BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:53

BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘBIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG TY CP - CT ĐƯỜNG SẮT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÍ NGHIỆP CT 796 Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Định, ngày …… tháng …… năm 2011 BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG (Nội bộ) CÔNG TRÌNH : Cầu km 1122+755 - Dự án : Cải tạo, nâng cấp tải trọng cầu yếu lại tuyến đường sắt Hà Nội - TP: Hồ Chí Minh 1/- Đối tượng nghiệm thu : Lắp ráp dầm công trường 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu : - ng : Nguyễn Văn Nam Chức vụ : Phụ trách KTTC - ng : Nguyễn Thanh Sơn Chức vụ : Phụ trách KCS - ng : Đào Xuân Tân Chức vụ : Phụ trách KTTCTT - ng : Nguyễn Thế Thông Chức vụ : Tổ trưởng sản xuất 3/- Thời gian đòa điểm nghiệm thu : - Bắt đầu : ngày …… tháng …… năm 2011 - Kết thúc : ngày …… tháng …… năm 2011 - Tại: Cầu km 1122 + 755 4/- Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a/ Về tài liệu làm nghiệm thu ( theo mục Điều 24 Nghò đònh 209/2004/NĐ-CP… ): + Hồ sơ thiết kế vẻ thi công chủ đầu tư phê duyệt TKBVTC-CY2010-CYPK1-T2-Q4 + Tiêu chuẩn xây dựng áp dụng : Đường sắt khổ 1000mm, T14 cho dầm, T16 cho mố, trụ, Quy trình 22TCN 18-79,22TCN200-89, Tài liệu dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng Nhật ký công trình b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng) : Đạt yêu cầu kỹ thuật c/ Về khối lượng thực hiện: ST Công việc Đơn vò Khối Ghi T lượng Dầm thép L = 16,7m dầm 01 5/- Kết luận: Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - Làm phiếu yêu cầu mời TVGS đến nghiệm thu trước thi công công việc TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT PT KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP Nguyễn Thế Thơng Đào Xuân Tân PT KỸ THUẬT THI CÔNG TRÁCH KCS PHỤ Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thanh Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ, BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay