BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOC

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:42

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOCBIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOC BAN -MẪU 05-NTCV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Đònh, ngày ……tháng…… năm 2012 BIÊN BẢN SỐ ………… NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU SUỐI BỤT KM1112+240 1/- Đối tượng nghiệm thu : Nhựa đường trám khe hở tường chắn phía mố Hà Nội 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu : a/ Giám sát xây dựng công trình : Ban quản lý dự án đường sắt khu vực - Ơng: Hồng Gia Tiệp Chức vụ: Tư vấn giám sát thường trú b/ Nhaø thầu thi công xây dựng công trình:Cơng ty Cổ phần Tổng CTCT Đường Sắt - Ông: Đào Xuân Tân Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi cơng 3/- Thời gian đòa điểm nghiệm thu : - Bắt đầu: ngày tháng năm 2012 - Kết thúc: ngày tháng năm 2012 - Tại : Cầu Suối Bụt Km1112+240 4/- Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a/ Về tài liệu làm nghiệm thu: - Phiếu u cầu nghiệm thu số: ngày / /2012 Nhà thầu Công ty CPCTĐSắt - Bản vẽ : TKBVTC-CY-2010-CYPK1-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu : TCVN 1651; 1651-2-2008 - Yêu cầu kỹ thuật : 22TCN 18-79; ĐS khổ 1000mm; T14 dầm; T16 mố trụ - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát thi công, Nhật ký công trình - Biên nghiệm thu nội số: ngày / ./ 2012 b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng ): Đạt u cầu c/ Về khối lượng thực hiện: ST T 01 Công việc Nhựa đường Đơn vò m Khối lượng 17 Ghi 5/- Kết luận: - Chấp nhận nghiệm thu cơng việc, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - u cầu sửa chữa, hồn thiện cơng việc xây dựng thực : Không - Yêu cầu khác : Khơng TƯ VẤN GIÁM SÁT PHỤ TRÁCH KTTC TRỰC TIẾP Hồng Gia Tiệp Xn Tân Đào Hồ sơ nghiệm thu goàm: Phiếu yêu cầu nghiệm thu số ngày / /2012 Công ty CPCT đường sắt nhật ký thi công, BB nghiệm thu nội nhà thầu số ngày / / 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CT ĐƯỜNG SẮT CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT 796 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Đònh, ngày ……tháng……năm 2012 BIÊN BẢN SỐ ………… NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG (NỘI BỘ) CÔNG TRÌNH CẦU SUỐI BỤT KM 1112+240 1/- Đối tượng nghiệm thu : Nhựa đường trám khe hở tường chắn phía mố Hà Nội 2/- Thành phần trực tiếp nghiệm thu : - ng : Đào Xuân Tân Chức vụ : Phụ trách KTTC - ng : Hà Đình Chiểu Chức vụ : Phụ trách KCS - ng : Lê Văn Doanh Chức vụ : Tổ trưởng sản xuất 3/- Thời gian đòa điểm nghiệm thu : - Bắt đầu: ngày tháng năm 2012 - Kết thúc: ngày tháng năm 2012 - Tại : Cầu Suối Bụt km 1112 + 240 4/- Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a/ Về tài liệu làm nghiệm thu: - Bản vẽ : TKBVTC-CY-2010-CYPK1-T2-Q4 - Tiêu chuẩn áp dụng để nghiệm thu : TCVN 1651; 1651-2-2008 - Yêu cầu kỹ thuật : 22TCN 18-79; ĐS khổ 1000mm; T14 dầm; T16 mố trụ - Các kết kiểm tra, thí nghiệm: - Nhật ký thi cơng - b/ Về chất lượng công việc xây dựng ( đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng ): Đạt yêu cầu c/ Veà khối lượng thực hiện: ST T 01 Công việc Nhựa đường Đơn vò m Khối lượng 17 Ghi 5/- Kết luận: - Chấp nhận nghiệm thu công việc, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hồn thiện cơng việc xây dựng thực : Khơng - u cầu khác : Khơng TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT PHỤ TRÁCH KCS Lê Văn Doanh Hà Đình Chiểu PT KỸ THUẬT THI CÔNG Đào Xuân Tân
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOC, BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỘ PHẬN - NHỰA ĐƯỜNG.DOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay