DANH MUC HO SO HOAN CONG ok

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:47

DANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG okDANH MUC HO SO HOAN CONG ok CHỨNG CHỈ THÍ NGHIỆM Công Trình: Cầu Suối Bụt KM1112+240 Dự án: Cải tạo nâng cấp tải trọng cầu yếu lại tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh ST T Kết thí nghiệm kiểm định Số thí nghiệm Kết kiểm tra chất lượng xi măng 35872/LAS-XD 39 Kết thí nghiệm cát 35873/LAS-XD 39 Kết thí nghiệm đá dăm 35874/LAS-XD 39 Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây dựng #200 Kết qủa nén mẫu bê tơng bệ tường chắn phía mố Tp Hồ Chí Minh Kết qủa nén mẫu bê tơng bệ tường chắn phía mố Tp Hồ Chí Minh Kết qủa nén mẫu bê tơng bệ tường chắn phía mố Tp Hồ Chí Minh Kết qủa nén mẫu bê tơng bệ tường chắn phía mố Tp Hồ Chí Minh Kết qủa nén mẫu bê tơng thân tường chắn phía mố Tp Hồ Chí Minh Kết qủa nén mẫu bê tơng thân tường chắn phía mố Tp Hồ Chí Minh Kết qủa nén mẫu bê tơng thân tường chắn phía mố Tp Hồ Chí Minh Kết qủa nén mẫu bê tơng thân tường chắn phía mố Tp Hồ Chí Minh Kết qủa nén mẫu bê tơng bệ tường chắn phía mố Hà Nội Kết qủa nén mẫu bê tơng bệ tường chắn phía mố Hà Nội Kết qủa nén mẫu bê tông bệ tường chắn phía mố Hà Nội Kết qủa nén mẫu bê tơng bệ tường chắn phía mố Hà Nội Kết qủa nén mẫu bê tơng thân tường chắn phía mố Hà Nội Kết qủa nén mẫu bê tơng thân tường chắn phíamố Hà Nội Kết qủa nén mẫu bê tông thân tường chắn phía mố Hà Nội Kết qủa nén mẫu bê tơng thân tường chắn phía mố Hà Nội 35875/LAS-XD 39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15819/LAS-XD 39 15827/LAS-XD 39 15820/LAS-XD 39 15828/LAS-XD 39 15821/LAS-XD 39 15829/LAS-XD 39 15822/LAS-XD 39 15830/LAS-XD 39 15823/LAS-XD 39 15831/LAS-XD 39 15824/LAS-XD 39 15832/LAS-XD 39 15825/LAS-XD 39 15833/LAS-XD 39 15826/LAS-XD 39 15834/LAS-XD 39 BIÊN BẢN NGHIỆM THU (A-B) Công Trình: Cầu Suối Bụt KM1112+240 Dự án: Cải tạo nâng cấp tải trọng cầu yếu lại tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh SBB I 10 11 12 13 14 15 16 II TÊN BIÊN BẢN Các tài liệu liên quan đến hồ sơ Ngày tháng Thuyết minh hồn cơng Báo cáo nhà thầu chất lượng xây dựng cơng trình Giấy phép thi công Quyết định V/v giao nhiệm vụ giám sát thi công XDCT 07 -04 -2012 07 -04 -2012 07 -12 -2010 16 -11 -2011 05 -10 -2011 02 -11 -2010 Quyết định phê duyệt thiết kế vẽ thi công bổ sung sửa đổi Hợp đồng thi cơng xây dựng cơng trình Biên họp xét duyệt phương án tổ chức thi công XDCT Quyết định V/v giao nhiệm vụ giám sát thi công XDCT Quyết định việc chấp thuận phương án tổ chức thi cơng chi tiết cơng trình Biên thay đổi bổ sung cán điều hành thi cơng gói thầu số Quyết định phê duyệt kết đánh giá hồ sơ dự thầu Báo cáo kết thẩm định hồ sơ thiết kế vẽ thi công bổ sung sửa đổi Biên bàn giao mặt thi công Danh sách cán chủ chốt BB làm việc V/v tổ chức thi công KL bổ sung Biên bàn giao cơng tác an tồn Các biên nghiệm thu A - B Biên lấy mãu vật liệu Biên nghiệm thu vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng cơng trình Biên kiểm tra máy móc, thiết bị phục vụ thi cơng XDCT BB nghiệm thu hoàn thành phận xây dựng giai đoạn thi HTBP-1 công xây dựng – Tường chắn phía mố TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-1 Đào đất hố móng tường chắn (đợt 1) phía mố TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-2 Ván khn bệ tường chắn (đợt 1) phía mố TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-3 Cơng tác đổ bêtơng M200# bệ tường chắn(đợt 1)phía mố TP.HCM Biên lấy mẫu vật liệu TCTPHCM-4 Đào đất hố móng tường chắn (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-5 Kiểm tra bê tơng bệ tường chắn (đợt 1) phía mố TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-6 Ván khn bệ tường chắn (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-7 Cơng tác đổ bêtơng M200# bệ tường chắn(đợt 2)phía mố TP.HCM Biên lấy mẫu vật liệu TCTPHCM-8 Ván khuôn thân tường chắn (đợt 1) phía mố TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-9 Kiểm tra bê tông bệ tường chắn (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh Cơng tác đổ Bê tơng M200# thân tường chắn (đợt 1) phía mố TP TCTPHCM-10 Hồ Chí Minh Biên lấy mẫu vật liệu Ống thoát nước PVC D100, D200 thân tường chắn (đợt 1) phía mố TCTPHCM-11 TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-12 Ván khn thân tường chắn (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh 02- 12 -2010 05 -11 -2010 06 -12 -2010 07 -01 -2011 29 -10 -2010 05 -10 -2011 15 -12 -2010 08 -10 -2011 29 -02 -2012 05 -03 -2012 23 -09 -2011 06 -03 -2012 06 -03 -2012 25 -03 -2012 08 -03 -2012 09 -03 -2012 10 -03 -2012 10 -03 -2012 13 -03 -2012 13 -03 -2012 14 -03 -2012 15 -03 -2012 15 -03 -2012 17 -03 -2012 18 -03 -2012 18 -03 -2012 18 -03 -2012 18 -03 -2012 19 -03 -2012 TCTPHCM-13 TCTPHCM-14 TCTPHCM-15 TCTPHCM-16 TCTPHCM-17 TCTPHCM-18 TCTPHCM-19 TCTPHCM-20 TCTPHCM-21 HTBP-2 TCHN-1 TCHN-2 TCHN-3 TCHN-4 TCHN-5 TCHN-6 TCHN-7 TCHN-8 TCHN-9 TCHN -10 TCHN -11 TCHN -12 TCHN -13 TCHN -14 TCHN -15 TCHN -16 TCHN -17 TCHN -18 TCHN -19 TCHN -20 TCHN-21 HTBP-3 SCKP -1 SCKP -2 Công tác đổ bê tơng M200# thân tường chắn (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh Biên lấy mẫu vật liệu Ống thoát nước PVC D100, D200 thân tường chắn (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh Kiểm tra bê tơng thân tường chắn (đợt 1) phía mố TP Hồ Chí Minh Vải địa kỹ thuật loại (đợt 1) phía mố TP Hồ Chí Minh Đắp đất K95 (đợt 1) phía mố TP Hồ Chí Minh Kiểm tra bê tơng thân tường chắn (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh Vải địa kỹ thuật loại (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh Đắp đất K95 (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh Nhựa đường trám khe hở tứ nón phía mố TP Hồ Chí Minh BB nghiệm thu hoàn thành phận xây dựng giai đoạn thi cơng xây dựng – Tường chắn phía mố Hà Nội Đào đất hố móng tường chắn (đợt 1) phía mố Hà Nội Ván khuôn bệ tường chắn (đợt 1) phía mố Hà Nội Cơng tác đổ bê tơng M200# bệ tường chắn (đợt 1) phía mố Hà Nội Biên lấy mẫu vật liệu Đào đất hố móng tường chắn (đợt 2) phía mố Hà Nội Ván khn bệ tường chắn (đợt 2) phía mố Hà Nội Cơng tác đổ bê tơng M200# bệ tường chắn (đợt 2) phía mố Hà Nội Biên lấy mẫu vật liệu Ván khn thân tường chắn (đợt 1) phía mố Hà Nội Kiểm tra bê tơng bệ tường chắn (đợt 1) phía mố Hà Nội Công tác đổ bê tông M200# thân tường chắn (đợt 1) phía mố Hà Nội Biên lấy mẫu vật liệu Ống thoát nước PVC D100, D200 thân tường chắn (đợt 1) phía mố Hà Nội Ván khn thân tường chắn (đợt 2) phía mố Hà Nội Công tác đổ bê tông M200# thân tường chắn (đợt 2) phía mố Hà Nội Biên lấy mẫu vật liệu Ống thoát nước PVC D100, D200 thân tường chắn (đợt 2) phía mố Hà Nội Kiểm tra bê tơng bệ tường chắn (đợt 2) phía mố Hà Nội Kiểm tra bê tơng thân tường chắn (đợt 1) phía mố Hà Nội Vải địa kỹ thuật loại (đợt 1) phía mố Hà Nội Đắp đất K95 (đợt 1) phía mố Hà Nội Kiểm tra bê tông thân tường chắn (đợt 2) phía mố Hà Nội Vải địa kỹ thuật loại (đợt 2) phía mố Hà Nội Đắp đất K95 (đợt 2) phía mố Hà Nội Nhựa đường trám khe hở tứ nón phía mố Hà Nội BB nghiệm thu hồn thành phận cơng trình xây dựng giai đoạn thi công xây dựng - Sửa chửa khôi phục mố đường Đá hộc xây vữa M100# Đá hộc lát khan miết mạch vữa xi măng M100# 20 -03 -2012 20 -03 -2012 20 -03 -2012 22 -03 -2012 22 -03 -2012 22 -03 -2012 24 -03 -2012 24 -03 -2012 25 -03 -2012 25 -03 -2012 05 -04 -2012 23 -03 -2012 24 -03 -2012 25 -03 -2012 25 -03 -2012 26 -03 -2012 26 -03 -2012 27 -03 -2012 27 -03 -2012 28 -03 -2012 28 -03 -2012 29 -03 -2012 29 -03 -2012 29 -03 -2012 30 -03 -2012 31 -03 -2012 31 -03 -2012 31 -03 -2012 31 -03 -2012 02 -04 -2012 02 -04 -2012 03 -04 -2012 04 -04 -2012 04 -04 -2012 05 -04 -2012 05 -04 -2012 05 -04 -2012 01 -04 -2012 03 -04 -2012 BIÊN BẢN NGHIỆM THU (NỘI BỘ) Công Trình: Cầu KM1112+240 Dự án: Cải tạo nâng cấp tải trọng cầu yếu lại tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh SBB TÊN BIÊN BẢN Ngày nghiệm thu Biên nghiệm thu vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng cơng trình Biên kiểm tra máy móc, thiết bị phục vụ thi cơng xây dựng cơng trình BB nghiệm thu hoàn thành phận xây dựng giai đoạn thi cơng xây dựng – Tường chắn phía mố TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-1 Đào đất hố móng tường chắn (đợt 1) phía mố TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-2 Ván khn bệ tường chắn (đợt 1) phía mố TP Hồ Chí Minh Công tác đổ Bê tông M200# bệ tường chắn (đợt 1) phía mố TP Hồ TCTPHCM-3 Chí Minh TCTPHCM-4 Đào đất hố móng tường chắn (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-5 Kiểm tra bê tơng bệ tường chắn (đợt1) phía mố TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-6 Ván khn bệ tường chắn (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh Cơng tác đổ Bê tơng M200# bệ tường chắn (đợt 2) phía mố TP Hồ TCTPHCM-7 Chí Minh TCTPHCM-8 Ván khn thân tường chắn (đợt1) phía mố TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-9 Kiểm tra bê tơng bệ tường chắn (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh Công tác đổ Bê tông M200# thân tường chắn (đợt 1) phía mố TP TCTPHCM-10 Hồ Chí Minh Ống nước PVC D100, D200 thân tường chắn (đợt 1) phía mố TCTPHCM-11 TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-12 Ván khn thân tường chắn (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh Công tác đổ Bê tông M200# thân tường chắn (đợt 2) phía mố TP TCTPHCM-13 Hồ Chí Minh Ống nước PVC D100, D200 thân tường chắn (đợt 1) phía mố TCTPHCM-14 TP Hồ Chí Minh Kiểm tra bê tơng thân tường chắn (đợt 1) phía mố TP Hồ Chí TCTPHCM-15 Minh TCTPHCM-16 Vải địa kỹ thuật loại (đợt 1) phía mố TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-17 Đắp đất K95 (đợt 1) phía mố TP Hồ Chí Minh Kiểm tra bê tơng thân tường chắn (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí TCTPHCM-18 Minh TCTPHCM-19 Vải địa kỹ thuật loại (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-20 Đắp đất K95 (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-21 Nhựa đường trám khe khở tường chắn phía mố TP Hồ Chí Minh BB nghiệm thu hồn thành phận xây dựng giai đoạn thi HTBP-2 công xây dựng – Tường chắn phía mố Hà Nội TCHN-1 Đào đất hố móng tường chắn (đợt 1) phía mố Hà Nội TCHN-2 Ván khuôn bệ tường chắn (đợt 1) phía mố Hà Nội Cơng tác đổ Bê tơng M200# bệ tường chắn (đợt 1) phía mố Hà TCHN-3 Nội TCHN-4 Đào đất hố móng tường chắn (đợt 2) phía mố Hà Nội TCHN-5 Ván khuôn bệ tường chắn (đợt 2) phía mố Hà Nội Cơng tác đổ Bê tơng M200# bệ tường chắn (đợt 2) phía mố Hà TCHN-6 Nội TCHN-7 Ván khn thân tường chắn (đợt 1) phía mố Hà Nội TCHN-8 Kiểm tra bê tông bệ tường chắn (đợt1) phía mố Hà Nội Cơng tác đổ Bê tơng M200# thân tường chắn (đợt 1) phía mố Hà TCHN-9 Nội Ống thoát nước PVC D100, D200 thân tường chắn (đợt 1) phía mố TCHN -10 Hà Nội TCHN -11 Ván khn thân tường chắn (đợt 2) phía mố Hà Nội Công tác đổ Bê tông M200# thân tường chắn (đợt 2) phía mố Hà TCHN -12 Nội HTBP-1 06 -03-2012 06 -03-2012 24 -03-2012 07 -03-2012 08 -03-2012 10 -03-2012 12 -03-2012 12 -03-2012 13 -03-2012 15 -03-2012 17 -03-2012 17 -03-2012 18 -03-2012 18 -03-2012 18 -03-2012 20 -03-2012 20 -03-2012 21 -03-2012 21 -03-2012 21 -03-2012 23 -03-2012 23 -03-2012 24 -03-2012 24 -03-2012 04 -04-2012 22 -03-2012 23 -03-2012 25 -03-2012 25 -03-2012 26 -03-2012 27 -03-2012 27 -03-2012 27 -03-2012 29 -03-2012 29 -03-2012 29 -03-2012 31 -03-2012 TCHN -13 TCHN -14 TCHN -15 TCHN -16 TCHN -17 TCHN -18 TCHN -19 TCHN -20 TCHN-21 HTBP-3 SCKP -1 SCKP -2 Ống thoát nước PVC D100, D200 thân tường chắn (đợt 1) phía mố Hà Nội Kiểm tra bê tông bệ tường chắn (đợt 2) phía mố Hà Nội Kiểm tra bê tơng thân tường chắn (đợt 1) phía mố Hà Nội Vải địa kỹ thuật loại (đợt 1) phía mố Hà Nội Đắp đất K95 (đợt 1) phía mố Hà Nội Kiểm tra bê tơng thân tường chắn (đợt 2) phía mố Hà Nội Vải địa kỹ thuật loại (đợt 2) phía mố Hà Nội Đắp đất K95 (đợt 2) phía mố Hà Nội Nhựa đường trám khe khở tường chắn phía mố Hà Nội BB nghiệm thu hoàn thành phận xây dựng giai đoạn thi công xây dựng – Sửa chữa khôi phục mố đường Đá hộc xây vữa M100# Đá hộc lát khan miết mạch vữa xi măng M100# 31 -03-2012 31 -03-2012 01 -04-2012 01 -04-2012 02 -04-2012 03 -04-2012 03 -04-2012 04 -04-2012 04 -04-2012 04 -04-2012 01 -04-2012 02 -04-2012 PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu Phiếu yêu cầu nghiệm thu cuả nhà thầu 05-03-2012 07-03-2012 08-03-2012 09-03-2012 12-03-2012 13-03-2012 14-03-2012 16-03-2012 17-03-2012 18-03-2012 19-03-2012 21-03-2012 22-03-2012 23-03-2012 24-03-2012 25-03-2012 26-03-2012 27-03-2012 28-03-2012 29-03-2012 30-03-2012 31-03-2012 01-04-2012 02-04-2012 3-4-2012 4-3-2012 ... thầu Báo cáo kết thẩm định hồ sơ thiết kế vẽ thi công bổ sung sửa đổi Biên bàn giao mặt thi công Danh sách cán chủ chốt BB làm việc V/v tổ chức thi công KL bổ sung Biên bàn giao công tác an toàn... tơng M200# thân tường chắn (đợt 1) phía mố TP TCTPHCM-10 Hồ Chí Minh Biên lấy mẫu vật liệu Ống thoát nước PVC D100, D200 thân tường chắn (đợt 1) phía mố TCTPHCM-11 TP Hồ Chí Minh TCTPHCM-12 Ván... tác đổ bê tơng M200# thân tường chắn (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh Biên lấy mẫu vật liệu Ống thoát nước PVC D100, D200 thân tường chắn (đợt 2) phía mố TP Hồ Chí Minh Kiểm tra bê tơng thân tường
- Xem thêm -

Xem thêm: DANH MUC HO SO HOAN CONG ok, DANH MUC HO SO HOAN CONG ok

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay