Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

170 3 0
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:47

Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  NGÔ THỊ KIỀU TRANG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ.TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun.ngành: Kế tốn (Kế tốn Kiểm tốn phân.tích) Mã.số: 9340301 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ N ười hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA g HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM KẾT Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Luận án Ngô Thị Kiều Trang ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ cảm ơn tới Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Đào tạo Sau Đại học, Viện Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế quốc dân giúp đỡ Tác giả suốt trình học tập nghiên cứu Luận án Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa, ln ln nhiệt tình bảo, động viên hướng dẫn cho NCS trình nghiên cứu hoàn thành luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho Tác giả suốt q trình hồn thành Luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình hữu ích việc cho ý kiến đánh giá vào khảo sát suốt trình thu thập liệu khảo sát, vấn đối tượng Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Luận án Ngô Thị Kiều Trang iii MỤC LỤC Comment [TT1]: CẬP NHẬT LẠI MỤC LỤC GIÚP CHỊ LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan .2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Nội dung, đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Những đóng góp luận án .10 1.7 Kết cấu luận án .11 Kết luận Chương 12 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÓ SAI SĨT TRỌNG YẾU TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 13 2.1 Đặc điểm báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết yêu cầu độ tin cậy thông tin 13 2.1.1 Đặc điểm báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết 13 2.1.2 Yêu cầu độ tin cậy thông tin 14 2.2 Sai sót sai sót trọng yếu báo cáo tài 15 2.2.1 Sai sót báo cáo tài 15 2.2.2 Sai sót trọng yếu Báo cáo tài 21 2.3 Rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài .24 2.4 Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm tốn báo cáo tài DNNY 26 2.4.2 Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán28 2.4.3 Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu giai đoạn thực kiểm toán 32 2.4.4 Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu giai đoạn kết thúc kiểm toán Kết luận Chương 38 36 iv CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 39 3.1 Khái quát chung qui trình nghiên cứu 39 3.2 Nguồn liệu nghiên cứu 41 3.3 Nghiên cứu định tính 42 3.4 Nghiên cứu định lượng 44 3.5 Phương pháp khảo sát 59 3.5.1 Xây dựng phiếu khảo sát thang đo .59 3.5.2 Mẫu nghiên cứu qui trình khảo sát .61 3.6 Phương pháp phân tích liệu 61 3.6.1 Thu thập số liệu từ Phiếu khảo sát 61 3.6.2 Phân tích thống kê mô tả 62 3.6.3 Phân tích tin cậy thang đo 62 3.6.4 Phân tích khám phá nhân tố 63 3.6.5 Phương pháp Phân tích hồi quy tương quan .63 3.6.6 Phân tích khác biệt nhóm kiểm toán viên 63 Kết luận chương 65 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU TRONG KIỂM TOÁN BCTC CỦA DNNY TRÊN THỊ TRƯỜNG 66 CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM .66 4.1 Kiểm toán báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 66 4.1.1 Điều kiện niêm yết doanh nghiệp thị trường chứng khoán Việt Nam 66 4.1.2 Đặc điểm cơng ty kiểm tốn độc lập chấp thuận kiểm toán BCTC DNNY 68 4.1.3 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm tốn Báo cáo tài .72 4.2 Kết khảo sát đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm tốn BCTC DNNY TTCK Việt Nam .84 4.2.1 Mô tả đối tượng khảo sát 84 4.2.2 Kiểm định tin cậy thang đo 85 4.3 Phân tích khám phá nhân tố EFA .91 v 4.3.2 Phân tích cho nhóm nhân tố giai đoạn thực 93 4.3.3 Phân tích cho nhóm nhân tố giai đoạn kết thúc kiểm toán .94 4.3.4 Phân tích cho biến phụ thuộc 94 4.4 Phân tích tương quan 95 4.5 Phân tích hồi quy 97 4.6 Đánh giá khác biệt đặc điểm đối tượng khảo sát với đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu 111 Kết luận chương 113 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DNNY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 114 5.1 Sự cần thiết yêu cầu hồn thiện đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm toán BCTC DNNY TTCK Việt Nam 114 5.2 Giải pháp hoàn thiện đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm toán BCTC DNNY thị trường chứng khoán Việt Nam 115 5.2.1 Giải pháp giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 115 5.2.2 Giải pháp hoàn thiện đánh giá KSNB DNNY 121 5.2.3 Hoàn thiện đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu giai đoạn thực kiểm toán 129 5.2.4 Hồn thiện thủ tục đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm tốn BCTC giai đoạn kết thúc kiểm toán .133 CAM 5.3.LỜIMột sốKẾTi kiến nghị nhằm thực giải pháp .136 Kết luận chương 138 KẾT LUẬN 139 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 141 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .142 PHỤ LỤC 148 Comment [TT2]: Comment [TT3]: Comment [TT4]: vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt BCKQKD Viết đầy đủ Báo cáo kết kinh doanh BCKT Báo cáo kiểm toán BCTC Báo cáo tài BLĐ Ban lãnh đạo CMKiT Chuẩn mực kiểm tốn CMKT Chuẩn mực kế tốn CTKT Cơng ty kiểm toán DNNY Doanh nghiệp niêm yết GDCK Giao dịch chứng khoán ISA Chuẩn mực kiểm toán quốc tế KTV Kiểm toán viên SAS Chuẩn mực Kiểm toán Hoa Kỳ SGDCK Sở giao dịch chứng khoán SPSS Phần mềm thống kê kinh tế SSTY Sai sót trọng yếu TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTCK Thị trường chứng khoán UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước VACPA Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VCSH Vốn chủ sở hữu VSA Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thang đo giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 47 Bảng 3.2 Thang đo giai đoạn thực kiểm toán 53 Bảng 3.3 Thang đo giai đoạn kết thúc kiểm toán biến phụ thuộc 57 Bảng 4.1 Điều kiện niêm yết doanh nghiệp 66 Bảng 4.2 Số lượng DNNY qua năm 68 Bảng 4.3 Một số tiêu tổng hợp cơng ty kiểm tốn độc lập qua năm 69 Bảng 4.4 Những tiêu chí CTKT chấp thuận kiểm toán DNNY theo Quyết định Số 89/2007/QĐ -BTC .71 Bảng 4.5 Kiểm định tin cậy cho môi trường kiểm soát 85 Bảng 4.6 Kiểm định tin cậy cho đánh giá rủi ro doanh nghiệp 86 Bảng 4.7 Kiểm định tin cậy cho hoạt động kiểm soát 86 Bảng 4.8 Kiểm định tin cậy cho hoạt động kiểm soát 86 Bảng 4.9 Kiểm định tin cậy cho giám sát kiểm soát MO 87 Bảng 4.10 Kiểm định tin cậy cho hệ thống thông tin 87 Bảng 4.11 Kiểm định tin cậy cho thương hiệu 87 Bảng 4.12 Kiểm định tin cậy cho đặc điểm ngành 88 Bảng 4.13 Kiểm định tin cậy cho môi trường kinh tế .88 Bảng 4.14 Kiểm định tin cậy cho áp lực bên thứ 88 Bảng 4.15 Kiểm định tin cậy cho HD .89 Bảng 4.16 Kiểm định tin cậy cho NL 89 Bảng 4.17 Kiểm định tin cậy cho KQ .89 Bảng 4.18 Kiểm định tin cậy cho PR 90 Bảng 4.19 Kiểm định tin cậy cho TH 90 Bảng 4.20 Kiểm định tin cậy cho RSTT 90 Bảng 4.21 Kiểm định tin cậy cho R 91 Bảng 4.22 Phân tích nhân tố cho biến độc lập 91 Bảng 4.23 Phân tích nhân tố cho biến độc lập giai đoạn thực 93 Bảng 4.24 Phân tích nhân tố cho biến độc lập giai đoạn kết thúc kiểm tốn .94 Bảng 4.25 Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc 94 Bảng 4.26 Ma trận tương quan 95 Bảng 4.27 Kết hồi quy 98 Bảng 4.28 Những tồn qui trình đánh giá rủi ro 101 Bảng 4.29 Kết kiểm định phương sai thay đổi theo spearman 109 Bảng 4.31 Phân tích khác biệt quy mơ doanh nghiệp kiểm tốn 111 Bảng 4.32 Phân tích khác biệt lĩnh vực doanh nghiệp kiểm toán .112 viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Tam giác gian lận Cressey (1953) .18 Hình 3.1 Đề xuất quy trình nghiên cứu .39 Hình 3.2 Phương pháp vấn chuyên gia 43 Hình 3.3 Mơ hình nghiên cứu giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán .51 Hình 3.4 Mơ hình nghiên cứu giai đoạn thực 55 Hình 3.5 Mơ hình nghiên cứu giai đoạn kết thúc kiểm tốn 58 Hình 4.1 Mức độ tác động nhân tố .105 Hình 4.2 Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa Histgram 106 Hình 4.3 Quy tắc kiểm định d Durbin - Watson .108 Hình 5.1 Qui trình đánh giá RR có SSTY .116 Hình 5.2 Qui trình đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu 117 Hình 5.3: Mơ hình tổ chức doanh nghiệp theo cấu chức .123 Hình 5.4: Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp sản xuất theo cấu chức 124 Hình 5.5: Mơ hình tổ chức doanh nghiệp theo cấu sản phẩm 125 CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong kinh tế thị trường nay, kiểm toán vấn đề xã hội quan tâm đặt niềm tin, yêu cầu xã hội kiểm tốn ngày cao đòi hỏi KTV, cơng ty kiểm tốn cần hồn thiện lực chuyên môn dịch vụ kiểm toán Báo cáo kiểm toán để bên thứ ba tìm kiếm thơng tin, đưa định đầu tư Theo qui định điều 37 luật kiểm toán độc lập ngày 29/3/2017 điều 15 nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/2/2012 hướng dẫn luật kiểm tốn độc lập cơng ty đại chúng, tổ chức phát hành tổ chức kinh doanh chứng khoán đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Bởi đầu tư chứng khoán lĩnh vực thị trường Việt Nam nên qui định, hướng dẫn, luật, sách chứng khốn nhiều hạn chế báo cáo kiểm toán DNNY coi quan trọng để nhà đầu tư đưa định Tính minh bạch, tính trung thực thơng tin tài đóng vai trò quan trọng để ổn định thị trường chứng khốn ổn định xã hội Trong tình hình kinh tế ngày phát triển nhu cầu mở rộng qui mô, lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp ngày tăng, nên phức tạp kế toán, kiểm toán DNNY nhiều Do vậy, KTV khó phát gian lận BCTC DNNY, ý kiến KTV BCTC kiểm tốn khơng xác, điều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến định người sử dụng thông tin BCTC DNNY Trên giới, sụp đổ tập đoàn Năng lượng Enron (năm 2001), Worldcom (năm 2002), tập đoàn Tyco International (năm 2004), Peregrine Systems, Olympus - tập đồn cơng nghệ hàng đầu Nhật Bản (năm 2012), tập đoàn Health South Mỹ (năm 2003) có nguyên nhân từ việc gian lận BCTC, nhiên, thực hợp đồng kiểm tốn cơng ty kiểm tốn khơng phát SSTY từ gian lận BCTC nên đưa ý kiến kiểm tốn BCTC thiếu xác, điều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngưởi sử dụng BCTC uy tín cơng ty kiểm tốn Hãng kiểm tốn Arthur Anderson thực hợp đồng kiểm toán tập đồn Năng lượng Enron khơng đánh giá mức sai lệch 51 triệu USD cho không trọng yếu (trong tổng lợi nhuận 105 triệu USD), vụ việc gian lận tập đoàn Năng lượng Enron bị phát phá sản hãng kiểm tốn Arthur Anderson bị phá sản uy tín nghề nghiệp khách hàng đối tượng quan tâm Ở Việt Nam, DNNY gian lận lập BCTC: công ty Dược viễn Đông hay CTCK SME, công ty cổ phần Bơng Bạch Tuyết nhiên kiểm tốn BCTC, KTV khơng phát sai sót trọng yếu từ 146 62 Nguyễn Quang Quynh (2003), Lý thuyết kiểm tốn, NXB Tài 63 Nguyễn Thị Loan (2009), Hoạt động tài doanh nghiệp cơng nghiệp thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận án Tiến sỹ 64 Nguyễn Thị Mỹ (2012), Hồn thiện kiểm tốn báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, Trường đại học Kinh tế quốc dân 65 Nguyễn Tố Tâm (2014), Hồn thiện tổ chức kiểm sốt nhằm tăng cường chất lượng thông tinKTTC CTNY TTCK Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, Trường đại học Kinh tế quốc dân 66 Nguyễn Xuân Hưng (2004), Hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam vào hoạt động Luận án Tiến sỹ 67 Norman et al (2011), Consequence of alternative standards for bulk tank somatic cell count of dairy herds in the United States 68 Nunally & Bernstein (1994), “Psychometric Theory”, 3ed, McGraw – Hill, New York 69 Palmrose, Richardson, Scholz (2004), “Determinants of market reactions to restatement announcements”, Journal of Accounting and Economics, 37 (2004) pp.59–89 70 Palmrose et al (2004), “Determinants of market reactions to restatement announcements”, Journal of Accounting and Economics, 37 (2004), pp.59– 89 71 Phạm Tiến Hưng (2009), Hồn thiện kiểm tốn báo cáo tài cơng ty xây lắp tổ chức kiểm toán độc lập, Luận án Tiến sỹ Học viện Tài 72 S.P.Kothari, Susan Shu, peter D.Wysocki (2008), Journal of Accounting Research 73 Shibano, T (1990), “Assessing audit risk from errors and irregularities”, Journal of Accounting Research 28 (2), pp.110-140 74 Suanders, M., Lewis, P., & Thornhill, A (2007), Research method for business students, England: Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM202 JE 75 Suanders, M., Lewis, P., & Thornhill, A (2007), Research method for business students, England: Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM202 JE 76 Susanty, A., & Miradipta, R (2013), ”Analysis Of The Effect Of Attitude Toward Works, Organizational Commitment, And Job Satisfaction, On 147 Employee’s Job Performance”, European Journal of Business and Social Sciences, 1(10), pp.15-24 77 Sy, T., Tram, S., & Hara, L (2006), „Relation of employee and manager emotional intelligence to job satisfaction and performance“, Journal of Vocational Behavior, 68, pp.461-471 78 Tabacknick & Fidell (2007), Using Multivariate statistics, 5th ed, Boston; Pearson Education 79 Tabacknick & Fidell (2007), Using Multivariate statistics, 5th ed, Boston; Pearson Education 80 Trung tâm Khoa học xã hội Nhân văn quốc gia (2005), Từ điển Tiếng Việt, NXB Văn hoá Sài Gòn 81 Ủy ban thực hành kiểm tốn quốc tế (1987), Nguyên tắc kiểm toán quốc tế IGA 25- Trọng yếu rủi ro kiểm tốn 82 Vương Đình Huệ, Đồn Xn Tiên (2000), Thực hành kiểm tốn báo cáo tài chính, NXB Tài Chính 83 Vương Đình Huệ, Đồn Xuân Tiên (2000), Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính, NXB Tài 84 Vương Đình Huệ (2004), Giáo trình Kiểm tốn, Nhà xuất tài 85 W.Robert Knechel (2006), The Role of Risk Management and Governance in Determining Audit Demand 148 PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ 01 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SƠ BỘ Kết kiểm định tin cậy thang đo cho nhân tố mơi trường kiểm sốt Hệ số Cronbach’s Các biến quan sát Alpha loại biến CE1 0.687 0.844 CE2 0.726 0.829 0.868 CE3 0.683 0.848 CE4 0.789 0.804 Nguồn: Kết từ phần mềm SPSS tổng hợp tác giả Hệ số Cronbach’s Alpha Hệ số tương quan biến tổng Kết kiểm định tin cậy thang đo cho nhân tố đánh giá rủi ro Hệ số Cronbach’s Các biến quan sát Alpha loại biến RA1 0.781 0.762 RA2 0.752 0.776 0.847 RA3 0.629 0.829 RA4 0.584 0.848 Nguồn: Kết từ phần mềm SPSS tổng hợp tác giả Hệ số Cronbach’s Alpha Hệ số tương quan biến tổng Kiểm định thang độ tin cậy thang đo cho hoạt động kiểm soát: Kết kiểm định tin cậy thang đo cho nhân tố hoạt động kiểm soát Các biến quan sát Hệ số Cronbach’s Alpha Hệ số tương quan biến tổng Hệ số Cronbach’s Alpha loại biến AC1 0.458 0.623 AC2 0.566 0.481 0.586 0.613 AC4 0.591 0.559 AC5 0.246 0.769 AC3 0.679 Nguồn: Kết từ phần mềm SPSS tổng hợp tác giả 149 Kết kiểm định tin cậy thang đo cho nhân tố hoạt động kiểm soát Các biến quan sát Hệ số Cronbach’s Alpha AC1 AC2 0.769 AC3 AC4 Hệ số tương quan biến tổng Hệ số Cronbach’s Alpha loại biến 0.427 0.784 0.616 0.692 0.588 0.704 0.661 0.661 Nguồn: Kết từ phần mềm SPSS tổng hợp tác giả Kết kiểm định tin cậy thang đo cho nhân tố giám sát kiểm soát Các biến quan sát MO1 MO2 Hệ số Hệ số Cronbach’s Alpha tương quan biến tổng 0.807 MO3 MO4 Hệ số Cronbach’s Alpha loại biến 0.634 0.701 0.753 0.720 0.617 0.762 0.549 0.797 Nguồn: Kết từ phần mềm SPSS tổng hợp tác giả Kết kiểm định tin cậy thang đo cho nhân tố hệ thống thông tin Các biến quan sát Hệ số Hệ số Cronbach’s tương quan Alpha IS1 IS2 IS3 0.842 biến tổng Hệ số Cronbach’s Alpha loại biến 0.681 0.805 0.629 0.857 0.820 0.669 Nguồn: Kết từ phần mềm SPSS tổng hợp tác giả 150 Kết kiểm định tin cậy thang đo cho nhân tố chiến lược công ty Hệ số Cronbach’s Các biến quan sát Alpha loại biến ST1 0.621 0.841 ST2 0.612 0.842 0.851 ST 0.776 0.774 ST 0.763 0.779 Nguồn: Kết từ phần mềm SPSS tổng hợp tác giả Hệ số Cronbach’s Alpha Hệ số tương quan biến tổng Kết kiểm định tin cậy thang đo cho nhân tố thương hiệu Hệ số Cronbach’s Các biến quan sát Alpha loại biến TR1 0.520 0.641 TR2 0.431 0.698 0.713 TR3 0.492 0.662 TR4 0.609 0.607 Nguồn: Kết từ phần mềm SPSS tổng hợp tác giả Hệ số Cronbach’s Alpha Hệ số tương quan biến tổng Kết phân tích khám phá nhân tố cho biến độc lập MO1 764 AC4 755 AC2 745 MO3 731 MO2 723 AC3 706 MO4 698 AC1 548 CE2 851 CE4 841 CE1 815 CE3 751 ST3 Nhân tố 899 151 Nhân tố ST4 858 ST2 769 ST1 765 RA1 877 RA2 871 RA3 769 RA4 737 IS3 895 IS1 834 IS2 753 TR4 824 TR1 748 TR3 707 TR2 630 Hệ số KMO p-value (Barlett test) 0.678 Phương sai giải thích 69.88 0.000 Kết phân tích khám phá nhân tố cho biến phụ thuộc R3 Hệ số tải nhân tố 0.929 R2 0.879 R1 R4 0.875 0.622 Hệ số KMO p-value (Barlett test) 0.773 0.000 Phương sai giải thích 69.69% Nguồn: Kết từ phần mềm SPSS tổng hợp tác giả 152 Mối quan hệ cặp biến RR RR ACMO CE RA IS ST TR ACMO -.177* -.591** -.297** -.294** 028 061 126 133 061 -.019 -.125 CE RA 082 414** -.039 -.190* 102 101 -.184* IS 176* -.117 ST TR -.002 Nguồn: Kết từ phần mềm SPSS tổng hợp tác giả Kết hồi quy ban đầu Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa Beta Beta Thống kê t pvalue 9.203 000 Thống kê đa cộng tuyến Hệ số VIF (Constant) 6.144 ACMO -.106 -.082 -1.168 245 1.040 CE RA ST TR IS -.510 -.244 040 -.133 -.041 -.558 -.259 040 -.109 -.052 -7.193 -3.643 569 -1.522 -.668 000 000 570 131 506 1.267 1.064 1.058 1.078 1.268 R2 Hiệu chỉnh p-value Kiểm định F N=127 0.402 0.000 Nguồn: Kết từ phần mềm SPSS tổng hợp tác giả 153 PHỤ LỤC SỐ 02 - BẢNG KHÁO SÁT PHIẾU KHẢO SÁT Tôi Ngô Thị Kiều Trang NCS học trường Đại học Kinh tế quốc dân Hiện thực đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm tốn báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” cho luận án Để hồn thành nghiên cứu tơi cần giúp đỡ Anh/Chị cách trả lời giúp câu hỏi Mọi ý kiến Anh/Chị giúp ích cho nghiên cứu tơi khơng có ý kiến sai hay Đây nghiên cứu túy khoa học không mục tiêu lợi nhuận Bởi mong Anh/Chị giúp đỡ cách trả lời trung thực nội dung công việc mà anh chị thực kiểm tốn BCTC cho doanh nghiệp niêm yết Anh/Chị vui lòng trả lời giúp tơi cách khoanh tròn vào mức độ đồng ý tương ứng với phát biểu (điểm lớn mức độ đồng ý cao) ảnh hưởng yếu tố tới đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm tốn BCTC DNNY Trong đó: - Hồn tồn không đồng ý; – Không đồng ý; – (trung lập); đồng ý – Đồng ý; – Hồn tồn đồng ý STT Mã hóa A GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH I Nội dung câu hỏi Mơi trường kiểm sốt doanh nghiệp CE1 Trách nhiệm phận/nhân viên doanh nghiệp xác định rõ ràng 5 Cơ cấu tổ chức rõ ràng làm cho việc CE2 xác định nghĩa vụ phận/nhân viên doanh nghiệp CE3 Các thơng tin phát mang tính chất tin cậy không bị sai lệch với thông tin gốc 154 STT II Mã hóa CE4 Nội dung câu hỏi Sự tách bạch việc kiểm soát quản lý 5 5 5 nội dựa kết quả/hiệu kiểm soát nội 5 phận/nhân viên doanh nghiệpđược mô tả 5 5 đơn vị Đánh giá rủi ro doanh nghiệp RA1 RA2 RA3 RA4 Doanh nghiệp có đánh giá trở ngại cản trở việc đạt mục tiêu đề Doanh nghiệp thiết lập mục tiêu rủi ro Doanh nghiệp có thiết lập phận/cán phụ trách kiểm toán nội phù hợp Doanh nghiệp đánh giá trọng tới rủi ro đặc thù liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài III Hoạt động kiểm sốt AC1 Sự kiện/sai sót xảy xử lý kịp thời cách hợp lý Xem xét đánh giá hiệu kiểm sốt AC2 kỳ trước thơng tin BCTC 10 AC3 Kiểm sốt nội tích hợp với hệ thống tài kế tốn đầy đủ Phạm vi trách nhiệm công việc 11 AC4 đầy đủ cập nhật thường xuyên Các kiểm sốt thiết lập DN 12 AC5 phát kiện/sai sót mang tính chất trọng yếu không mong muốn xảy IV 13 Giám sát kiểm sốt Thơng tin hoạt động sử dụng quản lý MO1 ghi nhận lại hệ thống Ban Giám đốc đặc biệt quan tâm tới vai trò 14 MO2 chất lượng kiểm soát việc vận hành doanh nghiệp 15 MO3 Có hoạt động kiểm sốt nhân viên q trình thực cơng việc họ 155 STT 16 Mã hóa Nội dung câu hỏi Chức kiểm soát nội trợ giúp đắc lực MO4 cho thành viên Ban giám đốc việc 5 5 5 5 Đặc điểm ngành nghề, lĩnh vực DD1 Công ty hoạt động ngành nghề nhạy cảm 5 5 5 giám sát việc vận hành doanh nghiệp V 17 18 Hệ thống thông tin doanh nghiệp IS1 Các thiết bị sử dụng công việc đại IS2 Phần mềm sử dụng cho nghiệp vụ tin cậy Hệ thống thông tin thường xuyên cập 19 IS3 nhật, điều chỉnh cho phù hợp với nghiệp vụ kinh tế doanh nghiệp VI 24 Thương hiệu Anh/chị biết tới thương hiệu doanh TR1 nghiệp trước thực kiểm toán 25 TR2 26 TR3 27 TR4 VII 28 29 DD2 30 DD3 VIII 31 MTKT2 33 MTKT3 34 35 hiệp hội doanh nghiệp nước Doanh nghiệp kiểm tốn có uy tín tài Nhắc tới lĩnh vực hoạt động cơng ty, anh/chị nghĩ tới tên cơng ty Cơng ty hoạt động lĩnh vực có tính cạnh tranh cao Ngành nghề hoạt động thường cộng đồng quan tâm Mơi trường kinh tế Hệ thống sách quản lý nhà nước MTKT1 không thay đổi giai đoạn kiểm toán 32 IX Doanh nghiệp anh chị kiểm toán có vị Hệ thống sách hiệp hội doanh nghiệp DN ổn định Các điều kiện kinh tế thuận lợi Áp lực dẫn tới động gian lận báo cáo tài (bao gồm bên thứ nội DN) AL1 Công ty hay chịu sức ép trả nợ ngắn hạn AL2 Công ty thường tình trạng huy động vốn 5 156 STT 36 Mã hóa AL3 B GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KIỂM TỐN I Hoạt động ban giám đốc Có kiêm nhiệm chức danh chủ tịch hội HĐ1 đồng quản trị giám đốc điều hành 37 38 HĐ2 39 HĐ3 40 HĐ4 II 41 Nội dung câu hỏi Công ty bị chịu sức ép từ phía đối tác Khơng có phận kiểm soát tuân thủ kiểm soát phần hành cơng việc BGĐ khơng có nghiệp vụ kế toán BGĐ tham gia nhiều vào hoạt động kế tốn cơng ty Năng lực kế tốn NL1 Các kế tốn cơng ty có trình độ đồng 5 5 5 42 NL2 Kế tốn cơng ty có kiến thức chuyên môn tốt 43 NL3 Kế tốn có kinh nghiệm chun mơn 5 5 5 5 III 44 Nhân tố khách quan KTV KTV khơng có mối quan hệ thân thiết với KQ1 công ty kiểm tốn 45 KQ2 46 KQ3 IV KTV cơng ty khơng phát sinh mẫu thuẫn q trình kiểm tốn KTV ln đánh giá BCTC cách khách quan Áp lực KTV Thời gian hoàn thành kiểm toán (thời 47 PR1 gian từ bắt đầu kiểm toán đến kết thúc kiểm toán) 48 PR2 49 PR3 50 PR4 Áp lực từ phía DNNY việc phát hành Báo cáo kiểm toán Áp lực từ nhiều khách hàng thời gian định Áp lực từ phía BGĐ cơng ty kiểm tốn hồn thiện hồ sơ kiểm toán phát hành BCKT 157 STT Mã hóa Nội dung câu hỏi C GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN I 51 Tổng hợp kết TH1 Thu thập sai sót ảnh hưởng đến BCTC 52 TH2 53 TH3 II 54 quan Xem xét bút toán điều chỉnh lũy kế năm trước Rà sốt lại thơng tin có tính trọng yếu Sốt xét giám đốc kiểm tốn trưởng RSTT1 nhóm kiểm toán 55 RSTT2 56 RSTT3 III Đánh giá mức sai sót với mức trọng yếu tương Xem xét so sánh với mức tính rủi ro khâu lập kế hoạch kiểm toán Các kiện phát sinh sau thời gian làm việc thực tế Khách hàng nhóm kiểm tốn 5 5 5 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÓ SAI SĨT TRỌNG 57 YẾU RR1 Qui mơ doanh nghiệp 58 RR2 KSNB đơn vị kiểm toán 59 RR3 Kinh nghiệm đồn kiểm tốn 60 RR4 Thông tin đầy đủ liệu khách hàng để áp dụng cách tính rủi ro II) MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ CỦA CHỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRƯỚC VÀ KHI KIỂM TOÁN ĐỂ CUỘC KIỂM TOÁN ĐẠT HIỆU QUẢ (lựa chọn nhiều phương án cần thiết) Anh/chị sử dụng tiêu tài sau để xem xét đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu? □ ROA: Tỷ lệ sinh lời tổng tài sản □ GPM: Tỷ lệ lãi gộp doanh thu □ ACHANGE: Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản □ CATA: Chênh lệch lợi nhuận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh □ SALTA: Tỷ lệ doanh thu nợ phải trả □ INVTA: Tỷ trọng doanh thu tổng tài sản 158 Trong giai đoạn thực kiểm tốn, phát sai sót trọng yếu có tỷ trọng lớn so với sai sót trọng yếu giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn KTV tiến hành: Thực bổ sung thủ tục kiểm toán để thu thập them chứng; Không thực bổ sung thủ tục kiểm tốn; Nếu có thực bổ sung thủ tục KT (phương án 1) anh/chị sẽ: □ Điều chỉnh mức độ/ khối lượng/số lượng mẫu thủ tục kiểm toán áp dụng để thu thập thêm chứng thông tin BCTC; □ Thay đổi lịch trình thủ tục kiểm toán bị tráo đổi để tang cường thời gian thực thu thập chứng kiểm toán □ Sử dụng thủ tục kiểm toán khác so với thủ tục kiểm toán áp dụng để thu thập thêm chứng thông tin BCTC Trong giai đoạn thực kiểm toán, phát sai sót trọng yếu có tỷ trọng lớn so với sai sót trọng yếu giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn KTV xử lý: □ Duy trì thái độ hồi nghi nghề nghiệp □ Tăng cường thêm thành viên nhóm kiểm tốn có kinh nghiệm có kỹ chun mơn đặc biệt □ Sử dụng ý kiến chuyên gia □ Thay đổi với nội dung lịch trình phạm vi thủ tục kiểm tốn III)Thơng tin cá nhân Anh/Chị khoanh tròn vào thơng tin phù hợp với cá nhân Anh/Chị đây: Giới tính: Nam Nữ Độ tuổi: < 25 tuổi Từ 25 đến 35 tuổi Từ 36 đến 45 tuổi 159 Trên 45 tuổi Số năm kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực kiểm toán: < năm Từ đến 10 năm Từ 11 năm đến 15 năm Trên 15 năm Loại hình cơng ty Anh/Chị công tác: Công ty TNHH Công ty hợp danh Vốn đầu tư nước ngồi Cơng ty hãng thành viên quốc tế Xin vui lòng cho biết q danh anh/chị: (nếu ) Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh/Chị! 160 PHỤ LỤC SỐ 03- BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHO CÁC CHUYÊN GIA LỜI GIỚI THIỆU Tôi Ngô Thị Kiều Trang, nghiên cứu sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân Để phục vụ cho nghiên cứu mình, tơi cảm ơn tham gia ông bà vào vấn Mục đích vấn để ơng/bà bình luận nhân tố ảnh hưởng đến kết đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm toán BCTC doanh nghiệp niêm yết (DNNY) thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) Xin chân thành cảm ơn tham gia ông bà vào vấn này! THÔNG TIN CÁ NHÂN (chỉ phục vụ cho mục đích phân loại đối tượng vấn) Họ tên người vấn : Nam/Nữ: Học hàm/học vị (nếu có): Vị trí đơn vị cơng tác: NỘI DUNG PHỎNG VẤN Câu Câu hỏi Theo ơng bà nhân tố thương hiệu có ảnh hưởng đến kết đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm toán BCTC doanh nghiệp niêm yết (DNNY) giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán? hỏi Theo ông /bà nhân tố hoạt động ban giám độc có ảnh hưởng đến q trình đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm tốn BCTC doanh nghiệp niêm yết (DNNY) giai đoạn thực kiểm tốn? Câu hỏi Theo ơng/bà nhân tố "nhân tố khách quan KTV" có ảnh hưởng đến q trình đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm toán BCTC BCTC doanh nghiệp niêm yết (DNNY) giai đoạn thực kiểm toán? Câu hỏi Theo ông/bà nhân tố áp lực KTV có ảnh hưởng đến q trình đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm tốn BCTC doanh nghiệp niêm yết (DNNY) giai đoạn thực kiểm toán? Câu Câu Câu hỏi Theo ông/bà nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm tóan BCTC DNNY giai đoạn kết thúc kiểm toán? hỏi Theo ông/bà KTV đánh giá khả tồn sai phạm trọng yếu chưa phát hiện? hỏi Theo ông/bà KTV phải đánh giá độ tin cậy tính đầy đủ Báo cáo kiểm tốn chưa thỏa mãn KTV phải đưa ý kiến nào? Xin chân thành cảm ơn! ... giới Việt Nam có nhiều nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm tốn BCTC Tuy nhiên, theo hiểu biết tác giả chưa có nghiên cứu thức đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm tốn BCTC. .. giá rủi ro có sai sót trọng yếu kiểm tốn báo cáo tài DNNY 26 2.4.2 Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán2 8 2.4.3 Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu. .. thực kiểm toán tiến hành thu thập Bằng chứng kiểm toán để đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu, KTV gặp khó khăn việc thực thủ tục kiểm tốn, khó khăn đánh giá sai sót có phải sai sót trọng yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay