Phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

200 1 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:48

Phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt NamPhát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI TRẦN THỊ THU HƢƠNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM Luận án tiến sĩ kinh tế Hà Nội, Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI TRẦN THỊ THU HƢƠNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh doanh Thƣơng mại Mã số : 62340121 Luận án tiến sĩ kinh tế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS An Thị Thanh Nhàn TS Lục Thị Thu Hƣờng Hà Nội, Năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các nội dung nghiên cứu kết luận luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận án ii MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ VÀ KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU 1.2.2 Khoảng trống nghiên cứu 10 1.3 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 11 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 12 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 12 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 12 1.5 QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 13 1.5.1 Quy trình nghiên cứu luận án 13 1.5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 14 1.6 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 22 1.7 KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN 22 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHỦ YẾU VỀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM 24 2.1 TỔNG QUAN VỀ LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM 24 2.1.1 Khái quát logistics ngƣợc 24 2.1.2 Khái quát chuỗi cung ứng sản phẩm 27 2.1.3 Logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 32 2.2 PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM 39 2.2.1 Khái niệm phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 39 2.2.2 Nội dung phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 40 2.2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 55 2.3.1 Kinh nghiệm phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 61 2.3.2 Bài học phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 73 iii 3.1 KHÁI QUÁT VỀ CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VÀ HỆ THỐNG THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI VIỆT NAM 73 3.1.1 Tổng quan ngành nhựa Việt Nam 73 3.1.2 Khái quát chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 77 3.1.3 Khái quát hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn Việt Nam 82 3.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 88 3.2.1 Khảo sát logistics ngƣợc số doanh nghiệp điển hình 88 3.2.2 Thực trạng tổ chức logistics ngƣợc chuỗi cung ứng SP nhựa VN 92 3.2.3 Thực trạng dòng logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 99 3.2.4 Thực trạng hoạt động logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 102 3.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƢỢNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 107 3.3.1 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 107 3.3.2 Kết phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa việt nam 110 3.3.3 Kết luận yếu tố tác động đến phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 114 3.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SP NHỰA VIỆT NAM 114 3.4.1 Những thành công nguyên nhân 114 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 115 KẾT LUẬN CHƢƠNG 119 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 120 4.1 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG NGÀNH NHỰA VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 120 4.1.1 Dự báo triển vọng ngành nhựa Việt Nam 120 4.1.2 Tiềm phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 121 4.2 QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 123 iv 4.2.1 Quan điểm phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 123 4.2.2 Nguyên tắc phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 126 4.3 CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 127 4.3.1 Đề xuất phát triển tổ chức logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 127 4.3.2 Đề xuất phát triển dòng logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 137 4.3.3 Đề xuất phát triển hoạt động logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 139 4.3.4 Các giải pháp kiến nghị hỗ trợ phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 142 KẾT LUẬN CHƢƠNG 148 KẾT LUẬN CHUNG 149 DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ TRONG THỜI GIAN CỦA LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 159 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Danh mục từ viết tắt tiếng Việt Từ viết tắt TT Nghĩa tiếng việt CCƢ Chuỗi cung ứng DN Doanh nghiệp DNBL Doanh nghiệp bán lẻ KHCN Khoa học công nghệ NBL Nhà bán lẻ NCC Nhà cung cấp NPP Nhà phân phối NSX Nhà sản xuất SP Sản phẩm 10 SXKD Sản xuất kinh doanh 11 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 12 VN Việt Nam Danh mục từ viết tắt tiếng Anh TT Từ viết tắt Viết đầy đủ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt Association of South East Asia Nations Hiệp hội QG Đông Nam Á ASEAN CRM Customer relationship managment Quản trị quan hệ khách hàng EDI Electronic Data interchange Trao đổi liệu điện tử EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá EU European Union Liên minh châu âu FTA Free Trade Agreement Hiệp định thƣơng mại tự HPC Hanoi Plastics Company Công ty Nhựa Hà Nội RL Reverse logistics Logistics ngƣợc SIG Observed significance level Mức ý nghĩa quan sát 10 VIF Variance inflation factor Hệ số phóng đại phƣơng sai 11 VPA Vietnam Plastics Associate Hiệp hội Nhựa Việt Nam 12 WTO World Trade Organazation Tổ chức thƣơng mại giới vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Mô tả mẫu điều tra doanh nghiệp SXKD sản phẩm nhựa 20 Bảng 1.2: Mô tả mẫu điều tra sở tái chế nhựa 21 Bảng 2.1: Trách nhiệm thành viên chuỗi cung ứng logistics ngƣợc 31 Bảng 2.2: Sự khác biệt logistics ngƣợc xuôi 36 Bảng 2.3: So sánh chi phí logistics ngƣợc logistics xuôi 38 Bảng 2.4: Đặc điểm dòng logistics ngƣợc 47 Bảng 2.5: Các cấp độ phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 53 Bảng 3.1: Năng lực số doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu nhựa VN 78 Bảng 3.2: Thống kê dự báo chất thải rắn đô thị Việt Nam 85 Bảng 3.3: Tỷ trọng số thành phần chất thải rắn thành phố lớn 86 Bảng 3.4: Một số làng nghề tái chế phế liệu tiêu biểu Việt Nam 88 Bảng 3.5: Cách thức tổ chức logistics ngƣợc DN nhựa VN 96 Bảng 3.6: Thời gian tổ chức logistics ngƣợc doanh nghiệp 97 Bảng 3.7: Độ quan trọng lý khiến DN phải tổ chức logistics ngƣợc 97 Bảng 3.8: Đánh giá lực tự tổ chức logistics ngƣợc DN nhựa VN 98 Bảng 3.10: Mức độ phổ biến dòng logistics ngƣợc đƣợc triển khai 100 Bảng 3.11: Tóm lƣợc yếu tố ảnh hƣởng đến kết logistics ngƣợc 109 Bảng 3.12: Kết kiểm định độ tin cậy phân tích khám phá nhân tố 110 Bảng 3.13: Kết phân tích khám phá nhân tố biến độc lập 111 Bảng 3.14: Ma trận tƣơng quan biến 112 Bảng 3.15: Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình 113 Bảng 3.16: Kết phân tích hồi quy 113 Bảng 4.1: Vai trò thành viên mạng lƣới logistics ngƣợc 134 vii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Quy trình nghiên cứu luận án 13 Hình 1.2: Quy trình thu thập phân tích liệu thứ cấp 14 Hình 1.3: Quy trình thu thập phân tích liệu sơ cấp 16 Hình 1.4: Kết gửi phiếu khảo sát tới mẫu nghiên cứu 18 Hình 2.1: So sánh logistics ngƣợc logistics xanh 26 Hình 2.2: So sánh logistics ngƣợc quản lý chất thải 27 Hình 2.3: Cấu trúc dòng chuỗi cung ứng sản phẩm 29 Hình 2.4: Cấu trúc thành viên chuỗi cung ứng sản phẩm 30 Hình 2.5: Vị trí logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 32 Hình 2.6: Sơ đồ chuỗi cung ứng vòng kín 34 Hình 2.7 Yếu tố ảnh hƣởng đến cách thức tổ chức logistics ngƣợc DN 41 Hình 2.8: Mơ hình tổ chức kênh thu hồi chuỗi cung ứng sản phẩm 44 Hình 2.9: Tổ chức logistics ngƣợc tập trung 44 Hình 2.10: Tổ chức logistics ngƣợc phân cấp 45 Hình 2.11: Các dòng logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 46 Hình 2.12: Các hoạt động logistics ngƣợc 49 Hình 2.13: Các biện pháp xử lý dòng logistics ngƣợc 51 Hình 2.14: Các cấp độ phát triển logistics ngƣợc 52 Hình 2.15: Logistics ngƣợc ngành nhựa châu Âu 62 Hình 2.16: Hệ thống logistics ngƣợc thức cho chất thải điện, điện tử thị trƣờng Nhật Bản 63 Hình 2.17: Hệ thống logistics ngƣợc cho chất thải điện tử Hàn Quốc 65 Hình 2.18: Hệ thống logistics ngƣợc cho chất thải điện tử Đài Loan 66 Hình 3.1: Cơ cấu DN ngành nhựa Việt Nam theo khu vực địa lý theo sản phẩm 75 Hình 3.2: Sản lƣợng sản xuất nhựa Việt Nam giai đoạn 2001-2016 75 Hình 3.3: Tình hình tiêu thụ nhựa Việt Nam giai đoạn 2010 -2015 76 Hình 3.4: Sơ đồ chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 77 Hình 3.5: Nhập nguyên liệu nhựa Việt Nam giai đoạn 2010-2016 79 Hình 3.6: Cơ cấu nguyên liệu nhựa nhập Việt Nam 2010 - 2015 79 Hình 3.7: Cơ cấu thị trƣờng nhập nguyên liệu nhựa VN 2010-2015 80 Hình 3.8: Cơ cấu thị trƣờng xuất nhựa Việt Nam 2010-2015 82 Hình 3.9: Hệ thống quản lý nhà nƣớc chất thải rắn Việt Nam 83 Hình 3.10: Hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn thức Việt Nam 84 Hình 3.11: Hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn phi thực Việt Nam 87 Hình 3.12: Quy trình logistics ngƣợc cho sản phẩm khơng phù hợp HPC 89 viii Hình 3.13: Quy trình thu mua & tái chế phế liệu nhựa Cơng ty TNHH Tấn Tài 91 Hình 3.14: Mơ hình tổ chức quản lý logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 92 Hình 3.15: Mạng lƣới logistics ngƣợc chuỗi cung ứng SP nhựa Việt Nam 93 Hình 3.16: Mức độ cộng tác thành viên CCƢ sản phẩm nhựa Việt Nam logistics ngƣợc 95 Hình 3.17: Thành viên điều hành mạng lƣới logistics ngƣợc 95 Hình 3.18: Độ quan trọng định thuê RL 96 Hình 3.19: Tỷ trọng th ngồi dịch vụ logistics ngƣợc 99 Hình 3.20: Các dòng logistics ngƣợc chuỗi cung ứng SP nhựa Việt Nam 100 Hình 3.21: Sơ đồ hoạt động logistics ngƣợc SP không đáp ứng yêu cầu KH; phế phẩm, phụ phẩm CCƢ sản phẩm nhựa VN 103 Hình 3.22: Tỷ lệ SP thu hồi số SP phát sinh dòng logistics ngƣợc 103 Hình 3.23: Loại hình xử lý SP khơng đáp ứng u cầu; phế phẩm, phụ phẩm 104 Hình 3.24: Sơ đồ hoạt động logistics ngƣợc SP kết thúc sử dụng 105 Hình 3.25: Nguồn thu mua phế liệu nhựa sở tái chế 105 Hình 3.26: Loại phế liệu nhựa thu mua doanh nghiệp 106 Hình 3.27: Chủng loại sản phẩm nhựa tái chế 107 Hình 3.28: Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 108 Hình 4.1: Quan điểm phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 124 Hình 4.2: Đề xuất mơ hình tổ chức logistics ngƣợc thức chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 128 Hình 4.3: Vai trò Quỹ Tái chế Nhựa hoạt động thu gom & tái chế 131 Hình 4.4: Ma trận xác định vai trò thành viên mạng lƣới logistics ngƣợc 133 Hình 4.5: Đề xuất quy trình định tổ chức RL doanh nghiệp 136 Hình 4.6: Đề xuất phát triển dòng logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 137 Hình 4.7: Đề xuất quy trình triển khai hoạt động logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam 139 Hình 4.8: Kim tự tháp biện pháp xử lý dòng logistics ngƣợc 141 176 PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SƠ CẤP TỪ PHẦN MỀM SPSS20.0 RELIABILITY /VARIABLES=HS1 HS2 HS3 HS4 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,811 FACTOR /VARIABLES HS1 HS2 HS3 HS4 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS HS1 HS2 HS3 HS4 /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /ROTATION NOROTATE /SAVE REG(ALL) /METHOD=CORRELATION Factor Analysis Correlation Matrix Dap ung yeu Giam CP cau KH SX KD Dap ung yeu cau KH 1,000 ,574 Giam CP SX KD ,574 1,000 Correlation Tang kha nang LN ,553 ,617 Tao dung hinh anh xanh ,407 Tang kha nang LN ,553 ,617 1,000 Tao dung hinh anh xanh ,407 ,445 ,520 ,520 1,000 ,445 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig ,789 204,991 ,000 Communalities Dap ung yeu cau KH Giam CP SX KD Tang kha nang LN Tao dung hinh anh xanh Initial 1,000 1,000 1,000 1,000 Extraction ,629 ,691 ,720 ,525 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Total 2,565 ,622 ,441 ,372 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 64,134 64,134 2,565 64,134 64,134 15,554 79,687 11,019 90,706 9,294 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component Dap ung yeu cau KH Giam CP SX KD Tang kha nang LN Tao dung hinh anh xanh Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted RELIABILITY /VARIABLES=LPCS1 LPCS2 LPCS3 LPCS4 LPCS5 ,793 ,831 ,849 ,725 177 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA Reliability Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,883 FACTOR /VARIABLES LPCS1 LPCS2 LPCS3 LPCS4 LPCS5 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS LPCS1 LPCS2 LPCS3 LPCS4 LPCS5 /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /ROTATION NOROTATE /SAVE REG(ALL) /METHOD=CORRELATION Factor Analysis Correlation Matrix QD cua Hieu luc Luat moi cua viec truong thuc thi PL MT Correlation QD cua Luat moi truong Hieu luc cua viec thuc thi PL MT Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL Yeu cau ve chung nhan moi truong QD ve TNXH cua DN 1,000 ,626 ,656 ,574 ,642 ,626 1,000 ,564 ,576 ,587 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL ,656 ,564 1,000 ,551 ,678 Yeu cau ve chung nhan moi truong ,574 ,576 ,551 1,000 ,560 ,876 385,045 10 ,000 Communalities QD cua Luat moi truong Hieu luc cua viec thuc thi PL MT Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL Yeu cau ve chung nhan moi truong QD ve TNXH cua DN Initial 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Extraction ,724 ,657 ,702 ,615 ,710 Extraction Method: Principal Component Analysis Compon ent Total 3,408 ,502 ,427 ,349 ,314 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 68,159 68,159 3,408 68,159 68,159 10,036 78,195 8,549 86,744 6,970 93,714 6,286 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component QD cua Luat moi truong Hieu luc cua viec thuc thi PL MT Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL Yeu cau ve chung nhan moi truong QD ve TNXH cua DN Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted ,851 ,811 ,838 ,784 ,843 QD ve TNXH cua DN ,642 ,587 ,678 ,560 1,000 178 RELIABILITY /VARIABLES=UDCN1 UDCN2 UDCN3 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,649 FACTOR /VARIABLES UDCN1 UDCN2 UDCN3 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS UDCN1 UDCN2 UDCN3 /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /ROTATION NOROTATE /SAVE REG(ALL) /METHOD=CORRELATION Factor Analysis Correlation Matrix CNTT ho tro RL Cong nghe thu gom CNTT ho tro RL 1,000 ,353 Correlation Cong nghe thu gom ,353 1,000 Cong nghe tai che ,343 ,446 Cong nghe tai che ,343 ,446 1,000 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig ,645 62,071 ,000 Communalities Initial 1,000 1,000 1,000 CNTT ho tro RL Cong nghe thu gom Cong nghe tai che Extraction ,518 ,627 ,618 Extraction Method: Principal Component Analysis Compon ent Total 1,763 ,683 ,554 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 58,781 58,781 1,763 58,781 58,781 22,757 81,537 18,463 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component CNTT ho tro RL Cong nghe thug om Cong nghe tai che ,720 ,792 ,786 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted RELIABILITY /VARIABLES=YCTT4 YCTT2 YCTT3 YCTT1 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA Reliability Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,764 179 FACTOR /VARIABLES YCTT4 YCTT2 YCTT3 YCTT1 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS YCTT4 YCTT2 YCTT3 YCTT1 /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /ROTATION NOROTATE /SAVE REG(ALL) /METHOD=CORRELATION Factor Analysis Correlation Correlation Matrix Nhan thuc Nhu cau cua KH cua KH ve ve SP than thien BVMT MT Nhan thuc cua KH ve BVMT 1,000 ,561 Nhu cau cua KH ve SP than thien MT ,561 1,000 Chinh sach RL cua doi thu canh tranh ,326 ,471 Han che danh cap cong nghe ,361 ,536 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Chinh sach RL cua doi thu canh tranh ,326 ,471 1,000 ,452 Han che danh cap cong nghe ,361 ,536 ,452 1,000 ,741 160,909 ,000 Communalities Nhan thuc cua KH ve BVMT Nhu cau cua KH ve SP than thien MT Chinh sach RL cua doi thu canh tranh Han che danh cap cong nghe Initial 1,000 1,000 1,000 1,000 Extraction ,528 ,724 ,522 ,588 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compon ent Total 2,362 ,711 ,547 ,380 Initial Eigenvalues % of Variance Cumulative % 59,051 59,051 17,783 76,833 13,673 90,506 9,494 100,000 Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 2,362 59,051 59,051 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component Nhan thuc cua KH ve BVMT Nhu cau cua KH ve SP than thien MT Chinh sach RL cua doi thu canh tranh Han che danh cap cong nghe ,727 ,851 ,723 ,767 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted RELIABILITY /VARIABLES=MDCT1 MDCT2 MDCT3 MDCT4 MDCT5 MDCT6 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA Reliability Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,845 FACTOR /VARIABLES MDCT1 MDCT2 MDCT3 MDCT4 MDCT5 MDCT6 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS MDCT1 MDCT2 MDCT3 MDCT4 MDCT5 MDCT6 180 /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /ROTATION NOROTATE /SAVE REG(ALL) /METHOD=CORRELATION Factor Analysis Correlation Correlation Matrix Hop tac Hop tac Hop tac Hop tac voi voi voi NPP voi NBL NCC NSX 1,000 ,693 ,536 ,436 ,693 1,000 ,440 ,431 ,536 ,440 1,000 ,444 ,436 ,431 ,444 1,000 ,498 ,466 ,462 ,408 ,494 ,504 ,377 ,524 Hop tac voi NCC Hop tac voi NSX Hop tac voi NPP Hop tac voi NBL Hop tac voi nha thu gom, tai che Hop tac voi KH KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Hop tac voi nha thu gom, tai che ,498 ,466 ,462 ,408 1,000 ,474 ,846 346,165 15 ,000 Communalities Hop tac voi NCC Hop tac voi NSX Hop tac voi NPP Hop tac voi NBL Hop tac voi nha thu gom, tai che Hop tac voi KH Initial 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Extraction ,674 ,628 ,512 ,503 ,531 ,556 Extraction Method: Principal Component Analysis Compon ent Total 3,404 ,688 ,627 ,567 ,422 ,293 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 56,727 56,727 3,404 56,727 56,727 11,459 68,185 10,452 78,637 9,446 88,083 7,039 95,122 4,878 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component Hop tac voi NCC Hop tac voi NSX Hop tac voi NPP Hop tac voi NBL Hop tac voi nha thu gom, tai che Hop tac voi KH Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted RELIABILITY /VARIABLES=CSNL1 CSNL2 CSNL3 CSNL4 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA Reliability Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,761 ,821 ,792 ,716 ,709 ,729 ,746 Hop tac voi KH ,494 ,504 ,377 ,524 ,474 1,000 181 FACTOR /VARIABLES CSNL1 CSNL2 CSNL3 CSNL4 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS CSNL1 CSNL2 CSNL3 CSNL4 /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /ROTATION NOROTATE /SAVE REG(ALL) /METHOD=CORRELATION Factor Analysis Correlation Matrix Chinh Su ung ho sach RL cua Nha QL cua DN cao cao Correlation Chinh sach RL cua DN Su ung ho cua Nha QL cap cao Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang Nguon luc cho RL 1,000 ,540 ,413 ,361 ,540 1,000 ,367 ,457 Su phoi hop Nguon luc giua cac bo cho RL phan chuc nang ,413 ,361 ,367 ,457 1,000 ,529 ,529 1,000 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Chinh sach RL cua DN Su ung ho cua Nha QL cap cao Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang Nguon luc cho RL Communalities Initial 1,000 1,000 1,000 1,000 ,710 155,170 ,000 Extraction ,572 ,604 ,566 ,592 Extraction Method: Principal Component Analysis Compon ent Total 2,334 ,737 ,537 ,392 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 58,345 58,345 2,334 58,345 58,345 18,422 76,767 13,426 90,193 9,807 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component Chinh sach RL cua DN Su ung ho cua Nha QL cao cao Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang Nguon luc cho RL ,756 ,777 ,753 ,769 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted CORRELATIONS /VARIABLES=LPCS1 LPCS2 LPCS3 LPCS4 LPCS5 UDCN1 UDCN2 UDCN3 YCTT4 YCTT2 YCTT3 YCTT1 MDCT1 MDCT2 MDCT3 MDCT4 MDCT5 MDCT6 CSNL1 CSNL2 CSNL3 CSNL4 /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE Correlations QD cua Hieu luc Chinh sach Yeu cau ve Luat cua viec ho tro tai chung nhan moi thuc thi chinh doi moi truong truong PL MT voi RL Pearson Correlation ,626** ,656** ,574** QD cua Luat moi truong Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 N 156 156 156 156 182 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Yeu cau ve chung nhan moi truong Sig (2-tailed) N Pearson Correlation QD ve TNXH cua DN Sig (2-tailed) N Pearson Correlation CNTT ho tro RL Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Cong nghe tai che Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Tac dong chung cua MT cong nghe Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Nhan thuc cua KH ve BVMT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Nhu cau cua KH ve SP than thien MT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Chinh sach RL cua doi thu canh tranh Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Han che danh cap cong nghe Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Hop tac voi NCC Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Hop tac voi NSX Sig (2-tailed) Hieu luc cua viec thuc thi PL MT ,626** ,000 156 ,656** ,000 156 ,574** ,000 156 ,642** ,000 156 ,168* ,036 156 ,040 ,623 156 ,071 ,376 156 ,167* ,037 156 ,091 ,260 156 ,083 ,300 156 ,125 ,120 156 ,179* ,025 156 ,165* ,040 156 ,564** ,000 156 ,576** ,000 156 ,587** ,000 156 ,040 ,616 156 ,039 ,628 156 -,039 ,632 156 ,071 ,377 156 ,058 ,469 156 ,012 ,878 156 ,192* ,016 156 ,001 ,986 156 ,032 ,694 ,564** ,000 156 156 ,551** ,000 156 ,678** ,000 156 ,101 ,210 156 -,003 ,974 156 ,059 ,465 156 ,105 ,194 156 ,031 ,704 156 ,083 ,301 156 ,192* ,016 156 ,050 ,532 156 ,052 ,515 ,576** ,000 156 ,551** ,000 156 156 ,560** ,000 156 ,129 ,110 156 -,017 ,834 156 ,036 ,659 156 ,071 ,375 156 ,055 ,499 156 ,142 ,078 156 ,172* ,032 156 ,104 ,198 156 ,128 ,111 Correlations Pearson Correlation QD cua Luat moi truong Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Hieu luc cua viec thuc thi PL MT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) Yeu cau ve chung nhan moi truong N Pearson Correlation QD ve TNXH cua DN Sig (2-tailed) N Pearson Correlation CNTT ho tro RL Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Cong nghe tai che Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Tac dong chung cua MT cong nghe Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Nhan thuc cua KH ve BVMT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Nhu cau cua KH ve SP than thien MT Sig (2-tailed) N Chinh sach RL cua doi thu canh tranh Pearson Correlation QD ve TNXH cua DN ,642 ,000 156 ,587** ,000 156 ,678** ,000 156 ,560** ,000 156 1** 156 ,011* ,888 156 -,002 ,982 156 ,030 ,709 156 ,020* ,800 156 -,031 ,700 156 ,081 CNTT ho tro RL Cong nghe tai che ,168** ,036 156 ,040 ,616 156 ,101** ,210 156 ,129** ,110 156 ,011** ,888 156 ,040** ,623 156 ,039** ,628 156 -,003 ,974 156 -,017** ,834 156 -,002** ,982 156 ,353 ,000 156 156 ,353 ,000 156 ,343 ,000 156 ,064 ,431 156 ,019 ,813 156 -,035 156 ,446 ,000 156 ,099 ,218 156 ,086 ,284 156 ,014 Tac dong chung cua MT cong nghe ,071** ,376 156 -,039** ,632 156 ,059** ,465 156 ,036 ,659 156 ,030** ,709 156 ,343 ,000 156 ,446 ,000 156 156 ,004 ,962 156 ,009 ,913 156 ,002 183 Han che danh cap cong nghe Hop tac voi NCC Hop tac voi NSX Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) ,318 156 ,183 ,022 156 -,003* ,975 156 -,025* ,760 Correlations Nhan thuc cua KH ve BVMT Pearson Correlation ,167 QD cua Luat moi truong Sig (2-tailed) ,037 N 156 Pearson Correlation ,071** Hieu luc cua viec thuc thi PL MT Sig (2-tailed) ,377 N 156 Pearson Correlation ,105** Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL Sig (2-tailed) ,194 N 156 Pearson Correlation ,071** Yeu cau ve chung nhan moi truong Sig (2-tailed) ,375 N 156 Pearson Correlation ,020** QD ve TNXH cua DN Sig (2-tailed) ,800 N 156 Pearson Correlation ,064* CNTT ho tro RL Sig (2-tailed) ,431 N 156 Pearson Correlation ,099 Cong nghe tai che Sig (2-tailed) ,218 N 156 Pearson Correlation ,004 Tac dong chung cua MT cong nghe Sig (2-tailed) ,962 N 156 Pearson Correlation 1* Nhan thuc cua KH ve BVMT Sig (2-tailed) N 156 Pearson Correlation ,561 Nhu cau cua KH ve SP than thien MT Sig (2-tailed) ,000 N 156 Pearson Correlation ,326 Chinh sach RL cua doi thu canh tranh Sig (2-tailed) ,000 N 156 Pearson Correlation ,361 Han che danh cap cong nghe Sig (2-tailed) ,000 N 156 Pearson Correlation ,153* Hop tac voi NCC Sig (2-tailed) ,056 N 156 Pearson Correlation ,151* Hop tac voi NSX Sig (2-tailed) ,060 QD cua Luat moi truong Hieu luc cua viec thuc thi PL MT Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL Yeu cau ve chung nhan moi truong Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) ,666 156 -,045* ,579 156 ,244 ,002 156 ,254 ,001 ,867 156 ,153* ,056 156 ,222 ,005 156 ,122 ,128 ,977 156 ,034* ,671 156 ,194 ,015 156 ,092 ,254 Nhu cau cua KH ve SP than thien MT Chinh sach RL cua doi thu canh tranh ,091** ,260 156 ,058 ,469 156 ,031** ,704 156 ,055** ,499 156 -,031** ,700 156 ,019 ,813 156 ,086 ,284 156 ,009 ,913 156 ,561 ,000 156 ,083** ,300 156 ,012** ,878 156 ,083 ,301 156 ,142** ,078 156 ,081** ,318 156 -,035 ,666 156 ,014 ,867 156 ,002 ,977 156 ,326 ,000 156 ,471 ,000 156 156 ,471 ,000 156 ,536* ,000 156 ,136 ,091 156 ,103 ,202 Correlations Hop tac Hop tac Hop tac Hop tac voi voi voi voi NCC NSX NPP NBL ,179 ,165** ,134** ,220** ,025 ,040 ,096 ,006 156 156 156 156 ,001** ,032 ,098** ,112** ,986 ,694 ,223 ,164 156 156 156 156 ** ** ,050 ,052 ,118 ,145** ,532 ,515 ,143 ,070 156 156 156 156 ** ** ** ,104 ,128 ,158 ,221 ,198 ,111 ,049 ,006 156 ,452* ,000 156 ,113 ,161 156 ,123 ,126 Han che danh cap cong nghe ,125** ,120 156 ,192** ,016 156 ,192** ,016 156 ,172 ,032 156 ,183** ,022 156 -,045 ,579 156 ,153 ,056 156 ,034 ,671 156 ,361 ,000 156 ,536 ,000 156 ,452 ,000 156 1* 156 ,074 ,355 156 ,033 ,681 Hop tac voi nha thu gom, tai che ,120 ,137 156 ,058** ,470 156 ,042** ,604 156 ,063** ,432 Hop tac voi KH ,150** ,062 156 ,025 ,757 156 ,088** ,272 156 ,151** ,060 184 N Pearson Correlation QD ve TNXH cua DN Sig (2-tailed) N Pearson Correlation CNTT ho tro RL Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Cong nghe tai che Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Nhan thuc cua KH ve BVMT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Nhu cau cua KH ve SP than thien MT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Chinh sach RL cua doi thu canh tranh Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Han che danh cap cong nghe Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Hop tac voi NCC Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Hop tac voi NSX Sig (2-tailed) 156 -,003** ,975 156 ,244* ,002 156 ,222 ,005 156 ,153* ,056 156 ,136 ,091 156 ,113 ,161 156 ,074 ,355 156 1* 156 ,693* ,000 156 -,025** ,760 156 ,254 ,001 156 ,122 ,128 156 ,151 ,060 156 ,103 ,202 156 ,123 ,126 156 ,033* ,681 156 ,693 ,000 156 Correlations Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang Pearson Correlation ,184 QD cua Luat moi truong Sig (2-tailed) ,022 N 156 Pearson Correlation ,107** Sig (2-tailed) ,185 Hieu luc cua viec thuc thi PL MT N 156 Pearson Correlation ,167** Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL Sig (2-tailed) ,037 N 156 Pearson Correlation ,182** Yeu cau ve chung nhan moi truong Sig (2-tailed) ,023 N 156 Pearson Correlation ,065** QD ve TNXH cua DN Sig (2-tailed) ,419 N 156 Pearson Correlation ,115* CNTT ho tro RL Sig (2-tailed) ,152 N 156 Pearson Correlation ,189 Cong nghe tai che Sig (2-tailed) ,018 N 156 Pearson Correlation ,158 Tac dong chung cua MT cong nghe Sig (2-tailed) ,049 N 156 Pearson Correlation ,112* Nhan thuc cua KH ve BVMT Sig (2-tailed) ,162 N 156 Pearson Correlation ,106 Nhu cau cua KH ve SP than thien MT Sig (2-tailed) ,190 N 156 Pearson Correlation -,004 ,964 Chinh sach RL cua doi thu canh tranh Sig (2-tailed) N 156 Pearson Correlation ,088 Han che danh cap cong nghe Sig (2-tailed) ,277 N 156 Pearson Correlation ,078* Hop tac voi NCC Sig (2-tailed) ,331 N 156 Pearson Correlation -,008* Hop tac voi NSX Sig (2-tailed) ,920 156 ,074** ,361 156 ,242 ,002 156 ,288 ,000 156 ,231 ,004 156 ,220 ,006 156 ,143 ,075 156 ,249* ,002 156 ,536 ,000 156 ,440 ,000 Nguon luc cho RL ,208** ,009 156 ,107 ,186 156 ,176** ,028 156 ,160** ,046 156 ,160** ,046 156 ,061 ,448 156 ,236 ,003 156 ,194 ,015 156 -,028 ,733 156 ,058 ,472 156 -,008 ,918 156 ,150* ,061 156 ,123 ,125 156 ,066 ,412 156 ,108** ,181 156 ,124 ,124 156 ,174 ,029 156 ,120 ,135 156 ,191 ,017 156 ,028 ,730 156 ,064* ,427 156 ,436 ,000 156 ,431 ,000 156 -,005** ,955 156 ,297* ,000 156 ,270 ,001 156 ,152* ,058 156 ,208 ,009 156 ,047 ,558 156 ,148 ,065 156 ,498* ,000 156 ,466* ,000 Chinh sach RL cua DN Su ung ho cua Nha QL cap cao ,130** ,105 156 ,130** ,107 156 ,075 ,353 156 ,107** ,184 156 ,006** ,943 156 ,159 ,047 156 ,168 ,036 156 ,095 ,238 156 ,172 ,031 156 ,088 ,275 156 ,066 ,411 156 ,176* ,028 156 ,025 ,758 156 -,016 ,841 ,102** ,205 156 ,097** ,229 156 ,042** ,605 156 ,079 ,329 156 -,012** ,885 156 ,054 ,502 156 ,247 ,002 156 ,176 ,028 156 ,179 ,025 156 ,043 ,598 156 ,115 ,153 156 ,062* ,445 156 -,072 ,374 156 -,053 ,510 156 ,004** ,959 156 ,218 ,006 156 ,200 ,012 156 ,153 ,056 156 ,149 ,064 156 ,052 ,519 156 ,039* ,630 156 ,494 ,000 156 ,504 ,000 185 Correlations QD cua Luat moi truong Hop tac voi NSX Hop tac voi NPP Hop tac voi NBL Hop tac voi nha thu gom, tai che Hop tac voi KH Chinh sach RL cua DN Su ung ho cua Nha QL cap cao Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang Nguon luc cho RL N 156 Hieu luc cua viec thuc thi PL MT 156** Chinh sach ho tro tai chinh doi voi RL 156** Yeu cau ve chung nhan moi truong 156** Pearson Correlation ,134 ,098 ,118 ,158 Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ,096 156** ,220 ,006 156** ,120 ,137 156** ,150 ,062 156** ,130 ,105 156* ,102 ,205 156 ,184 ,022 156 ,208 ,009 156* ,223 156 ,112 ,164 156** ,058 ,470 156** ,025 ,757 156** ,130 ,107 156 ,097 ,229 156 ,107 ,185 156 ,107 ,186 156 ,143 156** ,145 ,070 156 ,042 ,604 156** ,088 ,272 156** ,075 ,353 156 ,042 ,605 156 ,167 ,037 156 ,176 ,028 156 ,049 156** ,221 ,006 156** ,063 ,432 156 ,151 ,060 156** ,107 ,184 156 ,079 ,329 156 ,182 ,023 156 ,160 ,046 156 Correlations Hop tac voi NSX Hop tac voi NPP Hop tac voi NBL Hop tac voi nha thu gom, tai che Hop tac voi KH Chinh sach RL cua DN Su ung ho cua Nha QL cap cao Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang Nguon luc cho RL N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N QD ve TNXH cua DN 156 ,074 ,361 156** ,108 ,181 156** -,005 ,955 156** ,004 ,959 156** ,006 ,943 156* -,012 ,885 156 ,065 ,419 156 ,160 ,046 156* CNTT ho tro RL Correlations Nhan thuc cua KH ve BVMT Hop tac voi NSX Hop tac voi NPP Hop tac voi NBL N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation 156 ,231 ,004 156** ,120 156** ,242 ,002 156 ,124 ,124 156** ,297 ,000 156** ,218 ,006 156** ,159 ,047 156 ,054 ,502 156 ,115 ,152 156 ,061 ,448 156 Cong nghe tai che 156** ,288 ,000 156** ,174 ,029 156 ,270 ,001 156** ,200 ,012 156** ,168 ,036 156 ,247 ,002 156 ,189 ,018 156 ,236 ,003 156 Nhu cau cua KH ve SP than thien MT 156** ,220 ,006 156 ,191 Tac dong chung cua MT cong nghe 156** ,117 ,145 156** ,165 ,040 156** ,049 ,547 156 ,137 ,088 156** ,095 ,238 156 ,176 ,028 156 ,158 ,049 156 ,194 ,015 156 Chinh sach RL cua doi thu canh tranh 156** ,143 ,075 156** ,028 Han che danh cap cong nghe 156** ,249 ,002 156** ,064 186 Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Hop tac voi nha thu gom, tai che Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Hop tac voi KH Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Chinh sach RL cua DN Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Su ung ho cua Nha QL cap cao Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Nguon luc cho RL Sig (2-tailed) N Hop tac voi NSX Hop tac voi NPP Hop tac voi NBL Hop tac voi nha thu gom, tai che Hop tac voi KH Chinh sach RL cua DN Su ung ho cua Nha QL cap cao Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang Nguon luc cho RL N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ,135 156** ,152 ,058 156** ,153 ,056 156** ,172 ,031 156* ,179 ,025 156 ,112 ,162 156 -,028 ,733 156* ,017 156** ,208 ,009 156** ,149 ,064 156** ,088 ,275 156 ,043 ,598 156 ,106 ,190 156 ,058 ,472 156 ,730 156 ,047 ,558 156** ,052 ,519 156** ,066 ,411 156 ,115 ,153 156 -,004 ,964 156 -,008 ,918 156 Correlations Hop tac Hop Hop tac Hop tac voi tac voi voi NBL NCC voi NPP NSX 156 156** 156** 156** ,536 ,440 ,444 ,000 ,000 ,000 156** 156 156** 156** ,436 ,431 ,444 ,000 ,000 ,000 156** 156** 156 156** ,498 ,466 ,462 ,408 ,000 ,000 ,000 ,000 ** ** ** 156 156 156 156 ,494 ,504 ,377 ,524 ,000 ,000 ,000 ,000 156** 156** 156** 156** ,025 -,016 ,207 ,041 ,758 ,841 ,009 ,612 * 156 156 156 156 -,072 -,053 ,090 ,089 ,374 ,510 ,261 ,269 156 156 156 156 ,078 -,008 ,111 ,099 ,331 ,920 ,169 ,220 156 156 156 156 ,123 ,066 ,141 ,067 ,125 ,412 ,079 ,406 156* 156 156 156 ,427 156** ,148 ,065 156 ,039 ,630 156** ,176 ,028 156 ,062 ,445 156 ,088 ,277 156 ,150 ,061 156 Hop tac voi nha thu gom, tai che 156 ,462 ,000 156** ,408 ,000 156** 156** ,474 ,000 156** ,130 ,105 156* ,057 ,482 156 ,041 ,609 156 ,137 ,088 156* Correlations Hop tac voi NSX Hop tac voi NPP Hop tac voi NBL Hop tac voi nha thu gom, tai che Hop tac voi KH Chinh sach RL cua DN N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang 156 ,111 ,169 156** ,099 ,220 156** Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Nguon luc cho RL Chinh sach RL cua DN Su ung ho cua Nha QL cap cao 156** ,141 ,079 156 ,067 ,406 156** 156** ,207 ,009 156** ,041 ,612 156 156** ,090 ,261 156** ,089 ,269 156** ,041 ,137 ,130 ,057 ,609 156** ,062 ,441 156** ,413 ,088 156** ,117 ,147 156** ,361 ,105 156** ,018 ,820 156** ,482 156 -,028 ,728 156** ,540 Hop tac voi KH 156** ,377 ,000 156 ,524 ,000 156** ,474 ,000 156** 156** ,018 ,820 156 -,028 ,728 156 ,062 ,441 156 ,117 ,147 156 187 Su ung ho cua Nha QL cap cao Su phoi hop giua cac bo phan chuc nang Nguon luc cho RL Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ,000 156* ,367 ,000 156 ,000 156 ,457 ,000 156 ,529 ,000 156 156 ,529 ,000 156* ,000 156 156 ,540 ,000 156 ,413 ,000 156 ,361 ,000 156 156 156 ,367 ,000 156 ,457 ,000 156 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS BCOV R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT KQRL /METHOD=ENTER LPCS UDCN YCTT MDCT CSNL /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) Regression Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed CSNL, MDCT, LPCS, YCTT, UDCNb Enter Method a Dependent Variable: KQRL b All requested variables entered Model R ,615a Model Summaryb R Square Adjusted R Square ,378 ,358 Std Error of the Estimate ,80140634 a Predictors: (Constant), CSNL, MDCT, LPCS, YCTT, UDCN b Dependent Variable: KQRL Model Sum of Squares 58,662 96,338 155,000 Regression Residual Total ANOVAa df 150 155 Mean Square 11,732 ,642 F 18,268 Sig ,000b a Dependent Variable: KQRL b Predictors: (Constant), CSNL, MDCT, LPCS, YCTT, UDCN Model LPCS UDCN YCTT MDCT CSNL Coefficientsa Collinearity Statistics Tolerance VIF ,942 1,062 ,838 1,194 ,924 1,082 ,843 1,186 ,891 1,123 a Dependent Variable: KQRL Coefficient Correlationsa Model Correlations Covariances CSNL MDCT LPCS YCTT UDCN CSNL MDCT LPCS CSNL 1,000 ,023 -,153 -,116 -,250 ,005 ,000 -,001 MDCT LPCS ,023 1,000 -,106 -,201 -,312 ,000 ,005 ,000 -,153 -,106 1,000 -,100 ,015 -,001 ,000 ,004 YCTT -,116 -,201 -,100 1,000 ,045 -,001 -,001 ,000 UDCN -,250 -,312 ,015 ,045 1,000 -,001 -,002 7,182E-005 188 YCTT UDCN -,001 -,001 -,001 -,002 ,000 7,182E-005 ,004 ,000 ,000 ,005 a Dependent Variable: KQRL Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Index 1,679 1,003 1,000 ,930 ,819 ,569 1,000 1,294 1,296 1,344 1,432 1,718 (Constant) ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 LPCS ,07 ,31 ,00 ,12 ,45 ,05 Variance Proportions UDCN YCTT MDCT ,12 ,08 ,13 ,30 ,25 ,03 ,00 ,00 ,00 ,00 ,20 ,25 ,00 ,33 ,10 ,57 ,14 ,49 CSNL ,11 ,00 ,00 ,39 ,24 ,26 a Dependent Variable: KQRL Minimum -1,2342063 -1,91275620 Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual Residuals Statisticsa Maximum Mean 1,6363885 0E-7 1,76581645 0E-8 Std Deviation ,61519565 ,78837447 N 156 156 -2,006 2,660 ,000 1,000 156 -2,387 2,203 ,000 ,984 156 a Dependent Variable: KQRL Charts REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) BCOV R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT KQRL /METHOD=ENTER LPCS UDCN YCTT MDCT CSNL /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) Regression Model Variables Entered/Removeda Variables Entered Variables Removed CSNL, MDCT, LPCS, YCTT, UDCNb Method Enter a Dependent Variable: KQRL b All requested variables entered Model R ,615a Model Summaryb R Square Adjusted R Square ,378 ,358 Std Error of the Estimate ,80140634 a Predictors: (Constant), CSNL, MDCT, LPCS, YCTT, UDCN b Dependent Variable: KQRL Model Regression Residual Sum of Squares 58,662 96,338 ANOVAa df 150 Mean Square 11,732 ,642 F 18,268 Sig ,000b 189 Total 155,000 155 a Dependent Variable: KQRL b Predictors: (Constant), CSNL, MDCT, LPCS, YCTT, UDCN Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta 1,418E017 ,289 ,118 ,199 ,159 ,281 (Constant) LPCS UDCN YCTT MDCT CSNL ,064 ,066 ,070 ,067 ,070 ,068 ,289 ,118 ,199 ,159 ,281 Sig 95.0% Confidence Interval for B Lower Upper Bound Bound ,000 1,000 -,127 ,127 4,361 1,678 2,972 2,274 4,119 ,000 ,095 ,003 ,024 ,000 ,158 -,021 ,067 ,021 ,146 ,420 ,257 ,331 ,298 ,416 Coefficientsa Collinearity Statistics Tolerance VIF Model (Constant) LPCS UDCN YCTT MDCT CSNL t ,942 ,838 ,924 ,843 ,891 1,062 1,194 1,082 1,186 1,123 a Dependent Variable: KQRL Coefficient Correlationsa CSNL MDCT LPCS 1,000 ,023 -,153 ,023 1,000 -,106 -,153 -,106 1,000 -,116 -,201 -,100 -,250 -,312 ,015 ,005 ,000 -,001 ,000 ,005 ,000 -,001 ,000 ,004 -,001 -,001 ,000 -,001 -,002 7,182E-005 Model Correlations Covariances CSNL MDCT LPCS YCTT UDCN CSNL MDCT LPCS YCTT UDCN YCTT -,116 -,201 -,100 1,000 ,045 -,001 -,001 ,000 ,004 ,000 UDCN -,250 -,312 ,015 ,045 1,000 -,001 -,002 7,182E-005 ,000 ,005 a Dependent Variable: HS Model Dimension 1 Eigenvalue 1,679 1,003 1,000 ,930 ,819 ,569 Collinearity Diagnosticsa Condition Variance Proportions Index (Constant) LPCS UDCN YCTT MDCT 1,000 ,00 ,07 ,12 ,08 ,13 1,294 ,00 ,31 ,30 ,25 ,03 1,296 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,344 ,00 ,12 ,00 ,20 ,25 1,432 ,00 ,45 ,00 ,33 ,10 1,718 ,00 ,05 ,57 ,14 ,49 a Dependent Variable: KQRL Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean -1,2342063 1,6363885 0E-7 -1,91275620 1,76581645 0E-8 Std Deviation ,61519565 ,78837447 N 156 156 -2,006 2,660 ,000 1,000 156 -2,387 2,203 ,000 ,984 156 CSNL ,11 ,00 ,00 ,39 ,24 ,26 190 a Dependent Variable: KQRL Charts ... PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 120 4.1 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG NGÀNH NHỰA VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT... PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM 39 2.2.1 Khái niệm phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm 39 2.2.2 Nội dung phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm. .. ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN LOGISTICS NGƢỢC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHỰA VIỆT NAM 123 iv 4.2.1 Quan điểm phát triển logistics ngƣợc chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay