NHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOC

12 1 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:44

NHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOCNHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG MỚI CẦU ĐƯỜNG BỘ ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG TRÌNH “ XÂY DỰNG MỚI CẦU THEO LỆNH KHẨN CẤP: ĐỒNG NAI, TAM BẠC, THỊ CẦU” ĐỊA ĐIỂM PHƯỜNG BỬU HÒA VÀ XÃ HIỆP HÒA TP BIÊN HÒA -TỈNH ĐỒNG NAI CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QLDA ĐƯỜNG SẮT KV3 TƯ VẤN GIÁM SÁT: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT NHÀ THẦU: : LIÊN DANH CÔNG TY CP ĐT & XD CT 3-CÔNG TY CỔ PHẦN TCT CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT-CƠNG TY TNHHMTV ĐT&TP TRƯỜNG AN CHỦ ĐẦU TƯ (Đóng dấu xác nhận) Đ/D NHÀ THẦU Trang …… QUYỂN SỐ: …./ TỔNG SỐ: … QUYỂN NHẬT KÝ THI CƠNG CƠNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI CẦU ĐƯỜNG BỘ ĐỒNG NAI THUỘC CƠNG TRÌNH “ XÂY DỰNG MỚI CẦU THEO LỆNH KHẨN CẤP : ĐỒNG NAI, TAM BẠC, THỊ CẦU” - Chủ đầu tư : ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - Đại diện chủ đầu tư : BAN QLDA ĐƯỜNG SẮT KV3 - Tổ chức Tư vấn giám sát : CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT - Nhà thầu: LIÊN DANH CÔNG TY CP ĐT & XD CT CƠNG TY CỔ PHẦN TCT CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT.CƠNG TY TNHHMTV ĐT&TP TRƯỜNG AN (Sổ gồm … trang, đánh số thứ tự từ đến … có đóng dấu giáp lai chữ ký Ông………………………………………… ) Trang …… PHẦN – HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ Sổ giao cho người phụ trách thi công (đội trưởng hay phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp) Sổ phải ghi chép thường xuyên đầy đủ Sổ nhật ký bàn giao, lưu giữ trường Khi có u cầu trình quan kiểm tra phải trình Đơn vị trực tiếp thi cơng giữ sổ có nhiệm vụ ghi chép, bảo quản sổ từ ngày khởi công ngày hồn thành cơng trình Trong q trình tiến hành công tác, thay đổi người phụ trách sổ người cũ phải bàn giao sổ lại cho người phải viết vào phần cuối phần công tác phụ trách lời bàn giao sau “ Tơi khóa sổ ngày………… bàn giao cho Ơng ……………………………từ ngày………………và ký tên” Trong trình xây lắp: Chủ đầu tư, Đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, Lãnh đạo Nhà thầu có quyền yêu cầu xem, kiểm tra va ghi xác nhận vào sổ Khi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu dùng sổ để kiểm tra cơng trình Sau đó, đơn vị thi cơng phải xếp sổ vào Hồ sơ hồn thành cơng trình Sổ lập theo mẫu thống nhất: khổ giấy 210 x 297 mm, gồm phần, phần sổ (2,3,4,5,6,7,8) phải đánh số thứ tự tờ cách viết tay và có đóng dấu giáp lai Nhà thầu, dùng hết trang sổ mở sổ Các sổ phải đánh số thứ tự (ngồi bìa) Trang …… PHẦN – CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ CÔNG TRÌNH Phần ghi theo mẫu Nếu cơng trình lớn tuyến đường, cầu lớn chia nhiều hạng mục, có sổ riêng Người ghi sổ phải ký ghi rõ họ tên PHẦN – KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU CỦA CƠNG TRÌNH Phần ghi khối lượng chủ yếu cơng trình theo Hồ sơ Thiết kế vẽ thi công Người ghi sổ phải ký ghi rõ họ tên PHẦN – DANH SÁCH CÁN BỘ CHỈ HUY VÀ CÁN BỘ KỸ THUẬT CỦA NHÀ THẦU TẠI CÔNG TRƯỜNG Phần ghi danh sách biến động biên chế tổ chức cán huy, cán kỹ thuật thi cơng cơng trình nhân viên giám sát (trực tiếp) bên B Người ghi sổ phải ký ghi rõ họ tên PHẦN – BẢN KÊ DANH SÁCH TƯ VẤN GIÁM SÁT Phần ghi danh sách biến động biên chế tổ chức Tư vấn giám sát Người ghi sổ phải ký ghi rõ họ tên PHẦN – DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CƠNG TRÌNH 10 Phần liệt kê tên văn liên quan đến cơng trình, bao gồm: - Các vẽ thi cơng, vẽ đồ án thiết kế thi công, quan thiết kế hay nhà thầu tự lập - Các dự toán - Các tài liệu sửa đổi bổ sung cho thiết kế dự toán quan có thẩm quyền (trường hợp cá nhân có thẩm quyền giải phải ghi rõ họ tên, chức danh) - Các biên giải kỹ thuật tài liệu kỹ thuật khác đặc trưng cho cơng trình (biên bản, chứng từ thí nghiệm) - Người ghi phải ký ghi rõ họ tên Trang …… PHẦN – NHẬT KÝ THI CÔNG 11 Đây phần nhật ký, phần phản ánh phần việc, công tác trình thi cơng từ lúc khởi cơng lúc hồn thành bàn giao Vì tài liệu sản xuất sở phản ánh sinh hoạt sản xuất công trường nên phải mô tả công tác ngày, ca sản xuất ( nghỉ việc ghi rõ lý nghỉ việc) 12 Nguyên tắc ghi chép sổ theo cơng trình Nếu cơng trình lớn chia thành phận cơng trình (chú ý không chia theo đơn vị sản xuất) 13 Nội dung nhật ký thi cơng ghi tóm tắt nội dung cơng việc thực ngày, bao gồm: phương pháp thi công, điều kiện công tác mặt kỹ thuật, vật tư thiết bị, thời tiết…và diễn biến q trình Đối với cơng trình tạm thời phục vụ thi công trực tiếp ngắn hạn cho cơng trình cần ghi tóm tắt tiêu chủ yếu khối lượng, chất lượng giá trị sử dụng chúng; cơng trình tạm thời, tính chất quan trọng sử dụng nhiều ngày, kinh phí lớn coi phần cơng trình để ghi nhật ký (nhu cầu tạm, phân xưởng gia công cấu kiện, bến cảng tạm…) PHẦN – NHẬT KÝ KIỂM TRA 14 Phần dành cho phận kiểm tra cấp, bao gồm: Chủ đầu tư, Đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, cán thiết kế thường trực cán cấp đơn vị ghi chép, nhận xét đánh giá chất lượng thi công mặt tổ chức sản xuất kinh tế, kỹ thuật 15 Người phụ trách thi công phải vào nhận xét phải có ý kiến trả lời, đồng thời thực trường - Nếu nhận xét thuộc nguyên tắc ghi quy trình quy pham, tài liệu thiết kế biện pháp sửa chữa phải tiến hành tức khắc - Nếu nhận xét không thuộc loại đơn vị thi công không trí phải chịu trách nhiệm tiếp tục thi công cũ - Nếu nhận xét không đơn vị thi công ghi ý kiến trả lời coi đơn vị thi công tiếp tục thi công cũ Trang …… PHẦN - CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ CƠNG TRÌNH - Tên cơng trình: XÂY DỰNG MỚI CẦU ĐƯỜNG BỘ ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG TRÌNH “ XÂY DỰNG MỚI CẦU THEO LỆNH KHẬN CẤP ĐỒNG NAI – TAM BẠC – THỊ CẦU” - Tên quan thiết kế kỹ thuật: CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM - Tên quan duyệt thiết kế vẽ thi công : ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - Chủ đầu tư: ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - Đại diện chủ đầu tư: BAN QLDA ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC - Nhà thầu: LIÊN DANH CÔNG TY CP ĐT & XD CT 3, CÔNG TY CỔ PHẦN TCT CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT, CƠNG TY TNHHMTV ĐT&TP TRƯỜNG AN - Tổ chức Tư vấn quản lý dự án: BAN QLDA ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC - Tổ chức Tư vấn giám sát: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT - Hợp đồng xây lắp số: .Ngày: - Giá trị hợp đồng: - Tiến độ thực hợp đồng: Ngày: - Khởi công ngày: - Ngày bàn giao mặt bằng: - Các vấn đề khác: …… , ngày…tháng…năm Người ghi Trang …… (Ký, ghi rõ họ tên) PHẦN - KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU CỦA CƠNG TRÌNH STT Hạng mục công việc Đơn vị Khối lượng thiết kế Khối lượng thực tế …… , ngày…tháng…năm Người ghi (Ký, ghi rõ họ tên) PHẦN - DANH SÁCH CÁN BỘ CHỈ HUY VÀ KỸ THUẬT CÔNG TRƯỜNG STT Họ Tên Chức danh Quyết định điều động số, ngày Thời gian thực Bắt đầu Kết thúc Trang …… PHẦN - BẢN KÊ DANH SÁCH TƯ VẤN GIÁM SÁT ... quan đến công trình, bao gồm: - Các vẽ thi cơng, vẽ đồ án thi t kế thi công, quan thi t kế hay nhà thầu tự lập - Các dự toán - Các tài liệu sửa đổi bổ sung cho thi t kế dự toán quan có thẩm quyền... liệu thi t kế biện pháp sửa chữa phải tiến hành tức khắc - Nếu nhận xét không thuộc loại đơn vị thi cơng khơng trí phải chịu trách nhiệm tiếp tục thi công cũ - Nếu nhận xét không đơn vị thi công... LỆNH KHẬN CẤP ĐỒNG NAI – TAM BẠC – THỊ CẦU” - Tên quan thi t kế kỹ thuật: CÔNG TY CP TƯ VẤN THI T KẾ GTVT PHÍA NAM - Tên quan duyệt thi t kế vẽ thi công : ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - Chủ đầu tư: ĐƯỜNG SẮT
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOC, NHẬT KÝ THI CÔNG CẦU ĐỒNG NAI.DOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay