Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011

5 2 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:49

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN HOÀN THÀNH.DOC (Cau 1082+284-BQLDA2+QLDA3)Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 14 tháng 05 năm 2011 BIÊN BẢN: NTLT-01 BIÊN BẢN NGHIỆM THU XÂY DỰNG LÁN TRẠI, CƠNG TRÌNH PHỤ Cơng trình/hạng mục cơng trình: Cầu Km1082+284 thuộc gói thầu: Số 06-CYNB3, dự án: Cải tạo, nâng cấp tải trọng cầu yếu lại tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh Vị trí: Cầu Km1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội÷TP Hồ Chí Minh 1/- Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: a/ Giám sát xây dựng nhà thầu TVGS (Ban Quản lý Dự án Đường sắt khu vực 2): - Ông: Nguyễn Tiến Hải Chức vụ: Phó Giám đốc - Ơng: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: Tư vấn giám sát b/ Nhà thầu thi công xây dựng cơng trình (Cơng ty Cổ phần TCT Cơng trình Đường sắt) - Ơng: Nguyễn Cơng Bình Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Ơng: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công 2/- Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu : 13h30 ngày 14 tháng 05 năm 2011 Kết thúc: 17h00 ngày 14 tháng 05 năm 2011 Tại: cầu Km1082+284, tuyến đường sắt Hà Nội÷TP Hồ Chí Minh 3/- Nội dung nghiệm thu: a) Về tài liệu làm nghiệm thu: - Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp cơng trình số: 08/HĐXD.2010, ngày 21 tháng 12 năm 2010, Ban QLDAĐS Khu vực C.ty Cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt; - Hợp đồng Tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình số: 03/TVXD-2009, ngày 30 tháng năm 2009, Ban QLDAĐS Khu vực Ban QLDAĐS Khu vực 2; Chúng tiến hành kiểm tra nghiệm thu công tác xây dựng lán trại phục vụ thi cơng cơng trình sau: 1- Bãi tập kết vật liệu: - Bãi tập kết vật liệu, diện tích: 600 m (Trong 150 m2 lán lớp tôn dày cm để chứa cát, cấp phối đá dăm; 250 m2 sàn phẳng đầm chặt để chứa đá hộc vật liệu khác; 200 m2 làm lán trại): + San ủi mặt bãi công trường: 600 m 2; + Đắp đất đầm chặt: 180 m3; + Rảy đá dăm đầm chặt: 30 m3 2- Lán trại kho chứa vật liệu: - Lán trại cho công nhân kho chứa vật liệu, diện tích là: 200 m gồm Nhà văn phòng ban huy, nhà tạm công nhân, nhà ăn + nhà bếp, kho để vật liệu (Nhà làm trụ sắt ống có đường kính từ 60cm, cao 3,0 – 4,0m., kèo thép, mái lợp tôn, vách tôn sàn trát vữa xi măng dày 5cm) 3- Nước sinh hoạt thi công: - Giếng nước sinh hoạt thi công: Giếng đào sâu 22 m, vách ống BTCT D150cm (06 ống) sân giếng đổ bê tông đá 1*2 mác 150 (10 m2) - Chất lượng: Chất lượng bãi tập kết vật liệu, lán trại thi công, giếng nước sinh hoạt thi công cầu km1082+284: Đạt yêu cầu, tiêu chuẩn xây dựng u cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng Kết luận: Chúng thống nội dung nghiệm thu nêu Đ/D TƯ VẤN GIÁM SÁT Đ/D NHÀ THẦU THI CƠNG XÂY DỰNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 21 tháng năm 2011 BIÊN BẢN: NTLT-01 BIÊN BẢN NGHIỆM THU XÂY DỰNG LÁN TRẠI, CƠNG TRÌNH PHỤ Cơng trình: Gói thầu số 06-CYNB3 – Cầu Km1061+100 Vị trí; Tại cầu Km1061+100, tuyến đường sắt Hà Nội÷TP Hồ Chí Minh 1/- Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: a/ Giám sát thi công XDCT Nhà thầu TVGS (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ơng: Nguyễn Tiến Hải Chức vụ: Phó Giám đốc - Ông: Phùng Anh Tuấn Chức vụ: Kỹ sư TVGS b/ Nhà thầu thi công xây dựng công trình (Cơng ty Cổ phần Tổng Cơng ty cơng trình Đường sắt) - Ơng: Nguyễn Cơng Bình Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Ông: Nguyễn Ngọc Tiêu Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp 2/- Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu : 13h30 ngày tháng năm 2011 Kết thúc: 17h00 ngày 21 tháng năm 2011 Tại: cầu Km1061+100, tuyến đường sắt Hà Nội÷TP Hồ Chí Minh 3/- Nội dung nghiệm thu: a) Về tài liệu làm nghiệm thu: - Căn Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp cơng trình số: /HĐXD.20 , ngày tháng năm2011, Ban QLDAĐS Khu vực C.ty Cổ phần Tổng cơng ty cơng trình đường sắt; - Căn Hợp đồng Tư vấn giám sắt xây dựng cơng trình số: /HĐXD.20 , ngày tháng năm 2011, Ban QLDAĐS Khu vực Ban QLDAĐS Khu vực 2, Chúng tiến hành kiểm tra nghiệm thu công tác xây dựng lán trại phục vụ thi công cơng trình sau: 1- Bãi tập kết vật liệu: - Bãi tập kết vật liệu, diện tích: 650 m (Trong 150 m2 lán lớp tôn dày cm để chứa cát, cấp phối đá dăm; 250 m2 sàn phẳng đầm chặt để chứa đá hộc vật liệu khác; 250 m làm lán trại): + Đắp đất đầm chặt: 261,00 m3; + San ủi mặt bằng: 650 m2; + Đá dăm đầm chặt: 26,1 m3 2- Lán trại kho chứa vật liệu: - Lán trại cho công nhân kho chứa vật liệu, diện tích là: 250 m gồm Nhà văn phòng ban huy, nhà tạm công nhân, nhà ăn + nhà bếp, kho để vật liệu (Nhà làm trụ sắt ống có đường kính từ 60cm, cao 3,0 – 4,0m., kèo thép, mái lợp tôn, vách tôn sàn trát vữa xi măng dày 5cm) 3- Nước sinh hoạt thi công: - Giếng nước sinh hoạt thi công: Giếng đào sâu m, vách ống BTCT D150cm (06 ống) sân giếng đổ bê tông đá 1*2 mác 150 (10 m2) - Chất lượng: Chất lượng bãi tập kết vật liệu, lán trại thi công, giếng nước sinh hoạt thi công cầu km1061+100: Đạt yêu cầu, tiêu chuẩn xây dựng u cầu kỹ thuật cơng trình xây dựng Kết luận: Chúng thống nội dung nghiệm thu nêu Đ/D TƯ VẤN GIÁM SÁT Đ/D NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG ... năm2011, Ban QLDAĐS Khu vực C.ty Cổ phần Tổng cơng ty cơng trình đường sắt; - Căn Hợp đồng Tư vấn giám sắt xây dựng cơng trình số: /HĐXD.20 , ngày tháng năm 2011, Ban QLDAĐS Khu vực Ban QLDAĐS... Chí Minh 1/- Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: a/ Giám sát thi công XDCT Nhà thầu TVGS (Ban QLDAĐS khu vực 2): - Ông: Nguyễn Tiến Hải Chức vụ: Phó Giám đốc - Ơng: Phùng Anh Tuấn Chức... chứa vật liệu: - Lán trại cho cơng nhân kho chứa vật liệu, diện tích là: 250 m gồm Nhà văn phòng ban huy, nhà tạm công nhân, nhà ăn + nhà bếp, kho để vật liệu (Nhà làm trụ sắt ống có đường kính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011, Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay