bien ban lay mau vat lieu

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:48

Bien Ban Lan Trai -BQLDA2+QLDA3-ngay 14-05-2011bien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieubien ban lay mau vat lieuV BAN 3-MẪU 02-LMVL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Định, ngày tháng năm 2012 BIÊN BẢN SỐ : LẤY MẪU VẬT LIỆU Tên công trình : Cầu Suối Bụt Km1112+240 Đòa điểm : Cầu Suối Bụt Km1112+240 Đường sắt Hà nội – TP Hồ Chí Minh Vật liệu lấy mẫu : Cát vàng, đá 1x2, xi măng PC40, đá hộc I/- Thành phần tham gia lấy mẫu : 1/ Tư vấn giám sát : - Ơng: Hồng Gia Tiệp Chức vụ: Tư vấn giám sát thường trú 2/ Kỹ thuật thi công trực tiếp: - Ơng: Đào Xn Tân Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công 3/ Đơn vò thí nghiệm : - Bà : Nguyễn Thị Tiến Chức vụ : Chi Chi nhánh cơng ty THHH MTV KS & XD miền trung II/- Tiêu chuẩn thí nghiệm : TCVN 1651-1958, TCVN7570:06,TCVN7572:06 III/ Nội dung : Đơn vò cung TT Yêu cầu thí Nguồn gốc Số lơ cấp vật Ghi Tên vật tư nghiệm vật liệu liệu Diêu TrìCông ty Cát vàng Bình Định TNHH bê Thí nghiệm Thuận ĐứcĐá 1x2 tông & tiêu lý cường Bình Định xây dựng độ chịu nén uốn XM Nghi Xi măng 005 Phú Tài Sơn PC40 IV/Kết luận: Chúng thống lấy mẫu theo nội dung mục III để nhà thầu tiến hành làm thí nghiệm tiêu theo quy đònh Đ/ DTƯ VẤN GIÁM SÁT Đ/ D ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM Đ/D ĐƠN VỊ THI CÔNG TVGS Thí nghiệm viên PT- Kỹ thuật thi công Hồng Gia Tiệp Tân Nguyễn Thị Tiến Đào Xuân
- Xem thêm -

Xem thêm: bien ban lay mau vat lieu, bien ban lay mau vat lieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay