Bao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOC

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:55

Bao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOCBao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOC ÂỈÅÌNG SÀÕT VIÃÛT NAM CÄNG TY CỔ PHẦN CÄÜNG HO X HÄÜI CH NGHÉA VIÃÛT NAM Âäüc Láûp - Tỉû Do - Hảnh Phục TỔNG CƠNG TY CƠNG TRÌNH Đ.SẮT o0o o0o TPHCM, ngy thạng nàm 2012 BẠO CẠO CA CÄNG TY CP CÄNG TRầNH ặèNG SếT Vệ CHT LặĩNG XY DặNG CNG TRầNH CÄNG TRÇNH : CÁƯU SÚI BỦT KM 1112 + 240 GỌI THÁƯU SÄÚ 07: CYPK1 - DỈÛ ẠN: “CI TẢO, NÁNG CÁÚP TI TRNG CẠC CÁƯU ÚU CN LẢI TRÃN TUÚN ÂỈÅÌNG SÀÕT H NÄÜI - TP HÄƯ CHÊ MINH” Thåìi gian thi cäng tỉì ngy thạng nàm 2012 âãún ngy thạng nàm 2012 Kênh gỉíi : Ban Qun l dỉû ạn Âỉåìng sàõt khu vỉûc Doanh nghiãûp xáy dỉûng: Cäng ty Cäø pháưn Tọứng cọng ty Cọng trỗnh ổồỡng sừt Cọng trỗnh: Cáưu Súi Bủt Km 1112 + 240 Thüc dỉû ạn: Ci tảo, náng cáúp ti trng cạc cáưu úu cn lải trãn tuún Âỉåìng sàõt H Näüi - Tp Häư Chê Minh - Hảng mủc bäø sung Âëa âiãøm xáy dỉûng: Súi Bủt Km1112 + 240 - Â/S Haì Näüi - Tp HCM thuäüc âëa pháûn huyện Vân Canh - Bỗnh ởnh Giai õoaỷn nghióỷm thu: Hoaỡn thaỡnh cọng trỗnh õổa vaỡo sổớ duỷng Khọỳi lổồỹng v cháút lỉåüng: a- Khäúi lỉåüng thi cäng chênh: TT Haỷng muỷc cọng trỗnh Kè tờng chắn I Đá hộc xây Đá hộc lát khan miết mạch Đất đào Đất đắp K95 Ván khuôn kè chắn Bê tông cấp 200# kè hớng dòng Chét khe hở mố cầu kè Lắp ống nhựa D100 L=1.1m L¾p èng nhùa D200 L=1.3m 10 Vải địa kỹ thuật bọc ống nớc b- Chỏỳt lổồỹng v tiãún âäü: Âån vë Khäúi lỉåüng m3 m3 m3 m3 m2 m3 m èng èng m2 2,00 2,00 536,40 346,90 323,00 198,40 34,00 32,00 96,00 138,30 Ghi chuï *Tiãún õọỹ thi cọng xỏy dổỷng cọng trỗnh: - Khồới cọng: Ngy thạng nàm 2012 - Hon thnh: Ngy thạng nàm 2012 - Cạc hảng mủc cäng trỗnh õổồỹc thi cọng õuùng vồùi họử sồ thióỳt kóỳ BVTC v häư så thiãút kãú sỉía âäøi âỉåüc duût * Caùc vỏỷt lióỷu sổớ duỷng cho cọng trỗnh: - Cạt âỉåüc láúy tỉì ngưn cạt Diêu Trì-Bình Định - Âạ cạc loải âỉåüc láúy tỉì Thuận Đức-Bình Định - Xi màng PCB40 XM Nghi Sơn Ton bäü cạc loải váût liãûu âãưu âỉåüc thê nghiãûm kiãøm tra cháút lỉåüng âm bo u cáưu k thût * Cháút lỉåüng thi cäng: - Ton bäü cạc cäng viãûc, pháưn viãûc, hảng mủc thi cäng âãưu âỉåüc k sỉ KCS ca nh tháưu v k sỉ tỉ váún giạm sạt theo doợi kióứm tra nghióỷm thu theo õuùng quy trỗnh thi cäng hiãûn hnh - Cháút lỉåüng thi cäng ca táút caớ caùc haỷng muỷc cọng trỗnh: aớm baớo chỏỳt lổồỹng theo yóu cỏửu thióỳt kóỳ Quaù trỗnh thổỷc hióỷn: - Trong sút thåìi gian thi cäng Nh tháưu ln chỏỳp haỡnh vaỡ aùp duỷng nhổợng quy trỗnh thi cọng måïi hiãûn hnh, cạc tiãu chøn k thût theo u cỏửu cuớa dổỷ aùn vaỡ thióỳt kóỳ Cọng trỗnh thi cäng âm bo cháút lỉåüng, âm bo mi màût an toaỡn õuớ tióu chuỏứn nghióỷm thu õổa cọng trỗnh vaỡo khai thạc - Nh tháưu thi cäng bạo cạo ch âáưu tỉ v cạc cå quan liãn quan cho tiãún haỡnh baỡn giao cọng trỗnh / CNG TY Cỉ PHệN TỉNG CNG TY CNG TRầNH ặèNG SếT CĩNG HOAè XAẻ HÄÜI CH NGHÉA VIÃÛT NAM Âäüc Láûp - Tỉû Do - Hảnh Phục o0o TPHCM, ngy thạng nàm 2010 BIÃN BN KIÃØM TRA HÄƯ SÅ HON CÄNG (Giai õoaỷn hoaỡn thaỡnh õổa cọng trỗnh vaỡo sổớ duỷng) 1- Cọng trỗnh : Cỏửu Km1122 + 755 2- Dổỷ aùn: Ci tảo, náng cáúp ti trng cạc cáưu úu cn lải trãn tuún âỉåìng sàõt H näüi - Tp Häư Chê Minh 3- Âëa âiãøm xáy dæûng : Km 1122 + 755 huyn Võn Canh - Bỗnh nh 4- Thồỡi gian kiãøm tra: - Bàõt âáưu: Ngy - Kãút thục: Ngy thạng thạng nàm 2010 nàm 2011 5- Thnh pháưn kiãøm tra: 5.1 Âải diãûn ch âáưu tỉ: Ban Qun l dỉû ạn âỉåìng sàõt khu vỉûc - Äng: Nguùn V Thnh Chỉïc vủ: Phọ giạm âäúc - Äng:Hong Gia Tiãûp Chỉïc vủ: Tỉ váún giạm sạt 5.2 Âải dióỷn nhaỡ thỏửu xỏy lừp: Cọng ty CP Cọng trỗnh ổồỡng sừt - ng: Nguyóựn Cọng Bỗnh Chổùc vuỷ: Phoù Täøng giạm âäúc - Äng: Đào Xn Tân Chỉïc vủ: Phủ trạch KTTC 6- Näüi dung: Kiãøm tra, xem xẹt họử sồ hoaỡn cọng cọng trỗnh cỏửu Km1122+ 755 tuyóỳn âỉåìng sàõt H Näüi - Tp Häư Chê Minh â láûp giỉỵa nh tháưu v âải diãûn Ch âáưu tỉ 7- Kóỳt luỏỷn: - Họử sồ hoaỡn cọng cọng trỗnh cáưu Km1122 + 755, nh tháưu â láûp â theo danh mủc nãu tải âiãưu 25 ca mủc 02 ca quy õởnh quaớn lyù chỏỳt lổồỹng xỏy cọng trỗnh xỏy dỉûng säú: 209/NÂCP ngy 16 thạng 12 nàm 2004 - Häư så hon cäng giai âoản xáy làõp hon thnh cọng trỗnh cỏửu Km1122 + 755 õỏửy õuớ sọỳ lổồỹng v phạp l theo cạc quy âënh hiãûn hnh - Cạc kiãún khạc: Khäng - Häư så hon cäng cọ danh mủc km theo biãn bn âm bo â càn cỉï âãø ch âáưu tỉ lỉu trỉỵ v tiãún hnh täø chỉïc nghiãûm thu bn giao âỉa cọng trỗnh vaỡo sổớ duỷng theo quy õởnh hióỷn haỡnh./ ÂẢI DIÃÛN CH ÂÁƯU TỈ TỈ VÁÚN GIẠM SẠT DIÃÛN NH THÁƯU TT I II Haỷng muỷc cọng trỗnh Dm thộp L=16m7(1 dm) Dm thộp hàn, LK bu lông CĐC (16.7x1.3x1.5m) Sơn S2 Sơn bề mặt tiếp xúc Mặt cầu trần TV gỗ Gối di động Gối cố định Mạ kẽm kết cấu sắt thép Mố (2mố) Bê tông đá 1x2#300(Đá kê gối) Bê tông đá 1x2#250(mũ mố+tường che) Vữa XM#250(tạo dốc) Vữa không co ngót (chon bu long lấp đá kê) Tà vẹt gỗ 20x22x220 đầu mố Bao tải tẩm nhựa đường Cốt thép Φ ≤10 (đá kê gối) Đục nhám Âån vë Khäúi læåüng TB 1.00 m2 m2 TB Bộ Bộ Kg 211.84 21.90 1.00 2.00 2.00 1254.00 m3 m3 m3 m3 Thanh m2 Kg m2 0.80 3.57 0.22 0.18 2.00 0.88 272.06 2.80 ÂẢI Ghi chụ 10 11 12 13 III Khoan lỗ bê tong D40, L=300mm Cốt thép chẻ chân Φ16, L=500mm Phá bê tong cũ Đá hộc lát khan Đá dăm đệm Đường cầu hai đầu cầu Phương án thi công Phương án thi công chi tiết Lỗ Thanh m3 m3 m3 TB 38.00 38.00 1.50 0.30 0.10 1.00 TB 1.00 ... thåìi gian thi cäng Nh tháưu luọn chỏỳp haỡnh va aùp duỷng nhổợng quy trỗnh thi cäng måïi hiãûn hnh, cạc tiãu chøn k thût theo yóu cỏửu cuớa dổỷ aùn va thióỳt kóỳ Cọng trỗnh thi cäng âm bo cháút... TPHCM, ngy thạng nàm 2010 BIÃN BN KIÃØM TRA HÄƯ SÅ HON CÄNG (Giai õoaỷn hoaỡn thaỡnh õổa cọng trỗnh va o sổớ duỷng) 1- Cọng trỗnh : Cỏửu Km1122 + 755 2- Dổỷ ạn: Ci tảo, náng cáúp ti trng cạc cáưu... âm bo â càn cỉï âãø ch âáưu tỉ lỉu trỉỵ v tiãún hnh täø chỉïc nghiãûm thu bn giao õổa cọng trỗnh va o sổớ duỷng theo quy õởnh hióỷn hnh./ ÂẢI DIÃÛN CH ÂÁƯU TỈ TỈ VÁÚN GIẠM SẠT DIÃÛN NH THÁƯU TT
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOC, Bao cao chat luong va BB Ktra HSHC cau Km1112.DOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay