Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (tt)

27 13 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:32

Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (tt)Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (tt)Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (tt)Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (tt)Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (tt)Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (tt)Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (tt)Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (tt)Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (tt)Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (tt)Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (tt)Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (tt)Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (tt) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - NGUYỄN ĐỨC ĐẠO ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ BÁO CHÍ ANH –VIỆT CHUYỂN DỊCH THUẬT NGỮ BÁO CHÍ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT Ngành: Ngơn ngữ học so sánh đối chiếu Mã số: 22 20 24 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGƠN NGỮ HỌC HÀ NỘI - 2018 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM VIỆN NGÔN NGỮ HỘC VIỆN KHOA HỌC XÁC HỘI VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn KhangG S.TS Nguyễn Văn Khang Phản biện 1: GS.TS Lê Quang Thiêm Phản biện 2: PGS.TS Hoàng Tuyết Minh Phản biện 3: Trần Thị Kim Phượng Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào hồi ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Hiện nay, trình hội nhập quốc tế Việt Nam diễn ngày sôi động, đặc biệt lĩnh vực báo chí khoa học báo chí Trong đó, thuật ngữ báo chí (TNBC) phần quan trọng khoa học báo chí Chính vậy, việc nghiên cứu chun sâu TNBC trở nên cần thiết Tuy nhiên, nghiên cứu TNBC chủ yếu thiên hướng ứng dụng, nghiên cứu phương diện lí luận hạn chế, chưa có cơng trình nghiên cứu đối chiếu TNBC tiếng Anh với tiếng Việt cách chuyển dịch TNBC tiếng Anh sang tiếng Việt theo cách hiểu đối chiếu chuyển dịch Với lí đó, đề tài “Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh - Việt chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt” chọn làm đề tài nghiên cứu luận án Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu luận án nhằm làm sáng tỏ đặc điểm mặt cấu tạo định danh hệ thống TNBC hai ngôn ngữ thông qua đối chiếu cách chuyển dịch TNBC tiếng Anh sang tiếng Việt Trên sở luận án đề xuất số phương hướng cụ thể để chuyển dịch TNBC tiếng Anh sang tiếng Việt góp phần x y dựng, chu n hóa TNBC tiếng Việt, nâng cao hiệu hoạt động báo chí việc đào tạo chun ngành báo chí truyền thơng Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, luận án tập trung giải nhiệm vụ sau: - Tổng quan tình hình nghiên cứu TN TNBC giới Việt Nam, xác lập sở lí luận cho việc nghi n cứu luận án - Ph n tích, đối chiếu đặc điểm cấu tạo TN C tiếng nh tiếng Việt; Xác định loại mơ hình ết hợp thành tố để tạo thành TN C phổ biến t ng ngôn ngữ, giống khác mơ hình cấu tạo TNBC hai ngôn ngữ - Đối chiếu đặc điểm định danh theo phương diện: iểu ngữ nghĩa cách thức biểu thị TNBC tiếng Anh với tiếng Việt để tương đồng khác biệt hai ngôn ngữ - Khảo sát cách chuyển dịch TNBC tiếng Anh sang tiếng Việt đề xuất cách chuyển dịch phù hợp TNBC tiếng Anh sang tiếng Việt, theo hướng chu n hóa tiếng Việt Đối tượng, phạm vi nguồn tư liệu nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án hệ thống TNBC tiếng Anh tiếng Việt, tức TN biểu đạt khái niệm sử dụng lĩnh vực báo chí 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án giới hạn việc khảo sát TNBC tiếng Anh tiếng Việt sử dụng lĩnh vực báo chí Tuy nhiên, lĩnh vực báo chí rộng lớn nên luận án chủ yếu d ng lại việc khảo sát 1868 TNBC tiếng Anh 1868 TNBC tiếng Việt tương ứng thuộc phạm trù tiêu biểu ngành báo chí gồm: (1) chủ thể trực tiếp hoạt động báo chí cơng chúng báo chí, (2)sản phẩm báo chí; (3)nguyên liệu chi tiết cấu thành sản phẩm báo chí, (4) phương tiện kỹ thuật hoạt động báo chí (5) hoạt động báo chí 3.3 Nguồn tư liệu Luận án cố gắng thu thập tương đối đầy đủ TNBC phạm vi nghiên cứu chủ yếu t : Từ điển thuật ngữ báo chí-xuất Anh-Nga-Việt (2010) Ngữ liệu rút TN tương ứng đối dịch Anh Việt (bỏ qua tiếng Nga), mà khơng tương ứng giải thích, định nghĩa, diễn giải khái niệm tiếng Việt; tương ứng nhiều biến thể dịch chọn biến thể thứ để phân tích đối dịch Luận án dựa vào nguồn ngữ liệu khác giáo trình, sách chuyên hảo dùng cho sinh viên chuyên ngành báo chí Phương pháp nghiên cứu Luận án chủ yếu sử dụng số phương pháp thủ pháp thông thường ngôn ngữ học sau: phương pháp miêu tả; phương pháp phân tích thành tố định danh trực tiếp; phương pháp so sánh - đối chiếu; thủ pháp thống kê định lượng; thủ pháp đối chiếu chuyển dịch TN Những đóng góp luận án Luận án nghiên cứu cách hệ thống, chuyên sâu đối chiếu TNBC tiếng Anh với TNBC tiếng Việt phương diện đặc điểm cấu tạo, phương thức định danh cách chuyển dịch TNBC tiếng Anh sang tiếng Việt Ý nghĩa lí luận thực tiễn luận án Kết nghiên cứu luận án đóng góp lí luận thực tiễn liên quan mật thiết liên ngành ngơn ngữ học báo chí học; cho ph p đề xuất phương thức chuyển dịch TNBC tiếng Anh sang tiếng Việt phù hợp nhất; góp phần chu n hóa phát triển hệ TNBC tiếng Việt; sở khoa học để biên soạn t điển TNBC Anh-Việt, biên soạn giáo trình ngành báo chí;góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học mơn tiếng Anh chun ngành báo chí; tài liệu tham hảo hữu ích cho cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động báo chí Bố cục luận án Luận án phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham hảo Phụ lục có chương với nội dung cụ thể sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lí luận Chương 2: Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh- Việt Chương 3: Chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu thuật ngữ 1.1.1.1 Tình hình nghiên cứu thuật ngữ giới Thuật ngữ học lĩnh vực nghiên cứu mà nói có bề dày TN học gắn ết chặt chẽ với chuy n ngành hẹp, chuy n biệt hơng phải mục đích tự Nói đến TN người ta thường nhắc đến tên tuổi số nhà TN học tiếng Âu Mỹ Wüster, Boulanger, Brown, Thorsten Trippel, Sager v.v hay số nhà ngôn ngữ học Liên Xô trước đ y Nga tiêu biểu Lotte, Reformatski, Bodagov, Superanskaja, Podolskaja, Leichik.v.v 1.1.1.2 Tình hình nghiên cứu TN Việt Nam Việc nghi n cứu TN Việt Nam chủ yếu nhằm giải vấn đề thực tế xã hội, chủ yếu tập trung vào số hướng sau: Thứ nhất, nghi n cứu đường hình thành phát triển TN tiếng Việt Ti u biểu nghi n cứu Hoàng Văn Hành (1983).v.v Thứ hai, nghi n cứu đặc điểm TN tiếng Việt, trọng vào đặc điểm cấu tạo định danh TN Ti u biểu nghi n cứu của: Vũ Quang Hào (1991) hệ TN qu n tiếng Việt.v.v Thứ ba, nghi n cứu theo hướng đối chiếu: Đối chiếu TN nước với TN tiếng Việt phương diện đặc điểm cấu tạo định danh: Ti u biểu nghiên cứu Nguyễn Thị ích Hà (2000); Phí Thị Việt Hà (2017).v.v Thứ tư, nghi n cứu chu n hóa TN tiếng Việt Đó nghi n cứu L Khả Kế (1979); Nguyễn Văn Khang (2000); Hà Quang Năng (2012).v.v Thứ năm, bi n soạn t điển TN, tập trung chủ yếu vào TN đối chiếu Ti u biểu cơng trình Quang Đạm, Nguyễn Khắc Văn, Lê Thanh Hương, Nguyễn Trí Dũng (2010), Từ điển TNBC- xuất Anh-Nga-Việt.v.v Thứ sáu, nghi n cứu chuyển dịch TN t ngôn ngữ hác sang tiếng Việt, chủ yếu t tiếng nh sang tiếng Việt Ti u biểu nghi n cứu Nguyễn Thị ích Hường (2014); Đỗ Thị Thu Nga (2018).v.v Thứ bảy, nghi n cứu đối chiếu chuyển dịch TN theo chiều Việt Anh Đáng ý nghi n cứu Lê Thanh Hà (2014); Nguyễn Thanh Dung (2017), Khổng Minh Hoàng Việt.v.v Thứ tám, hướng nghi n cứu hái quát TN L Quang Thi m, hởi đầu t năm 2000, với hàng chục công bố: “Nghiên cứu hệ thuật ngữ tiếng Việt đại góp phần xây dựng văn hóa tri thức Việt Nam”mã số VII2.9-2011.07,2015; “Thuật ngữ Việt Nam đầu kỷ XX quan hệ với văn hóa phát triển”(2000.v.v 1.1.2 Tình hình nghiên cứu thuật ngữ báo chí 1.1.2.1 Tình hình nghiên cứu thuật ngữ báo chí giới thuật ngữ báo chí tiếng Anh a) Tình hình nghi n cứu thuật ngữ báo chí tr n giới TN C thu hút ý đông đảo người làm cơng tác báo chí, độc giả giới học thuật ngành báo chí Hiện TNBC trọng nghi n cứu phục vụ cho nhu cầu thực tiễn, giảng dạy học tập hầu hết quốc gia tr n giới b) Tình hình nghi n cứu thuật ngữ báo chí tiếng nh Báo chí tiếng nh chiếm phần lớn hệ thống báo chí giới, quan t m dành cho TN C tiếng nh lớn chủ yếu thi n hướng ứng dụng bi n soạn t điển, soạn thảo tài liệu ri ng TN C hãng báo chí độc lập, trường đại học.v.v 1.1.2.2 Tình hình nghiên cứu thuật ngữ báo chí tiếng Việt Các cơng trình nghi n cứu chuy n s u TN C lí luận ứng dụng nước ta nhìn chung há hi m tốn, chưa tương xứng với phát triển mạnh mẽ báo chí tiếng Việt Chủ yếu sách cơng cụ tra cứu TNBC với ba t điển TNBC, t điển báo chí vài nghi n cứu TN C mang tính lí luận Quang Đạm (1977); Nguyễn Hoàng Điệp (1995); Vũ Quang Hào (2010) Quách Thị Gấm (2015) 1.2 Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài 1.2.1 Một số vấn đề lí luận thuật ngữ 1.2.1.1 Quan niệm “thuật ngữ” Chúng đồng quan điểm với định nghĩa Nguyễn Thiện Giáp (2010) TN lấy làm sở để x y dựng lí luận phục vụ cho việc thực mục ti u nghi n cứu luận án: “Thuật ngữ phận từ ngữ đặc biệt ngơn ngữbao gồm từ cụm từ cố định tên gọi xác khái niệm đối tượng thuộc lĩnh vực chuyên môn người.” 1.2.1.2 Phân biệt thuật ngữ số khái niệm liên quan Luận án ph n biệt TN với số hái niệm li n quan hác như: TN danh pháp hoa học, TN t thông thường, TN t nghề nghiệp 1.2.1.3 Những tiêu chuẩn cần thiết thuật ngữ Tr n sở hệ thống ph n tích quan niệm tác giả trước đặc trưng ti u chu n TN, theo quan điểm chúng tôi, TN cần có ti u chu n sau: tính khoa học (gồm tính xác, tính hệ thống tính ngắn gọn.), tính quốc tế tính dân tộc, tính khoa học tính quốc tế đặc trưng ri ng, bắt buộc mà TN bất ì ngơn ngữ phải có, tính dân tộc hơng q bắt buộc, mức độ phụ thuộc vào đặc trưng ngành hoa học 1.2.1.4 Vấn đề định danh ngôn ngữ định danh thuật ngữ báo chí a Về định danh ngơn ngữ Định danh hiểu theo nhiều nghĩa hác Với cách hiểu thông thường, định danh đặt tên gọi cho vật, tượng Như vậy, trình định danh vật, tượng gồm hai bước: quy loại khái niệm chọn đặc trưng khu biệt Có hai kiểu định danh là: (1) kiểu định danh theo ngữ nghĩa (2) iểu định danh theo cách thức biểu thị b Về định danh thuật ngữ thuật ngữ báo chí Việc định danh TNBC tu n thủ theo nguyên tắc kiểu định danh ngơn ngữ Chính vậy, kiểu định danh TNBC giống iểu định danh ngơn ngữ nói chung 1.2.1.5 Đặc điểm thành tố cấu tạo thuật ngữ Chúng sử dụng hái niệm thành tố để đơn vị sở để cấu tạo TN chung cho tiếng nh tiếng Việt Như vậy, thành tố - đơn vị sở cấu tạo TN đơn vị cụ thể có cấu trúc nhỏ tham gia vào việc cấu tạo TN đơn vị t vựng vốn t ngôn ngữ Đơn vị coi thành tố hi có nghĩa t vựng tham gia vào cấu tạo TN hác lĩnh vực báo chí Về mặt hình thức cấu tạo TN C 02 ngôn ngữ thể chia thành 02 loại: TN C có hình thức cấu tạo t (gồm t đơn t gh p) TN C có hình thức cấu tạo cụm t cố định (ngữ định danh) Trong phạm vi luận án này, để tiến hành ph n tích đối chiếu đặc điểm cấu tạo TN C tiếng nh tiếng Việt tr n sở đặc điểm thành tố cấu tạo TN, chọn hướng tiếp cận theo quan điểm Nguyễn Tài C n 1.2.2 Một số vấn đề báo chí thuật ngữ báo chí 1.2.2.1 Một số vấn đề báo chí a Khái lược báo chí, báo chí tiếng nh tiếng Việt Cùng với đời phát triển chung báo chí giới, báo chí tiếng nh tiếng Việt phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng tiến trình phát triển xã hội quốc gia Cho đến nay, báo chí tiếng nh tiếng Việt có đầy đủ loại hình: phát thanh, truyền hình, báo in, tạp chí báo mạng điện tử Đó chưa ể đến loại hình báo chí xuất hơng thống như: báo chí cơng dân, blog, trang mạng xã hội.v.v b Chức báo chí Trong nghi n cứu này, chúng tơi trí với quan niệm Nguyễn Văn Dững chức báo chí gồm: chức thơng tin- giao tiếp, chức tư tưởng; chức khai sáng, giải trí; chức quản lý, giám sát phản biện xã hội; chức kinh tế - dịch vụ c Hệ thống báo chí Tr n sở nghi n cứu Quách Thị Gấm, quan điểm Prô hôrốp qua ết hảo sát, tổng hợp lựa chọn yếu tố ngành báo chí cho nghi n cứu gồm: (1) chủ thể trực tiếp hoạt động báo chí cơng chúng báo chí; (2)ngun liệu- chi tiết cấu thành sản phẩm báo chí; (3)sản phẩm báo chí; (4) phương tiện, kĩ thuật hoạt động báo chí (5) hoạt động báo chí d Các loại hình báo chí Theo quan điểm chúng tơi, loại hình báo chí gồm: báo in, phát (báo nói), truyền hình (báo hình) báo mạng điện tử 1.2.2.2 Một số vấn đề thuật ngữ báo chí a Khái lược thuật ngữ báo chí TN C xuất nhiều tr n phương tiện truyền thông đại chúng, tạp chí chuyên ngành báo chí trọng nghi n cứu, giảng dạy học tập sinh vi n chuy n ngành báo chí truyền thông b Khái lược thuật ngữ báo chí tiếng nh Hệ TNBC tiếng nh có ảnh hưởng lớn tới hệ TN C ngôn ngữ khác TNBC tiếng nh soạn thảo thành tài liệu ri ng, cơng trình giải, xuất xứ, Nhiều TN xuất bắt nguồn t tiếng nh c Khái lược TN báo chí tiếng Việt TN C tiếng Việt có lịch sử hình thành phát triển há l u đời Sự hình thành phát triển TN C tiếng Việt song hành gắn liền với đời phát triển báo chí tiếng Việt Cùng với xuất nhiều TN C tiếng Việt xuất dần số TN C tiếng Việt cũ hơng phù hợp với xã hội đại 1.2.2.3 Xác định khái niệm thuật ngữ báo chí TNBC hiểu theo quan điểm chúng tơi sau: Thuật ngữ báo chí từ cụm từ cố định, tên gọi xác khái niệm đối tượng thuộc lĩnh vực ngành báo chí, gồm phận cấu thành là: loại hình báo chí, quan chủ quản báo chí dịch vụ báo chí 1.2.2.4 Các tiêu chí xác định thuật ngữ báo chí Chúng tơi xác định TN C theo ti u chí sau: tiêu chí phạm vi sử dụng, tiêu chí hình thức tiêu chí nội dung 1.2.2.5 Con đường hình thành thuật ngữ báo chí a Con đường phương thức hình thành thuật ngữ Đối với TN C tiếng nh tiếng Việt, trí với ết nghi n cứu Sager Quách Thị Gấm ba nguy n tắc hình thành TN: Dựa vào ngôn ngữ ngữ, vay mượn TN nước vừa dựa vào ngữ vừa dựa vào TN nước ngồi b Con đường hình thành thuật ngữ báo chí tiếng nh i Dựa vào ngơn ngữ ngữ: Thuật ngữ hóa từ thơng thường dựa sở ngữ liệu vốn có ii Dựa vào ngơn ngữ nước ngồi iii V a dựa tr n sở tiếng nh v a dựa vào tiếng nước ngoài: Dựa thuật ngữ gốc La tinh biến chuyển sang tiếng Anh kết hợp phụ tố có nguồn gốc nước ngồi với tố tiếng Anh c Con đường hình thành thuật ngữ báo chí tiếng Việt i Dựa vào ngôn ngữ ngữ (thuật ngữ hóa t thơng thường) ii Dựa vào tiếng nước iii V a dựa tr n sở tiếng Việt v a dựa vào tiếng nước ngoài: Sao ghép lai/trộn mã 1.2.3 Về nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ 1.2.3.1 Khái niệm ngôn ngữ học đối chiếu Các nhà nghi n cứu cho ngôn ngữ học đối chiếu ph n ngành ngôn ngữ học, nghi n cứu so sánh hai hay nhiều hai ngôn ngữ bất ỳ để xác định điểm giống hác ngơn ngữ 1.2.3.2 Những nguyên tắc chung nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ - Để đối chiếu ngôn ngữ, theo ùi Mạnh Hùng (2008), cần thực nguy n tác sau: Thứ đảm bảo phương tiện ngôn ngữ đối chiếu phải mi u tả đầy đủ, xác s u sắc trước hi tiến hành đối chiếu; Thứ hai việc nghi n cứu đối chiếu phải đặt ngôn ngữ hệ thống; Thứ ba phương tiện đối chiếu phải xem x t hoạt động giao tiếp; Thứ tư phải đảm bảo tình quán việc vận dụng hái niệm mơ hình lí thuyết để mi u tả ngơn ngữ đối chiếu - Xác định phạm vi đối chiếu nghi n cứu 1.2.3.3 Phương pháp thủ pháp nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ Phương pháp miêu tả phương pháp đối chiếu 02 phương pháp sử dụng triệt để nghi n cứu Luận án sử dụng cách đối chiếu theo hai giai đoạn để mi u tả, đối chiếu đặc điểm cấu tạo, đặc điểm định danh TN C tiếng nh với TN C tiếng Việt 1.2.3.4 Những cách tiếp cận nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ Luận án theo cách tiếp cận đối chiếu chiều, có nghĩa chúng tơi xem x t đặc điểm cấu tạo định danh TN C tiếng nh đối chiếu với đặc điểm cấu tạo định danh tương ứng TN C tiếng Việt 1.2.4 Một số vấn đề dịch thuật dịch thuật ngữ báo chí 1.2.4.1 Một số vấn đề dịch thuật a Khái niệm dịch thuật Theo chúng tơi, chất q trình dịch q trình chuyển nghĩa t ngơn ngữ nguồn sang ngơn ngữ đích điều iện bảo tồn nội dung b.Tương đương dịch thuật (i) Các quan niệm tương đương dịch thuật Tương đương dịch thuật quy trình chuyển dịch, thay văn ngơn ngữ nguồn văn ngơn ngữ đích Khái niệm tương đương hông đơn sản ph m tương đương ngơn ngữ đích tái tạo t ngơn ngữ nguồn mà tương đương hiểu trình tái tạo nghĩa tương đương tr n nhiều bình diện như: tương đương cấu trúc, tương đương diễn ngôn.v.v ý đến yếu tố ngồi ngơn ngữ, điều iện ngữ dụng, văn phong cách phía người tiếp nhận (ii) Các iểu tương đương dịch thuật Hiện có nhiều cách ph n loại tương đương dịch thuật hác dựa tr n sở hác Ti u biểu iểu tương đương Koller (1979), tác giả đưa iểu tương đương dịch thuật dựa vào 05 li n hệ, ứng với 05 iểu tương đương tương đương biểu niệm gồm: - Tương đương : 1; Tương đương 1: nhiều; Tương đương nhiều: 1; Tương đương nhiều: nhiều; Tương đương 1: c Một số phương thức dịch thuật Theo Vinay Darbelnet (ed) (1989), Nguyễn Thượng Hùng (2005), Jakobson (1998), Newmark (1995) chia phương thức dịch thành loại sau: (1) Phương thức vay mượn; (2) Dịch phỏng; (3) Dịch nguy n văn; (4) Dịch chuyển đổi t loại; (5) Dịch biến thể: (6) Dịch tương đương; (7) Dịch thoát; (8) Dịch ngữ nghĩa; (9) Dịch truyền đạt; (10) Dịch t đối t ; (11) Dịch mi u tả; (12) Dịch nội ngôn; (13) Dịch li n ngôn; (14) Dịch li n ý hiệu; (15) dịch giao tiếp (16) phương thức dịch sát nghĩa Chương ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ BÁO CHÍ ANH- VIỆT 2.1 Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh Việt mặt cấu tạo 2.1.1 Thành tố cấu tạo thuật ngữ báo chí tiếng Anh tiếng Việt Thành tố - đơn vị sở cấu tạo TN đơn vị cụ thể có cấu trúc nhỏ tham gia vào việc cấu tạo TN đơn vị t vựng vốn t ngơn ngữ 2.1.1.1 Đối với thuật ngữ báo chí từ đơn: Trong tiếng nh tiếng Việt, TN có cấu tạo t đơn gồm thành tố cấu tạo n n 11 Mơ hình 3A: Các TN mơ hình có cấu trúc bậc ậc 1: T4 phụ cho T3 ậc 2: T3 T4 phụ cho T2 ậc 3: T2, T3 T4 phụ cho T1 Mơ hình 3B: Mơ hình có cấu tạo bậc ậc 1, T4 T2 (làm thành phần phụ) bổ nghĩa cho T3 T1 (làm thành phần chính) ậc 2, ết hợp tổ hợp T3 T4 (làm thành phần phần phụ) với tổ hợp T1 T2 (làm thành phần chính) Mơ hình 3C: Đ y mơ hình có cấu trúc bậc: ậc 1: T3 phụ cho T2 ậc 2: T2 T3 phụ cho T1 ậc 3: T4 phụ cho T1, T2 T3 Mơ hình 3D: Mơ hình gồm 04 thành tố có cấu trúc 03 bậc ậc 1: T4 phụ cho T3 ậc 2: T2 phụ cho T3 T4 ậc 3: T2, T3 T4 phụ cho T1 2.1.3.2 Đặc điểm mơ hình cấu tạo thuật ngữ báo chí tiếng Việt a) Mơ hình cấu tạo 1: TN có cấu tạo theo phương thức gh p phụ: thành tố thành tố phụ Mơ hình 1A: Theo mơ hình tr n, thành tố cấu tạo thứ (T1) thành tố đứng trước, thành tố thứ hai (T2) thành tố phụ đứng sau b) Mơ hình cấu tạo 2: TN có cấu tạo theo phương thức gh p phụ gồm 03 thành tố cấu tạo: Đ y mơ hình cấu tạo TN có 03 thành tố, với 456 TN C tiếng Việt, chiếm 26,3%, có 03 tiểu mơ hình mơ tả chi tiết cấu tạo TN C tiếng Việt Cụ thể: Mơ hình 2A: Mơ hình mơ hình phổ biến TN thành tố, với cấu tạo bậc ậc 1: T3 phụ cho T2 ậc 2: T2 T3 phụ cho T1 Như vậy, T1 thành tố chính, T2 T3 thành tố phụ Mơ hình 2B: Mơ hình có số lượng TN lớn thứ số TN thành tố, có cấu tạo bậc, với thành tố thành tố phụ ậc 1, T2 phụ cho T1 Bậc 2, T3 phụ cho T1 T2 Mơ hình 2C: Mơ hình có số lượng hơng nhiều, có cấu tạo bậc ậc 1, T2 phụ cho T3 ậc 2, T2 T3 phụ cho T1 c) Mô hình cấu tạo - TN có cấu tạo theo phương thức gh p phụ có 04 thành tố cấu tạo: Mơ hình gồm 54 TN, cấu tạo chủ yếu theo tiểu mơ hình sau: Mơ hình 3A: Mơ hình có cấu trúc bậc ậc 1: T4 phụ cho T3 ậc 2: T3 T4 phụ cho T2 ậc 3: T2, T3 T4 phụ cho T1 Mơ hình 3B: Mơ hình có cấu trúc bậc ậc 1: T2 thành tố phụ bổ nghĩa cho thành tố T1, T4 thành tố phụ bổ nghĩa cho thành tố T3 ậc 2: ết hợp tổ hợp T3 T4 (làm thành phần phụ) với tổ hợp T1 T2 (làm thành phần chính) tạo thành TN Mơ hình 3C: Đ y mơ hình cấu trúc bậc: ậc 1: T3 phụ cho T2 ậc 2: T2 T3 phụ cho T1 ậc 3: T4 phụ cho T1, T2 T3 12 Mơ hình 3D: Mơ hình có cấu trúc bậc ậc 1: T4 phụ cho T3 ậc 2: T2 phụ cho T3 T4 ậc 3: T2, T3 T4 phụ cho T1 d) Mơ hình cấu tạo Thuật ngữ có cấu tạo theo phương thức ghép phụ có 05 thành tố cấu tạo: Mơ hình gồm TN có thành tố, có số lượng hơng nhiều, với tiểu mơ hình đ y: Mơ hình 4A: Có cấu trúc bậc ậc 1: T2 phụ cho T1, T5 phụ cho T4 ậc 2: T3 phụ cho T4 T5 ậc 3: Cả T3,T4 T5 phụ cho T1 T2 Mơ hình 4B: Đ y mơ hình có cấu trúc bậc ậc 1: T5 phụ cho T4 ậc 2: T5,T4 phụ cho T3 ậc 3: T3, T4 T5 phụ cho T2 ậc 4: T2, T3, T4 T5 phụ cho T1 2.1.3.3 Sự giống khác TNBC tiếng Anh tiếng Việt mơ hình cấu tạo Như vậy, qua hảo sát, ph n tích đối chiếu mơ hình cấu tạo TNBC có cấu tạo t gh p ngữ định danh, cho thấy, phần lớn TN hảo sát có t đến thành tố cấu tạo cụm t phụ, TN t gh p phụ chiếm lượng nhỏ ngôn ngữ Kết đối chiếu cụ thể tổng hợp bảng đ y: Bảng 2.4: Thống kê mơ hình cấu tạo thuật ngữ báo chí tiếng Anh tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt TT Mơ hình Số Số lượng T lệ T lệ lượng Mơ hình 1A 12 0,91 1203 69,41 Mơ hình 1B 1023 77,91 0 Mơ hình 2A 134 10,20 299 17,25 Mơ hình 2B 66 5.03 98 5,65 Mơ hình 2C 34 2,59 59 3,40 Mơ hình 3A 11 0,84 18 1,03 Mơ hình 3B 12 0,91 15 0,87 Mơ hình 3C 10 0,76 14 0,81 Mơ hình 3D 11 0,84 0,41 10 Mơ hình 4A 0 12 0,69 11 Mơ hình 4B 0 0,46 Tổng 1313 100 1733 100 13 2.2 Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh –Việt mặt định danh 2.2.1 Đối chiếu đặc điểm định danh thuật ngữ báo chí tiếng Anh tiếng Việt xét theo kiểu ngữ nghĩa thuật ngữ Kết đối chiếu TNBC tiếng Anh với tiếng Việt xét theo kiểu ngữ nghĩa TN cho thấy, hầu hết TNBC tiếng Anh tiếng Việt đơn vị định danh trực tiếp, tiếng Anh là: 1635 TNBC chiếm 87,53 % tương ứng tiếng Việt là: 1685 TN chiếm 90,22% Trong hi đó, TNBC đơn vị định danh gián tiếp, tức nghĩa TN ý nghĩa chuyển t toàn d n TN hóa, hơng đáng ể, có 233 TNBC tiếng Anh chiếm 12,47 % 183 TNBC tiếng Việt, chiếm 9,78 % 2.2.2 Đối chiếu đặc điểm định danh thuật ngữ báo chí tiếng Anh tiếng Việt xét theo cách thức biểu thị thuật ngữ Cũng giống TN chuyên ngành khác, TNBC tiếng Anh tiếng Việt xét theo cách thức biểu thị TN chia thành hai loại: Loại thứ có hình thức ngắn gọn t (đơn vị định danh gốc) Loại thứ tạo tr n sở loại thứ (đơn vị định danh phái sinh) gồm TN có cấu tạo t thành tố trở lên kết hợp với (thành tố phức) Các TN loại có đặc trưng th m vào để định danh TN ph n tích Các TN C thuộc loại chiếm đa số so với loại thứ 1, gồm 1313 TN tiếng nh, chiếm 70,3% 1733 TN tiếng Việt, chiếm 92,8% tổng số TN C hảo sát Số lượng TNBC cụ thể phạm trù tổng hợp chi tiết bảng đ y: Bảng 2.6: Số lượng TNBC Anh Việt thuộc đơn vị định danh phái sinh Tiếng Anh Tiếng Việt TT Phạm trù SL T lệ SL T lệ Chủ thể trực tiếp hoạt động 148 11,27 191 11,02 báo chí cơng chúng báo chí Nguy n liệu - chi tiết 238 18,13 313 18,06 Sản ph m báo chí 256 19,50 296 17,08 Phương tiện, ĩ thuật 313 23,83 518 29,89 hoạt động báo chí Hoạt động báo chí 358 27,27 415 23,95 Tổng cộng 1313 100 1733 100 2.2.2.3 Xét mơ hình định danh thuật ngữ báo chí tiếng Anh a Thuật ngữ chủ thể trực tiếp hoạt động báo chí cơng chúng báo chí Qua hảo sát, có 148 TNBC, chiếm 11,27% với mơ hình định danh với đặc trưng chọn để định danh cho nhóm TN này: (1) Chức + CT 14 &CC; (2) Lĩnh vực chun mơn + CT &CC; (3) Tính chất + CT &CC; (4) Địa điểm + CT &CC; (5) Phạm vi + CT &CC; (6) Số lượng + CT &CC b Thuật ngữ nguy n liệu - chi tiết cấu thành sản ph m báo chí Nhóm TN gồm có 238 (18,13 %) TN C tiếng nh, với 08 đặc trưng lựa chọn để định danh nhóm TN tương ứng với 08 mơ hình định danh cụ thể sau: (1) Tính chất + NL-CT, (2) Mục đích, chức + NL-CT; (3) Cách thức + NL-CT; (4) Yếu tố cấu thành sản ph m + NL-CT; (5) Loại hình/Thể loại + NL-CT; (6) Vị trí + NL-CT; (7) Đối tượng gắn ết + NL-CT; (8) Ti u chu n + NL-CT c Thuật ngữ sản ph m báo chí TNBC tiếng Anh sản ph m báo chí có số lượng tương 256 đơn vị, chiếm tỉ lệ 19,50%, với mơ hình hái quát theo 10 đặc trưng lựa chọn để định danh TN nhóm sau: (1) Tính chất + SPBC; (2)Cách thức + SPBC; (3) Loại hình/thể loại + SPBC; (4) Phạm vi + SPBC, (5) Chức + SPBC, (6)Thời gian + SPBC, (7) Nguồn gốc + SPBC, (8) Vị trí + SPBC, (9) Tần suất + SPBC, (10) Màu sắc + SPBC d Thuật ngữ hoạt động báo chí TN C hoạt động báo chí gồm 358 đơn vị chiếm 27,27%, với 13 đặc trưng chọn làm sở định danh TN, tương ứng với 13 mơ hình định danh cụ thể sau:(1)Cách thức + HĐ C;(2)Loại hình/thể loại + HĐ C; (3)Tính chất + HĐ C; (4) Nguy n liệu-chi tiết + HĐ C; (5) Phương tiện + HĐ C; (6) Lĩnh vực chuy n môn + HĐ C; (7) Màu sắc + hoạt động báo chí; (8) Mục đích, chức + HĐ C, (9) Phạm vi + HĐ C, (10) Địa điểm + HĐ C; (11) Thời gian + HĐ C; (12) Tần suất + HĐ C; (13) Số lượng + HĐ C e Phương tiện - ĩ thuật hoạt động báo chí Nhóm có 313 TN, chiếm tỉ lệ 23,83% Các đặc trưng chọn để định danh nhóm TNBC tiếng nh gồm 13 đặc trưng, với 13 mơ hình định danh cụ thể sau: (1) Chức + PT&KT; (2) Tính chất + PT&KT; (3) Cách thức + PT&KT; (4) Lĩnh vực chuy n môn + PT&KT; (5) Đối tượng gắn ết + PT&KT; (6) Nguy n liệu - chi tiết + PT&KT; (7) Sản ph m tạo + PT&KT, (8) Màu sắc + PT&KT, (9) Vị trí + PT&KT; (10) Phạm vi + PT&KT; (11) Cấu tạo + PT&KT; (12) Địa điểm + PT&KT; (13) Phương tiện + PT&KT 2.2.2.4 Xét mơ hình định danh TN báo chí tiếng Việt TNBC tiếng Việt có mơ hình định danh đặc trưng thuộc 05 phạm trù tiêu biểu ngành báo chí, phân tích cụ thể sau: a TN chủ thể trực tiếp hoạt động báo chí cơng chúng báo chí (CT&CC) Kết qua hảo sát cho thấy, phạm trù có 191 TNBC tiếng Việt, chiếm tỉ lệ 11,02%, với đặc trưng chọn để định danh, tương ứng với mơ hình định danh gồm: (1) CT & CC + chức năng; (2) CT & CC + lĩnh vực chuyên 15 mơn; (3) CT & CC + tính chất; (4) CT & CC + địa điểm; (5) CT & CC + phạm vi (6) CT & CC + số lượng b.Thuật ngữ nguy n liệu - chi tiết (NLCT) cấu thành sản ph m báo chí Với đặc trưng ri ng biệt, nhóm TN gồm 313 (18,06 %) TN, đặc trưng chủ thể lựa chọn để định danh nhóm TN gồm có 08 đặc trưng tương ứng với 08 mơ hình định danh cụ thể sau: (1) NLCT + tính chất, (2) NLCT + mục đích, chức năng, (3) NLCT + cách thức, (4) NLCT + yếu tố cấu thành sản ph m, (5) NLCT + loại hình/thể loại, (6) NLCT + vị trí, (7) NLCT + đối tượng gắn ết, (8) NLCT + tiêu chu n c TN sản ph m báo chí (SPBC) TNBC sản ph m báo chí có số lượng tương 296 đơn vị chiếm tỉ lệ 17,08% tiếng Việt, với 10 đặc trưng lựa chọn để định danh TN nhóm theo 10 mơ hình định danh sau: (1) SPBC+ tính chất, (2) SPBC + cách thức, (3) SPBC + loại hình/thể loại, (4) SPBC + phạm vi, (5) SPBC + chức năng, (6) SPBC + thời gian, (7) SPBC + nguồn gốc, (8) SPBC + vị trí, (9) SPBC+ tần suất, (10) SPBC + màu sắc d TN hoạt động báo chí (HĐ C) Số lượng TN C tiếng Việt hoạt động báo chí có 415 đơn vị chiếm 23,95%, với 13 đặc trưng chọn để định danh cho nhóm TN này, tương ứng với 13 mơ hình định danh: (1) HĐBC+ cách thức, (2) HĐ C + Loại hình/ thể loại, (3) HĐ C + tính chất, (4) HĐ C+ nguy n liệu-chi tiết, (5) HĐBC + phương tiện, (6) HĐ C + lĩnh vực chuy n môn, (7) HĐ C + màu sắc, (8) HĐ C + Mục đích, chức năng, (9) HĐ C + phạm vi, (10) HĐ C+ địa điểm, (11) HĐ C+ thời gian, (12) HĐ C+ tần suất, (13) HĐ C+ số lượng e Phương tiện - kĩ thuật hoạt động báo chí Qua hảo sát cho thấy, có tổng số 518 TN C tiếng Việt, chiếm tỉ lệ 29,89% thuộc mơ hình định danh Có 13 đặc trưng chọn để định danh nhóm TNBC tiếng Việt, tương ứng với 13 mơ hình định danh cụ thể sau: (1) PT&KT + chức năng, (2)PT&KT + tính chất, (3) PT&KT + cách thức, (4) PT&KT + lĩnh vực chuy n môn, (5) PT&KT + đối tượng gắn ết, (6) PT&KT + nguy n liệu - chi tiết, (7) PT&KT + sản ph m tạo ra, (8) PT&KT + màu sắc, (9) PT&KT + vị trí, (10) PT&KT + phạm vi, (11)PT&KT + cấu tạo, (12) PT&KT + địa điểm, (13) PT&KT + phương tiện 2.2.3 Sự giống khác tiếng Anh tiếng Việt mơ hình định danh thuật ngữ báo chí 2.2.3.1 Mơ hình định danh thuật ngữ báo chí Anh Việt chủ thể hoạt động báo chí cơng chúng báo chí Kết đối chiếu cho thấy, TNBC tiếng Anh tiếng Việt có đầy đủ đặc trưng định danh, có khác số lượng TN đặc 16 trưng Trong đó, đặc trưng lĩnh vực chun mơn chiếm số lượng nhiều hai ngôn ngữ với 64 TN tiếng Anh, chiếm tỉ lệ 43,24% 81 TN tiếng Việt, chiếm tỉ lệ 42,41% Tiếp đặc trưng tính chất, với 37 TN tiếng Anh, chiếm 25% 45 TN tiếng Việt, chiếm 23,56 % TN phạm trù này, đặc trưng chức năng, với 32 TN tiếng Anh, chiếm 21,62 % 45 TN tiếng Việt, chiếm 23,56 %, Chiếm số lượng số đặc trưng lựa chọn đặc trưng phạm vi, địa điểm,… 2.2.3.2 Mơ hình định danh thuật ngữ báo chí Anh Việt nguyên liệu chi tiết cấu thành sản phẩm báo chí Kết tổng hợp cho thấy đặc trưng chọn để định danh nhóm TN há phong phú, đó, đặc trưng trội đặc trưng tính chất với 74 TN tiếng nh (31,09%) 86 TN tiếng Việt (27,48%), tiếp đặc trưng mục đích/chức năng, với 56 TN tiếng nh (23,53%) 61 TN tiếng Việt, (19,49%) Đặc trưng cách thức quan t m hai ngôn ngữ, với 35 TN tiếng nh (14,71%) 48 TN tiếng Việt (15,34%) Trong đó, đặc trưng tiêu chuẩn, vị trí, đối tượng gắn kết có số lượng hơng đáng ể, với TN tiếng nh (2,52%) TN tiếng Việt (2,56%) 2.2.3.3 Mơ hình định danh thuật ngữ báo chí Anh–Việt sản phẩm báo chí Mơ hình có 10 đặc trưng chọn để định danh nhóm TN Trong đó, đặc trưng có số lượng vượt trội đặc trưng loại hình/thể loại, với 79 TN C tiếng nh (30,86%) 88 TN tiếng Việt (29,73%), tiếp đặc trưng tính chất, với 46 TN C tiếng nh (17,97%) 53 TN C tiếng Việt (17,91%) đặc trưng cách thức, với 42 TN tiếng nh (16,41%) 48 TN tiếng Việt (16,22%) Trong hi đó, đặc trưng màu sắc, có số lượng nhất, tương ứng với TN tiếng nh (2,34%) TN tiếng Việt (2,03%) 2.2.3.4 Mơ hình định danh thuật ngữ báo chí Anh–Việt hoạt động báo chí Mười ba đặc trưng lựa chọn để định danh TN C hoạt động báo chí há phong phú, đặc trưng cách thức sử dụng nhiều nhất, với 88 TN C tiếng nh (24,58%) tương đương với 98 TN C tiếng Việt (23,61%), đặc trưng thể loại, với 79 TNBC tiếng nh (22,07%) 84 TN C tiếng Việt (20,24%), đăc trưng nguyên liệu–chi tiết, với 60 TN C tiếng nh (16,76%), 69 TN C tiếng Việt (16,76 %) Trong hí đó, đặc trưng số lượng, tần suất, thời gian, phương tiện có số lương ít, có 4, TN đặc trưng Tuy nhi n, đặc trưng định danh tiếng nh tiếng Việt có ch nh lệch số lượng TN C, nhiều TN C tiếng nh đơn vị định danh gốc tương đương với chúng tiếng Việt lại t gh p cụm t , hay có nhiều TNBC tiếng Việt biểu đạt hái niệm tiếng nh 17 2.2.3.5 Mơ hình định danh TN báo chí Anh Việt phương tiện kỹ thuật hoạt động báo chí Kết cho thấy, số 13 đặc trưng định danh TN nhóm này, chức đặc trưng chủ thể ý có đến 68 TNBC tiếng Anh (21,73 %) 88 TNBC tiếng Việt, (16,99%) Tiếp theo đặc trưng như: tính chất với 45 TN C tiếng nh (14,38%) 78 TN C tiếng Việt, (15,06%), đối tượng gắn kết với 38 TN C tiếng nh (12,14%) 76 TNBC tiếng Việt (14,67%), cách thức hoạt động có 36 TN C tiếng nh, (11,50%) 68 TN C tiếng Việt, (13,13%), Tuy nhi n, có số đặc trưng có lượng TN tiếng nh tiếng Việt như: Địa điểm (0,96 % TN C tiếng nh 0,58% TN C tiếng Việt), phạm vi (2,24% TN C tiếng nh 1,90% TN C tiếng Việt), vị trí (2,56 % TN C tiếng nh 2,90 % TN C tiếng Việt) Như vậy, x t mơ hình định danh TN C thấy, mơ hình tiếng nh tiếng Việt có hác biệt vị trí đặc trưng định danh phạm trù ngữ nghĩa, tiếng nh đặc trưng định danh đứng trước phạm trù ngữ nghĩa hi đó, tiếng Việt đặc trưng định danh đứng sau phạm trù ngữ nghĩa Hơn nữa, số lượng phạm trù ngữ nghĩa đặc trưng định danh TN C tiếng nh tiếng Việt tương đương nhau, có hác số lượng TN biểu thị phạm trù ngữ nghĩa đặc trưng định danh hông đáng ể Chương CHUYỂN DỊCH THUẬT NGỮ BÁO CHÍ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT 3.1 Khảo sát thực trạng dịch thuật ngữ báo chí 3.1.1.Giới hạn khảo sát Luận án tiến hành hảo sát phương thức dịch iểu tương đương dịch thuật sử dụng để chuyển dịch TN C tiếng nh sang tiếng Việt “Từ điển TNBC- xuất Anh Nga - Việt” (2010) Quang Đạm, Nguyễn Khắc Văn, Lê Thanh Hương, Nguyễn Trí Dũng Ngồi ra, chúng tơi tiến hành hảo sát thêm số giáo trình, sách chuy n hảo dành cho sinh vi n ngành báo chí 12 số tạp chí “Người làm báo” năm 2016 Hội nhà báo Việt Nam 3.1.2 Cách thức khảo sát 3.1.2.1 Đối với từ điển đối chiếu Trên sở lí thuyết dịch thuật, phương thức dịch iểu tương đương dịch TN, TNBC t điển phân tích đưa vào nhóm theo t ng phương thức dịch iểu tương đương dịch thuật sử dụng để xem phương thức dịch iểu tương đương dịch thuật sử dụng chuyển dịch TNBC tiếng Anh sang tiếng Việt t điển có phù hợp hay không 18 3.1.2.2 Đối với tài liệu khác Chúng tiến hành đọc tất báo, học tài liệu lựa chọn hảo sát, ghi tổng hợp lại TN C có nguồn gốc tiếng nh chuyển dịch sang tiếng Việt, xem x t ph n loại TN C theo phương thức dịch iểu tương đương dịch TN Ngoài ra, tiến hành hảo sát số TN C tiếng nh dịch tài liệu hác 3.1.3 Kết khảo sát 3.1.3.1 Kết khảo sát cách chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt từ điển đối chiếu Số lượng TNBC truyền thơng có t điển tương đối lớn với 2.540 TN gốc tiếng Anh (nghĩa 2.540 mục t tiếng Anh) tương đương 3.184 TN tiếng Việt, đồng thời số TN chủ yếu thuộc báo hình báo phát Khi chuyển dịch TNBC t tiếng Anh tiếng Nga sang tiếng Việt, tác giả chủ yếu sử dụng phương thức dịch như: dịch sát nghĩa; vay mượn có thay đổi hình thức/phiên âm; vay mượn túy; vay mượn phần/ghép lai, dịch giải nghĩa, Trong tổng số 2540 TN C tiếng nh hảo sát t điển có đến 2079 TN sử dụng theo phương thức dịch sát nghĩa hay phỏng, chiếm 82,13%, phương thức dịch giải nghĩa với 380 TNBC, chiếm 14,96 % số TN khảo sát Các phương thức dịch vay mượn có thay đổi hình thức hay phiên âm, vay mượn phần hay gh p lai có số lượng hơng nhiều 39 TN, chiếm 1,53% 31 TN, chiếm 1,22 % Đặc biệt phương thức vay mượn túy it sử dụng, với TN, chiếm 0,16 % số TN hảo sát t điển 3.1.3.2 Kết khảo sát cách chuyển dịch số thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt 12 số tạp chí “Người làm báo”năm 2016 a Phương thức dịch vay mượn i Vay mượn túy: Nhiều TN C tiếng nh viết giữ nguy n dạng tiếng nh, mà hông dịch tương đương sang tiếng Việt Đ y phương thức vay mượn túy hay trực tiếp t tiếng nh ii Vay mượn phần/Gh p lai: nhận thấy có nhiều TN C chuyển dịch theo phương thức iii Vay mượn có thay đổi hình thức/phiên âm: Kết hảo sát cho thấy hơng có nhiều TN C tiếng nh dịch sang tiếng Việt theo phương thức b Dịch sát nghĩa thích tiếng nh èm Khảo sát cho thấy, nhiều TN C tiếng nh dịch nghĩa sang tiếng Việt thích tiếng nh èm c Dịch (calque) Các TN C tiếng nh dịch theo phương thức chiếm số 19 lượng lớn số TN C tiếng nh viết hảo sát 3.1.3.3 Cách chuyển dịch số thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt tài liệu tài liệu khác Luận án tiến hành hảo sát số TN C thường gặp tài liệu nghiệp vụ báo chí, giáo trình, sách chuy n hảo cho sinh vi n ngành báo chí, t điển TN báo chí…, nhận thấy nhiều TN C tiếng nh tài liệu hay tài liệu hác chuyển dịch sang tiếng Việt nhiều bất cập, thiếu thống 3.1.4 Thảo luận 3.1.4.1 Ưu điểm việc sử dụng phương thức dịch để chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt tài liệu khảo sát Kết hảo sát cho nhận thấy, hầu hết TN C tiếng nh dịch sang tiếng Việt phương thức dịch hay dịch sát nghĩa, phương thức dịch vay mượn có thay đổi hình thức hay gọi phiên âm vay mượn túy hay trực tiếp, Đ y phương thức dịch sử dụng há phù hợp để dịch nhóm TNBC tiếng Anh có phương thức cấu tạo thành tố đơn, thành tố phức 3.1.4.2 Hạn chế việc sử dụng phương thức dịch để chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt tài liệu khảo sát a Sự thiếu thống b Sự chưa hợp lí việc sử dụng phương thức dịch TN c Tồn nhiều TN đồng nghĩa d Sử dụng TN báo chí cũ 3.2 Đề xuất cách chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt 3.2.1 Yêu cầu dịch thuật ngữ báo chí Việc dịch TN C tiếng nh sang tiếng Việt hông phải tu n thủ chặt chẽ nguy n tắc, vấn đề lí luận dịch TN, tương đương dịch TN, y u cầu dịch TN, phương pháp chung dịch TN hoa học, lựa chọn phương thức dịch iểu tương đương dịch TN phù hợp mà phải ý tới đặc điểm chuy n biệt ngơn ngữ báo chí, hệ TN C, quan điểm, thể chế trị, văn hóa, cấu tổ chức báo chí, cách thức quản lí báo chí tiếng nh tiếng Việt,…Hơn nữa, cần phải có am hiểu s u chuyên ngành báo chí cần ết hợp hài hòa chuy n mơn ngôn ngữ, thận trọng việc chọn lọc t , ngữ cách thức phù hợp để chuyển tải cách xác TNBC tiếng Anh sang tiếng Việt Ngoài ra, dịch TN cần tiếp cận mơ hình chuyển ngữ TN, v a tr n sở phân tích nghĩa thành tố, v a tr n sở đặt TN mạch nghĩa diễn ngôn v a tr n sở đặt TN ngữ cảnh giao tiếp 20 3.2.2 Tương đương dịch thuật ngữ báo chí Anh - Việt đề xuất 3.2.2.1 Tương đương dịch thuật ngữ báo chí Dịch TN C có hác biệt rõ rệt hái niệm tương đương hi dịch văn hác biệt hi dịch tác ph m văn chương Hơn nữa, hi dịch TN C vấn đề quan trọng đảm bảo tính xác hái niệm hoa học thể đơn vị ngôn ngữ hác (thường t ngữ) ngơn ngữ nguồn ngơn ngữ đích 3.2.2.2 Các kiểu tương đương dịch thuật ngữ báo chí Trong luận án này, quan t m đề xuất loại tương đương biểu niệm W.Koller làm cở sở để lựa chọn iểu tương đương thích hợp cho việc chuyển dịch TN C tiếng nh sang tiếng Việt mà hông áp dụng tất iểu tương đương dịch thuật mà loại đưa Cụ thể: - Tương đương : (One to one equivalence): Kiểu tương đương thường xảy hệ thống TN cấp độ t cấp độ ngữ a Tương đương cấp độ t : - TN báo chí từ đơn: TN C tiếng nh t đơn tương ứng với TN C tiếng Việt t đơn TN C tiếng nh t đơn tương ứng với TN C tiếng Việt t gh p - TN báo chí từ ghép: TN C tiếng nh t gh p tương ứng với TN C tiếng Việt t gh p TN C tiếng nh t gh p tương ứng với TN C tiếng Việt cụm t b Tương đương cấp độ cụm t /ngữ: TN C tiếng nh cụm t cố định tương ứng với TN C tiếng Việt cụm t cố định - Tương đương 1: nhiều: Theo chúng tôi, hông n n sử dụng iểu tương đương hi chuyển dịch TN C nh- Việt, tạo nhiều t đồng nghĩa ngơn ngữ đích phá vỡ tính đơn nghĩa TN - Tương đương nhiều: : Kiểu tương đương cần áp dụng với TN C có nhiều biến thể ngơn ngữ nguồn hi chuyển dịch sang tiếng Việt để đảm bảo tính đơn nghĩa TN - Tương đương nhiều: nhiều: Là cách diễn đạt mà ngơn ngữ nguồn có nhiều n t nghĩa ngơn ngữ đích tương đương với nhiều n t nghĩa ngôn ngữ nguồn - Tương đương 1: :Một cách diễn đạt có ngơn ngữ nguồn hơng có ngơn ngữ đích 3.2.3 Các phương thức chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt Chúng xin đề xuất 05 phương thức dịch TNBC tiếng nh sang tiếng Việt sau: (1) Vay mượn (borowing); (2) Sao (calques); (3) dịch sát nghĩa; (4) dịch chuyển loại (transposition); (5) dịch thoát (modulation) 21 3.2.3.1 Phương thức vay mượn (borrowing) a Vay mượn túy Phương thức dịch vay mượn xem phương thức đơn giản tất trường hợp để lấp hoảng trống ngữ nghĩa, chẳng hạn hi dịch ĩ thuật mới, hái niệm chưa biết đến b Vay mượn có thay đổi hình thức (mix loans) Đ y phương thức vay mượn mà t ngữ ngôn ngữ nguồn hi chuyển dịch sang ngơn ngữ đích có thay đổi hình thức hơng thay đổi nghĩa t ngữ gốc, hay gọi phương thức phi n m Phương thức dịch n n áp dụng với TN hơng có tương đương trong tiếng Việt c Vay mượn phần (loan blends) Nhiều TNBC tiếng Việt hình thành cách vay mượn phần/ gh p lai/trộn mã Đ y xem phương thức dịch phù hợp TN C tiếng nh chưa tìm đầy đủ yếu tố TN tương đương tiếng Việt để dịch hái niệm, tượng, vật…của TN C tiếng nh cách xác tránh dịch sang tiếng Việt cụm t dài giải thích hái niệm, điều phá vỡ tính ngắn gọn xác hệ TN hoa học 3.2.3.2 Dịch (calque) Sao cách dịch TN t gh p cụm t cố định, đ y dịch dạng vay mượn t vựng (lexical borrowing): có nghĩa tơn trọng cấu trúc cú pháp TN ngôn ngữ nguồn, đồng thời giới thiệu phương thức t ngữ tương ứng ngơn ngữ đích 3.2.3.3 Dịch sát nghĩa Dịch sát nghĩa đặc biệt phù hợp với TNBC mang tính chun mơn cao mà TN C có tổ hợp đơn vị nghĩa tương đương với tổ hợp nghĩa thành tố, có trật tự t há gần với trật tự cú pháp tiếng Việt 3.2.3.4 Dịch chuyển loại (transposition) Phương thức dịch chuyển loại gọi chuyển cấp độ cấu tạo t , có nghĩa thay t loại t loại hác mà hông thay đổi nghĩa thông điệp Phương thức dùng hi có thay đổi cấu tạo ngữ pháp TN, hi chuyển t ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích với cách thức chuyển loại sau: Từ đơn → Từ ghép/ngữ; Từ phái sinh → Từ ghép; Từ phái sinh →cụm từ/ngữ; Từ ghép →Từ đơn; Từ ghép → cụm từ/ngữ 3.2.3.5 Dịch thoát (adaptation) Dịch thoát phương thức cuối dùng hi dịch TN C tiếng nh sang tiếng Việt mà nghĩa thành tố TN C tiếng nh hông tương đương với nghĩa thành tố tiếng Việt Trong trường hợp này, để dịch TN C tiếng nh dựa vào đơn vị nghĩa tìm 22 TN C tiếng Việt tương đương Ngồi ra, hơng muốn vay mượn t vựng tiếng nh phương thức dịch áp dụng KẾT LUẬN Báo chí khoa học báo chí lĩnh vực thực tiễn nghiên cứu khoa học quan trọng có tác động lớn lĩnh vực đời sống xã hội Khi xã hội ngày phát triển báo chí khoa học báo chí, có TNBC ngày trở nên có tầm ảnh hưởng sâu rộng điều đòi hỏi cao tính chuyên nghiệp hợp tác quốc tế Tuy nhiên, việc sử dụng TNBC nhiều bất cập chưa thống Vì vậy, cơng trình nghi n cứu s u tìm hiểu đối chiếu đặc điểm cấu tạo đặc điểm định danh TN C tiếng nh với TN C tiếng Việt, hảo sát thực trạng việc chuyển dịch TN C tiếng nh sang tiếng Việt qua đề xuất số phương thức dịch iểu tương đương dịch TN phù hợp để chuyển dịch TN C tiếng nh sang tiếng Việt, góp phần chu n hóa TN C q trình giữ gìn sáng chu n hóa tiếng Việt Với mục đích vậy, luận án s u vào nghi n cứu TN C tiếng nh tiếng Việt tr n phương diện ngôn ngữ TN C nhìn nhận TN C mối quan hệ li n ngành TN học báo chí học để t đưa số nhận x t, đề xuất góp phần giải bất cập hệ thống TN C tiếng Việt Cụ thể, số ết luận rút sau: Việc nghi n cứu TN tr n giới Việt Nam phương diện lí luận thực tiễn t trước đến đạt thành tựu đáng ể, góp phần vào phát triển chung li n ngành ngôn ngữ học chuy n ngành khác Đối với TN C, nghi n cứu chủ yếu tập trung vào việc bi n soạn t điển TN công cụ tra cứu TN, nghi n cứu phương diện lí thuyết chưa nhiều, chưa tồn diện chuy n s u vào chất TN C, đặc biệt nghi n cứu đối chiếu chuyển dịch TN C tiếng nh sang tiếng Việt chưa thực quan t m chưa có cơng trình nghi n cứu vấn đề thực Điều cho thấy thực tế cơng trình nghi n cứu TN C chưa tương xứng với vai trò quan trọng ngành báo chí với xã hội, đồng thời chưa đáp ứng nhu cầu cấp thiết báo chí tiếng Việt thời ì hội nhập s u rộng với giới Dựa tr n hái niệm TN theo quan niệm, xu hướng hác nhau, ết hợp với nội dung hệ thống báo chí truyền thơng, luận án xác định,TN C t cụm t cố định, t n gọi xác hái niệm đối tượng thuộc lĩnh vực ngành báo chí, gồm phận cấu thành là: loại hình báo chí, quan chủ quản báo chí dịch vụ báo chí Với cách hiểu TN C vậy, luận án chọn 23 TN C 05 phạm trù nội dung ngữ nghĩa, xác định đặc trưng nội dung nghĩa ti u biểu tương ứng với 05 yếu tố cấu thành hệ thống báo chí TN C tiếng nh tiếng Việt, bao gồm: (1) chủ thể trực tiếp hoạt động báo chí cơng chúng báo chí; (2)nguyên liệu- chi tiết cấu thành sản phẩm báo chí; (3)sản phẩm báo chí; (4) phương tiện, kĩ thuật hoạt động báo chí (5) hoạt động báo chí Luận án đặc trưng TN, ph n biệt số lớp t vựng hác với TN: TN với danh pháp; TN với t nghề nghiệp; ti u chu n TN; đường hình thành TN C; vấn đề định danh TN, cấu tạo TN số vấn đề li n quan đến báo chí TN C…Để tạo lý thuyết cho việc đối chiếu chuyển dịch TN C tiếng nh sang tiếng Việt, luận án làm sáng tỏ vấn đề nghi n cứu đối chiếu ngôn ngữ đối chiếu TN, số vấn đề dịch thuật dịch TN, gắn với việc chuyển dịch TN C tiếng nh sang tiếng Việt ph n tích cụ thể làm sáng tỏ Luận án tiến hành hảo sát đối chiếu 1868 TN C tiếng nh với 1868 TN C tiếng Việt tr n phương diện đặc điểm cấu tạo định danh TN C tiếng nh tiếng Việt: Khi đối chiếu cấu tạo TN C tiếng nh với tiếng Việt tr n hai phương diện: thành tố cấu tạo mơ hình cấu tạo, luận án sử dụng đơn vị sở cấu tạo TN chung cho tiếng nh tiếng Việt thành tố cấu tạo TN Kết cho thấy: Về thành tố cấu tạo, TN có cấu tạo thành tố đơn, TN C tiếng nh có số lượng vượt trội so với TN tiếng Việt Trong đó, TN có cấu tạo dạng viết tắt pha trộn TN t phái sinh có tiếng nh, mà hơng có TN tiếng Việt Đối với TN có cấu tạo thành tố phức, số lượng TN tiếng Việt nhiều đáng ể so với TN tiếng nh Về mơ hình cấu tạo TN C, kết ph n tích đối chiếu mơ hình cấu tạo tiếng nh 10 mơ hình cấu tạo tiếng Việt cho thấy, có nhiều điểm tương đồng hác biệt mơ hình cấu tạo hai ngơn ngữ ph n tích ĩ lưỡng chương 2, tạo tiền đề cho việc đề xuất phương thức chuyển dịch TN C tiếng nh sang tiếng Việt Về đối chiếu đặc điểm định danh TN C tiếng nh với TNBC tiếng Việt, tr n sở vấn đề lí thuyết định danh TN, luận án tiến hành đối chiếu đặc điểm định danh TN C tiếng nh với TNBC tiếng Việt theo hai cách thức hác nhau: xét theo kiểu ngữ nghĩa xét theo cách thức biểu thị TN Kết cho thấy: X t theo iểu ngữ nghĩa TN C, đa số TN C tiếng nh tiếng Việt đơn vị định danh trực tiếp đối tượng, tượng hái niệm lĩnh vực báo chí Chính vậy, TN C đơn vị định 24 danh gián tiếp có số lượng hông đáng ể trường t vựng ngữ nghĩa hai ngôn ngữ, đặc biệt tiếng Việt X t theo cách thức biểu thị TN, TN C gồm hai loại: loại thứ TN C có thành tố cấu tạo n n Loại thứ tạo tr n sở loại thứ gồm TN có cấu tạo t thành tố trở l n ết hợp với Trên sở TN thuộc loại thứ này, luận án tiến hành đối chiếu mơ hình định danh TN C tiếng nh với tiếng Việt tr n sở 20 đặc trưng hu biệt lựa chọn để định danh 05 phạm trù nội dung ngữ nghĩa, xác định đặc trưng nội dung nghĩa ti u biểu tương ứng với 05 yếu tố cấu thành hệ thống TN C Với ết thu được, chúng tơi đưa ph n tích đối chiếu nhận x t t ng mơ hình định danh, tương đồng hác biệt mơ hình đặc trưng định danh hác hệ TN C tiếng nh tiếng Việt Luận án tiến hành hảo sát cách chuyển dịch TN C tiếng nh sang tiếng Việt chủ yếu t điển TN C đối chiếu số tư liệu chuy n ngành báo chí để tìm hiểu thực trạng việc chuyển dịch TN C tiếng nh sang tiếng Việt Tr n sở đó, iểu tương đương dịch TN phương thức dịch TNBC tiếng Anh sang tiếng Việt phù hợp đề xuất cho nhóm TN dựa tr n đặc điểm cấu tạo, định danh đặc trưng ri ng TN C tiếng nh tiếng Việt, gồm: (1) vay mượn; (2) phỏng; (3) dịch sát nghĩa; (4) dịch chuyển loại;(5) dịch Luận án coi cơng trình nghi n cứu đầu ti n Việt Nam đối chiếu TN C tiếng nh với TN C tiếng Việt cách chuyển dịch TN C tiếng nh sang tiếng Việt Các ết nghi n cứu luận án đóng góp mặt lí luận thực tiễn liên quan mật thiết liên ngành ngơn ngữ học báo chí học, sở khoa học, khách quan để đề xuất, lựa chọn, xây dựng, chu n hóa phát triển hệ TNBC tiếng Việt nói riêng ngành báo chí Việt Nam nói chung Luận án tài liệu hữu ích cho việc biên soạn t điển TNBC Anh - Việt, biên soạn tài liệu giáo trình ngành báo chí; góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành trường đào tạo ngành báo chí truyền thơng, đồng thời tài liệu tham hảo hữu ích cho cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động báo chí truyền thông Những nghiên cứu đ y nghiên cứu ban đầu, hy vọng thời gian tới luận án tiếp tục nghiên cứu mở rộng sâu công trình nghiên cứu tiếp theo./ DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Đức Đạo (2016), “Bước đầu khảo sát cách tiếp nhận thuật ngữ báo chí nước ngồi tiếng Việt”, Kỷ yếu (Tóm tắt) Hội thảo khoa học tồn quốc “Giữ gìn sáng tiếng Việt phương tiện thơng tin đại chúng” tr.80, NXB Dân trí.H Nguyễn Đức Đạo (2018), “Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh Việt từ góc độ định danh”, Tạp chí Ngơn ngữ & đời sống, số 1, tr 27- 36 Nguyễn Đức Đạo (2018), “Lịch sử nghiên cứu thuật ngữ báo chí Anh –Việt”, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, số 1, tr 7-13 Nguyễn Đức Đạo (2018), “Dịch thuật ngữ báo chí Anh Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống, số 3, tr.48 55 Nguyễn Đức Đạo (2018), “Characteristics of structrural models of English journalism terminology”, Journal: Language And Life, No 6, p.48 55 ... 2.2 Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh Việt mặt định danh 2.2.1 Đối chiếu đặc điểm định danh thuật ngữ báo chí tiếng Anh tiếng Việt xét theo kiểu ngữ nghĩa thuật ngữ Kết đối chiếu TNBC tiếng Anh. .. đối chiếu TNBC tiếng Anh với tiếng Việt cách chuyển dịch TNBC tiếng Anh sang tiếng Việt theo cách hiểu đối chiếu chuyển dịch Với lí đó, đề tài Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh - Việt chuyển dịch. .. khác tiếng Anh tiếng Việt mơ hình định danh thuật ngữ báo chí 2.2.3.1 Mơ hình định danh thuật ngữ báo chí Anh – Việt chủ thể hoạt động báo chí cơng chúng báo chí Kết đối chiếu cho thấy, TNBC tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (tt), Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh – Việt và chuyển dịch thuật ngữ báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay