7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC

93 4 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:56

7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – hạnh Phúc Khánh Hòa, ngày 03 tháng năm 2013 BIÊN BẢN SỐ: PATCTC - 01 NGHIỆM THU CƠNG VIỆC XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: CẦU SUỐI SÂU KM 1346+618 (NỘI BỘ) 1/ Đối tượng nghiệm thu : Sản xuất thép thi công 2/- Thành phần tham gia nghiệm thu: - Ông : Phạm Văn Hiếu Chức vụ : Phòng KT-CN Tổng cơng ty CTĐS - Ơng : Đường Văn Khoa Chức vụ : Phụ trách kỹ thuật thi cơng - Ơng : Trương Hiệp Chức vụ : Kỹ thuật thi cơng trực tiếp - Ơng : Đặng Xuân Hóa Chức vụ : Kỹ sư KCS - Ông : Hà Đình Sơn Chức vụ : Tổ trưởng sản xuất 3/ Thời gian địa điểm nghiệm thu : - Bắt đầu : ngày 03 tháng năm 2013 - Kết thúc : ngày 03 tháng năm 2013 - Tại : Cầu Suối Sâu Km 1346+618 4/ Đánh giá công việc xây dựng thực : a/ Về tài liệu làm nghiệm thu : - Bản vẽ số : 29 tập TKBVTC -CY - 2012 - CYPK6 - T2 - Q8 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu : 22 TCN - 200-89 Quy trình thiết kế cơng trình thiết bị phụ trợ thi công cầu - Yêu cầu kỹ thuật : 22 TCN - 200-89 - Nhật ký cơng trình nhà thầu Công ty cổ phần Tổng công ty cơng trình đường sắt b/ Về chất lượng cơng việc xây dựng : Đạt yêu cầu c/ Về khối lượng thực : STT Nội dung công việc Đơn vị Số lượng Ghi Sản xuất thép thi công sàn đạo TB 1,00 5/- Kết luận Chấp nhận nghiệm thu, Thống làm phiếu yêu cầu mời TVGS đến nghiệm thu trước thi công công việc PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT TCTT KỸ THUẬT TCTT KỸ SƯ KCS TỔ TRƯỞNG SX Đường Văn Khoa Trương Hiệp Đặng Xn Hóa Hà Đình Sơn PHỊNG KT-CN TCT CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT Phạm Văn Hiếu CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 03 tháng năm 2013 BẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG (NỘI BỘ) (Kèm theo biên nghiệm thu công việc số 01 ngày 03 tháng năm 2013) Cơng trình: Cầu Suối Sâu Km 1346+618 Bảng khối lượng : Sản xuất thép thi công sàn đạo T T I Tên vật liệu – Quy cách Đơn vị Số lượng Khối lượng Đơn vị Hệ trụ tạm chồng nề (Thời gian thi công tháng) Tổng cộng Ghi I.1 Đường sàng dầm vượt sàng dầm cũ M1 ghép đôi I550x2990 M2 ghép đôi I550x4990 N3 U300x1730 Trụ tạm thi công loại Trụ tạm thi công loại Bộ Bộ Thanh Trụ Trụ 24 22 2 77,72 1709,84 I.2 Đường sàng ngang dầm cũ (Thời gian thi công tháng) M1 ghép ba I550x2990 Bộ M2 ghép ba I550x4990 Bộ Ray P43 M 44 44,65 1964,6 MN1-520x400x10 Bản 16,3 97,8 MN2-520x170x10 Bản 6,9 41,4 MN3-520x65x10 Bản 12 2,7 3,.4 Bu lông tinh chế D22x 70 Con 144 0,279 40,176 II KCĐH có vẽ riêng KCĐH có vẽ riêng Có vẽ riêng Có vẽ riêng Có vẽ riêng KCĐH có vẽ riêng KCĐH có vẽ riêng Tính cho mối 3M2 với 3M2 3M1 Tồn cầu có mối nối Trụ tạm, sàn đạo thi công dầm II.1 Hệ trụ tạm chồng nề (Thời gian thi công tháng) M1 ghép đôi I550x2990 M2 ghép đôi I550x4990 M3 ghép đôi I550x6990 N3 U300x1730 Trụ tạm thi công loại MN1-520x400x10 MN2-520x170x10 MN3-520x65x10 Bu lông tinh chế D22x 70 Bộ Bộ Bộ Thanh Trụ Bản 12 33 Bản Bản Con 96 KCĐH có vẽ riêng KCĐH có vẽ riêng KCĐH có vẽ riêng 77,72 2564,76 KCĐH có vẽ riêng 16,3 65,2 6,9 2,7 0,279 27,6 21,6 26,784 Có vẽ riêng II.2 Đường sàng dầm (Thời gian thi công tháng) M1 ghép ba I550x2990 Bộ KCĐH có vẽ riêng Ray P43 M 36 44,56 1607,4 III Dầm bó ray treo L=5m(Thời gian thi cơng tháng) Ray P43, L=4,5m Bu lông chữ U D20x1230 L80x80x8x500 Tà vẹt 18x22x220 cm Đinh tia rơ pông IV Các hạng mục khác Thanh Cái Thanh Thanh Con 15 51 51 17 90 Tà vẹt 14x22x90 cm Thanh 112 Tà vẹt 14x22x240 cm Thanh 145 Đá dăm đệm Rọ đá 0,5x1x2 M3 Rọ 10,25 72 Đào đất M3 93,69 Đắp đất L100x100x14 ghép đôi, L=880mm M3 32,19 Bộ 04 223,25 3,8 4,825 3348,75 193,8 246,075 Tính cho dầm, tồn cầu có dầm Đường sàng, kê dầm bó ray Chân trụ tạm kê dầm bó ray Chân trụ tạm Chân trụ tạm Đào thi công mố trụ tạm Phục vụ lắp dầm 20,6 145,2 Làm sườn tăng cường PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT TCTT KỸ THUẬT TCTT KỸ SƯ KCS TỔ TRƯỞNG SX Đường Văn Khoa Trương Hiệp Đặng Xn Hóa Hà Đình Sơn PHỊNG KT-CN TCT CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT Phạm Văn Hiếu CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – hạnh Phúc Khánh Hòa, ngày 05 tháng năm 2013 BIÊN BẢN SỐ: PATCTC - 02 NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: CẦU SUỐI SÂU KM 1346+618 (NỘI BỘ) 1/ Đối tượng nghiệm thu : Lắp dựng trụ tạm thi công loại 2/- Thành phần tham gia nghiệm thu: - Ông : Phạm Văn Hiếu Chức vụ : Phòng KT-CN Tổng cơng ty CTĐS - Ơng : Đường Văn Khoa Chức vụ : Phụ trách kỹ thuật thi cơng - Ơng : Trương Hiệp Chức vụ : Kỹ thuật thi cơng trực tiếp - Ơng : Đặng Xn Hóa Chức vụ : Kỹ sư KCS - Ơng : Hà Đình Sơn Chức vụ : Tổ trưởng sản xuất 3/ Thời gian địa điểm nghiệm thu : - Bắt đầu : ngày 05 tháng năm 2013 - Kết thúc ngày 05 tháng năm 2013 - Tại : Cầu Suối Sâu Km 1346+618 4/ Đánh giá công việc xây dựng thực : a/ Về tài liệu làm nghiệm thu : - Bản vẽ số : 30 tập TKBVTC – CY – 2012 - CYPK6 - T2 – Q8 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu : 22 TCN - 200-89 Quy trình thiết kế cơng trình thiết bị phụ trợ thi công cầu - Yêu cầu kỹ thuật : 22 TCN - 200-89 - Nhật ký cơng trình nhà thầu Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt b/ Về chất lượng cơng việc xây dựng : Đạt yêu cầu c/ Về khối lượng thực : STT Nội dung công việc Đơn vị Số lượng Ghi Lắp dựng trụ tạm thi công loại Trụ 2,00 Trụ đỡ dầm cũ 5/- Kết luận Chấp nhận nghiệm thu, Thống làm phiếu yêu cầu mời TVGS đến nghiệm thu trước thi công công việc PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT TCTT KỸ THUẬT TCTT KỸ SƯ KCS TỔ TRƯỞNG SX Đường Văn Khoa Trương Hiệp Đặng Xn Hóa Hà Đình Sơn PHỊNG KT-CN TCT CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT Phạm Văn Hiếu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 05 tháng năm 2013 BẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG (Kèm theo biên nghiệm thu công việc số 02 ngày 05 tháng năm 2013) Cơng trình: Cầu Suối Sâu Km 1346+618 Bảng khối lượng : Trụ tạm thi cơng loại 1(tính cho trụ tồn cầu có trụ) TT Tên vật liệu – Quy cách C1-D150, dày 6mm, L=1984 C2-Bản 165x10x100 C3-Bản 400x8x400 TN-L80x80x8x1780 TX-L80x80x8x2495 Trọng lượng Đơn Tổng vị cộng Đơn vị Số lượng Ống 44,04 352,28 Bản Bản Thanh Thanh 64 16 16 1,30 10,05 17,18 24,08 82,90 160,77 274,83 192,61 Tổng khối lượng thép Ghi 1063,39 PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT TCTT KỸ THUẬT TCTT KỸ SƯ KCS TỔ TRƯỞNG SX Đường Văn Khoa Trương Hiệp Đặng Xn Hóa Hà Đình Sơn PHỊNG KT-CN TCT CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT Phạm Văn Hiếu CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – hạnh Phúc Khánh Hòa, ngày 07 tháng năm 2013 BIÊN BẢN SỐ: PATCTC - 03 NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: CẦU SUỐI SÂU KM 1346+618 (NỘI BỘ) 1/ Đối tượng nghiệm thu : Lắp dựng trụ tạm thi công loại 2/- Thành phần tham gia nghiệm thu: - Ông : Phạm Văn Hiếu Chức vụ : Phòng KT-CN Tổng cơng ty CTĐS - Ơng : Đường Văn Khoa Chức vụ : Phụ trách kỹ thuật thi cơng - Ơng : Trương Hiệp Chức vụ : Kỹ thuật thi cơng trực tiếp - Ơng : Đặng Xn Hóa Chức vụ : Kỹ sư KCS - Ơng : Hà Đình Sơn Chức vụ : Tổ trưởng sản xuất 3/ Thời gian địa điểm nghiệm thu : - Bắt đầu : ngày 07 tháng năm 2013 - Kết thúc : ngày 07 tháng năm 2013 - Tại : Cầu Suối Sâu Km 1346+618 4/ Đánh giá công việc xây dựng thực : a/ Về tài liệu làm nghiệm thu : - Bản vẽ số : 31 tập TKBVTC – CY – 2012 - CYPK6 - T2 – Q8 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu : 22 TCN - 200-89 Quy trình thiết kế cơng trình thiết bị phụ trợ thi công cầu - Yêu cầu kỹ thuật : 22 TCN - 200-89 - Nhật ký cơng trình nhà thầu Công ty cổ phần Tổng công ty cơng trình đường sắt b/ Về chất lượng cơng việc xây dựng : Đạt yêu cầu c/ Về khối lượng thực : STT Nội dung công việc Đơn vị Số lượng Ghi Sàn đạo lắp dầm Lắp dựng trụ tạm thi công loại Trụ 3,00 5/- Kết luận Chấp nhận nghiệm thu, Thống làm phiếu yêu cầu mời TVGS đến nghiệm thu trước thi công công việc PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT TCTT KỸ THUẬT TCTT KỸ SƯ KCS TỔ TRƯỞNG SX Đường Văn Khoa Trương Hiệp Đặng Xuân Hóa Hà Đình Sơn PHỊNG KT-CN TCT CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT Phạm Văn Hiếu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 07 tháng năm 2013 BẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG (Kèm theo biên nghiệm thu công việc số 03 ngày 07 tháng năm 2013) Cơng trình: Cầu Suối Sâu Km 1346=618 Bảng khối lượng : Trụ tạm thi cơng loại (tính cho trụ tồn cầu có trụ) TT Tên vật liệu – Quy cách C1-D150, dày 6mm, L=1984 C2-Bản 165x10x100 C3-Bản 400x8x400 TN-L80x80x8x1780 TX-L80x80x8x2495 Trọng lượng Đơn Tổng vị cộng Đơn vị Số lượng Ống 12 44,04 528,43 Bản Bản Thanh Thanh 96 24 21 14 1,30 10,05 17,18 24,08 124,34 241,15 360,72 337,07 Tổng khối lượng thép Ghi 1591.71 PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT TCTT KỸ THUẬT TCTT KỸ SƯ KCS TỔ TRƯỞNG SX Đường Văn Khoa Trương Hiệp Đặng Xn Hóa Hà Đình Sơn PHỊNG KT-CN TCT CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT Phạm Văn Hiếu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – hạnh Phúc Khánh Hòa, ngày 08 tháng năm 2013 BIÊN BẢN SỐ: PATCTC - 04 NGHIỆM THU CƠNG VIỆC XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: CẦU SUỐI SÂU KM 1346+618 (NỘI BỘ) 1/ Đối tượng nghiệm thu : Lắp dựng trụ tạm thi công loại 2/- Thành phần tham gia nghiệm thu: - Ông : Phạm Văn Hiếu Chức vụ : Phòng KT-CN Tổng cơng ty CTĐS - Ông : Đường Văn Khoa Chức vụ : Phụ trách kỹ thuật thi cơng - Ơng : Trương Hiệp Chức vụ : Kỹ thuật thi công trực tiếp - Ông : Đặng Xuân Hóa Chức vụ : Kỹ sư KCS - Ơng : Hà Đình Sơn Chức vụ : Tổ trưởng sản xuất 3/ Thời gian địa điểm nghiệm thu : - Bắt đầu : ngày 08 tháng năm 2013 - Kết thúc : ngày 08 tháng năm 2013 - Tại : Cầu Suối Sâu Km 1346+618 4/ Đánh giá công việc xây dựng thực : a/ Về tài liệu làm nghiệm thu : - Bản vẽ số : 32 tập TKBVTC – CY – 2012 - CYPK6 - T2 – Q8 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu : 22 TCN - 200-89 Quy trình thiết kế cơng trình thiết bị phụ trợ thi công cầu - Yêu cầu kỹ thuật : 22 TCN - 200-89 - Nhật ký cơng trình nhà thầu Cơng ty cổ phần Tổng cơng ty cơng trình đường sắt b/ Về chất lượng công việc xây dựng : Đạt yêu cầu c/ Về khối lượng thực : STT Nội dung công việc Đơn vị Số lượng Ghi Trụ đỡ dầm cũ chạy tàu Lắp dựng trụ tạm thi công loại Trụ 02 5/- Kết luận Chấp nhận nghiệm thu, Thống làm phiếu yêu cầu mời TVGS đến nghiệm thu trước thi công công việc PHỤ TRÁCH KỸ KỸ THUẬT TCTT THUẬT TCTT Đường Văn Khoa Trương Hiệp KỸ SƯ KCS TỔ TRƯỞNG SX Đặng Xn Hóa Hà Đình Sơn PHỊNG KT-CN TCT CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT Phạm Văn Hiếu CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 08 tháng năm 2013 BẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG (Kèm theo biên nghiệm thu công việc số 04 ngày 08 tháng năm 2013) Cơng trình: Cầu Suối Sâu Km 1346+618 Bảng khối lượng : Trụ tạm thi công loại (tính cho trụ tồn cầu có trụ) TT Tên vật liệu – Quy cách C1-D150, dày 10mm, L=1984 C2-Bản 165x10x100 C3-Bản 400x8x400 TN-L80x80x8x1780 TX-L80x80x8x2495 Trọng lượng Đơn Tổng vị cộng Đơn vị Số lượng Ống 12 73,39 880,71 Bản Bản Thanh Thanh 96 24 21 14 1,30 10,05 17,18 24,08 124,34 241,15 360,72 337,07 Tổng khối lượng thép Ghi 1944,00 PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT TCTT KỸ THUẬT TCTT KỸ SƯ KCS TỔ TRƯỞNG SX Đường Văn Khoa Trương Hiệp Đặng Xuân Hóa Hà Đình Sơn PHỊNG KT-CN TCT CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT Phạm Văn Hiếu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – hạnh Phúc Khánh Hòa, ngày tháng năm 2013 BIÊN BẢN SỐ: PATCTC - 05 NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: CẦU SUỐI SÂU KM 1346+618 (NỘI BỘ) 1/ Đối tượng nghiệm thu: Lắp dựng xà đế, xà mũ trụ tạm đỡ dầm cũ 2M1 – I550, L=3,0m 2/- Thành phần tham gia nghiệm thu: - Ông : Phạm Văn Hiếu Chức vụ : Phòng KT-CN Tổng cơng ty CTĐS - Ông : Đường Văn Khoa Chức vụ : Phụ trách kỹ thuật thi cơng - Ơng : Trương Hiệp Chức vụ : Kỹ thuật thi công trực tiếp - Ông : Đặng Xuân Hóa Chức vụ : Kỹ sư KCS - Ơng : Hà Đình Sơn Chức vụ : Tổ trưởng sản xuất 3/ Thời gian địa điểm nghiệm thu : - Bắt đầu : ngày tháng năm 2013 - Kết thúc : ngày tháng năm 2013 - Tại : Cầu Suối Sâu Km 1346+618 4/ Đánh giá công việc xây dựng thực : a/ Về tài liệu làm nghiệm thu : - Bản vẽ số : 33 tập TKBVTC – CY – 2012 - CYPK6 - T2 – Q8 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu : 22 TCN - 200-89 Quy trình thiết kế cơng trình thiết bị phụ trợ thi công cầu - Yêu cầu kỹ thuật : 22 TCN - 200-89 - Nhật ký cơng trình nhà thầu Cơng ty cổ phần Tổng cơng ty cơng trình đường sắt b/ Về chất lượng công việc xây dựng : Đạt yêu cầu c/ Về khối lượng thực : STT Nội dung công việc Đơn vị Số lượng Ghi Lắp dựng xà đế, xà mũ trụ tạm đỡ dầm cũ Bộ 1,00 2M1 – I550, L=3,0m 5/- Kết luận Chấp nhận nghiệm thu, Thống làm phiếu yêu cầu mời TVGS đến nghiệm thu trước thi công công việc PHỤ TRÁCH KỸ KỸ THUẬT TCTT THUẬT TCTT Đường Văn Khoa Trương Hiệp KỸ SƯ KCS TỔ TRƯỞNG SX Đặng Xn Hóa Hà Đình Sơn PHỊNG KT-CN TCT CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT Phạm Văn Hiếu CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 23 tháng năm 2013 BIÊN BẢN SỐ: GĐTC/ĐTHLKBLCĐC- 03 NGHIỆM THU HỒN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: CẦU SUỐI SÂU KM 1346+618 (NỘI BỘ) 1/- Đối tượng nghiệm thu: Dầm dàn thép hàn LKBLCĐC L=16,7m, H=1,3m 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu : a Đại diện nhà thầu thi công xây dựng : - Ông: Nguyễn Văn Nam Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường b Đại diện đơn vị thi công trực tiếp : - Ông: Đường Văn Khoa Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật TCTT 3/- Căn nghiệm thu: - Bản vẽ thiết kế số: TKBVTC-CY-2012-CYPK6 - T2 – Q8 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: + 22 TCN 170-89 Kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật gia công, lắp ráp nghiệm thu + 22 TCN 253-98 Sơn cầu thép kết cấu thép – Quy trình thi cơng nghiệm thu; + 22 TCN 24-84 Quy trình thi cơng nghiệm thu dầm thép liên kết bu lông CĐC + 22TCN 266-2000 Quy trình thi cơng nghiệm thu cầu cống 22TCN 266-2000 + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống ban hành theo QĐ166-QĐ-KT ngày 22/01/1995 Bộ GTVT; - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: Các phụ lục đo đạc, kết qủa thí nghiệm thép, bê tông, cát ,đá, xi măng - Nhật ký thi công nhà thầu công ty cổ phần Tổng công ty cơng trình đường sắt - Biên nghiệm thu công việc thuộc giai đoạn thi công xây dựng phụ lục liên quan - Bản vẽ hoàn công: Dầm dàn thép hàn liên kết bu lông CĐC L=16,7m,H=1,3m 4/- Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lường: Đạt yêu cầu b) Kiểm tra vẽ hồn cơng phận cơng trình: Đạt u cầu c) Khối lượng cơng việc hồn thành: Có phụ lục khối lượng kèm theo d) Chất lượng công việc: Đạt yêu cầu e) Ý kiến khác: Không 5/- Kết luận nghiệm thu: Chấp nhận nghiệm thu, Thống làm phiếu yêu cầu mời TVGS đến nghiệm thu trước thi công cơng việc Đ/D ĐƠN VI THI CƠNG TT Đ/D NHÀ THẦU THI CÔNG Phụ trách kỹ thuật TCTT Chỉ huy trưởng công trường Đường Văn Khoa Nguyễn Văn Nam Phụ lục – Khối lượng cơng trình giai đoạn (Kèm theo biên Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng số: DTH LKBLCĐC- GĐTC-03, ký ngày 23 tháng năm 2013) Khối lượng Thứ tự I Hạng mục công việc Đơn vị Theo hợp đồng Phát sinh Thực Dầm dàn thép hàn liên kết bu lông cường độ cao L=16,7m, H=1,3m Dầm dàn thép hàn liên kết bu lông CĐC Sơn S2 Sơn bề mặt tiếp xúc m2 Mạ kẽm kg 1.176,08 1.176,08 Gối cố định gối di động TB 1,0 1,0 Ghi - TB 1,0 1,0 m2 223,37 223,37 10,95 10,95 Đ/D ĐƠN VI THI CÔNG TT Đ/D NHÀ THẦU THI CÔNG XD Phụ trách kỹ thuật TCTT Chỉ huy trưởng công trường Đường Văn Khoa Nguyễn Văn Nam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 24 tháng năm 2013 BIÊN BẢN SỐ: GĐTC/PATC- 04 NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: CẦU SUỐI SÂU KM 1346+618 (NỘI BỘ) 1/- Đối tượng nghiệm thu: Hệ thống lao kéo cầu vào chạy tàu 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu : a Đại diện nhà thầu thi cơng xây dựng : - Ông: Nguyễn Văn Nam Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường b Đại diện đơn vị thi cơng trực tiếp : - Ơng: Đường Văn Khoa Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật TCTT 3/- Căn nghieäm thu: - Bản vẽ thiết kế số: TKBVTC-CY-2012-CYPK6 - T2 – Q8 - Phương án tổ chức thi công Ban QLDA ĐS KV3 chấp thuận - Nhật ký thi công nhà thầu cơng ty cổ phần Tổng cơng ty cơng trình đường sắt - Biên nghiệm thu công việc thuộc giai đoạn thi công xây dựng phụ lục liên quan 4/- Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đđo lường: Đạt yêu caàu b) Kiểm tra hồ sơ phương án tổ chức thi cơng: Đạt yêu cầu c) Khối lượng công việc hoàn thành: 01 (TB) d) Chất lượng công việc: Đạt yêu cầu e) Ý kiến khác: Không 5/- Kết luận nghiệm thu: Hệ sàn đạo; Tời kéo, hãm; thuyền trượt, lăn theo phương án tổ chức thi công chấp thuận Chấp nhận nghiệm thu, Thống làm phiếu yêu cầu mời TVGS đến nghiệm thu trước thi công công việc Đ/D ĐƠN VI THI CÔNG TT Đ/D NHÀ THẦU THI CÔNG Phụ trách kỹ thuật TCTT Chỉ huy trưởng công trường Đường Văn Khoa Nguyễn Văn Nam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 27 tháng năm 2013 BIÊN BẢN SỐ: BPCT/MHN- 01 NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: CẦU SUỐI SÂU KM 1346+618 (NỘI BỘ) 1/- Đối tượng nghiệm thu: Mố Hà Nội 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu : a Đại diện nhà thầu thi công xây dựng công trình : - Ơng: Nguyễn Văn Nam Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường b Đại diện đơn vị thi cơng trực tiếp : - Ơng: Đường Văn Khoa Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật TCTT 3/- Căn nghiệm thu: - Bản vẽ thiết kế số: TKBVTC-CY-2012-CYPK6 - T2 – Q8 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu: + Quy trình thi cơng nghiệm thu cầu cống 22TCN 266-2000 + Kết cấu bê tông bê tơng cốt thép lắp ghép – Quy trình thi công nghiệm thu TCVN 4453 – 1995; TCVN 4528-88 + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 Bộ GTVT văn bản, tiêu chuẩn hành khác có liên quan - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: Các phụ lục đo đạc, kết qủa thí nghiệm thép, bê tơng, cát ,đá, xi măng - Nhật ký thi công nhà thầu Cơng ty CP Tổng cơng ty cơng trình đường sắt - Biên nghiệm thu công việc thuộc giai đoạn thi công xây dựng phụ lục liên quan - Bản vẽ hồn cơng: Mố Hà Nội 4/- Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lường: Đạt u cầu b) Kiểm tra vẽ hồn cơng phận cơng trình: Đạt u cầu c) Khối lượng cơng việc hồn thành: Có phụ lục khối lượng kèm theo d) Chất lượng công việc: Đạt yêu cầu e) Ý kiến khác: Không 5/- Kết luận nghiệm thu: Chấp nhận nghiệm thu, Thống làm phiếu yêu cầu mời TVGS đến nghiệm thu trước thi công công việc Đ/D ĐƠN VI THI CÔNG TT Đ/D NHÀ THẦU THI CÔNG Phụ trách kỹ thuật TCTT Chỉ huy trưởng công trường Đường Văn Khoa Nguyễn Văn Nam Phụ lục – Khối lượng cơng trình phận (Kèm theo biên Nghiệm thu hoàn thành phận cơng trình xây dựng số: Thứ Tự BPCT/MHN- 01 ký ngày 27 tháng năm 2013 Khối lượng Đơn Theo Hạng mục công việc Thực vị hợp Phát đồng sinh I Mố Hà Nội Bê tông M300# m3 0,53 - 0,53 Bê tông M250# m3 7,16 - 7,16 Vữa xi măng M100# M2 1,904 - 1,904 M3 0,08 - 0,08 Lỗ 22,00 - 22,00 Vữa khơng co ngót Khoan lỗ bê tơng D40x300mm Cốt thép mố D
- Xem thêm -

Xem thêm: 7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC, 7.BB nghiem thu vat lieu dua vao su dung.DOC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay