Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3

2 12 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:50

Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3 BAN 3-MẪU 12-KTMM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Định, ngày 14 tháng 05 năm 2011 BIÊN BẢN KIỂM TRA MÁY MĨC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 1/- Cơng trình: Gói thầu số 06-CYNB3 - Cầu Km1082+284 ĐSTN 2/- Thành phần tham gia kiểm tra: a/ Giám sát xây dựng cơng trình (Ban Quản lý Dự án Đường sắt khu vực 2): - Ông: Nguyễn Hữu Triển Chức vụ: Phụ trách Tư vấn giám sát - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: Tư vấn giám sát b/ Nhà thầu thi công xây dựng công trình (Cơng ty Cổ phần TCT C trình Đường sắt) - Ơng: Nguyễn Cơng Bình Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Ông: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công 3/- Căn kiểm tra: - Hồ sơ TKBVTC-CY-2010-CYNB3-T2-Q4 cơng trình cầu Km1082+284 thuộc gói thầu: Số 06-CYNB3, dự án: Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu lại tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông Vận tải lập thẩm định phê duyệt; - Quyết định số 94/QĐ-DA3 ngày 31/3/2011 Ban Quản lý Dự án Đường sắt khu vực việc chấp thuận phương án tổ chức thi công chi tiết công trình Gói thầu số 06: cải tạo, nâng cấp cầu (Cầu Km1061+100; Cầu Km1061+637; Cầu Km1073+310; Cầu Km1082+284; Cầu Km1082+484)-Dự án nâng cấp tải trọng các cầu yếu lại tuyến đường sắt Hà Nội ÷ TP Hồ Chí Minh; - Hợp đồng thi cơng xây dựng: Số 08/HĐXD.2010 ngày 21/12/2010 ký gữa Ban Quản lý Dự án Đường sắt khu vực Công ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt; - Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình số: 03/TVXD-2009, ngày 30 tháng năm 2009, Ban QLDAĐS Khu vực Ban QLDAĐS Khu vực 2; - Giấy phép thi công số 45/GPTC-PB2 ngày 09/4/2011 Phân ban QLCSHT đường sắt khu vực II chấp thuận ký ban hành - Hồ sơ chứng kiểm định (đăng kiểm) kèm theo các máy móc, thiết bị 4/- Kết kiểm tra trường: STT Chủng loại Đơn vị Số lượng Theo Theo thực tế HSDT HT Trình trạng(Đăng kiểm: Có/Khơng) Máy đào BX 1,25 m3 Cái 01 01 Có Máy ủi 180 CV Cái 01 01 Có Máy đầm Mikasa 80kg Cái 01 01 Có Ơ tơ tự đỗ 7T Cái 01 01 Có Cẩu 16tấn Cái 01 01 Có Tời 5T 08 08 Hoạt động BT Máy trộn BT 750 lít Cái 02 02 Hoạt động BT Máy đầm bàn KW Cái 01 01 Hoạt động BT Máy đầm dùi 1,5 KW Cái 01 01 Hoạt động BT 10 Máy bơm nước 20KW Cái 01 01 Hoạt động BT 11 Máy nén khí 360 m3/h Cái 01 01 Hoạt động BT 12 Máy hàn điện 23 KW Cái 01 01 Hoạt động BT 13 Máy khoan đứng 4,5KW Cái 01 01 Hoạt động BT 14 Máy khoan bê tông 1,5KW Cái 01 01 Hoạt động BT 15 Búa phá BT Cái 01 01 Hoạt động BT 16 Máy cắt tôn 15KW Cái 01 01 Hoạt động BT 17 Máy cắt uốn CT 5KW Cái 01 01 Hoạt động BT 18 Búa đóng cọc 3,5T tự hành Cái 01 01 Có 19 Máy mài 2,7KW Cái 01 01 Hoạt động BT 20 Máy khoan 2,5KW Cái 01 01 Hoạt động BT 21 Pa lăng xích 5T Cái 01 01 Có 5/- Hồ sơ chứng kiểm định kèm theo : - Có đầy đủ chứng kèm theo 6/- Kết luận : - Đồng ý để đơn vị thi công đưa các thiết bị kiểm tra vào sử dụng thi cơng cơng trình cầu Km1082+284 ĐSTN kể từ ngày ký ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CƠNG XÂY DỰNG Ngũn Hữu Triển Ngũn Cơng Bình ...4/- Kết kiểm tra trường: STT Chủng loại Đơn vị Số lượng Theo Theo thực tế HSDT HT Trình trạng(Đăng kiểm: Có/Khơng)... : - Có đầy đủ chứng kèm theo 6/- Kết luận : - Đồng ý để đơn vị thi công đưa các thiết bị kiểm tra vào sử dụng thi cơng cơng trình cầu Km1082+284 ĐSTN kể từ ngày ký ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3, Bien Ban Kiem tra May Moc-Thiet Bi (14-05-2011)-QLDA2+QLDA3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay