Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:51

Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011 ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM BAN QLDA ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Định, ngày 14 tháng ăm 2011 BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN THI CƠNG CỦA NHÀ THẦU Cơng trình/hạng mục cơng trình: Cầu Km1082+284 thuộc gói thầu: Số 06-CYNB3, dự án: Cải tạo, nâng cấp tải trọng cầu yếu lại tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh Địa điểm xây dựng: Cầu Km1082+284 Thành phần trực tiếp kiểm tra : a) Đại diện nhà thầu TVGS (Ban Quản lý Dự án Đường sắt khu vực 2): - Ông: Nguyễn Tiến Hải Chức vụ: Phó Giám đốc - Ơng: Nguyễn Hữu Triển Chức vụ: Phụ trách Tư vấn giám sát - Ơng: Ngơ Đình Tiến Chức vụ: Tư vấn giám sát b) Đại diện nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình (Cơng ty Cổ phần TCT Cơng trình Đường sắt) - Ơng: Nguyễn Cơng Bình Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Ông: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công Thời gian địa điểm kiểm tra : - Bắt đầu: 9h00 ngày 14 tháng năm 2011 - Kết thúc: 11h00 ngày 14 tháng năm 2011 - Tại: Cầu Km1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh Căn : - Hồ sơ thiết kế TKBVTC-CY-2010-CYNB3-T2-Q1 cơng trình cầu Km1082+284 thuộc gói thầu: Số 06-CYNB3, dự án: Cải tạo, nâng cấp tải trọng cầu yếu lại tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông Vận tải lập thẩm định phê duyệt; - Quyết định số 94/QĐ-DA3 ngày 31/3/2011 Ban Quản lý Dự án Đường sắt khu vực việc chấp thuận phương án tổ chức thi công chi tiết cơng trình Gói thầu số 06: cải tạo, nâng cấp cầu (Cầu Km1061+100; Cầu Km1061+637; Cầu Km1073+310; Cầu Km1082+284; Cầu Km1082+484)Dự án nâng cấp tải trọng cầu yếu lại tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh; - Hợp đồng thi cơng xây dựng: Số 08/HĐXD.2010 ngày 21/12/2010 ký gữa Ban Quản lý Dự án Đường sắt khu vực Công ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt; - Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công xây dựng cơng trình số: 03/TVXD-2009, ngày 30 tháng năm 2009, Ban QLDAĐS Khu vực Ban QLDAĐS Khu vực 2; - Giấy phép thi công số 45/GPTC-PB2 ngày 09/4/2011 Phân ban QLCSHT đường sắt khu vực II chấp thuận ký ban hành ST T Danh mục kiểm tra Kết KT Đơn vị Số lượng Có Hợp đồng xây dựng Loại 02  Giấy phép thi công Bản 01  Phương án TCTC Quyển 01  Mặt thi công T/Bô 01  Có biện pháp đảm bảo an tồn vệ sinh q trình thi cơng T/Bơ 01  Thiết bị thi cơng cơng trình, đáp ứng an toàn CLCT 01  Năng lực Ban điều hành (chỉ huy) công trường Biển tên công trình T/Bơ Ghi Khơng nhà thầu  Biển 02  Kết luận: - Nhà thầu đủ điều kiện để tiến hành triển khai thi công xây dựng cơng trình cầu Km1082+284, kể từ ngày 14 tháng năm 2011 Đ/D NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT Đ/D NHÀ THẦU THI CÔNG ...ST T Danh mục kiểm tra Kết KT Đơn vị Số lượng Có Hợp đồng xây dựng Loại 02  Giấy phép thi công Bản 01  Phương án... sinh q trình thi công T/Bô 01  Thiết bị thi công công trình, đáp ứng an tồn CLCT 01  Năng lực Ban điều hành (chỉ huy) công trường Biển tên cơng trình T/Bơ Ghi Khơng nhà thầu  Biển 02  Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011, Bien Ban Kiem tra Dieu kien Khoi cong cua Nha Thau Cau Km1082+284-BQLDA2+DA3- 14-4-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay