Khảo sát đột biến Precore và Basal core promoter ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn (Luận án tiến sĩ)

145 15 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:56

Khảo sát đột biến Precore và Basal core promoter ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạnKhảo sát đột biến Precore và Basal core promoter ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạnKhảo sát đột biến Precore và Basal core promoter ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạnKhảo sát đột biến Precore và Basal core promoter ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạnKhảo sát đột biến Precore và Basal core promoter ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạnKhảo sát đột biến Precore và Basal core promoter ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạnKhảo sát đột biến Precore và Basal core promoter ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạnKhảo sát đột biến Precore và Basal core promoter ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạnKhảo sát đột biến Precore và Basal core promoter ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạnKhảo sát đột biến Precore và Basal core promoter ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ CẨM HƯỜNG KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN PRECORE BASAL CORE PROMOTER BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ CẨM HƯỜNG KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN PRECORE BASAL CORE PROMOTER BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN CHUYÊN NGÀNH: TRUYỀN NHIỄM CÁC BỆNH NHIỆT ĐỚI Mã số: 62 72 38 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS PHẠM THỊ LỆ HOA PGS.TS CAO NGỌC NGA TP HỒ CHÍ MINH - Năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa công bố nơi Tác giả luận án Nguyễn Thị Cẩm Hường ii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục đối chiếu thuật ngữ Anh - Việt vi Danh mục bảng viii Danh mục hình x Danh mục biểu đồ, sơ đồ xi MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm dịch tễ học nhiễm HBV 1.2 Bốn giai đoạn diễn tiến tự nhiên nhiễm HBV mạn 1.3 Cấu trúc hình thái gen HBV 13 1.4 Các kỹ thuật chẩn đoán đột biến vùng Precore Basal core Promoter 17 1.5 Đột biến Precore đột biến Basal core promoter 21 Chương ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Thiết kế 33 2.2 Dân số đích 33 2.3 Dân số chọn mẫu 33 2.4 Địa điểm thời gian nghiên cứu 33 2.5 Cỡ mẫu 33 2.6 Tiêu chuẩn chọn bệnh loại trừ 35 2.7 Biến số nghiên cứu 36 2.8 Định nghĩa biến số dùng nghiên cứu 37 2.9 Kỹ thuật đo lường biến số 39 2.10 Thu thập phân tích số liệu 42 2.11 Vấn đề y đức 43 Chương KẾT QUẢ 46 3.1 Đặc điểm dân số nghiên cứu 47 iii 3.2 Đặc điểm đột biến vùng Precore, Basal Core Promoter dân số 52 nghiên cứu 3.3 Yếu tố liên quan với đột biến A1762T/G1764A G1896A ………… 57 3.4 Liên quan đột biến đột biến G1896A A1762T/G1764A thể 60 bệnh viêm gan B mạn bùng phát 3.5 Liên quan đột biến vùng precore basal core promoter với biến 62 chứng xơ gan 3.6 Liên quan đột biến vùng precore basal core promoter với biến 65 chứng ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) Chương BÀN LUẬN 70 4.1 Về phương pháp nghiên cứu 70 4.2 Về đặc điểm dân số nghiên cứu đặc điểm nhiễm HBV 71 4.3 Về đặc điểm đột biến vùng precore basal core promoter dân số 77 nghiên cứu 4.4 Về yếu tố liên quan với đột biến A1762T/G1764A G1896A 81 4.4 Về liên quan đột biến A1762T/G1764A, G1896A thể bệnh 88 viêm gan B mạn bùng phát 4.5 Về liên quan đột biến vùng Precore Basal core promoter với 91 biến chứng Xơ gan 4.6 Về liên quan đột biến vùng Precore Basal core promoter với 96 biến chứng HCC KẾT LUẬN 103 KIẾN NGHỊ 104 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CÓ LIÊN QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng thu thập số liệu Phụ lục 2: Trang thông tin nghiên cứu Phiếu đồng thuận Phụ lục 3: Giấy chấp thuận Hội đồng đạo đức Phụ lục 4: Danh sách bệnh nhân iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ viết đầy đủ aa acid amin A Adenin AFP Alfa-fetoprotein ALT Alanine transaminase APRI Aspartate aminotransferase to Platelet Ratio index ARFI Acoustic Radiation Force Impulse Imaging AST Aspartate transaminase Anti HBc anti Hepatitis B core Anti HBe anti Hepatitis B e Anti HBs anti hepatitis B surface ARMS - PCR Amplifications refractory mutation system BCP Basal core promoter C Cytosin CHBe(+) Chronic Hepatitis B HBeAg positive CHBe(-) Chronic Hepatitis B HBeAg negative CI Confidence interval CTL Cytotoxic T lymphocyte DNA DeoxyRibo Nucleic acid dNTP deoxy Nucleotide triphosphate DNMD Dung nạp miễn dịch EN Enhancer G Guanin HBcAg Hepatitis B core antigen HBeAg Hepatitis B e antigen HBsAg Hepatitis B virus surface antigen HBV Hepatitis B virus HCC Hepato-cellular carcinoma IC Inactive carrier v IDU Intravenous drug user IU International unit MLPA Multiplex ligation-dependent probe amplification mRNA Messenger RiboNucleic acid OR Odd Ratio ORF Open reading frame PC Precore PCR Polymerase chain reaction pgRNA pregenomic Ribo Nucleic acid rcDNA relaxed circular DeoxyRibo Nucleic acid RE Restriction enzyme RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism RT Reverse transcriptase SD Standard deviation SNP Single nucleotide polymorphism T Thymin TB Trung bình TDF Tenofovir disoproxil fumarate ULN Upper limit normal VEM Vaccin escape mutant vi DANH MỤC ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH – VIỆT Từ viết tắt APRI Thuật ngữ tiếng Anh Aspartate aminotransferase to Platelet Ratio index Thuật ngữ tiếng Việt Chỉ số tỷ số AST tiểu cầu Anti HBc anti Hepatitis B core Kháng thể chống kháng nguyên lõi Anti HBe anti Hepatitis B e Kháng thể chống kháng nguyên e Anti HBs anti hepatitis B surface ARMS - Amplifications refractory PCR mutation system CHBe(+) CHBe(-) Chronic Hepatitis B HBeAg positive Chronic Hepatitis B HBeAg negative Kháng thể chống kháng nguyên bề mặt Hệ thống khuếch đại chịu nhiệt Viêm gan B mạn HBeAg dương Viêm gan B mạn HBeAg âm CI Confidence interval Khoảng tin cậy CTL Cytotoxic T lymphocyte Tế bào lympho T gây độc EN Enhancer Tăng cường HBcAg Hepatitis B core antigen Kháng nguyên lõi HBV HBeAg Hepatitis B e antigen Kháng nguyên HBe HBsAg Hepatitis B virus surface antigen Kháng nguyên bề mặt HBV HBV Hepatitis B virus Siêu vi viêm gan B HCC Hepato cellular carcinoma Ung thư biểu mô tế bào gan IC Inactive carrier Mang siêu vi khơng hoạt tính IDU Intravenous drug user Người tiêm chích ma tuý IU International unit Đơn vị quốc tế Multiplex ligation-dependent Kỹ thuật khuếch đại phụ thuộc probe amplification mẫu dò mRNA Messenger RiboNucleic acid RNA thơng tin OR Odd Ratio Tỉ số chênh ORF Open reading frame Khung đọc mã mở PCR Polymerase chain reaction Phản ứng khuếch đại chuỗi gen MLPA vii pgRNA rcDNA pregenomic Ribo Nucleic acid RNA tiền gen relaxed circular DeoxyRibo Nucleic acid DNA vòng thẳng RE Restriction enzyme Enzym cắt giới hạn RFLP Restriction Fragment Length Nghiên cứu đa hình đoạn gen sử Polymorphism dụng Enzym cắt giới hạn RT Reverse transcriptase Men mã ngược SD Standard deviation Độ lệch chuẩn SNP Single nucleotide polymorphism Đột biến nucleotide ULN Upper limit normal Giới hạn so với bình thường VEM Vaccin escape mutant Đột biến trốn thoát vac-xin viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tỷ lệ ước tính đột biến G1896A nhóm nghiên cứu cỡ mẫu 34 cần thiết để so sánh với tỷ lệ nhóm dung nạp miễn dịch …………………… Bảng 2.2: Danh mục mồi xác định HBV genotype sử dụng nghiên cứu……… 41 Bảng 3.1 Đặc điểm dân số nghiên cứu ………………………………………… 47 Bảng 3.2: Đặc điểm dấu ấn nhiễm HBV dân số nghiên cứu …………………… 48 Bảng 3.3: Phân bố giới theo nhóm giai đoạn nhiễm HBV ………………………… 49 Bảng 3.4: Phân bố genotype theo nhóm giai đoạn nhiễm HBV …………………… 50 Bảng 3.5: Tỉ lệ đột biến vùng BCP dân số nghiên cứu ………………………… 52 Bảng 3.6: Tỉ lệ đột biến vùng Precore vùng Core ……………………………… 53 Bảng 3.7: Phân bố đột biến A1762T/G1764A theo tuổi, giới, đặc điểm nhiễm HBV 57 Bảng 3.8: Các yếu tố liên quan với đột biến với A1762T/G1764A-Phân tích đa biến 58 Bảng 3.9: Phân bố đột biến G1896A theo tuổi, giới, đặc điểm nhiễm HBV ……… 59 Bảng 3.10: Các yếu tố liên quan với đột biến Precore – Phân tích đa biến ………… 60 Bảng 3.11: Phân bố thể bệnh viêm gan hoạt tính theo tình trạng đột biến G1896A 60 A1762T/G1764A ……………………………………………………………… Bảng 3.12: Phân bố đột biến G1896A thể viêm gan bệnh nhân viêm gan 62 có hoạt tính phân tầng theo đột biến A1762T/G1764A ……………………… Bảng 3.13: Liên quan tổ hợp đột biến G1896A, A1762T/G1764A với thể 61 bệnh viêm gan B mạn bùng phát – Phân tích đơn biến ……………………… Bảng 3.14: Phân bố tuổi giới, dấu ấn nhiễm HBV nhóm có khơng có xơ gan 62 Bảng 3.15: Phân bố đột biến vùng Basal core promoter hai nhóm có khơng có 63 xơ gan ………………………………………………………………………… Bảng 3.16: Phân bố đột biến vùng Precore core hai nhóm có khơng có xơ 64 gan …………………………………………………………………………… Bảng 3.17: Các yếu tố liên quan độc lập với biến chứng xơ gan – Phân tích đa biến 65 Bảng 3.18: Đặc điểm tuổi, giới, tình trạng xơ hố gan, dấu ấn nhiễm HBV hai 66 nhóm có khơng có HCC …………………………………………………… 115 Ouneissa R., Bahri O., Alaya-Bouafif N B., et al (2012), “Frequency and clinical significance of core promoter and precore region mutations in Tunisian patients infected chronically with hepatitis B”, J Med Virol, 84(11), pp 1719-1726 116 Parekh S., Zoulim F., Ahn S H., et al (2003), “Genome replication, virion secretion, and e antigen expression of naturally occurring hepatitis B virus core promoter mutants”, J Virol, 77(12), pp 6601-6612 117 Park Y M (2015), “Clinical utility of complex mutations in the core promoter and proximal precore regions of the hepatitis B virus genome”, World J Hepatol, 7(1), pp 113-120 118 Park Y M., Jang J W., Yoo S H., et al (2014), “Combinations of eight key mutations in the X/preC region and genomic activity of hepatitis B virus are associated with hepatocellular carcinoma”, J Viral Hepat, 21(3), pp 171-177 119 Peng X M., Huang G M., Li J G., et al (2005), “High level of hepatitis B virus DNA after HBeAg-to-anti-HBe seroconversion is related to coexistence of mutations in its precore and basal core promoter”, World J Gastroenterol, 11(20), pp 31313134 120 Perrillo R P (2001), “Acute flares in chronic hepatitis B: the natural and unnatural history of an immunologically mediated liver disease”, Gastroenterology, 120(4), pp 1009-1022 121 Pivert, A., Servant-Delmas, A., Lunel-Fabiani, F., et al (2014), “Correlation between the promoter basal core and precore mutations and HBsAg quantification in French blood donors infected with hepatitis B virus”, J Med Virol, 87(3), pp 529535 122 Pujol F H., Navas M C., Hainaut P., Chemin I (2009), “Worldwide genetic diversity of HBV genotypes and risk of hepatocellular carcinoma”, Cancer Lett, 286(1), pp 80-88 123 Qin Y., Zhang J., Mao R., et al (2009), “Prevalence of basal core promoter and precore mutations in Chinese chronic hepatitis B patients and correlation with serum HBeAG titers”, J Med Virol, 81(5), pp 807-814 124 Qu L S., Zhu J., Liu T., et al (2014), “Effect of combined mutations in the enhancer II and basal core promoter of hepatitis B virus on development of hepatocellular carcinoma in Qidong, China”, Hepatol Res, 44(12), pp 1186-1195 125 Rahman A H., Aloman C (2013), “Dendritic cells and liver fibrosis”, Biochim Biophys Acta, 1832(7), pp 998-1004 126 Ren X., Xu Z., Liu Y., Li X., et al (2010), “Hepatitis B virus genotype and basal core promoter/precore mutations are associated with hepatitis B-related acute-onchronic liver failure without pre-existing liver cirrhosis”, J Viral Hepat, 17(12), pp 887-895 127 Rezende R E., Fonseca B A., Ramalho L N., et al (2005), “The precore mutation is associated with severity of liver damage in Brazilian patients with chronic hepatitis B”, J Clin Virol, 32(1), pp 53-59 128 Sarin S.K., Kumar M., Lau G.K., et al (2016), “Asian-Pacific clinical practice guidelines on the management of hepatitis B: a 2015 update”, Hepatol Int, 10, pp 198 129 Sato S., Suzuki K., Akahane Y., et al (1995), “Hepatitis B virus strains with mutations in the core promoter in patients with fulminant hepatitis”, Ann Intern Med, 122(4), pp 241-248 130 Seeger C., Mason W S (2015), “Molecular biology of hepatitis B virus infection”, Virology, 479-480, pp 672-686 131 Sendi H., Mehrab-Mohseni M., Shahraz S., et al (2009), “CTL escape mutations of core protein are more frequent in strains of HBeAg negative patients with low levels of HBV DNA”, J Clin Virol, 46(3), pp 259-264 132 Sharma S., Sharma B., Singla B., et al (2010), “Clinical significance of genotypes and precore/basal core promoter mutations in HBV related chronic liver disease patients in North India Dig Dis Sci, 55(3), pp 794-802 133 Siburian M D., Utama A., Dhenni R., et al (2013), “High prevalence of hepatitis B virus genotype C/C1 in the Minangkabau ethnic group in Indonesia”, Virol J, 10, p 27 134 Sunbul M (2014), “Hepatitis B virus genotypes: global distribution and clinical importance”, World J Gastroenterol, 20(18), pp 5427-5434 135 Sunbul M., Sugiyama M., Kurbanov F., et al (2013), “Specific mutations of basal core promoter are associated with chronic liver disease in hepatitis B virus subgenotype D1 prevalent in Turkey”, Microbiol Immunol, 57(2), pp 122-129 136 Suppiah J., Mohd Zain R., Bahari N., et al (2015), “G1896A Precore Mutation and Association With HBeAg Status, Genotype and Clinical Status in Patients With Chronic Hepatitis B”, Hepat Mon, 15(10), p e31490 137 Tabernero D., Sanchez M J., Homs M., et al (2010), “Main mutations in the hepatitis B virus basic core promoter (A1762T/G1764A) before HBeAg loss are markers that identify patients who will require long-term treatment”, Aliment Pharmacol Ther, 32(1), pp 97-104 138 Takahashi K., Aoyama K., Ohno N., et al (1995), “The precore/core promoter mutant (T1762A1764) of hepatitis B virus: clinical significance and an easy method for detection”, J Gen Virol, 76 (Pt 12), pp 3159-3164 139 Tan A., Yeh S H., Liu C J., et al (2008), “Viral hepatocarcinogenesis: from infection to cancer”, Liver Int, 28(2), pp 175-188 140 Tanaka Y., Mukaide M., Orito E., et al (2006), “Specific mutations in enhancer II/core promoter of hepatitis B virus subgenotypes C1/C2 increase the risk of hepatocellular carcinoma”, J Hepatol, 45(5), pp 646-653 141 Tang H., Oishi N., Kaneko S., Murakami S (2006) Molecular functions and biological roles of hepatitis B virus x protein Cancer Sci, 97(10), pp 977-983 142 Tangkijvanich P., Sa-Nguanmoo P., Mahachai V., et al (2010), “A case-control study on sequence variations in the enhancer II/core promoter/precore and X genes of hepatitis B virus in patients with hepatocellular carcinoma”, Hepatol Int, 4(3), pp 577-584 143 Tatematsu K., Tanaka Y., Kurbanov F., Sugauchi F., et al (2009), “A genetic variant of hepatitis B virus divergent from known human and ape genotypes isolated from a Japanese patient and provisionally assigned to new genotype J”, J Virol, 83(20), pp 10538-10547 144 Thibault V., Laperche S., Thiers V., et al (2013), “Molecular epidemiology and clinical characteristics of hepatitis B identified through the French mandatory notification system”, PLoS One, 8(9), p e75267 145 Tong M J., Blatt L M., Kao J H., et al (2007), “Basal core promoter T1762/A1764 and precore A1896 gene mutations in hepatitis B surface antigenpositive hepatocellular carcinoma: a comparison with chronic carriers”, Liver Int, 27(10), pp 1356-1363 146 Tong M J., Blatt L M., Kao J H., et al (2006), “Precore/basal core promoter mutants and hepatitis B viral DNA levels as predictors for liver deaths and hepatocellular carcinoma”, World J Gastroenterol, 12(41), pp 6620-6626 147 Truong B X., Seo Y., Yano Y., et al (2007), “Genotype and variations in core promoter and pre-core regions are related to progression of disease in HBV-infected patients from Northern Vietnam”, Int J Mol Med, 19(2), pp 293-299 148 Tseng T.C, L C J., Yang H C, et al (2015), “Higher proportion of viral basal core promoter mutant increases the risk of liver cirrhosis in hepatitis B carriers”, Gut, 64, pp 292-302 149 Tu W H., Lv Y., Zhang Y M., Hou W., et al (2015), “Precore/basal core promoter mutants quantification throughout phases of hepatitis B virus infection by Simpleprobe”, World J Gastroenterol, 21(21), pp 6639-6648 150 Van Nguyen T.T., L M G., Dore G.J (2008), “An enormous hepatitis B virusrelated liver disease burden projected in Vietnam by 2025”, Liver international, 28(4), pp 525-531 151 Viet L., Lan N T., Ty P X., et al (2012), “Prevalence of hepatitis B & hepatitis C virus infections in potential blood donors in rural Vietnam”, Indian J Med Res, 136(1), pp 74-81 152 Vutien P., Trinh H N., Nguyen K., et al (2013), “Precore and basal core promoter mutations in Asian American patients with hepatitis B e antigen-positive chronic hepatitis B”, Aliment Pharmacol Ther, 37(4), pp 464-472 153 Wang X L., Ren J P., Wang X Q., et al (2016), “Mutations in pre-core and basic core promoter regions of hepatitis B virus in chronic hepatitis B patients”, World J Gastroenterol, 22(11), pp 3268-3274 154 WHO (7/2015), “Hepatitis B Fact sheet N°204”, http://www.who.int/mediacentre 155 Wong G L., Chan H L., Yiu K K., et al (2013), “Meta-analysis: The association of hepatitis B virus genotypes and hepatocellular carcinoma”, Aliment Pharmacol Ther, 37(5), pp 517-526 156 Wu J F., Chang, M H (2015), “Natural history of chronic hepatitis B virus infection from infancy to adult life - the mechanism of inflammation triggering and long-term impacts”, J Biomed Sci, 22, p 92 157 Yan C H., Zhao C Y., Ding H., et al (2012), “Hepatitis B virus basal core promoter mutations A1762T/G1764A are associated with genotype C and a low serum HBsAg level in chronically-infected HBeAg-positive Chinese patients”, Antiviral Res, 96(2), pp 108-114 158 Yan L B., Zhu X., Bai L., et al (2017), “Mutations in basal core promoter is associated with significant fibrosis in both HBeAg positive and negative treatmentnaive chronic hepatitis B”, Clin Res Hepatol Gastroenterol, 41(3), pp 296-302 159 Yang H C., Chen C L., Shen Y C., et al (2013), “Distinct evolution and predictive value of hepatitis B virus precore and basal core promoter mutations in interferon-induced hepatitis B e antigen seroconversion”, Hepatology, 57, pp 934943 160 Yang H I., Yuen M F., Chan H L., et al (2011), “Risk estimation for hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B (REACH-B): development and validation of a predictive score”, Lancet Oncol, 12, pp 568-574 161 Yang Y., Sun J W., Zhao L G., et al (2015), “Quantitative evaluation of hepatitis B virus mutations and hepatocellular carcinoma risk: a meta-analysis of prospective studies”, Chin J Cancer Res, 27(5), pp 497-508 162 Yang Z., Zhuang L., Lu Y., et al (2016), “Naturally occurring basal core promoter A1762T/G1764A dual mutations increase the risk of HBV-related hepatocellular carcinoma: a meta-analysis”, Oncotarget, 7(11), pp 12525-12536 163 Yim S Y., Um S H., Young Jung J., et al (2014), “Clinical Significance of HBV Precore and Core Promoter Variants in Korean Patients With Chronic Hepatitis B”, J Clin Gastroenterol, 49(1), pp 61-68 164 Yin J , Z H., Li C et al (2008), “Role of hepatitis B virus genotype mixture, subgenotypes C2 and B2 on hepatocellular carcinoma: compared with chronic hepatitis B and asymptomatic carrier state in the same area”, Carcinogenesis, 29, pp 1685-1691 165 Yotsuyanagi H., Hino K., Tomita E., et al (2002), “Precore and core promoter mutations, hepatitis B virus DNA levels and progressive liver injury in chronic hepatitis B”, J Hepatol, 37(3), pp 355-363 166 Yuen M F., Sablon E., Yuan H J., et al (2002), “Relationship between the development of precore and core promoter mutations and hepatitis B e antigen seroconversion in patients with chronic hepatitis B virus”, J Infect Dis, 186(9), pp 1335-1338 167 Yuen M F., Tanaka Y., Shinkai N., et al (2008), “Risk for hepatocellular carcinoma with respect to hepatitis B virus genotypes B/C, specific mutations of enhancer II/core promoter/precore regions and HBV DNA levels”, Gut, 57, pp 98102 168 Zhang J., Xu W J., Wang Q., et al (2009), “Prevalence of the precore G1896A mutation in Chinese patients with e antigen negative hepatitis B virus infection and its relationship to pre-S1 antigen”, Braz J Microbiol, 40(4), pp 965-971 169 Zhang Q., Yin J., Zhang Y., et al (2013), “HLA-DP polymorphisms affect the outcomes of chronic hepatitis B virus infections, possibly through interacting with viral mutations”, J Virol, 87, pp 12176-12186 170 Zhang X., Ding H.G (2015), “Key role of hepatitis B virus mutation in chronic hepatitis B development to hepatocellular carcinoma”, World J Hepatol, 7, pp 12821286 BẢNG THU THẬP SỐ LIỆU ĐỘT BIẾN PRECORE BASAL CORE PROMOTER BỆNH NHÂN VIÊM GAN B MẠN Mã số (ID): ( ) BV: ĐHYD oo I HÀNH CHÁNH: Họ tên BN: (viết tắt) Năm sinh: Giới: (1) namo (2) nữ o Nghề nghiệp: Địa chỉ: (tỉnh/thành phố) Ngày vào NC: / /201 Đối tượng bệnh: Ngoại trú: Nội trú: BS Điều trị:………………………………… Ngày khám: Số HS: Ngày NV: Số HS: II TIỀN SỬ: (1) độc thân o Tình trạng gia đình: CÁ NHÂN: (2) có gia đình o Thói quen: Uống rượu ( g/ngày) Dùng thuốc: Corticoid o Bệnh trước đây: Vàng da o Hút thuốc o (3) góa o Cà phê o Thuốc khác: Tiểu đường o THA o HCV o Điều trị VGC: có o kết quả: EVR: o SVR ogan o năm: Dãn TMTQ o Phù chân o Báng o Bệnh khác: GIA ĐÌNH: Liên hệ: Viêm gan B o Viêm gan C ogan o Ung thư gan o Liên hệ: Viêm gan B o Viêm gan C ogan o Ung thư gan o TIỀN SỬ BỆNH GAN DO HBV: Thời điểm chẩn đoán HBV năm: Nguồn lây: từ mẹ: o Truyền máu: o Tình dục: o IDU: o Không rõ o Đã điều trị VGB mạn với: .(năm) thời điểm ; (năm) thời điểm (năm) thời điểm ; (năm) thời điểm ; Diễn tiến nhiễm HBV : (từ năm 2013 trước) (ALT tăng chuyển đổi HBeAg khứ) Ngày: ALT HBeAg HBV DNA Khác Ngày: ALT HBeAg HBV DNA Khác Ngày: ALT HBeAg HBV DNA Khác Ngày: ALT HBeAg HBV DNA Khác Ngày: ALT HBeAg HBV DNA Khác Ngày: ALT HBeAg HBV DNA Khác III KHÁM LÂM SÀNG: Cân nặng: kg Chiều cao: cm M: .l/p HA: ./ mmHg Nhiệt độ: .C Sao mạch: có o khơngo Bàn tay son: có o khơng o Phù chân: có o khơngo Vàng da: có o khơng o Xuất huyết da: o Bầm chổ chích có o khơng o Mảng xuất huyết tự nhiên có o khơng o Báng bụng: có o khơng o Chảy máu có o Lách to: có o khơng o khơng o Tuần hồn bàng hệ: có o khơng o Chiều cao gan: cm Bệnh não gan: độ 1-2 o độ 3-4 o Triệu chứng khác: IV CẬN LÂM SÀNG: HBsAg: S/CO: HBeAg: (1) dương: o (2) âm o Genotype: S/CO: HBV DNA: cps/ml HB: g/dl TC: /mm3 AST: (U/L) ALT: U/L GGT: U/L Bilirubin: TP (mg/dl) TT (mg/dl) GT (mg/dl) Protid: (g/l) Albumin: (g/l) A/G: Chlolesterol: Triglyceride: Ferritine: TQ(INR): % .giây AFP: Fibroscan: .KpA BC máu: / mm Siêu âm: Xơ gan: o HBsAg Quant: Báng bụng: o Creatinine/máu: Tăng áp TMC: o HCC: o CTScan bụng CLS khác: V KẾT QUẢ SINH HỌC PHÂN TỬ: KHƠNG o 2.G1896A có o khơng o BASAL CORE PROMOTER: KHƠNG o 2.T1753C có o khơng o PRECORE: A1762T có o khơng o G1764A có o khơng o C1766T có o khơng o G1768A có o khơng o Đột biến vị trí khác: Người thu thập: BS VI DIỄN TIẾN: Diễn tiến nhóm khơng điều trị : Đảo ngược HBeAg o Viêm gan tái hoạt: o Viêm gan bùng phát: ogan o HCC o Diễn tiến nhóm điều trị: Chuyển đổi HBeAg o Mất HBV DNA o Virus kháng thuốc o Bùng phát viêm gan o Bùng phát virus o Tên thuốc: Tiên phát o Biến chứng/ Tử vong: o Thứ phát ogan năm, thời điểm: Mất bù gan: năm, thời điểm: U gan: năm, thời điểm: Diễn tiến cận lâm sàng: Xét nghiệm BC (/mm3) Hb (g/dl) TC (/mm3) SGOT (U/L) SGPT (U/L) GGT (U/L) Creatinine (µmol/l) Bilirubin TP (µmol/l) PT (%) giây INR Albumin (g/l) Globulin (g/l) HBV DNA (cps/ml) HBeAg HBsAg định tính S/CO định lượng AFP Fibroscan (Kpa/ms) TRANG THÔNG TIN GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU “KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN PRECORE BASAL CORE PROMOTER BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN” CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU CHO ĐỐI TƯỢNG THAM GIA Tên nghiên cứu: “Khảo sát đột biến Precore Basal core promoter bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn” - Họ tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Lệ Hoa - Đơn vị: Bộ môn Truyền Nhiễm ĐH Y Dược TP.HCM - Điện thoại: 0913159159 - Đơn vị chủ trì: ĐH Y Dược TP.HCM Anh/ chị chẩn đoán nhiễm vi rút viêm gan B mạn, muốn mời anh/ chị bệnh nhân khác mắc bệnh để tham gia nghiên cứu Việc tham gia nghiên cứu hoàn tồn tự nguyện Khơng ép buộc dụ dỗ anh/ chị tham gia vào nghiên cứu Xin anh/ chị vui lòng đọc kỹ thơng tin Nếu anh/ chị khơng đọc được, có người khác đọc cho anh/ chị Xin cân nhắc thật kỹ trước định tham gia, hỏi người có trách nhiệm lấy chấp thuận tham gia nghiên cứu câu hỏi mà anh/ chị thắc mắc Nếu anh/ chị đồng ý tham gia nghiên cứu anh/ chị yêu cầu ký tên làm dấu vào trang Lý thực nghiên cứu này: Bạn mời tham gia nghiên cứu khảo sát đột biến precore (PC) basal core promoter (BCP) bệnh nhân viêm gan B mạn bạn mang siêu vi viêm gan B Siêu vi B nguyên nhân hàng đầu gây viêm gan B mạn, xơ gan ung thư gan khắp giới Trên người mang HBV mạn tính, đột biến PC đột biến BCP biến đổi di truyền siêu vi B, xuất dần trình mang HBV thể làm thay đổi trạng thái ổn định nhiễm HBV Những kết nghiên cứu gần kết luận có liên hệ đột biến diễn tiếngan hay ung thư gan Tuy nhiên, cần thêm khảo sát người Việt Nam để kết luận ảnh hưởng có lợi hay có hại đột biến gen Nghiên cứu thực nhằm xác định tỷ lệ mang đột biến bệnh nhân viêm gan B mạn ảnh hưởng đột biến gen độ nặng viêm gan Đề tài đăng ký sở Khoa học Công Nghệ TP HCM duyệt thực Bệnh viện Đại học Y Dược Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM, sở điều trị chuyên môn tin cậy, bảo đảm chất lượng bảo vệ cho an toàn người bệnh Tổ chức thực nghiên cứu này: Đại Học Y Dược TP HCM phối hợp Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới thực nghiên cứu phòng khám viêm gan Bệnh viện Đại học Y Dược sở Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Nghiên cứu thực TS.BS Phạm Thị Lệ Hoa BS Nguyễn Thị Cẩm Hường BV ĐH Y Dược TP HCM Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Chuyện xảy cho tiến hành nghiên cứu này? Nếu bạn đủ tiêu chuẩn vào nghiên cứu, bạn giải thích ý nghĩa nghiên cứu trả lời thắc mắc nghiên cứu viên Bạn mời tham gia ký vào đồng thuận tham gia nghiên cứu Bạn hỏi ý kiến lấy 3ml máu để làm xét nghiệm tìm đột biến Precore Basal core promoter siêu vi B Chi phí xét nghiệm tìm đột biến Precore Basal core promoter siêu vi B xét nghiệm liên quan nghiên cứu chi trả nhóm nghiên cứu Cơ xảy cho tham gia nghiên cứu? Nghiên cứu ghi lại diễn tiến bệnh số xét nghiệm từ hồ sơ bệnh án q trình điều trị bệnh viện Thể tích máu cần cho nghiên cứu ml nên không ảnh hưởng đến sức khỏe người tham gia nghiên cứu Lợi ích tham gia nghiên cứu? Nghiên cứu thực nhằm xác định tỷ lệ mang đột biến bệnh nhân viêm gan B mạn ảnh hưởng đột biến gen độ nặng viêm gan Kết nghiên cứu giúp ích cho việc theo dõi điều trị bạn ứng dụng cho việc theo dõi điều trị bệnh nhân nhiễm HBV mạn Tơi rút khỏi nghiên cứu khơng? Có Nếu bác sĩ điều trị thấy tình trạng sức khỏe anh/ chị gặp rủi ro tham gia nghiên cứu, họ rút anh/ chị khỏi nghiên cứu Anh/ chị có tồn quyền tự rút khỏi nghiên mà không bị phạt lợi ích mà anh/chị hưởng Hội đồng y đức có quyền dừng nghiên cứu lúc có lý đáng Điều xảy tơi từ chối thay đổi định sau đó? Điều hoàn toàn chấp nhận Các anh/ chị thăm khám chữa bệnh theo qui trình thường qui bệnh viện Nghiên cứu viên thông báo cho anh/ chị biết có thơng tin ảnh hưởng đến định tham gia nghiên cứu tương lai Về tổn thương liên quan đến nghiên cứu? Nghiên cứu ghi lại thơng tin có sẵn hồ sơ bệnh án lấy ml máu nên khơng có tổn thương liên quan đến nghiên cứu 10 Về vấn đề bảo mật? Nghiên cứu thu thập thông tin sức khỏe bạn Những thông tin giữ nơi an toàn bảo mật Hồ sơ bệnh án anh/ chị nhân viên nghiên cứu kiểm tra, bao gồm nghiên cứu viên, kiểm soát viên nghiên cứu, hội đồng y đức Tất hồ sơ nghiên cứu dán mã số nghiên cứu.Tên anh/chị khơng dùng hình thức báo cáo kết nghiên cứu công bố khoa học liên quan 11 Cách thức sử dụng kết nghiên cứu? ` Khi hoàn thành thu thập số liệu tiến hành phân tích kết viết báo cáo Nếu anh/chị muốn có kết nghiên cứu, thơng báo với nhóm nghiên cứu Chúng tơi đảm bảo anh/ chị nhận tài liệu anh/ chị yêu cầu Một lần nữa, nhóm nghiên cứu khẳng định rằng, báo cáo xuất có liên quan không ghi họ tên người tham gia nghiên cứu 12 Có thể thắc mắc với quyền lợi than phiền tham gia nghiên cứu? Nếu anh/ chị có thắc mắc nghiên cứu, anh/ chị hỏi nghiên cứu viên NGUYỄN THỊ CẨM HƯỜNG, ĐT: 0983773915, ĐC: 333 Nguyễn Trãi, Phường 7, quận chuyển thắc mắc hội đồng y đức Đại Học Y Dược TP HCM 217 Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM, ĐT:08.38558411 Xin chân thành cám ơn anh/ chị tham gia nghiên cứu PHIẾU XÁC NHẬN ĐỒNG Ý THAM GIA NGHIÊN CỨU Mã số NC: ……………… Họ tên bệnh nhân:……………………………………………………………………………… Năm sinh:……………………………………… Giới:……………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………………………… Sau giải thích mục đích nghiên cứu “ Khảo sát đột biến Precore Basal core promoter virus HBV bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn” tơi hiểu việc xác định có đột biến có ý nghĩa quan trọng cho nghiên cứu cá nhân tơi Tơi giải thích chi phí xét nghiệm tìm đột biến Precore Basal core promoter siêu vi B xét nghiệm liên quan nghiên cứu chi trả nhóm nghiên cứu Tôi tự nguyện tham gia vào nghiên cứu Tơi biết tơi có quyền từ chối tham gia nghiên cứu lúc muốn mà khơng ảnh hưởng đến q trình chẩn đốn điều trị bệnh tơi TP Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm 20 Chữ kí người làm chứng Chữ kí bệnh nhân Tôi xác nhận giải thích trả lời câu hỏi liên quan nghiên cứu “Khảo sát đột biến Precore Basal core promoter bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn” cho bệnh nhân nói bệnh nhân tự nguyện tham gia vào nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm 20 Chữ kí điều tra viên ... thể 60 b nh vi m gan B mạn b ng phát 3.5 Liên quan đột biến vùng precore basal core promoter với biến 62 chứng xơ gan 3.6 Liên quan đột biến vùng precore basal core promoter. .. thể b nh 88 vi m gan B mạn b ng phát 4.5 Về liên quan đột biến vùng Precore Basal core promoter với 91 biến chứng Xơ gan 4.6 Về liên quan đột biến vùng Precore Basal core promoter. . .B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO B Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ CẨM HƯỜNG KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN PRECORE VÀ BASAL CORE PROMOTER Ở B NH NHÂN VI M GAN SIÊU VI B MẠN CHUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát đột biến Precore và Basal core promoter ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn (Luận án tiến sĩ), Khảo sát đột biến Precore và Basal core promoter ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay