DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU

15 4 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:59

DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THUDANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CƠNG TRÌNH : CẦU PHÚ CAM - TP HUẾ Stt Hạng mục nghiệm thu Ngày nghiệm thu DẦM DỌC + DẦM NGANG (ĐỢT 1) MỐ M1 Phiếu yêu cầu nghiệm thu lắp dựng ván khuôn 02/10/2010 SX + LD ván khuôn 03/10/2010 Phiếu yêu cầu nghiệm thu lắp đặt cốt thép 03/10/2010 SX + LD cốt thép 04/10/2010 Phiếu yêu cầu nghiệm thu đổ bê tông 04/10/2010 Đúc mẫu thử 05/10/2010 Quá trình đổ bê tông 05/10/2010 Chứng chất lượng Số hiệu Ngày TN DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU CƠNG TRÌNH : CẦU PHÚ CAM - TP HUẾ Stt Hạng mục nghiệm thu Ngày nghiệm thu Chứng chất lượng Số hiệu Ngày TN 418/1->418/24/CTĐS-KQTN 04/06/2010 554/CTĐS-KQTN 04/10/2010 DẦM DỌC + DẦM NGANG (ĐỢT 1) MỐ M1 Nghiệm thu ván khuôn dầm dọc+dầm ngang 10/03/2010 SX + LD cốt thép 10/04/2010 Đúc mẫu thử 10/05/2010 Quá trình đổ bê tông 10/05/2010 Kết ép mẫu bê tông R7 10/12/2010 Kết ép mẫu bê tông R28 11/03/2010 DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CƠNG TRÌNH : CẦU PHÚ CAM - TP HUẾ Stt Hạng mục nghiệm thu Ngày nghiệm thu Chứng chất lượng Số hiệu Ngày TN 418/1->418/24/CTĐS-KQTN 04/06/2010 554/CTĐS-KQTN 04/10/2010 DẦM DỌC + DẦM NGANG (ĐỢT 1) MỐ M1 Nghiệm thu ván khuôn dầm dọc+dầm ngang 10/03/2010 Nghiệm thu cốt thép dầm dọc+dầm ngang 10/04/2010 Đúc mẫu thử 10/05/2010 Q trình đổ bê tơng 10/05/2010 DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CƠNG TRÌNH : CẦU PHÚ CAM - TP HUẾ Stt Hạng mục nghiệm thu Ngày nghiệm thu Chứng chất lượng Số hiệu Ngày TN 418/1->418/24/CTĐS-KQTN 04/06/2010 554/CTĐS-KQTN 04/10/2010 DẦM DỌC - DẦM NGANG (ĐỢT 2) MỐ M2 Nghiệm thu ván khuôn dầm dọc+dầm ngang 10/07/2010 Nghiệm thu cốt thép dầm dọc+dầm ngang 10/08/2010 Đúc mẫu thử 10/09/2010 Q trình đổ bê tơng 10/09/2010 DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU CƠNG TRÌNH : CẦU PHÚ CAM - TP HUẾ Stt Hạng mục nghiệm thu Ngày nghiệm thu Chứng chất lượng Số hiệu Ngày TN 418/1->418/24/CTĐS-KQTN 04/06/2010 554/CTĐS-KQTN 04/10/2010 DẦM DỌC - DẦM NGANG (ĐỢT 2) MỐ M2 Nghiệm thu ván khuôn dầm dọc+dầm ngang 10/07/2010 SX + LD cốt thép 10/08/2010 Đúc mẫu thử 10/09/2010 Quá trình đổ bê tông 10/09/2010 Kết ép mẫu bê tông R7 16/10/2010 Kết ép mẫu bê tông R28 11/07/2010 DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU CƠNG TRÌNH : CẦU PHÚ CAM - TP HUẾ Stt Hạng mục nghiệm thu Ngày nghiệm thu Nội A-B Lấy mẫu thí nghiệm thép tròn loại 06/04/2010 06/04/2010 Lấy mẫu thí nghiệm xi măng , cát đá , phụ gia 10/04/2010 10/04/2010 Biên lấy mẫu lõi khoan CKN 10/07/2010 10/07/2010 Kết thínghiệm khoan lấy lõi 10/07/2010 10/07/2010 Nghiệm thu siêu âm CKN 15/07/2010 15/07/2010 Xác định toạ độ lỗ khoan 20/04/2010 20/04/2010 Kiểm tra hạ ống vách 20/04/2010 20/04/2010 Theo dõi trình khoan cọc 02/05/2010 02/05/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan 03/05/2010 03/05/2010 Gia công hạ lồng thép 03/05/2010 03/05/2010 Đúc mẫu thử 04/05/2010 04/05/2010 Theo dõi đỗ bêtông 04/05/2010 I Ghi Chú Ngày TN LẤY MẪU THÍ NGHIỆM 551/KTĐS-KQTN 10/04/2010 418/CTĐS-KQTN 04/07/2010 04/05/2010 554/CTĐS-KQTN 04/10/2010 Kết ép mẫu bêtông R7 11/05/2010 559/CTĐS/KQTN 11/05/2010 10 Kết ép mẫu bêtông R28 01/06/2010 639/CTĐS/KQNT 01/06/2010 418/CTĐS-KQTN 04/07/2010 II CỌC KHOAN NHỒI SỐ 1( LK1) TRỤ -T1 Phụ lục khối lượng cốt thép III CỌC KHOAN NHỒI SỐ 2( LK2) TRỤ -T1 Xác định toạ độ lỗ khoan 04/05/2010 04/05/2010 Kiểm tra hạ ống vách 04/05/2010 04/05/2010 Theo dõi trình khoan cọc 08/05/2010 08/05/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan 08/05/2010 08/05/2010 Gia cơng hạ lồng thép 08/05/2010 08/05/2010 Đúc mẫu thử 08/05/2010 08/05/2010 Theo dõi đỗ bêtông 08/05/2010 08/05/2010 554/CTĐS-KQTN 04/10/2010 Kết ép mẫu bê tông R7 15/05/2010 548/CTĐS/KQTN 15/05/2010 10 Kết ép mẫu bê tông R28 05/06/2010 656/CTĐS/KQNT 05/06/2010 Phụ lục khối lượng cốt thép IV CỌC KHOAN NHỒI SỐ 3( LK3) TRỤ -T1 Dm/ nghiem thu Trang6 Xác định toạ độ lỗ khoan 09/05/2010 08/05/2010 Kiểm tra hạ ống vách 09/05/2010 08/05/2010 Theo dõi trình khoan cọc 14/05/2010 14/05/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan 14/05/2010 14/05/2010 Gia cơng hạ lồng thép 14/05/2010 14/05/2010 Đúc mẫu thử 14/05/2010 14/05/2010 Theo dõi đỗ bêtông 14/05/2010 418/CTĐS-KQTN 04/07/2010 14/05/2010 554/CTĐS-KQTN 04/10/2010 Kết ép mẫu bêtông R7 21/05/2010 588/CTĐS/KQTN 21/05/2010 10 Kết ép mẫu bêtông R28 11/06/2010 663/CTĐS/KQTN 11/06/2010 418/CTĐS-KQTN 04/07/2010 Phụ lục khối lượng cốt thép V CỌC KHOAN NHỒI SỐ 4( LK4) TRỤ -T1 Xác định toạ độ lỗ khoan 14/05/2010 14/05/2010 Kiểm tra hạ ống vách 15/05/2010 15/05/2010 Theo dõi trình khoan cọc 19/05/2010 19/05/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan 19/05/2010 19/05/2010 Gia công hạ lồng thép 19/05/2010 19/05/2010 Đúc mẫu thử 19/05/2010 19/05/2010 Theo dõi đỗ bêtông 19/05/2010 19/05/2010 554/CTĐS-KQTN 04/10/2010 Kết ép mẫu bêtông R7 26/05/2010 623/CTĐS/KQTN 26/05/2010 10 Kết ép mẫu bêtông R28 16/06/2010 669/CTĐS/KQTN 16/06/2010 418/CTĐS-KQTN 04/07/2010 Phụ lục khối lượng cốt thép VI CỌC KHOAN NHỒI SỐ 5( LK5) TRỤ -T1 Xác định toạ độ lỗ khoan 22/06/2010 22/06/2010 Kiểm tra hạ ống vách 23/06/2010 23/06/2010 Theo dõi trình khoan cọc 27/06/2010 27/06/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan 28/06/2010 28/06/2010 Gia công hạ lồng thép 28/06/2010 28/06/2010 Đúc mẫu thử 28/06/2010 28/06/2010 Theo dõi đỗ bêtông 28/06/2010 28/06/2010 554/CTĐS-KQTN 04/10/2010 Kết ép mẫu bêtông R7 05/07/2010 654/CTĐS/KQTN 05/07/2010 10 Kết ép mẫu bêtông R28 26/07/2010 824/CTĐS/KQTN 26/07/2010 Phụ lục khối lượng cốt thép VII CỌC KHOAN NHỒI SỐ 6( LK6) TRỤ -T1 Xác định toạ độ lỗ khoan 28/06/2010 28/06/2010 Kiểm tra hạ ống vách 28/06/2010 28/06/2010 Dm/ nghiem thu Trang7 Theo dõi trình khoan cọc 03/07/2010 03/07/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan 03/07/2010 03/07/2010 Gia công hạ lồng thép 03/07/2010 03/07/2010 Đúc mẫu thử 04/07/2010 04/07/2010 Theo dõi đỗ bêtông 04/07/2010 418/CTĐS-KQTN 04/07/2010 04/07/2010 554/CTĐS-KQTN 04/10/2010 Kết ép mẫu bêtông R7 11/07/2010 753/CTĐS/KQTN 11/07/2010 10 Kết ép mẫu bêtông R28 01/08/2010 835/CTĐS/KQTN 01/08/2010 418/CTĐS-KQTN 04/07/2010 Phụ lục khối lượng cốt thép VIII CỌC KHOAN NHỒI SỐ 7( LK7) TRỤ -T1 Xác định toạ độ lỗ khoan 05/07/2010 05/07/2010 Kiểm tra hạ ống vách 05/07/2010 05/07/2010 Theo dõi trình khoan cọc 11/07/2010 11/07/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan 11/07/2010 11/07/2010 Gia cơng hạ lồng thép 11/07/2010 11/07/2010 Đúc mẫu thử 12/07/2010 12/07/2010 Theo dõi đỗ bêtông 12/07/2010 12/07/2010 554/CTĐS-KQTN 04/10/2010 Kết ép mẫu bêtông R7 19/07/2010 807/CTĐS/KQTN 19/07/2010 10 Kết ép mẫu bêtông R28 09/08/2010 871/CTĐS/KQTN 09/08/2010 822/CTĐS/KQTN 25/07/2010 418/CTĐS-KQTN 04/07/2010 Phụ lục khối lượng cốt thép IX THI CƠNG TRỤ T1 Đóng cọc ván thép lam khung vây 15/07/2010 15/07/2010 Đào đất hố móng 17/07/2010 17/07/2010 Bơm vữa ống siêu am cọc khoan nhồi 11/07/2010 11/07/2010 Đổ bêtông bịt đáy trụ T1 18/07/2010 18/07/2010 Đập đầu cọc trụ T1 20/07/2010 20/07/2010 Lắp dựng ván khuôn bệ trụ T1 21/07/2010 21/07/2010 SX+LD cốt thép bệ trụ T1 25/07/2010 25/07/2010 Đúc mẫu thử 26/07/2010 26/07/2010 Q trình đổ bêtơng bệ trụ T1 26/07/2010 26/07/2010 554/CTĐS-KQTN 04/10/2010 10 Kết ép mẫu bêtông R7 02/08/2010 838/CTĐS/KQTN 02/08/2010 11 Kết ép mẫu bêtông R28 23/08/2010 977/CTĐS/KQTN 23/08/2010 418/CTĐS-KQTN 04/07/2010 554/CTĐS-KQTN 04/10/2010 X THÂN TRỤ T1 Lắp dựng ván khuôn thân trụ T1 29/07/2010 29/07/2010 SX+LD cốt thép thân trụ T1 30/07/2010 30/07/2010 Q trình đổ bêtơng thân trụ T1 31/07/2010 31/07/2010 Dm/ nghiem thu Trang8 Đúc mẫu thử 31/07/2010 31/07/2010 Kết ép mẫu bêtông R7 08/08/2010 869/CTĐS-KQTN 08/08/2010 Kết ép mẫu bêtông R28 28/08/2010 1008/CTĐS-KQTN 28/08/2010 Dm/ nghiem thu Trang9 DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU CƠNG TRÌNH : CẦU PHÚ CAM - TP HUẾ Stt Hạng mục nghiệm thu Ngày nghiệm thu Ghi Chú Nội A-B Số hiệu Ngày TN I LẤY MẪU THÍ NGHIỆM Lấy mẫu thí nghiệm thép tròn loại 06/04/2010 06/04/2010 551/KQTN-CTĐS 06/04/2010 Lấy mẫu thí nghiệm xi măng , cát đá , phụ gia 10/04/2010 10/04/2010 554/KQTN-CTĐS 10/04/2010 Biên lấy mẫu lõi khoan CKN 18/07/2010 19/07/2010 18/07/2010 Nghiệm thu siêu âm CKN 15/07/2010 15/07/2010 15/07/2010 Kết thínghiệm khoan lấy lõi 19/07/2010 19/07/2010 19/07/2010 II CỌC KHOAN NHỒI SỐ 1( LK1) TRỤ -T2 Xác định toạ độ lỗ khoan 21/04/2010 21/04/2010 Kiểm tra hạ ống vách 21/04/2010 21/04/2010 Theo dõi trình khoan cọc 29/04/2010 29/04/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan 29/04/2010 29/04/2010 Gia công hạ lồng thép 29/04/2010 29/04/2010 Đúc mẫu thử 29/04/2010 29/04/2010 Theo dõi đỗ bêtông 29/04/2010 Phụ lục khối lượng cốt thép Kết ép mẫu bêtông R7 10 Kết ép mẫu bêtông R28 418/CTĐS-KQTN 06/04/2010 29/04/2010 554/CTĐS-KQTN 10/04/2010 07/05/2010 536/CTĐS/KQTN 07/05/2010 28/05/2010 592/CTĐS/KQNT 28/05/2010 418/CTĐS-KQTN 06/04/2010 III CỌC KHOAN NHỒI SỐ 2( LK2) TRỤ -T2 Xác định toạ độ lỗ khoan 30/04/2010 30/04/2010 Kiểm tra hạ ống vách 30/04/2010 30/04/2010 Theo dõi trình khoan cọc 08/05/2010 08/05/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan 08/05/2010 08/05/2010 Gia cơng hạ lồng thép 08/05/2010 08/05/2010 Đúc mẫu thử 08/05/2010 08/05/2010 Theo dõi đỗ bêtông 08/05/2010 08/05/2010 554/CTĐS-KQTN 10/04/2010 Kết ép mẫu bê tông R7 15/05/2010 584/CTĐS/KQTN 15/05/2010 Kết ép mẫu bê tông R28 05/06/2010 656/CTĐS/KQNT 05/06/2010 IV CỌC KHOAN NHỒI SỐ 3( LK3) TRỤ -T2 Xác định toạ độ lỗ khoan Dm/ nghiem thu 10/05/2010 10/05/2010 Trang10 Kiểm tra hạ ống vách 10/05/2010 10/05/2010 Theo dõi trình khoan cọc 14/05/2010 14/05/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan 14/05/2010 14/05/2010 Gia công hạ lồng thép 14/05/2010 14/05/2010 Đúc mẫu thử 14/05/2010 14/05/2010 Theo dõi đỗ bêtông 14/05/2010 418/CTĐS-KQTN 06/04/2010 14/05/2010 554/CTĐS-KQTN 10/04/2010 Kết ép mẫu bêtông R7 21/05/2010 588/CTĐS/KQTN 21/05/2010 Kết ép mẫu bêtông R28 11/06/2010 663/CTĐS/KQTN 11/06/2010 418/CTĐS-KQTN 06/04/2010 V CỌC KHOAN NHỒI SỐ 4( LK4) TRỤ -T2 Xác định toạ độ lỗ khoan 16/05/2010 16/05/2010 Kiểm tra hạ ống vách 16/05/2010 16/05/2010 Theo dõi trình khoan cọc 20/05/2010 20/05/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan 20/05/2010 20/05/2010 Gia công hạ lồng thép 20/05/2010 20/05/2010 Đúc mẫu thử 20/05/2010 20/05/2010 Theo dõi đỗ bêtông 20/05/2010 20/05/2010 554/CTĐS-KQTN 10/04/2010 Kết ép mẫu bêtông R7 27/05/2010 632/CTĐS/KQTN 27/05/2010 Kết ép mẫu bêtông R28 17/06/2010 670/CTĐS/KQTN 17/06/2010 418/CTĐS-KQTN 06/04/2010 VI CỌC KHOAN NHỒI SỐ 5( LK5) TRỤ -T2 Xác định toạ độ lỗ khoan 28/06/2010 28/06/2010 Kiểm tra hạ ống vách 28/06/2010 28/06/2010 Theo dõi trình khoan cọc 01/07/2010 01/07/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan 02/07/2010 02/07/2010 Gia công hạ lồng thép 02/07/2010 02/07/2010 Đúc mẫu thử 02/07/2010 02/07/2010 Theo dõi đỗ bêtông 02/07/2010 02/07/2010 554/CTĐS-KQTN 10/04/2010 Kết ép mẫu bêtông R7 09/07/2010 751/CTĐS/KQTN 09/07/2010 Kết ép mẫu bêtông R28 30/07/2010 832/CTĐS/KQTN 30/07/2010 418/CTĐS-KQTN 06/04/2010 VII CỌC KHOAN NHỒI SỐ 6( LK6) TRỤ -T2 Xác định toạ độ lỗ khoan 03/07/2010 03/07/2010 Kiểm tra hạ ống vách 03/07/2010 03/07/2010 Theo dõi trình khoan cọc 05/07/2010 05/07/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan 06/07/2010 06/07/2010 Gia công hạ lồng thép 06/07/2010 06/07/2010 Dm/ nghiem thu Trang11 Đúc mẫu thử 06/07/2010 06/07/2010 Theo dõi đỗ bêtông 06/07/2010 06/07/2010 554/CTĐS-KQTN 10/04/2010 Kết ép mẫu bêtông R7 13/07/2010 756/CTĐS/KQTN 13/07/2010 Kết ép mẫu bêtông R28 03/08/2010 840/CTĐS/KQTN 03/08/2010 418/CTĐS-KQTN 06/04/2010 VIII CỌC KHOAN NHỒI SỐ 7( LK7) TRỤ -T2 Xác định toạ độ lỗ khoan 07/07/2010 07/07/2010 Kiểm tra hạ ống vách 07/07/2010 07/07/2010 Theo dõi trình khoan cọc 09/07/2010 09/07/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan 10/07/2010 10/07/2010 Gia công hạ lồng thép 10/07/2010 10/07/2010 Đúc mẫu thử 10/07/2010 10/07/2010 Theo dõi đỗ bêtông 10/07/2010 10/07/2010 554/CTĐS-KQTN 10/04/2010 Kết ép mẫu bêtông R7 17/07/2010 804/CTĐS/KQTN 17/07/2010 07/08/2010 868/CTĐS/KQTN 07/08/2010 10 Kết ép mẫu bêtông R28 Dm/ nghiem thu Trang12 DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CƠNG TRÌNH : CẦU PHÚ CAM - TP HUẾ Stt Hạng mục nghiệm thu Ngày nghiệm thu LẤY MẪU VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM Lấy mẫu vật liệu thép tròn loại 06/04/2010 Lấy mẫu xi măng , cát đá , phụ gia 10/10/2010 Lấy mẫu vật liệu mối hàn thép tròn loại Chứng chất lượng Số hiệu Ngày TN DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU CƠNG TRÌNH : CẦU PHÚ CAM - TP HUẾ Stt Hạng mục nghiệm thu Ngày nghiệm thu Nội A-B Đóng cọc ván thép làm khung vây 11/08/2010 11/08/2010 Đào đất hố móng 13/08/2010 13/08/2010 Đóng cọc tre móng mố M2 13/08/2010 13/08/2010 Đổ bêtơng lót bệ mố M1 14/08/2010 14/08/2010 Lắp dựng ván khuôn bệ mố 16/08/2010 16/08/2010 SX+LD cốt thép bệ mố 16/08/2010 16/08/2010 Đúc mẫu thử 16/08/2010 16/08/2010 Q trình đổ bêtơng (đợt1) 16/08/2010 Chưng chất lượng Số hiệu Ngày TN 1051/CTĐS-KQTN 14/08/2010 551->554/CTĐS-KQTN 14/04/2010 16/08/2010 554/CTĐS-KQTN 10/04/2010 Kết ép mẫu R7 23/08/2010 977/CTĐS-KQTN 23/08/2010 10 Kết ép mẫu R28 13/09/2010 1054/CTĐS-KQTN 13/09/2010 1063/CTĐS-KQTN 17/08/2010 I BỆ MỐ M1(đợt1) II BỆ MỐ M1 (đợt2) Đào đất hố móng 17/08/2010 17/08/2010 Đổ bêtơng lót bệ mố M1(đợt2) 17/08/2010 17/08/2010 Lắp dựng ván khuôn bệ mố 17/08/2010 17/08/2010 SX+LD cốt thép bệ mố 17/08/2010 17/08/2010 551->554/CTĐS-KQTN 14/04/2010 Q trình đổ bêtơng (đợt2) 17/08/2010 17/08/2010 554/CTĐS-KQTN 10/04/2010 Đúc mẫu thử 17/08/2010 17/08/2010 Kết ép mẫu R7 24/08/2010 979/CTĐS-KQTN 24/08/2010 Kết ép mẫu R28 14/09/2010 1063/CTĐS-KQTN 14/09/2010 551->554/CTĐS-KQTN 14/04/2010 554/CTĐS-KQTN 10/04/2010 III THÂN MỐ M1+TRỤ TRANG TRÍ(đợt1) SX+LD cốt thép thân mố 19/08/2010 19/08/2010 Lắp dựng ván khn thân mố 19/08/2010 19/08/2010 Q trình đổ bêtông 19/08/2010 19/08/2010 Đúc mẫu thử 19/08/2010 19/08/2010 Kết ép mẫu R7 26/08/2010 973/CTĐS-KQTN 26/08/2010 Kết ép mẫu R28 16/09/2010 1044/CTĐS-KQTN 16/09/2010 551->554/CTĐS-KQTN 14/04/2010 554/CTĐS-KQTN 10/04/2010 IV THÂN MỐ M1+TRỤ TRANG TRÍ(đợt2) SX+LD cốt thép thân mố 28/08/2010 28/08/2010 Lắp dựng ván khuôn thân mố 28/08/2010 28/08/2010 Q trình đổ bêtơng 28/08/2010 28/08/2010 Dm/ nghiem thu Trang14 Đúc mẫu thử 28/08/2010 28/08/2010 Kết ép mẫu R7 04/09/2010 1031/CTĐS-KQTN 04/09/2010 Kết ép mẫu R28 25/09/2010 1105/CTĐS-KQTN 25/09/2010 551->554/CTĐS-KQTN 14/04/2010 554/CTĐS-KQTN 10/04/2010 V THÂN MỐ M1+TRỤ TRANG TRÍ(đợt3) T.Lưu SX+LD cốt thép thân mố 04/09/2010 04/09/2010 Lắp dựng ván khn thân mố 04/09/2010 04/09/2010 Q trình đổ bêtông 04/09/2010 04/09/2010 Đúc mẫu thử 04/09/2010 04/09/2010 Kết ép mẫu R7 11/09/2010 961/CTĐS-KQTN 11/09/2010 Kết ép mẫu R28 02/10/2010 1127/CTĐS-KQTN 02/10/2010 551->554/CTĐS-KQTN 14/04/2010 554/CTĐS-KQTN 10/04/2010 VI THÂN MỐ M1+TRỤ TRANG TRÍ(đợt4) H.Lưu SX+LD cốt thép thân mố 11/09/2010 11/09/2010 Lắp dựng ván khn thân mố 11/09/2010 11/09/2010 Q trình đổ bêtông(đợt4) 11/09/2010 11/09/2010 Đúc mẫu thử 11/09/2010 11/09/2010 Kết ép mẫu R7 18/09/2010 18/09/2010 Kết ép mẫu R28 08/10/2010 08/10/2010 Rải vải địa khe biến dạng mố M1 02/10/2010 02/10/2010 Quét nhựa đường chống thấm sau mố20/09/2010 M1 20/09/2010 VI THI CÔNG TRỤ T2 Đóng cọc ván thép làm khung vây 15/07/2010 15/07/2010 Đào đất hố móng 17/07/2010 17/07/2010 Bơm vữa ống siêu cọc khoan nhồi 17/07/2010 17/07/2010 Đổ bêtông bịt đáy trụ T2 18/07/2010 18/07/2010 Đập đầu cọc trụ T2 20/07/2010 20/07/2010 Lắp dựng ván khuôn bệ trụ T2 25/07/2010 25/07/2010 SX+LDcốt thép bệ trụ T2 25/07/2010 25/07/2010 Đúc mẫu thử 25/07/2010 25/07/2010 886/CTĐS-KQTN 18/07/2010 551->554/CTĐS-KQTN 14/04/2010 Kết ép mẫu R7 01/08/2010 837/CTĐS-KQTN 01/08/2010 10 Kết ép mẫu R28 22/08/2010 976/CTĐS-KQTN 22/08/2010 551->554/CTĐS-KQTN 14/04/2010 VI THÂN TRỤ T2 Lắp dựng ván khuôn thân trụ 01/08/2010 01/08/2010 Lắp dựng cốt thép thân trụ 01/08/2010 01/08/2010 Đúc mẫu thử 01/08/2010 01/08/2010 Q trình đổ bêtơng thân trụ T2 01/08/2010 01/08/2010 Kết ép mẫu R7 08/08/2010 870/CTĐS-KQTN 08/08/2010 Kết ép mẫu R28 29/08/2010 1012/CTĐS-KQTN 29/08/2010 Dm/ nghiem thu Trang15 ... CỌC KHOAN NHỒI SỐ 4( LK4) TRỤ -T1 Xác định toạ độ lỗ khoan 14/05/2010 14/05/2010 Kiểm tra hạ ống vách 15/05/2010 15/05/2010 Theo dõi trình khoan cọc 19/05/2010 19/05/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan... CỌC KHOAN NHỒI SỐ 5( LK5) TRỤ -T1 Xác định toạ độ lỗ khoan 22/06/2010 22/06/2010 Kiểm tra hạ ống vách 23/06/2010 23/06/2010 Theo dõi trình khoan cọc 27/06/2010 27/06/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan... CỌC KHOAN NHỒI SỐ 7( LK7) TRỤ -T1 Xác định toạ độ lỗ khoan 05/07/2010 05/07/2010 Kiểm tra hạ ống vách 05/07/2010 05/07/2010 Theo dõi trình khoan cọc 11/07/2010 11/07/2010 Kiểm tra hố móng lỗ khoan
- Xem thêm -

Xem thêm: DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU, DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay