 12,63 25,25 Thẹ p cọ gåì F 12 Kg 1.044,44 2.088,89 Thẹ p cọ gåì F 16 Kg 1.938,92 3.877,85 Thẹ p cọ gåì F 20 Kg 347,73 695,46 Bã täng maï c 300# m3 0,28 0,56 Bã täng maï c 250# m3 70,10 140,20 Bã täng maï c 150# m3 2,75 5,50 Vỉỵ a xi màng mạ c 100# m3 0,18 0,36 10 Cạ t v ng âàõ p l ng mäú m3 31,27 62,54 11 Quẹ t nhỉû a âỉåì ng m2 39,70 79,40 Mo Page GHI CHUÏ 18 36 288 144 144/288 54 Mo Page 100 GHI CHUÏ 6.728,48 Mo Page 2,752 10,466625 Âạ kã 3,016 M + Thán + Bãû Âãû m mọ ng Lạ ng däú c Sau mäú loï p sau mäú Mo Page
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪN, BẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CỌC DẪN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay