BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)

38 11 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:56

BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 20 tháng 05 năm 2011 BIÊN BẢN SỐ: NTPATC/ CV-01 NGHIỆM THU CƠNG VIỆC XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Gói thầu số 06-CYNB3 - Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: San lấp mặt làm bãi tập kết vật liệu để thi công cầu km1082+284 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a/ Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b/ Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt) - Ơng: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp 3/- Thời gian nghiệm thu: - Bắt đầu : 09h00 ngày 20 tháng 05 năm 2011 - Kết thúc: 11h00 ngày 20 tháng 05 năm 2011 - Tại: Cầu km 1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh 4/- Đánh giá cơng việc thực hiện: a/ Về tài liệu làm nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 01 ngày 13 tháng 05 năm 2011 nhà thầu thi công xây dựng - Bản vẽ số: 4, 37 thuộc tập vẽ TKBVTC-CY-2010-CYNB3-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + TCVN 4091: 1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT đường sắt, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Yêu cầu kỹ thuật: + Bãi tập kết vật liệu để tạo mặt thi công cầu km1082+284: Được san ủi phẳng, đắp đất K95 đệm đá dăm đầm chặt - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm vật liệu: - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công: Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTPATC/CV-01 ngày 19/05/2011 b/ Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật): - Chất lượng: San lấp mặt làm bãi tập kết vật liệu để thi công cầu km1082+284: Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng u cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng c/ Khối lượng công việc thực hiện: STT Công việc Đơn vị Số lượng I San lấp mặt làm bãi tập kết vật liệu: San ũi mặt Đắp đất K95 dầm chặt đầm cóc Đệm đá dăm đầm chặt -1- M2 M3 M3 600 180 30 Ghi 5/- Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên, đồng ý cho triển khai công việc - Yêu cầu sửa chữa, hồn thiện cơng việc xây dựng thực hiện: Khơng - u cầu khác (nếu có): Khơng TƯ VẤN GIÁM SÁT PHỤ TRÁCH KTTC TRỰC TIẾP Phùng Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Tiêu Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - Biên nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng - Tại cơng trình số: -2- CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 24 tháng 12 năm 2011 BIÊN BẢN SỐ: NTPATC/ CV-02 NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Gói thầu số 06-CYNB3 - Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Sản xuất, gia công lắp dựng - Trụ tạm, sàn đạo, thi công dầm cầu km1082+284 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a/ Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b/ Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt) - Ơng: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp 3/- Thời gian nghiệm thu: - Bắt đầu : 09h00 ngày 24 tháng 12 năm 2011 - Kết thúc: 11h00 ngày 24 tháng 12 năm 2011 - Tại: Cầu km 1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh 4/- Đánh giá cơng việc thực hiện: a/ Về tài liệu làm nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: ngày 23 tháng 12 năm 2011 nhà thầu thi công xây dựng - Bản vẽ số: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 thuộc tập vẽ TKBVTC-CY-2010-CYNB3-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + TCVN 4091: 1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + TCXD 170: 1989 Kết cấu thép- gia công, lắp ráp, nghiệm thu- yêu cầu kỹ thuật; + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT đường sắt, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Yêu cầu kỹ thuật: + Sản xuất, gia công, lắp dựng trụ tạm, sàn đạo (hệ chồng nề, I550) để đúc dầm BTCT cầu km1082+284: Đúng kích thước hình học, cao độ, vị trí, cấu tạo thiết kế + Sản xuất, gia công, lắp dựng dầm sàng để thi công dầm BTCT cầu km1082+284: Đúng kích thước hình học, cao độ, vị trí, cấu tạo thiết kế - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm vật liệu: - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công: Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTPATC/CV-02 ngày 23/12/2011 b/ Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật): - Chất lượng: Sản xuất, gia công, lắp dựng trụ tạm, sàn đạo, dầm sàng để đúc dầm BTCT cầu km1082+284: Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng -3- c/ Khối lượng cơng việc thực hiện: STT I Công việc Trụ tạm, sàn đạo thi công dầm mới Thép thi công loại Gia công kết cấu thép thi công Lắp dựng kết cấu thép thi công Sản xuất, gia công, lắp đặt bu lông tinh chế Đơn vị Số lượng Ghi Tấn Tấn Con 6,972 63,384 63,384 1.728 Có phụ lục kèm theo nt nt 5/- Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên, đồng ý cho triển khai công việc - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng thực hiện: Không - Yêu cầu khác (nếu có): Khơng TƯ VẤN GIÁM SÁT PHỤ TRÁCH KTTC TRỰC TIẾP Phùng Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Tiêu Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - Biên nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng - Tại cơng trình số: -4- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 03 tháng 04 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTPATC/ CV-03 NGHIỆM THU CƠNG VIỆC XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Gói thầu số 06-CYNB3 - Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Dầm bó ray treo L=12,0m cầu km1082+284 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a/ Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b/ Nhà thầu thi công xây dựng cơng trình (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt) - Ơng: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp 3/- Thời gian nghiệm thu: - Bắt đầu : 09h00 ngày 03 tháng 04 năm 2012 - Kết thúc: 11h00 ngày 03 tháng 04 năm 2012 - Tại: Cầu km 1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh 4/- Đánh giá công việc thực hiện: a/ Về tài liệu làm nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: ngày 02 tháng 04 năm 2012 nhà thầu thi công xây dựng - Bản vẽ số: 35,36,37,38, 39,40,41 thuộc tập vẽ TKBVTC-CY-2010-CYNB3-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + TCVN 4091: 1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + TCXD 170: 1989 Kết cấu thép- gia công, lắp ráp, nghiệm thu- yêu cầu kỹ thuật; + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT đường sắt, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Yêu cầu kỹ thuật: + Xếp tà vẹt gỗ chồng nề đỡ dầm bó ray treo L=12 m cầu km1082+284: Đúng kích thước hình học, cao độ, vị trí thiết kế + Sản xuất, gia cơng, lắp đặt dầm bó ray treo cầu km1082+284: Đúng kích thước hình học, cao độ, vị trí thiết kế - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm vật liệu: - Nhật ký thi cơng, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công: Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTPATC/CV-03 ngày 02/04/2012 b/ Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật): -5- - Chất lượng: Sản xuất, gia công, lắp đặt dầm bó ray treo L=12,0m cầu km1082+284: Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng c/ Khối lượng công việc thực hiện: STT I Cơng việc Dầm bó ray treo L=12,0m Ray phục vụ thi công Lắp dựng ray phục vụ thi công Thép thi công loại Gia công kết cầu thép thi công Lắp dựng kết cấu thép thi công Lắp dựng đinh tai rơ phông thi công Tà vẹt gỗ 14x22x220 phục vụ thi công Đơn vị Số lượng Ghi tấn tấn th 0,161 8,04 0,071 0,792 0,792 216 12 Có phụ lục kèm theo nt nt nt nt nt nt 5/- Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên, đồng ý cho triển khai công việc - u cầu sửa chữa, hồn thiện cơng việc xây dựng thực hiện: Không - Yêu cầu khác (nếu có): Khơng TƯ VẤN GIÁM SÁT PHỤ TRÁCH KTTC TRỰC TIẾP Phùng Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Tiêu Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - Biên nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng - Tại cơng trình số: -6- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 03 tháng 04 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTPATC/ CV-04 NGHIỆM THU CƠNG VIỆC XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Gói thầu số 06-CYNB3 - Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Dầm bó ray treo L=4,0m cầu km1082+284 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a/ Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b/ Nhà thầu thi công xây dựng công trình (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt) - Ông: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp 3/- Thời gian nghiệm thu: - Bắt đầu : 09h00 ngày 03 tháng 04 năm 2012 - Kết thúc: 11h00 ngày 03 tháng 04 năm 2012 - Tại: Cầu km 1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh 4/- Đánh giá công việc thực hiện: a/ Về tài liệu làm nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: ngày 02 tháng 04 năm 2012 nhà thầu thi công xây dựng - Bản vẽ số: 35,36,37,38, 39,40,41 thuộc tập vẽ TKBVTC-CY-2010-CYNB3-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + TCVN 4091: 1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + TCXD 170: 1989 Kết cấu thép- gia công, lắp ráp, nghiệm thu- yêu cầu kỹ thuật; + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT đường sắt, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Yêu cầu kỹ thuật: + Xếp tà vẹt gỗ chồng nề đỡ dầm bó ray treo L=4,0 m cầu km1082+284: Đúng kích thước hình học, cao độ, vị trí thiết kế + Sản xuất, gia cơng, lắp đặt dầm bó ray treo cầu km1082+284: Đúng kích thước hình học, cao độ, vị trí thiết kế - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm vật liệu: - Nhật ký thi cơng, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công: Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTPATC/CV-04 ngày 02/04/2012 b/ Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật): - Chất lượng: Sản xuất, gia cơng, lắp đặt dầm bó ray treo L=4,0m cầu km1082+284: Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng -7- c/ Khối lượng cơng việc thực hiện: STT I Cơng việc Dầm bó ray treo L=4,0m Ray phục vụ thi công Lắp dựng ray phục vụ thi công Thép thi công loại Gia công kết cầu thép thi công Lắp dựng kết cấu thép thi công Lắp dựng đinh tai rơ phông thi công Tà vẹt gỗ 14x22x220 phục vụ thi công Đơn vị Số lượng Ghi tấn tấn th 0,054 2,68 0,024 0,266 0,266 72 12 Có phụ lục kèm theo nt nt nt 5/- Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên, đồng ý cho triển khai công việc - Yêu cầu sửa chữa, hồn thiện cơng việc xây dựng thực hiện: Khơng - u cầu khác (nếu có): Khơng TƯ VẤN GIÁM SÁT PHỤ TRÁCH KTTC TRỰC TIẾP Phùng Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Tiêu Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - Biên nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng - Tại cơng trình số: -8- CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 03 tháng 04 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTPATC/ CV-05 NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Gói thầu số 06-CYNB3 - Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Trụ tạm, sàn đạo, để tháo dỡ dầm cũ cầu km1082+284 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a/ Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b/ Nhà thầu thi công xây dựng công trình (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt) - Ông: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp 3/- Thời gian nghiệm thu: - Bắt đầu : 10h30 ngày 03 tháng 04 năm 2012 - Kết thúc: 11h30 ngày 03 tháng 04 năm 2012 - Tại: Cầu km 1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh 4/- Đánh giá công việc thực hiện: a/ Về tài liệu làm nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: ngày 02 tháng 04 năm 2012 nhà thầu thi công xây dựng - Bản vẽ số: 34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41, thuộc tập vẽ TKBVTC-CY-2010-CYNB3-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + TCVN 4091: 1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + TCXD 170: 1989 Kết cấu thép- gia công, lắp ráp, nghiệm thu- u cầu kỹ thuật; + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT đường sắt, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Yêu cầu kỹ thuật: + Sản xuất, gia công, lắp dựng trụ tạm, sàn đạo (hệ chồng nề, I550) để phá dầm BTCT cũ cầu km1082+284: Đúng kích thước hình học, cao độ, vị trí, cấu tạo thiết kế + Sản xuất, gia công, lắp dựng trụ tạm, sàn đạo tháo dỡ để phá dầm BTCT cũ cầu km1082+284: Đúng kích thước hình học, cao độ, vị trí, cấu tạo thiết kế - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm vật liệu: - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công: Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTPATC/CV-05 ngày 02/04/2012 b/ Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật): - Chất lượng: Sản xuất, gia công, lắp dựng trụ tạm, sàn đạo, dầm sàng để phá dầm BTCT cũ cầu km1082+284: Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng -9- c/ Khối lượng cơng việc thực hiện: STT I Công việc Trụ tạm, sàn đạo tháo dỡ dầm BTCT cũ Thép thi công loại Gia công kết cấu thép thi công Lắp dựng kết cấu thép thi công Sản xuất, gia công, lắp đặt bu lông tinh chế Đơn vị Số lượng Ghi tấn Cái 2,245 24,948 24,948 768 Có phụ lục kèm theo nt nt 5/- Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên, đồng ý cho triển khai công việc - u cầu sửa chữa, hồn thiện cơng việc xây dựng thực hiện: Không - Yêu cầu khác (nếu có): Khơng TƯ VẤN GIÁM SÁT PHỤ TRÁCH KTTC TRỰC TIẾP Phùng Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Tiêu Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - Biên nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng - Tại cơng trình số: - 10 - + Nhật ký thi công: Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTPATC/CV-12.ngày 06/04/2012 b/ Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật): - Chất lượng: Đào đất chống vách hố móng cầu km1082+284: Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng c/ Khối lượng công việc thực hiện: STT I I.1 I.2 Công việc Đào đất chống vách hố móng cầu km1082+284: Đào đất hố móng: Chống vách hố móng: Đóng cọc thép hình cạn Gia công kết cấu thép thi công Lắp dựng kết cấu thép thi công Đơn vị Số lượng Ghi M3 TB m Tấn 46,20 01 64 9,469 9,469 Có phụ lục kèm theo Có phụ lục kèm theo nt nt 5/- Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên, đồng ý cho triển khai cơng việc - u cầu sửa chữa, hồn thiện công việc xây dựng thực hiện: Không - u cầu khác (nếu có): Khơng TƯ VẤN GIÁM SÁT PHỤ TRÁCH KTTC TRỰC TIẾP Phùng Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Tiêu Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - Biên nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng - Tại công trình số: - 24 - CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 21 tháng 04 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTPATC/ CV-13 NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Gói thầu số 06-CYNB3 - Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Nhổ, tháo dỡ chống vách hố móng đắp đất hố móng, đắp đất hồn trả hố móng đầm chặt cầu km1082+284 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a/ Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b/ Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt) - Ông: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp 3/- Thời gian nghiệm thu: - Bắt đầu : 10h30 ngày 21 tháng 04 năm 2012 - Kết thúc: 12h30 ngày 21 tháng 04 năm 2012 - Tại: Cầu km 1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh 4/- Đánh giá cơng việc thực hiện: a/ Về tài liệu làm nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: ngày 20 tháng 04 năm 2012 nhà thầu thi công xây dựng - Bản vẽ số: 35,36,37, thuộc tập vẽ TKBVTC-CY-2010-CYNB3-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + TCVN 4091: 1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + TCXD 170: 1989 Kết cấu thép- gia công, lắp ráp, nghiệm thu- yêu cầu kỹ thuật; + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT đường sắt, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Yêu cầu kỹ thuật: + Nhổ cọc chống vách I300, L= 4m: Tập kết, xếp gọn thượng lưu cầu km1082+284 + Tháo dỡ I300, L= 3,6m đễ ván thép: Tập kết, xếp gọn thượng lưu cầu km1082+284 + Tháo dỡ I300, L= 10,2m chống vách: Tập kết, xếp gọn thượng lưu cầu km1082+284 + Tháo dỡ thép dày 10mm: Tập kết, xếp gọn thượng lưu cầu km1082+284 + Đắp đất hố móng đắp đất sau mố cầu km1082+284: Đúng kích thước hình học, cao độ, vị trí, độ dốc thiết kế + Đất đắp lớp (dày 15- 20 cm) tưới nước đủ độ ẩm đầm chặt + Đất đất hoàn thiện hố móng : Đúng loại đất nghiệm thu, kiểm nghiệm đưa vào sử dụng - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm vật liệu: - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công: Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTPATC/CV-13 ngày 20/04/2012 - 25 - b/ Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật): - Chất lượng: Nhổ, tháo dỡ chống vách hố móng đắp đất hố móng, cầu km1082+284: Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng c/ Khối lượng cơng việc thực hiện: STT I I.1 I.2 Công việc Nhổ, tháo dỡ chống vách hố móng đắp đất hố móng Nhổ, tháo dỡ chống vách hố móng Nhổ, tháo dỡ thép hình thi cơng Tháo dỡ kết cấu thép hình Nhổ, tháo dỡ kết cấu thép cọc Đắp đất hồn trả hố móng Đơn vị Số lượng Ghi TB m tấn M3 01 64 9,469 3,674 15 Có phụ lục kèm theo nt nt nt Có phụ lục kèm theo 5/- Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên, đồng ý cho triển khai công việc - Yêu cầu sửa chữa, hồn thiện cơng việc xây dựng thực hiện: Khơng - u cầu khác (nếu có): Khơng TƯ VẤN GIÁM SÁT PHỤ TRÁCH KTTC TRỰC TIẾP Phùng Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Tiêu Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - Biên nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng - Tại cơng trình số: - 26 - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 29 tháng 04 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTPATC/ CV-14 NGHIỆM THU CƠNG VIỆC XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Gói thầu số 06-CYNB3 - Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Sàng dầm vượt 6xI550, L= 12 m kê trụ tạm đường sàng dầm vượt 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a/ Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b/ Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt) - Ông: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp 3/- Thời gian nghiệm thu: - Bắt đầu : 07h00 ngày 29 tháng 04 năm 2012 - Kết thúc: 10h00 ngày 29 tháng 04 năm 2012 - Tại: Cầu km 1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh 4/- Đánh giá cơng việc thực hiện: a/ Về tài liệu làm nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: ngày 12 tháng 10 năm 2011 nhà thầu thi công xây dựng - Bản vẽ số: 34,35,36,37,38, 39, 40, 41thuộc tập vẽ TKBVTC-CY-2010-CYNB3-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + TCVN 4091: 1985: Nghiệm thu công trình xây dựng; + TCXD 170: 1989 Kết cấu thép- gia công, lắp ráp, nghiệm thu- yêu cầu kỹ thuật; + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT đường sắt, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Yêu cầu kỹ thuật: + Dầm vượt sàng kê sàn đạo, trụ tạm phía thượng lưu cầu km1082+284: Chắc chắn, ổn định vị trí, kích thước hình học, cao độ thiết kế - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm vật liệu: - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công: Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTPATC/CV-14 ngày 29/04/2012 b/ Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật): - Chất lượng: Sàng dầm vượt6x I550, L= 12 m kê trụ tạm sàn đạo: Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng - 27 - c/ Khối lượng công việc thực hiện: STT Công việc I Sàng dầm vượt 6x I550, L= 12 m kê trụ tạm sàn đạo cầu km1082+284: Đơn vị Số lượng TB 01 Ghi 5/- Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên, đồng ý cho triển khai công việc - u cầu sửa chữa, hồn thiện cơng việc xây dựng thực hiện: Khơng - u cầu khác (nếu có): Không TƯ VẤN GIÁM SÁT PHỤ TRÁCH KTTC TRỰC TIẾP Phùng Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Tiêu Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - 28 - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 29 tháng 04 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTPATC/ CV-15 NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: Gói thầu số 06-CYNB3 - Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Sàng dầm BTCT cũ ra, sàng dầm BTCT L= 12,0 m vào vị trí chạy tàu cầu km1082+284 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a/ Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b/ Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt) - Ơng: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp 3/- Thời gian nghiệm thu: - Bắt đầu : 07h00 ngày 29 tháng 04 năm 2012 - Kết thúc: 10h00 ngày 29 tháng 04 năm 2012 - Tại: Cầu km 1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh 4/- Đánh giá cơng việc thực hiện: a/ Về tài liệu làm nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: ngày 28 tháng 04 năm 2012 nhà thầu thi công xây dựng - Bản vẽ số: 2,4,35,36, thuộc tập vẽ TKBVTC-CY-2010-CYNB3-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + TCVN 4091: 1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + TCXD 170: 1989 Kết cấu thép- gia công, lắp ráp, nghiệm thu- u cầu kỹ thuật; + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT đường sắt, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Yêu cầu kỹ thuật: + Dầm BTCT cũ sàng kê sàn đạo, trụ tạm phía thượng lưu cầu km1082+284: Chắc chắn, ổn định vị trí, kích thước hình học, cao độ thiết kế + Dầm BTCT mới, L = 12,0 m sàng vào vị trí cầu km1082+284: Đúng kích thước hình học, cao độ, vị trí, cấu tạo thiết kế + Dầm BTCT L = 12,0 m lắp đặt vào vị trí: Đúng cao độ đỉnh gối, cao độ đỉnh dầm, cao độ ray thiết kế + Tim dầm BTCT L=12,0 m sau lắp đặt xong trùng với tim đường sắt cầu km1082+284: Đúng thiết kế - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm vật liệu: - Nhật ký thi cơng, nhật ký giám sát thi công: - 29 - + Nhật ký thi công: Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTPATC/CV-15 ngày 29/04/2012 b/ Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật): - Chất lượng: Sàng dầm BTCT cũ ra, sàng dầm BTCT L= 12,0 m vào vị trí chạy tàu cầu km1082+284: Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng c/ Khối lượng cơng việc thực hiện: Công việc Đơn vị Số lượng Hạng mục khác phục vụ thi công sàng dầm cũ ra, sàng dầm mới váo Hố lao kéo dầm Di chuyển dầm cũ Nâng hạ dầm cũ Di chuyển dầm váo vị trí Nâng hạ dầm hố dầm lần dầm lần 21 4 STT I Ghi 5/- Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên, đồng ý cho triển khai công việc - u cầu sửa chữa, hồn thiện cơng việc xây dựng thực hiện: Không - Yêu cầu khác (nếu có): Khơng TƯ VẤN GIÁM SÁT PHỤ TRÁCH KTTC TRỰC TIẾP Phùng Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Tiêu Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - Biên nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng - Tại cơng trình số: - 30 - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 15 tháng 05 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTPATC/ CV-16 NGHIỆM THU CƠNG VIỆC XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Gói thầu số 06-CYNB3 - Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Phá bê tông dầm cũ mố trụ, cũ cầu km1082+284 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a/ Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b/ Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt) - Ơng: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp 3/- Thời gian nghiệm thu: - Bắt đầu : 08h00 ngày 15 tháng 05 năm 2012 - Kết thúc: 10h00 ngày 15 tháng 05 năm 2012 - Tại: Cầu km 1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh 4/- Đánh giá cơng việc thực hiện: a/ Về tài liệu làm nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: ngày 15 tháng 05 năm 2012 nhà thầu thi công xây dựng - Bản vẽ số: 4,34, 35, 36, 37, thuộc tập vẽ TKBVTC-CY-2010-CYNB3-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + TCVN 4091: 1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + TCXD 170: 1989 Kết cấu thép- gia công, lắp ráp, nghiệm thu- yêu cầu kỹ thuật; + Quy trình công nghệ sửa chữa CSHT đường sắt, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Yêu cầu kỹ thuật: + Bê tông dầm cầu km1082+284 cũ phá dỡ toàn bộ, vận chuyển xa phạm vi cầu để dòng chảy: Đạt u cầu + Bê tơng mố tru cầu km1082+284 cũ phá dỡ tồn bộ, vận chuyển xa phạm vi cầu để dòng chảy: Đạt u cầu - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm vật liệu: - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công: Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTPATC/CV-16 ngày 14/05/2012 - 31 - b/ Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật): - Chất lượng: Phá bê tông dầm cũ mố trụ cũ cầu km1082+284: Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng c/ Khối lượng cơng việc thực hiện: STT I Công việc Đơn vị M3 M3 M3 Phá bê tông dầm cũ mố, trụ cũ Phá bê tông dầm cầu cũ Phá bê tông mố, trụ cầu cũ Số lượng 61,39 33,29 28,10 Ghi 02 dầm mố + trụ 5/- Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên, đồng ý cho triển khai công việc - u cầu sửa chữa, hồn thiện cơng việc xây dựng thực hiện: Không - Yêu cầu khác (nếu có): Khơng TƯ VẤN GIÁM SÁT PHỤ TRÁCH KTTC TRỰC TIẾP Phùng Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Tiêu Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - 32 - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 15 tháng 05 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTPATC/ CV-17 NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Gói thầu số 06-CYNB3 - Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Tháo dỡ dầm vượt chạy tàu; + Gối tạm chạy tàu + Đường sàng dầm cũ, dầm vượt + Đường sàng dầm dầm cầu km1082+284 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a/ Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b/ Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt) - Ơng: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp 3/- Thời gian nghiệm thu: - Bắt đầu : 14h00 ngày 15 tháng 05 năm 2012 - Kết thúc: 17h00 ngày 15 tháng 05 năm 2012 - Tại: Cầu km 1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh 4/- Đánh giá cơng việc thực hiện: a/ Về tài liệu làm nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: ngày 14 tháng 05 năm 2012 nhà thầu thi công xây dựng - Bản vẽ số: 38, 39, 40, 41, thuộc tập vẽ TKBVTC-CY-2010-CYNB3-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + TCVN 4091: 1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + TCXD 170: 1989 Kết cấu thép- gia công, lắp ráp, nghiệm thu- yêu cầu kỹ thuật; + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT đường sắt, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Yêu cầu kỹ thuật: + Dầm vượt 6xI550, L= 12 m, Gối gối tạm chạy tàu + đường sàng dầm mới, dầm cũ, dầm vượt cầu km1082+284 kê trụ tạm được: Tháo dỡ, tập kết xếp gọn thượng lưu cầu km1082+284 - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm vật liệu: - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công: Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTPATC/CV-17 ngày 14/05/2012 - 33 - b/ Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật): - Chất lượng: Tháo dỡ Dầm vượt 6xI550, L= 12 m, + Gối gối tạm chạy tàu + đường sàng dầm mới, dầm cũ, dầm vượt cầu km1082+284: Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng u cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng c/ Khối lượng công việc thực hiện: STT I II III IV Công việc Đơn vị tb tấn cái Cái tb tb tấn cái tb tấn Cái Tháo dỡ dầm vượt 6xI550 Tháo dỡ kết cấu thép thi công Tháo dỡ ray phục vụ thi công Tháo dỡ bu lông tinh chế Đinh tia rơ phông Đinh c phông Tà vẹt gỗ 18x22x220 Lặp lách Tháo dỡ Gối tạm đỡ dầm vượt chạy tàu Tháo dỡ kết cấu thép thi công Tháo bu lông tinh chế Tháo dỡ đường sàng dầm mới Tháo dỡ kết cấu thép thi công Tháo bu lông tinh chế Tháo dỡ ray phục vụ thi công Tháo đinh C phơng Tháo bu lơng móc Tháo dỡ Đường sàng dầm cũ, dầm vượt Tháo dỡ kết cấu thép thi công Bu lông tinh chế Tháo dỡ ray phục vụ thi cơng Đinh c phơng Bu lơng móc thi cơng Số lượng Ghi 01 11,542 2,066 510 228 76 38 01 1,392 32 01 10,160 480 3,572 480 240 01 17,315 1200 5,894 576 288 5/- Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên, đồng ý cho triển khai công việc - u cầu sửa chữa, hồn thiện cơng việc xây dựng thực hiện: Không - Yêu cầu khác (nếu có): Khơng TƯ VẤN GIÁM SÁT PHỤ TRÁCH KTTC TRỰC TIẾP Phùng Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Tiêu Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - 34 - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 17 tháng 05 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTPATC/ CV-18 NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Gói thầu số 06-CYNB3 - Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: - Tháo dỡ trụ tạm, sàn đạo lắp dầm + Tháo dỡ trụ tạm, sàn đạo đỡ dầm cũ cầu km1082+284 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a/ Giám sát xây dựng công trình Nhà thầu tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b/ Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt) - Ông: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp 3/- Thời gian nghiệm thu: - Bắt đầu : 09h00 ngày 17 tháng 05 năm 2012 - Kết thúc: 11h00 ngày 17 tháng 05 năm 2012 - Tại: Cầu km 1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh 4/- Đánh giá công việc thực hiện: a/ Về tài liệu làm nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: ngày 16 tháng 05 năm 2012 nhà thầu thi công xây dựng - Bản vẽ số: 35,36,37,38, 39, 40, 41 thuộc tập vẽ TKBVTC-CY-2011-CYNB3-T2-Q1 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + TCVN 4091: 1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + TCXD 170: 1989 Kết cấu thép- gia công, lắp ráp, nghiệm thu- yêu cầu kỹ thuật; + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT đường sắt, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Yêu cầu kỹ thuật: + Trụ tạm, sàn đạo, dầm cũ (hệ chồng nề, I550) để đúc dầm BTCT cầu km1061+100: Tháo dỡ, tập kết xếp gọn hạ lưu cầu km1082+284 + Trụ tạm, sàn đạo, dầm để thi công dầm BTCT cầu km1061+100: Tháo dỡ, tập kết xếp gọn hạ lưu cầu km1082+284 - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm vật liệu: - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công: Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTPATC/CV-18 ngày 16/05/2012 - 35 - b/ Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật): - Chất lượng: Tháo dỡ trụ tạm, sàn đạo, dầm cũ trụ tạm, sàn đạo để đúc dầm BTCT cầu km1082+284: Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng u cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng c/ Khối lượng công việc thực hiện: STT I II Công việc Tháo dỡ trụ tạm, sàn đạo để đúc dầm BTCT mới Tháo dỡ dựng kết cấu thép thi công Tháo dỡ bu lông tinh chế Tháo dỡ trụ tạm, sàn đạo để đúc dầm BTCT cũ Tháo dỡ dựng kết cấu thép thi công Tháo dỡ bu lông tinh chế Đơn vị Số lượng tb 01 Tấn Con tb Tấn Con 63,384 1,728 01 24,948 768 Ghi Có phụ lục kèm theo Nt Có phụ lục kèm theo Nt 5/- Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên, đồng ý cho triển khai công việc - u cầu sửa chữa, hồn thiện cơng việc xây dựng thực hiện: Không - Yêu cầu khác (nếu có): Khơng TƯ VẤN GIÁM SÁT PHỤ TRÁCH KTTC TRỰC TIẾP Phùng Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Tiêu Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - 36 - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 18 tháng 05 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTPATC/ CV-19 NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Gói thầu số 06-CYNB3 - Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Thu dọn, tháo dỡ vật tư dư thừa thi công, rọ đá hộc thi công, ống cống lòng sơng vận chuyển đất, đá, bê tông cũ, phế thải đổ nơi quy định 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a/ Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b/ Nhà thầu thi công xây dựng cơng trình (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt) - Ơng: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp 3/- Thời gian nghiệm thu: - Bắt đầu : 09h00 ngày 18 tháng 05 năm 2012 - Kết thúc: 11h00 ngày 18 tháng 05 năm 2012 - Tại: Cầu km 1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh 4/- Đánh giá công việc thực hiện: a/ Về tài liệu làm nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: ngày 18 tháng 05 năm 2012 nhà thầu thi công xây dựng - Bản vẽ số: 34,35,36,37,38, 39, thuộc tập vẽ TKBVTC-CY-2010-CYNB3-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + TCXD 170: 1989 Kết cấu thép- gia công, lắp ráp, nghiệm thu- yêu cầu kỹ thuật; + TCVN 4091: 1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT đường sắt, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Yêu cầu kỹ thuật: + Bốc dỡ vận chuyển vật tư phương án : An toàn, bảo bảo chất lượng + Bốc dỡ đất, đá dư (phế thải) phương án thi công đổ nơi quy định - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm vật liệu: - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công: Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTPATC/CV-19 ngày 17/05/2012 b/ Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu dẫn kỹ thuật): - Chất lượng: Bốc dỡ, vận chuyển vật tư phương án thi công cầu km1082+284 vận chuyển đất, đá dư (phế thải) PATC đổ nơi quy định.: Đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng u cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng - 37 - c/ Khối lượng công việc thực hiện: ST T Công việc Thu dọn tà vẹt gỗ 14x22x90 phục vụ thi công Thu dọn tà vẹt gõ 14x22x180 phục vụ thi công Thu dọn tà vẹt gỗ 14x22x220 phục vụ thi công Bu lông múc thi công Thu don đá hộc, rọ đá Thu dọn đá dăm đệm Tháo dỡ ống cống D100 Thu dọn vận chuyển phế thải đổ nơi quy định Đơn vị Thanh Thanh Thanh M3 M3 m M3 Số lượng Ghi 274 208 27 509 70 10,5 12 868,35 5/- Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên, đồng ý cho triển khai công việc - u cầu sửa chữa, hồn thiện cơng việc xây dựng thực hiện: Không - Yêu cầu khác (nếu có): Khơng TƯ VẤN GIÁM SÁT PHỤ TRÁCH KTTC TRỰC TIẾP Phùng Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Tiêu Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - 38 - ... gồm: - Biên nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng - Tại cơng trình số: -2 - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 24 tháng 12 năm 2011 BIÊN BẢN SỐ: NTPATC/ CV-02... làm nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: ngày 23 tháng 12 năm 2011 nhà thầu thi công xây dựng - Bản vẽ số: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 thuộc tập vẽ TKBVTC-CY-2010-CYNB3-T2-Q4 - Tiêu chuẩn... gồm: - Biên nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng - Tại cơng trình số: -4 - CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 03 tháng 04 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTPATC/ CV-03
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3), BIÊN BẢN PHƯƠNG ÁN TÔT CHỨC THI CÔNG - Cau Km1082+284(Ban QLDA2+QLDA3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay