BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)

27 8 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:54

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày tháng năm 201 BIÊN BẢN SỐ: NTGĐ/Cọc- 01 NGHIỆM THU HỒN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Cọc BTCT 40x40; L= 17m mố Hà Nội 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Giám sát TC XDCT Chủ đầu tư (Ban QLDAĐS khu vực 3): - Ơng: Hồng Gia Tiệp Chức vụ: Phó phòng KTGS * Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu Tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Nguyễn Hữu Triển Chức vụ: Phụ trách TVGS - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b) Nhà thầu thi công (Công ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt): - Ơng: Nguyễn Cơng Bình Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Ông: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách thi công trực tiếp 3/- Căn nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 01 ngày tháng năm 201 nhà thầu thi công xây dựng - Biên vẽ thiết kế số: Tập vẽ hoàn công TKBVTC-CY-2010-CYNB3 - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng áp dụng: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT + Quy phạm thi công nghiệm thu kết cầu bê tông theo TCVN 4453-1995; TCVN 4452:1987; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + Nghiệm thu cốt thép, gia công, lắp dựng theo: TCVN 4453-1995, TCVN-1994,TCVN-1985 + Nghiệm thu ván cốt pha theo tiêu chuẩn: TCVN6052-1995, TCXDVN296-2004; + TCVN 4091:1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + Tiêu chuẩn thi cơng đóng cọc: TCXDVN 269:2002, ASTMD 1143-81, TCXDVN 286-2003; TCXDVN 205-1998 + TCVN 205:1998: Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT ĐS, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tơng mác 300 cọc thử BTCT mố cầu, số: 2042/CTĐS- KQTN ngày 31/07/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tông mác 300 BTCT mố cầu, số: 3360/ CTĐSKQTN ngày 22/09/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tơng mác 300 cọc BTCT mố cầu, số: 3352/ CTĐS- KQTN ngày 21/09/ 2011 - Nhật ký thi cơng, nhật ký đóng cọc: + Nhật ký thi công: Quyển số 01 + Nhật ký đóng cọc: Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTGĐ/Cọc-01, ngày tháng năm 2011 - Biên nghiệm thu công việc thuộc giai đoạn thi công xây dựng phụ lục có liên quan: + Biên nghiệm thu cơng việc xây dựng: Từ biên số NTCọc/CV- đến biên số NTCọc/CV- - Bản vẽ hồn cơng số: Tập vẽ hồn cơng số TKBVTC-CY-2010-CYNB3 4/- Đánh giá cơng việc xây dựng đá thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lượng: Đầy đủ, đạt yêu cầu b) Kiểm tra vẽ hồn cơng phận cơng trình: Đầy đủ, đạt u cầu c) Khối lượng cơng việc hồn thành: Cọc BTCT 40x40; L= 17m mố Hà Nội: 08 cọc d) Chất lượng công việc: Chất lượng giai đoạn thi công xây dựng cọc BTCT 40x40; L= 17m mố Hà Nội: Đối chiếu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng: Đạt yêu cầu e) Ý kiến khác: Không 5/- Kết luận nghiệm thu: - Chấp nhận nghiệm thu hồn thành giai đoạn thi cơng xây dựng: Cọc BTCT 40x40; L= 17m mố Hà Nội cầu km1082+284, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện giai đoạn thi công xây dựng thực hiện: Không - Yêu cầu khác (nếu có): Khơng GIÁM SÁT CỦA N.THẦU TVGS Ban QLDAĐS khu vực GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Ban QLDAĐS khu vực NHÀ THẦU THI CÔNG Cơng ty Cổ phân Tổng C.ty cơng trình Đường sắt Nguyễn Hữu Triển Hồng Gia Tiệp Nguyễn Cơng Bình Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - Phụ lục: Kích thước hình học - Phụ lục: Vị trí, cao độ - Các biên nghiệm thu công việc - Các kết thí nghiệm bê tơng, xi măng, cát, đá, thép… Phụ lục 1- Khối lượng phận cơng trình xây dựng (Kèm theo biên nghiệm thu hoàn thành phận cơng trình xây dựng: Mố Hà Nội cầu km1082+284, số: NTBP/ Mố-01, ngày tháng năm 201 ) Số T Đơn Hạng mục cơng việc T vị tính Mố Hà Nội Cọc BTCT 40x40; L= 17m cọc Khối lượng Theo hợp đồng 8,00 Phát Thực sinh Hiện 0,00 Ghi Chú 8,00 GIÁM SÁT CỦA N.THẦU TVGS Ban QLDAĐS khu vực GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Ban QLDAĐS khu vực NHÀ THẦU THI CƠNG Cơng ty Cổ phân Tổng C.ty cơng trình Đường sắt Nguyễn Hữu Triển Hồng Gia Tiệp Nguyễn Cơng Bình CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày tháng năm 201 BIÊN BẢN SỐ: NTGĐ/Cọc- 02 NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Cọc BTCT 40x40; L= 17m mố TP Hồ Chí Minh 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Giám sát TC XDCT Chủ đầu tư (Ban QLDAĐS khu vực 3): - Ơng: Hồng Gia Tiệp Chức vụ: Phó phòng KTGS * Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu Tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Nguyễn Hữu Triển Chức vụ: Phụ trách TVGS - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b) Nhà thầu thi công (Công ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt): - Ơng: Nguyễn Cơng Bình Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Ơng: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách thi công trực tiếp 3/- Căn nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 02 ngày tháng năm 201 nhà thầu thi công xây dựng - Biên vẽ thiết kế số: Tập vẽ hồn cơng TKBVTC-CY-2010-CYNB3 - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng áp dụng: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT + Quy phạm thi công nghiệm thu kết cầu bê tông theo TCVN 4453-1995; TCVN 4452:1987; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + Nghiệm thu cốt thép, gia công, lắp dựng theo: TCVN 4453-1995, TCVN-1994,TCVN-1985 + Nghiệm thu ván cốt pha theo tiêu chuẩn: TCVN6052-1995, TCXDVN296-2004; + TCVN 4091:1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + Tiêu chuẩn thi cơng đóng cọc: TCXDVN 269:2002, ASTMD 1143-81, TCXDVN 286-2003; TCXDVN 205-1998 + TCVN 205:1998: Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế; + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT ĐS, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tơng mác 300 cọc thử BTCT mố cầu, số: 2042/CTĐS- KQTN ngày 31/07/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tông mác 300 BTCT mố cầu, số: 3672/1/ CTĐSKQTN ngày 22/10/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tông mác 300 BTCT mố cầu, số: 3672/ CTĐSKQTN ngày 22/10/ 2011 - Nhật ký thi cơng, nhật ký đóng cọc: + Nhật ký thi cơng: Quyển số 01 + Nhật ký đóng cọc: Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTGĐ/Cọc-02, ngày tháng năm 201 - Biên nghiệm thu công việc thuộc giai đoạn thi công xây dựng phụ lục có liên quan: + Biên nghiệm thu công việc xây dựng: Từ biên số NTCọc/CV-01 đến biên số NTCọc/CV- - Bản vẽ hồn cơng số: Tập vẽ hồn cơng số TKBVTC-CY-2010-CYNB3 4/- Đánh giá công việc xây dựng đá thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lượng: Đầy đủ, đạt yêu cầu b) Kiểm tra vẽ hồn cơng phận cơng trình: Đầy đủ, đạt u cầu c) Khối lượng cơng việc hồn thành: Cọc BTCT 40x40; L= 17m mố TP Hồ Chí Minh: 08 cọc d) Chất lượng công việc: Chất lượng giai đoạn thi công xây dựng cọc BTCT 40x40; L= 17m mố TP Hồ Chí Minh: Đối chiếu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng: Đạt u cầu e) Ý kiến khác: Không 5/- Kết luận nghiệm thu: - Chấp nhận nghiệm thu hồn thành giai đoạn thi cơng xây dựng: Cọc BTCT 40x40; L= 17m mố TP Hồ Chí Minh cầu km1082+284, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện giai đoạn thi công xây dựng thực hiện: Khơng - u cầu khác (nếu có): Khơng GIÁM SÁT CỦA N.THẦU TVGS Ban QLDAĐS khu vực GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Ban QLDAĐS khu vực NHÀ THẦU THI CƠNG Cơng ty Cổ phân Tổng C.ty cơng trình Đường sắt Nguyễn Hữu Triển Hồng Gia Tiệp Nguyễn Cơng Bình Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - Phụ lục: Kích thước hình học - Phụ lục: Vị trí, cao độ - Các biên nghiệm thu công việc - Các kết thí nghiệm bê tơng, xi măng, cát, đá, thép… Phụ lục 1- Khối lượng phận công trình xây dựng (Kèm theo biên nghiệm thu hồn thành phận cơng trình xây dựng: Mố Tp Hồ Chí Minh cầu km1082+284, số: NTBP/ MốTPHCM-02, ngày tháng năm 201 ) Số T Đơn Hạng mục công việc T vị tính Mố Tp Hồ Chí Minh Cọc BTCT 40x40; L= 17m cọc Khối lượng Theo hợp đồng 8,00 Phát Thực sinh Hiện 0,00 Ghi Chú 8,00 GIÁM SÁT CỦA N.THẦU TVGS Ban QLDAĐS khu vực GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Ban QLDAĐS khu vực NHÀ THẦU THI CƠNG Cơng ty Cổ phân Tổng C.ty cơng trình Đường sắt Nguyễn Hữu Triển Hồng Gia Tiệp Nguyễn Cơng Bình CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày tháng năm 201 BIÊN BẢN SỐ: NTGĐ/Cọc- 03 NGHIỆM THU HỒN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Cọc BTCT 40x40;L= 17m trụ cầu (01 trụ) 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Giám sát TC XDCT Chủ đầu tư (Ban QLDAĐS khu vực 3): - Ơng: Hồng Gia Tiệp Chức vụ: Phó phòng KTGS * Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu Tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Nguyễn Hữu Triển Chức vụ: Phụ trách TVGS - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b) Nhà thầu thi cơng (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt): - Ơng: Nguyễn Cơng Bình Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Ông: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách thi công trực tiếp 3/- Căn nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 03 ngày tháng năm 201 nhà thầu thi công xây dựng - Biên vẽ thiết kế số: Tập vẽ hồn cơng TKBVTC-CY-2010-CYNB3 - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng áp dụng: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT + Quy phạm thi công nghiệm thu kết cầu bê tông theo TCVN 4453-1995; TCVN 4452:1987; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + Nghiệm thu cốt thép, gia công, lắp dựng theo: TCVN 4453-1995, TCVN-1994,TCVN-1985 + Nghiệm thu ván cốt pha theo tiêu chuẩn: TCVN6052-1995, TCXDVN296-2004; + TCVN 4091:1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + TCVN 4447: 89 công tác đất + TCVN 205:1998: Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT ĐS, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tông mác 300 cọc thử BTCT trụ cầu, số: 2042/CTĐS- KQTN ngày 31/07/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tơng mác 300 cọc BTCT trụ cầu, số: 3540/ CTĐS- KQTN ngày 10/10/2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tông mác 300 cọc BTCT trụ cầu, số: 3541/ CTĐS- KQTN ngày 10/10 2011 - Nhật ký thi cơng, nhật ký đóng cọc: + Nhật ký thi cơng: Quyển số 01 + Nhật ký đóng cọc: Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTBP/Cọc-03 ngày tháng năm 201 - Biên nghiệm thu cơng việc thuộc phận cơng trình xây dựng phụ lục có liên quan: + Biên nghiệm thu công việc xây dựng: Từ biên số NTCọc/CV-01 đến biên số NTCọc/CV- - Bản vẽ hồn cơng số: Tập vẽ hồn cơng số TKBVTC-CY-2010-CYNB3 4/- Đánh giá công việc xây dựng đá thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lượng: Đầy đủ, đạt yêu cầu b) Kiểm tra vẽ hồn cơng phận cơng trình: Đầy đủ, đạt u cầu c) Khối lượng cơng việc hồn thành: Cọc BTCT 40x40; L= 17 m trụ cầu: 08 cọc d) Chất lượng công việc: Chất lượng giai đoạn thi công xây dựng cọc BTCT 40x40; L= 17m (01 trụ): Đối chiếu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng u cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng: Đạt yêu cầu e) Ý kiến khác: Không 5/- Kết luận nghiệm thu: - Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng: BTCT 40x40; L= 17m trụ cầu km1082+284, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện giai đoạn thi công xây dựng thực hiện: Khơng - u cầu khác (nếu có): Khơng GIÁM SÁT CỦA N.THẦU TVGS Ban QLDAĐS khu vực GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Ban QLDAĐS khu vực NHÀ THẦU THI CƠNG Cơng ty Cổ phân Tổng C.ty cơng trình Đường sắt Nguyễn Hữu Triển Hồng Gia Tiệp Nguyễn Cơng Bình Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - Phụ lục: Kích thước hình học - Phụ lục: Vị trí, cao độ - Các biên nghiệm thu công việc - Các kết thí nghiệm bê tơng, xi măng, cát, đá, thép… Phụ lục 1- Khối lượng phận công trình xây dựng (Kèm theo biên nghiệm thu hồn thành phận cơng trình xây dựng: Trụ cầu km1082+284, số: NTBP/ Trụ-03, ngày tháng năm 201 ) Số T Đơn Hạng mục cơng việc T vị tính Trụ (01 trụ) Cọc BTCT 40x40; L= 17m cọc Khối lượng Theo hợp đồng 8,00 Phát Thực sinh Hiện 0,00 Ghi Chú 8,00 GIÁM SÁT CỦA N.THẦU TVGS Ban QLDAĐS khu vực GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Ban QLDAĐS khu vực NHÀ THẦU THI CƠNG Cơng ty Cổ phân Tổng C.ty cơng trình Đường sắt Nguyễn Hữu Triển Hồng Gia Tiệp Nguyễn Cơng Bình CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 10 tháng 07 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTBP/Mố HN- 04 NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Mố Hà Nội 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Giám sát TC XDCT Chủ đầu tư (Ban QLDAĐS khu vực 3): - Ơng: Hồng Gia Tiệp Chức vụ: Phó phòng KTGS * Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu Tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Nguyễn Hữu Triển Chức vụ: Phụ trách TVGS - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b) Nhà thầu thi cơng (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt): - Ơng: Nguyễn Cơng Bình Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Ông: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách thi công trực tiếp 3/- Căn nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 04 ngày 09 tháng 07 năm 2012 nhà thầu thi công xây dựng - Biên vẽ thiết kế số: Tập vẽ hồn cơng TKBVTC-CY-2010-CYNB3 - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng áp dụng: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT + Quy phạm thi công nghiệm thu kết cầu bê tông theo TCVN 4453-1995; TCVN 4452:1987; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + Nghiệm thu cốt thép, gia công, lắp dựng theo: TCVN 4453-1995, TCVN-1994,TCVN-1985 + Nghiệm thu ván cốt pha theo tiêu chuẩn: TCVN6052-1995, TCXDVN296-2004; + TCVN 4091:1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + TCVN 4447: 89 công tác đất + TCVN 205:1998: Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT ĐS, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tơng mác 150 đệm móng mố (phía Hà Nội) cầu, số: 3980/CTĐS- KQTN ngày 26/11/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tơng mác 250 bệ mố cầu (phía Hà Nội), số: 4071/ CTĐS- KQTN ngày 30/11/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tơng mác 250 thân, mũ, tường cánh mố cầu (phía Hà Nội), số: 4175/ CTĐS- KQTN ngày 09/12/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tơng mác 300 đá kê gối mố cầu (phía Hà Nội), số: 941/ CTĐS- KQTN ngày 06/04/ 2012 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tông mác 250 tường che mố cầu (phía Hà Nội), số: 1517/ CTĐS- KQTN ngày 31/05/ 2012 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tông mác 150 bê tông thang kiểm tra đường lên mố Hà Nội, số: 1910/CTĐS- KQTN ngày 09/07/ 2012 - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công; Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTBP/MốHN-04, ngày 09 tháng 07 năm 2012 - Biên nghiệm thu cơng việc thuộc phận cơng trình/giai đoạn thi cơng xây dựng phụ lục có liên quan: + Biên nghiệm thu công việc xây dựng: Từ biên số NTMố/CV-01 đến biên số NTMố/CV- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 28 tháng 04 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTBP/Trụ- 05 NGHIỆM THU HỒN THÀNH BỘ PHẬN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Trụ cầu (01 trụ) 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Giám sát TC XDCT Chủ đầu tư (Ban QLDAĐS khu vực 3): - Ơng: Hồng Gia Tiệp Chức vụ: Phó phòng KTGS * Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu Tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Nguyễn Hữu Triển Chức vụ: Phụ trách TVGS - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b) Nhà thầu thi công (Công ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt): - Ơng: Nguyễn Cơng Bình Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Ông: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách thi công trực tiếp 3/- Căn nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 05 ngày 27 tháng 04 năm 2012 nhà thầu thi công xây dựng - Biên vẽ thiết kế số: Tập vẽ hồn cơng TKBVTC-CY-2010-CYNB3 - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng áp dụng: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT + Quy phạm thi công nghiệm thu kết cầu bê tông theo TCVN 4453-1995; TCVN 4452:1987; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + Nghiệm thu cốt thép, gia công, lắp dựng theo: TCVN 4453-1995, TCVN-1994,TCVN-1985 + Nghiệm thu ván cốt pha theo tiêu chuẩn: TCVN6052-1995, TCXDVN296-2004; + TCVN 4091:1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + TCVN 4447:89 cơng tác đất + TCVN 205:1998: Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT ĐS, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tơng mác 150 đệm móng trụ, số: 4204/CTĐS- KQTN ngày 12/12/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tơng mác 250 bệ móng trụ cầu, số: 4271/ CTĐSKQTN ngày 21/12/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tông mác 250 thân, mũ trụ, số: 4401/ CTĐSKQTN ngày 30/12/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tơng mác 300 đá kê gối trụ cầu số: 941/ CTĐSKQTN ngày 06/04/ 2012 - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công; Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTBP/Trụ-05, ngày 27 tháng 04 năm 2012 - Biên nghiệm thu cơng việc thuộc phận cơng trình xây dựng phụ lục có liên quan: + Biên nghiệm thu công việc xây dựng: Từ biên số NTTrụ/CV-01 đến biên số NTTrụ/CV-12 - Bản vẽ hồn cơng số: Tập vẽ hồn cơng số TKBVTC-CY-2010-CYNB3 4/- Đánh giá công việc xây dựng đá thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lượng: Đầy đủ, đạt yêu cầu b) Kiểm tra vẽ hồn cơng phận cơng trình: Đầy đủ, đạt u cầu c) Khối lượng cơng việc hồn thành: Có phụ lục1- Khối lượng phận cơng trình xây dựng (biên số: NTBP/Trụ-05 ngày 28 tháng 04 năm /2012) kèm theo d) Chất lượng công việc: Chất lượng phận cơng trình xây dựng Trụ cầu (01 trụ): Đối chiếu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng u cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng: Đạt yêu cầu e) Ý kiến khác: Không 5/- Kết luận nghiệm thu: - Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành phận cơng trình xây dựng: Trụ cầu (01 trụ), đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện phận cơng trình xây dựng thực hiện: Khơng - u cầu khác (nếu có): Khơng GIÁM SÁT CỦA N.THẦU TVGS Ban QLDAĐS khu vực GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Ban QLDAĐS khu vực NHÀ THẦU THI CÔNG Cơng ty Cổ phân Tổng C.ty cơng trình Đường sắt Nguyễn Hữu Triển Hồng Gia Tiệp Nguyễn Cơng Bình Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - Phụ lục: Kích thước hình học - Phụ lục: Vị trí, cao độ - Các biên nghiệm thu công việc - Các kết thí nghiệm bê tơng, xi măng, cát, đá, thép… - Các phụ lục khối lượng kèm theo Phụ lục 1- Khối lượng phận cơng trình (Kèm theo biên nghiệm thu hồn thành phận cơng trình xây dựng: Trụ cầu (01 trụ) km1082+284, số: NTBP/ Trụ-05, ngày 28 tháng 04 năm 2012) Số T T Hạng mục công việc Đơn vị tính Khối lượng Theo hợp Phát Thực đồng sinh Hiện TRỤ (01 trụ) Bê tông đá 1x2 #300 m3 0,52 0,00 0,52 Bê tông đá 1x2, #250 m3 50,67 0,00 50,67 Bê tông đá 4x6#150 Vữa XM #150 Cốt thép D≤10 Cốt thép D≤18 Cốt thép D>18 m3 m3 Kg Kg Kg 2,75 0,20 86,44 1.842,54 679,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 0,20 86,44 1.842,54 679,58 Ghi Chú Đá kê gối Thân, mũ, bệ trụ Lót móng Tạo dốc mũ mố GIÁM SÁT CỦA N.THẦU TVGS Ban QLDAĐS khu vực GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Ban QLDAĐS khu vực NHÀ THẦU THI CƠNG Cơng ty Cổ phân Tổng C.ty cơng trình Đường sắt Nguyễn Hữu Triển Hồng Gia Tiệp Nguyễn Cơng Bình CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 10 tháng 07 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTBP/Mố HCM- 06 NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Mố TP Hồ Chí Minh 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Giám sát TC XDCT Chủ đầu tư (Ban QLDAĐS khu vực 3): - Ơng: Hồng Gia Tiệp Chức vụ: Phó phòng KTGS * Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu Tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Nguyễn Hữu Triển Chức vụ: Phụ trách TVGS - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b) Nhà thầu thi công (Công ty Cổ phần Tổng Công ty cơng trình Đường sắt): - Ơng: Nguyễn Cơng Bình Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Ơng: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách thi công trực tiếp 3/- Căn nghiệm thu: a) Về tài liệu làm nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 06 ngày 09 tháng 07 năm 2012 nhà thầu thi công xây dựng - Biên vẽ thiết kế số: Tập vẽ hồn cơng TKBVTC-CY-2010-CYNB3 - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng áp dụng: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT + Quy phạm thi công nghiệm thu kết cầu bê tông theo TCVN 4453-1995; TCVN 4452:1987; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + Nghiệm thu cốt thép, gia công, lắp dựng theo: TCVN 4453-1995, TCVN-1994,TCVN-1985 + Nghiệm thu ván cốt pha theo tiêu chuẩn: TCVN6052-1995, TCXDVN296-2004; + TCVN 4091:1985: Nghiệm thu công trình xây dựng; + TCVN 4447:89 cơng tác đất + TCVN 205:1998: Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT ĐS, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tơng mác 150 đệm móng mố (phía TP Hồ Chí Minh) cầu, số: 3453/CTĐS- KQTN ngày 01/10/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tơng mác 250 bệ mố cầu (phía TP Hồ Chí Minh), số: 3370/ CTĐS- KQTN ngày 03/10/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tông mác 250 thân, mũ, tường cánh mố cầu (phía TP Hồ Chí Minh), số: 3522/ CTĐS- KQTN ngày 08/10/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tông mác 250 tường che mố cầu (phía TP Hồ Chí Minh), số: 3660/ CTĐS- KQTN ngày 08/10/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tông mác 250 tường che mố cầu (phía TP Hồ Chí Minh), số: 1517/ CTĐS- KQTN ngày 31/05/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tông mác 300 đá kê gối mố cầu (phía TP Hồ Chí Minh), số: 3452/ CTĐS- KQTN ngày 24/04/ 2012 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tông mác 150 bê tông thang kiểm tra đường lên mố TP Hồ Chí Minh, số: 1910/CTĐS- KQTN ngày 09/07/ 2012 - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công; Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTBP/Mố TP HCM-06, ngày 09 tháng 07 năm 2012 - Biên nghiệm thu công việc thuộc phận cơng trình xây dựng phụ lục có liên quan: + Biên nghiệm thu cơng việc xây dựng: Từ biên số NTMố/CV-01 đến biên số NTMố/CV- - Bản vẽ hồn cơng số: Tập vẽ hồn cơng số TKBVTC-CY-2010-CYNB3 4/- Đánh giá công việc xây dựng đá thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lượng: Đầy đủ, đạt u cầu b) Kiểm tra vẽ hồn cơng phận cơng trình: Đầy đủ, đạt u cầu c) Khối lượng cơng việc hồn thành: Có phụ lục1- Khối lượng phận cơng trình xây dựng (biên số: NTBP/Mố-06 ngày 09 tháng 07 năm /2012 ) kèm theo d) Chất lượng cơng việc: Chất lượng phận cơng trình xây dựng Mố TP HCM: Đối chiếu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng: Đạt yêu cầu e) Ý kiến khác: Không 5/- Kết luận nghiệm thu: - Chấp nhận nghiệm thu hồn thành phận cơng trình xây dựng: Mố TP HCM, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện phận cơng trình xây dựng thực hiện: Khơng - u cầu khác (nếu có): Khơng GIÁM SÁT CỦA N.THẦU TVGS Ban QLDAĐS khu vực GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Ban QLDAĐS khu vực NHÀ THẦU THI CƠNG Cơng ty Cổ phân Tổng C.ty cơng trình Đường sắt Nguyễn Hữu Triển Hồng Gia Tiệp Nguyễn Cơng Bình Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - Phụ lục: Kích thước hình học - Phụ lục: Vị trí, cao độ - Các biên nghiệm thu công việc - Các kết thí nghiệm bê tơng, xi măng, cát, đá, thép… - Các phụ lục khối lượng kèm theo Phụ lục 1- Khối lượng phận cơng trình xây dựng (Kèm theo biên nghiệm thu hoàn thành phận cơng trình xây dựng: Mố TP Hồ Chí Minh cầu Km1082+284, số: NTBP/ Mố HCM-06, ngày 10 tháng 07 năm 2012) Số T Đơn Hạng mục công việc vị T tính Khối lượng Theo hợp đồng Phát Thực sinh Hiện Mố TP Hồ Chí Minh Bê tơng đá 1x2 #300 m3 0,28 0,00 Bê tông đá 1x2, #250 m3 70,10 0,00 10 11 12 Bê tông đá 4x6# 150 Vữa XM #150 Lan can đường người mố Cát vàng đắp lòng mố Qt nhựa đường nóng Cốt thép D≤10 Cốt thép D≤18 Cốt thép D>18 Bê tông đá 4x6# 150 đường lên mố m3 m3 TB m3 m2 Kg Kg Kg m3 2,75 0,18 1,00 31,27 39,70 45,96 2.073,03 348,27 3,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m3 144,42 0,00 m3 m3 m3 m3 Ống TB 43,17 53,85 232,23 111,63 24 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Đá hộc lát khan MM VXM #100 14 15 16 17 18 19 Đá hộc xây VXM #100 chân khay Đá dăm đệm Đào đất cấp II-4 Đắp đất K95 Ống nhựa thoát nước (2,5m/1ống) Thoát nước sau mố Ghi Chú 0,28 Đá kê gối Thân, mũ, T.cánh, 70,10 bệ Lót móng 2,75 0,18 Tạo dốc mũ mố 1,00 Đắp lòng mố 31,27 lớp lưng mố 39,70 45,96 2.073,03 348,27 3,2 Thang kiểm tra Tứ nón, ta luy 144,42 đường Đường lên mố 43,17 53,85 232,23 111,63 24 Ø=50; L500(mm) 1,00 GIÁM SÁT CỦA N.THẦU TVGS Ban QLDAĐS khu vực GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Ban QLDAĐS khu vực NHÀ THẦU THI CƠNG Cơng ty Cổ phân Tổng C.ty cơng trình Đường sắt Nguyễn Hữu Triển Hồng Gia Tiệp Nguyễn Cơng Bình CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 09 tháng 05 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTBP/Dầm- 07 NGHIỆM THU HỒN THÀNH BỘ PHẬN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Dầm Bê tông cốt thép Ldầm=12m00 (Chiều cao dầm=1,10 m) 02 nhịp 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Giám sát TC XDCT Chủ đầu tư (Ban QLDAĐS khu vực 3): - Ơng: Hồng Gia Tiệp Chức vụ: Phó phòng KTGS * Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu Tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Nguyễn Hữu Triển Chức vụ: Phụ trách TVGS - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b) Nhà thầu thi công (Công ty Cổ phần Tổng Công ty cơng trình Đường sắt): - Ơng: Nguyễn Cơng Bình Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Ơng: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách thi công trực tiếp 3/- Căn nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 07 ngày 08 tháng 05 năm 2012 nhà thầu thi công xây dựng - Biên vẽ thiết kế số: Tập vẽ hồn cơng TKBVTC-CY-2010-CYNB3 - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng áp dụng: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT + Quy phạm thi công nghiệm thu kết cầu bê tông theo TCVN 4453-1995; TCVN 4452:1987; + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + Nghiệm thu cốt thép, gia công, lắp dựng theo: TCVN 4453-1995, TCVN-1994,TCVN-1985 + Nghiệm thu ván cốt pha theo tiêu chuẩn: TCVN6052-1995, TCXDVN296-2004; + TCVN 4091:1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng; + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT ĐS, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tơng mác 300 dầm cầu (nhịp 1) số: 31/ CTĐSKQTN ngày 03/01/ 2011 + Kết thí nghiệm cường độ nén mẫu bê tông mác 300 dầm cầu (nhịp 2) số: 120/ CTĐSKQTN ngày 12/01/ 2011 - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công; Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTBP/Dầm-07, ngày 08 tháng 05 năm 2012 - Biên nghiệm thu công việc thuộc phận cơng trình xây dựng phụ lục có liên quan: + Biên nghiệm thu công việc xây dựng: Từ biên số NTDầm/CV-01 đến biên số NTDầm/CV-10(nhịp 1) từ biên số NTDầm/CV-01 đến biên số NTDầm/CV-10 (nhịp 2) - Bản vẽ hồn cơng số: Tập vẽ hồn cơng số TKBVTC-CY-2010-CYNB3 4/- Đánh giá công việc xây dựng đá thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lượng: Đầy đủ, đạt u cầu b) Kiểm tra vẽ hồn cơng phận cơng trình: Đầy đủ, đạt u cầu c) Khối lượng cơng việc hồn thành: Có phụ lục1- Khối lượng phận cơng trình xây dựng (biên số: NTBP/Dầm-07 ngày 09 tháng 05 năm 2012 ) kèm theo d) Chất lượng công việc: Chất lượng phận cơng trình xây dựng Dầm Bê tơng cốt thép Ldầm=12m00 (Chiều cao dầm=1,10 m) 02 nhịp: Đối chiếu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng: Đạt u cầu e) Ý kiến khác: Không 5/- Kết luận nghiệm thu: - Chấp nhận nghiệm thu hồn thành phận cơng trình xây dựng: Dầm Bê tông cốt thép Ldầm=12m00 (Chiều cao dầm=1,10 m) 02 nhịp, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện phận cơng trình xây dựng thực hiện: Khơng - u cầu khác (nếu có): Khơng GIÁM SÁT CỦA N.THẦU TVGS Ban QLDAĐS khu vực GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Ban QLDAĐS khu vực NHÀ THẦU THI CƠNG Cơng ty Cổ phân Tổng C.ty cơng trình Đường sắt Nguyễn Hữu Triển Hồng Gia Tiệp Nguyễn Cơng Bình Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - Phụ lục: Kích thước hình học - Phụ lục: Vị trí, cao độ - Các biên nghiệm thu công việc - Các kết thí nghiệm bê tơng, xi măng, cát, đá, thép… - Các phụ lục khối lượng kèm theo Phụ lục 1- Khối lượng phận cơng trình xây dựng (Kèm theo biên nghiệm thu hoàn thành phận cơng trình xây dựng: Dầm Bê tơng cốt thép Ldầm=12m00 (Chiều cao dầm=1,10 m) 02 nhịp cầu Km1082+284, số: NTBP/Dầm-07, ngày 09 tháng 05 năm 2012) Số T Đơn Hạng mục cơng việc tính dầm 02 m3 m2 m2 m2 kg kg kg Bộ TB TB 46,08 67,50 67,50 67,50 1.707,88 3.421,88 5.169,82 1 vị T Dầm bê tông cốt thép L=11m00 (chiều cao dầm =1.10m) 02 nhịp Bê tông đá 1x2, #300 Vữa XM #100 dày 4cm Lưới thép Ø2(ô 5x5cm) Lớp chống thấm phun 0,2 lít/m2 Cốt thép D≤10 Cốt thép D≤18 Cốt thép D>18 Gối cầu Ống thoát nước chắn đá 10 Lan can tay vịn đường người Khối lượng Theo hợp đồng Phát Thực sinh Hiện Ghi Chú 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,08 67,50 67,50 67,50 1.707,88 3.421,88 5.169,82 1 02 dầm Phòng hộ BV tầng phòng hộ Tầng phòng nước GIÁM SÁT CỦA N.THẦU TVGS Ban QLDAĐS khu vực GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Ban QLDAĐS khu vực NHÀ THẦU THI CƠNG Cơng ty Cổ phân Tổng C.ty cơng trình Đường sắt Nguyễn Hữu Triển Hồng Gia Tiệp Nguyễn Cơng Bình CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 10 tháng 05 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTBP/TD- 08 NGHIỆM THU HỒN THÀNH BỘ PHẬN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Cầu Km1082+284 1/-Đối tượng nghiệm thu: Đường cầu đầu cầu (km1082+241 - km1082+323,15 theo vẽ số 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Giám sát TC XDCT Chủ đầu tư (Ban QLDAĐS khu vực 3): - Ơng: Hồng Gia Tiệp Chức vụ: Phó phòng KTGS * Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu Tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Nguyễn Hữu Triển Chức vụ: Phụ trách TVGS - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b) Nhà thầu thi công (Công ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt): - Ơng: Nguyễn Cơng Bình Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Ông: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách thi công trực tiếp 3/- Căn nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 08 ngày 09 tháng 05 năm 2012 nhà thầu thi công xây dựng - Biên vẽ thiết kế số: Tập vẽ hồn cơng TKBVTC-CY-2010-CYNB3 - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng áp dụng: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + Quy trình cơng nghệ sửa chữa CSHT ĐS, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Quy tắc TC nghiệm thu, kiểm tra chất lượng B.dưỡng ĐS:1153/ĐS-CĐKT ngày 19/12/1988; + Quy trình bão dường đường sắt: 396/ĐS/VP- TCĐS ngày 12/3/1981 + Phụ kiện đàn hồi theo: 711/QĐĐS ngày 02/12/1998; + TCVN 4091:1985, TCVN 4516-88: Nghiệm thu cơng trình xây dựng + Ray theo tiêu chuẩn 209/CSHT ngày 26/11/2006 + Quy tắc nghiệm thu kiểm tra đường ghi theo QĐ 624/PC-TCĐS; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết TNcác tiêu lý đá dăm 2,5x5 số: 1085/CTĐS-KQTN ngày 21/4/ 2012 - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công; Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTBP/T.dọc-08, ngày 09 tháng 05 năm 2012 - Biên nghiệm thu công việc thuộc phận cơng trình xây dựng phụ lục có liên quan: + Biên nghiệm thu cơng việc xây dựng: Biên số NTT.dọc /CV-01 - Bản vẽ hồn cơng số: Tập vẽ hồn cơng số TKBVTC-CY-2010-CYNB3 4/- Đánh giá công việc xây dựng đá thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lượng: Đầy đủ, đạt yêu cầu b) Kiểm tra vẽ hồn cơng phận cơng trình: Đầy đủ, đạt u cầu c) Khối lượng cơng việc hồn thành: Có phụ lục1- Khối lượng phận cơng trình xây dựng (biên số: NTBP/T.dọc-08 ngày 10 tháng 05 năm /2012) kèm theo d) Chất lượng công việc: Chất lượng phận cơng trình xây dựng Đường cầu đầu cầu : Đối chiếu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng u cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng: Đạt yêu cầu e) Ý kiến khác: Không 5/- Kết luận nghiệm thu: - Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành phận cơng trình xây dựng: Đường cầu đầu cầu cầu Km 1082+284, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - u cầu sửa chữa, hồn thiện phận cơng trình xây dựng thực hiện: Không - Yêu cầu khác (nếu có): Khơng GIÁM SÁT CỦA N.THẦU TVGS Ban QLDAĐS khu vực GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Ban QLDAĐS khu vực NHÀ THẦU THI CƠNG Cơng ty Cổ phân Tổng C.ty cơng trình Đường sắt Nguyễn Hữu Triển Hồng Gia Tiệp Nguyễn Cơng Bình Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - Phụ lục: Kích thước hình học, vị trí, cao độ - Phụ lục: Đo cự ly, thủy bình, phương hướng, cao thấp trước sau… - Các biên nghiệm thu cơng việc - Các kết thí nghiệm kèm theo Phụ lục 1- Khối lượng phận cơng trình (Kèm theo biên nghiệm thu hồn thành phận cơng trình xây dựng: Đường cầu đầu cầu số: NTBP/T.dọc-08, ngày 10/05/2012) Số T Đơn Hạng mục cơng việc vị T tính Đường cầu đầu cầu (km1082+241 - km1082+323,15 theo bản vẽ số Đường cầu đầu cầu ray P50, ray hộ bánh P43, đầu thoi tà vẹt gỡ, ngồi đầu thoi TVBT DƯL Khối lượng Theo hợp đồng TB 01 Phát Thực sinh Hiện 0,00 01 Ghi Chú Cả đầu thoi GIÁM SÁT CỦA N.THẦU TVGS Ban QLDAĐS khu vực GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Ban QLDAĐS khu vực NHÀ THẦU THI CƠNG Cơng ty Cổ phân Tổng C.ty cơng trình Đường sắt Nguyễn Hữu Triển Hồng Gia Tiệp Nguyễn Cơng Bình CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 19 tháng 05 năm 2012 BIÊN BẢN SỐ: NTBP/PATC- 09 NGHIỆM THU HỒN THÀNH BỘ PHẬN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: Cầu Km1082+284 1/- Đối tượng nghiệm thu: Phương án thi công chi tiết 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Giám sát TC XDCT Chủ đầu tư (Ban QLDAĐS khu vực 3): - Ơng: Hồng Gia Tiệp Chức vụ: Phó phòng KTGS * Giám sát xây dựng cơng trình Nhà thầu Tư vấn giám sát (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Nguyễn Hữu Triển Chức vụ: Phụ trách TVGS - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS b) Nhà thầu thi công (Công ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt): - Ơng: Nguyễn Cơng Bình Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Ông: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách thi công trực tiếp 3/- Căn nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 09 ngày 09 tháng 05 năm 2012 nhà thầu thi công xây dựng - Biên vẽ thiết kế số: Tập vẽ hồn cơng TKBVTC-CY-2010-CYNB3 - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng áp dụng: + Quy phạm thi công nghiệm thu cầu cống theo QĐ 166 BGTVT + Quy phạm kỹ thuật khai thác ĐSVN số 22 TCN 340-05; + Quy trình công nghệ sửa chữa CSHT ĐS, ban hành QĐ 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000; + Quy tắc TC nghiệm thu, kiểm tra chất lượng B.dưỡng ĐS:1153/ĐS-CĐKT ngày 19/12/1988; + TCVN 4091:1985, TCVN 4516-1988: Nghiệm thu cơng trình xây dựng + Quy trình thiết kế cơng trình phụ trợ thi công cầu 22TCN 200-89; + TCVN 4447-1987 công tác đất + Quy trình bảo dưỡng đường sắt ban hành theo QĐ số 396/ĐS-PC ngày 12/3/1981 + Quy trình bảo dưỡng cầu cống ban hành theo QĐ số 12/ĐS-PC ngày 05/1/1980 + Ray theo tiêu chuẩn 209/CSHT ngày 26/11/2006 + Quy tắc nghiệm thu kiểm tra đường ghi theo QĐ 624/PC-TCĐS; + Các quy trình, quy phạm hành khác có liên quan, - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: + Kết thí nghiệm đất cấp phối số: CTĐS- KQTN ngày / ./2011 + Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn đất cấp phối số: CTĐS- KQTN ngày / / 2011 - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công: + Nhật ký thi công; Quyển số 01 - Biên nghiệm thu nội số: NTBP/PATC-09, ngày 09 tháng 05 năm 2012 - Biên nghiệm thu công việc thuộc phận cơng trình xây dựng phụ lục có liên quan: + Biên nghiệm thu công việc xây dựng: Từ biên số NT PATC/CV- 01 đến biên số NT PATC/CV- - Bản vẽ hồn cơng số: Tập vẽ hồn cơng số TKBVTC-CY-2010-CYNB3 4/- Đánh giá công việc xây dựng đá thực hiện: a) Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lượng: Đầy đủ, đạt u cầu b) Kiểm tra vẽ hồn cơng phận cơng trình: Đầy đủ, đạt u cầu c) Khối lượng cơng việc hồn thành: Phương án thi cơng chi tiết TB: 01 d) Chất lượng công việc: Chất lượng phận cơng trình xây dựng Phương án thi công chi tiết: Đối chiếu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng u cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng: Đạt yêu cầu e) Ý kiến khác: Không 5/- Kết luận nghiệm thu: - Chấp nhận nghiệm thu hồn thành phận cơng trình xây dựng: Phương án thi công chi tiết, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hồn thiện phận cơng trình xây dựng thực hiện: Khơng - u cầu khác (nếu có): Khơng GIÁM SÁT CỦA N.THẦU TVGS Ban QLDAĐS khu vực GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Ban QLDAĐS khu vực NHÀ THẦU THI CƠNG Cơng ty Cổ phân Tổng C.ty cơng trình Đường sắt Nguyễn Hữu Triển Hồng Gia Tiệp Nguyễn Cơng Bình Hồ sơ nghiệm thu ( Phụ lục đo đạc, tài liệu liên quan ) gồm: - Phụ lục: Kích thước hình học - Phụ lục: Vị trí, cao độ - Các biên nghiệm thu cơng việc - Các kết thí nghiệm bê tơng, xi măng, cát, đá, thép… Phụ lục 1- Khối lượng phận cơng trình (Kèm theo biên nghiệm thu hồn thành phận cơng trình xây dựng: Đường cầu đầu cầu số: NTBP/PATC-09, ngày 10/05/2012) Số T Đơn Hạng mục cơng việc T vị tính Khối lượng Theo hợp đồng Phát Thực sinh Hiện Ghi Chú Phương án thi công chi tiết Phương án thi công chi tiết TB 1,00 0,00 1,00 GIÁM SÁT CỦA N.THẦU TVGS Ban QLDAĐS khu vực GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Ban QLDAĐS khu vực NHÀ THẦU THI CƠNG Cơng ty Cổ phân Tổng C.ty cơng trình Đường sắt Nguyễn Hữu Triển Hồng Gia Tiệp Nguyễn Cơng Bình ... số: NTBP/Cọc-03 ngày tháng năm 201 - Biên nghiệm thu cơng việc thuộc phận cơng trình xây dựng phụ lục có liên quan: + Biên nghiệm thu công việc xây dựng: Từ biên số NTCọc/CV-01 đến biên số NTCọc/CV-... đá, thép… Phụ lục 1- Khối lượng phận cơng trình xây dựng (Kèm theo biên nghiệm thu hoàn thành phận cơng trình xây dựng: Mố Tp Hồ Chí Minh cầu km1082+284, số: NTBP/ MốTPHCM-02, ngày tháng năm... cát, đá, thép… Phụ lục 1- Khối lượng phận cơng trình xây dựng (Kèm theo biên nghiệm thu hồn thành phận cơng trình xây dựng: Mố Hà Nội cầu km1082+284, số: NTBP/ Mố-01, ngày tháng năm 201 ) Số
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3), BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay