Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:52

Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 20 tháng 05 năm 2011 BIÊN BẢN SỐ: 01 GIÁM SÁT THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG Cơng trình: Gói thầu số 06-CYNB3-Cầu Km1082+284 Dự án: Cải tạo, nâng cấp tải trọng cầu yếu lại tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh Hạng mục: Cầu Km1082+284 Địa điểm xây dựng: Tại cầu Km1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh 1- Đối tượng: Đắp đất K95 đầm chặt bằng đầm cóc – Bãi tập kết vật liệu 2- Thành phần tham gia: - Giám sát thi công XDCT chủ đầu tư(hoặc nhà thầu TVGS): Ban QLDA ĐS khu vực Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS - Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp nhà thầu thi công XDCT: Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt Ông: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: CB Kỹ tḥt - Đại diện đơn vị thí nghiệm (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt): Ơng: ………………… Chức vụ: CB thí nghiệm, phòng thí nghiệm VLXD LASXD144 3-Thời gian thí nghiệm: Bắt đầu : 08h00 ngày 20 tháng 05 năm 2011 Kết thúc: 08h30 ngày 20 tháng 05 năm 2011 Tại: Cầu Km1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh 4-Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng thí nghiệm trường: TCVN 7570: 06; TCVN 7572: 06; 22 TCN 02-71 5- Nội dung thí nghiệm trường: T T Vị trí lý trình TN Đất đắp K95 bằng đầm cóc – Bài tập kết vật liệu Đơn vị Số lượng Mẫu 01 Phương pháp thí nghiệm Dụng cụ T.nghiệm Kết T.nghiệm Ghi 22 TCN 02-71 Bộ dao đai Đạt yêu cầu 6- Chất lượng: Đạt yêu cầu 7- Khối lượng: 09 mẫu 8- Kết luận: Chấp nhận kết thí nghiệm trường đạt yêu cầu K95 (Tổng: 01 mẫu), đồng ý cho đơn vị thi công triển khai công việc xây dựng GS THI CÔNG XÂY DỰNG Phùng Anh Tuấn KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP Nguyễn Ngọc Tiêu Đ/D ĐƠN VỊ THI NGHIỆM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 20 tháng 05 năm 2011 BIÊN BẢN SỐ: 02 GIÁM SÁT THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG Cơng trình: Gói thầu số 06-CYNB3-Cầu Km1082+284 Dự án: Cải tạo, nâng cấp tải trọng cầu yếu lại tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh Hạng mục: Cầu Km1082+284 Địa điểm xây dựng: Tại cầu Km1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh 1- Đối tượng: Đá dăm đầm chặt – Bãi tập kết vật liệu 2- Thành phần tham gia: - Giám sát thi công XDCT chủ đầu tư(hoặc nhà thầu TVGS): Ban QLDA ĐS khu vực Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS - Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp nhà thầu thi công XDCT: Công ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt Ơng: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: CB Kỹ thuật - Đại diện đơn vị thí nghiệm (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt): Ơng: ………………… Chức vụ: CB thí nghiệm, phòng thí nghiệm VLXD LASXD144 3-Thời gian thí nghiệm: Bắt đầu : 08h30 ngày 20 tháng 05 năm 2011 Kết thúc: 09h00 ngày 20 tháng 05 năm 2011 Tại: Cầu Km1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh 4-Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng thí nghiệm trường: TCVN 7570: 06; TCVN 7572: 06; 22 TCN 02-71 5- Nội dung thí nghiệm trường: T T Vị trí lý trình TN Đơn vị Số lượng Đá dăm đầm chặt – Bài tập kết vật liệu Mẫu 01 Phương pháp thí nghiệm Dụng cụ T.nghiệm Kết T.nghiệm Ghi 22 TCN 02-71 Bộ dao đai Đạt yêu cầu 6- Chất lượng: Đạt yêu cầu 7- Khối lượng: 09 mẫu 8- Kết luận: Chấp nhận kết thí nghiệm trường đạt yêu cầu K95 (Tổng: 01 mẫu), đồng ý cho đơn vị thi công triển khai công việc xây dựng GS THI CÔNG XÂY DỰNG KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP Đ/D ĐƠN VỊ THI NGHIỆM Phùng Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Tiêu ... tham gia: - Giám sát thi công XDCT chủ đầu tư(hoặc nhà thầu TVGS): Ban QLDA ĐS khu vực Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: TVGS - Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp nhà thầu thi công XDCT: Công... yêu cầu K95 (Tổng: 01 mẫu), đồng ý cho đơn vị thi công triển khai công việc xây dựng GS THI CÔNG XÂY DỰNG KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP Đ/D ĐƠN VỊ THI NGHIỆM Phùng Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2, Bien Ban Giam sat Thi nghiem Hien Truong Bai tap ket vat lieu-BQLDA2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay