skkn khai thac va mo rong he thong bai tap toán 2 de nang cao nang luc giai toan cho hoc sinh lop 2

23 25 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 22:55

xậy dựng và sử dụng hệ thống bàxậy dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 2 xậy dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 2 xậy dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 2 xậy dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 2 xậy dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 2 xậy dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 2 i tập bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 2 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp A.PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Người giáo viên tiểu học, người đặt móng hệ tương lai đất nước, tạo người phát triển toàn diện phù hợp với xu thời đại, tiếp cận nắm bắt tiến nhân loại giới, hoà nhập với xu hội nhập Phù hợp với cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước giới đại Xuất phát từ nhiệm vụ việc dạy học Tiểu học, học sinh nắm hệ thống kiến thức bản, sở phát triển lực nhận thức, tư độc lập học sinh Bậc Tiểu học bậc học đặt móng cho giáo dục Trong luật phổ cập giáo dục tiểu học có ghi: “Giáo dục Tiểu học tảng cho giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ xây dựng phát triển đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ thể chất trẻ em nhằm hình thành sở ban đầu phát triển toàn diện nhân cách cho người Việt Nam xã hội chủ nghĩa ” Vì bậc Tiểu học bậc quan trọng việc đặt móng hình thành nhân cách học sinh, bước ngoặt đời sống trẻ Đó cánh cửa mở đầu cho q trình lĩnh hội tri thức em, bậc Tiểu học em học nhiều mơn mơn tốn giữ vị trí quan trọng, giữ vai trò then chốt, có tính chất mở đầu giúp em lĩnh hội tri thức, công cụ phương tiện giúp học tập giao tiếp Thơng qua dạy Tốn rèn cho em, tư suy luận, sáng tạo góp phần phát triển trí thơng minh, cách suy nghĩ độc lập, hình thành nhân cách người xã hội chủ nghĩa Qua việc học Toán học sinh rèn môn học khác Tiếng việt, cung cấp kiến thức Tự nhiên xã hội Thấy tầm quan trọng mơn Tốn từ lớp 2, sâu vào nghiên cứu chương trình SGK Tốn lớp Từ tăng thực hành vận dụng, tăng tự học học sinh, sử dụng nội dung đại, thiết thực giúp học sinh hình thành phương pháp tự học tốn Học sinh tự phát hiện, tự giải vấn đề, tự chiếm lĩnh kiến thức mới, biết vận dụng kiến thức học vào sống Tuy nhiên thực tế dạy học Tốn lớp có nhiều đối tượng học sinh khác khả lĩnh hội tri thức khác mà hệ thống tập SGK mang tính phổ cập với học sinh “đại trà” Do mà hệ thống tập phù hợp với đối tượng học sinh: Giỏi – – trung bình – yếu điều mà tơi ln trăn trở Vì tơi định viết đề tài : “ Khai thác phát triển hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực học toán cho học sinh lớp 2” II MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: 1.MỤC ĐÍCH: Để nâng cao chất lượng dạy học Tiểu học nói chung mơn Tốn lớp nói riêng, người giáo viên ln có đổi phương pháp trình giảng dạy để phát huy tính tích cực học sinh Học sinh tự phát kiến thức khắc sâu kiến thức, từ phát triển tư cho em Vì phải tìm hiểu hệ thống tập, nội dung tập SGK, từ khai thác phát triển tập SGK để rèn luyện tư phát huy tích cực cho học sinh Giúp em bổ sung nguồn tập SGK thay tập 1/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp SGK Toán lớp cho phù hợp với đặc điểm trình độ thực tế học sinh địa phương Hình thành rèn cho giáo viên kĩ giải toán tập khác nâng cao lực nghiệp vụ sư phạm Qua góp phần nâng cao chất lượng dạy Tốn lớp nói riêng chất lượng giáo dục Tiểu học nói chung NHIỆM VỤ: Để đạt mục đích nghiên cứu nêu người giáo viên phải có nhiệm vụ sau: - Củng cố kiến thức kĩ bản, cụ thể đến phức tạp, khái quát Coi trọng mức thực hành giải tốn tính Thực tinh giản nội dung tăng cường thực hành vận dụng kiến thức số phép tính Tích hợp nội dung có nhiều ứng dụng đời sống hàng ngày Rèn kĩ diễn đạt ứng dụng giải tình có vấn đề Phát triển lực tư Xây dựng phương pháp học toán dựa vào hoạt động học sinh, giúp học sinh tự học tốn có hiệu phát triển lực cho học sinh Hỗ trợ cho tạo phương pháp học tích cực cho em để em có kiến thức sâu, có hệ thống, sở vững cho em học sinh lớp tiếp sau Điều tra thực trạng trình độ học sinh lớp Từ hệ thống tập phù hợp với trình độ nhận thức học sinh địa phương đối tượng: Hoàn thành chưa hoàn thành nhằm phát triển lực tư cho em Qua đổi phương pháp giáo viên biết vận dụng giảng dạy để đạt hiệu cao q trình học Tốn Từ biết thiết kế hệ thống tập phù hợp với trình độ nhận thức học sinh phát triển tư học Toán III ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Đối tượng: Học sinh lớp Phạm vi nghiên cứu: Khai thác phát triển hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực cho học sinh lớp IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Trong trình thực đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu lí luận - Phương pháp điều tra, quan sát - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp nghiên cứu Sư phạm - Phương pháp thực trắc nghiệm V.KẾ HOẠCH THỜI GIAN NGHIÊN CỨU Từ ngày 30/9/2017 đến 5/5/2018 - Thâm nhập thực thực tế địa phương, nhà trường - Tìm hiểu hồ sơ học sinh để năm bắt học lực học sinh lớp học - Tiếp xúc với đội ngũ cán lớp học sinh lớp tìm hiểu làm quen nề nếp lớp - Đặt vấn đề với nhà trường, vấn đề để nghiên cứu đề tài khoa học: “ Khai thác phát triển hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực cho học sinh lớp 2” 2/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp 2- Đi vào thực nghiệm nhiều biện pháp khoa học để làm đề cương lần - Tiếp tục thực nghiệm, trắc nghiệm, tổng kết rút học nêu lên ý kiến đề xuất để hồn chỉnh đề tài B NỘI DUNG I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1.Vai trò nội dung dạy học chương trình mơn Tốn: Để đất nước ta hoà nhập với xu thời đại, với chế hội nhập, quốc tế, tiến kịp với nước đại giới, đưa nước ta trở thành cường quốc giới Vì phải đào tạo hệ trẻ phù hợp với đổi làm chủ vận mệnh đất nước nên Đảng Nhà nước ta có cải cách giáo dục để đáp ứng với phát triển đất nước đường xây dựng chủ nghĩa xã hội Do Bộ giáo dục đào tạo đổi cải cách chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế Để đạt hiệu cao q trình giảng dạy đòi hỏi người giáo viên ln có đổi phương pháp giảng dạy trình độ chun mơn nghiệp vụ Nhất mơn Tốn mơn quan trọng tiểu học, lớp lớp đầu cấp em bé, lượng tri thức chưa nhiều Mơn Tốn lớp khơng giải tập tốn phép tính xong mà học sinh phải hiểu chất hay tính quan trọng phép tính, giúp học sinh hiểu sâu sắc tốn thơng qua nhiều cách giải Từ tìm đường ngắn nhất, hay cho lời giải Đây điều trăn trở cho thân tơi đồng nghiệp Vì khai thác phát triển dạng tập SGK toán Tiểu học nói chung, Tốn nói riêng điều cần thiết, cấp bách giáo viên tiểu học để phù hợp với trình độ đối tượng học sinh địa phương Nội dung chương trình SGK Tốn 2: Chương trình Tốn phận chương trình Tốn tiểu học tiếp tục chương trình Tốn lớp Nội dung chương trình phối hợp mạch kiến thức với đồng tâm nội dung lớp Ngoài đổi cấu trúc nội dung tăng cường thực hành ứng dụng kiến thức giúp học sinh hoạt động linh hoạt tích cực, sáng tạo theo lực em Thời lượng tối thiểu để dạy học Toán tiết tuần, thời gian tiết 40 phút Một năm học 175 tiết Nội dung bao gồm mạch kiến thức sau: 2.1/ Số học: a- Phép cộng phép trừ có nhớ phạm vi 100: - Giới thiệu tên gọi, thành phần kết phép cộng (số hạng, tổng) phép trừ (số bị trừ, số trừ, hiệu) - Bảng cộng bảng trừ phạm vi 20 - Phép cộng phép trừ không nhớ có nhớ lần phạm vi 100 - Tính nhẩm tính viết - Tính giá trị biểu thức có đến hai dấu phép cộng, trừ - Giải tập dạng: Tìm x biết: a + x = b; a – x = b; x – a = b; ( với a, b số có đến hai chữ số ) sử 3/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp dụng mối quan hệ thành phần kết phép tính b- Các số đến 1000, phép cộng phép trừ phạm vi 1000: - Đọc, viết, so sánh số có đến ba chữ số, giới thiệu hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm - Phép cộng có đến chữ số tổng khơng q 1000 khơng nhớ, tính nhẩm, tính viết - Phép trừ số có đến chữ số khơng nhớ - Tính giá trị biểu thức số có đến hai dấu phép tính cộng trừ c- Phép nhân phép chia: - Giới thiệu ban đầu tổng số hạng nhau, giới thiệu thừa số, tích - Giới thiệu ban đầu phép chia, lập phép chia từ phép nhân có thừa số chưa biết biết tích thừa số Giới thiệu số bị chia, số chia thương - Lập bảng nhân với 2,3,4,5 có tích khoảng 50 - Lập bảng chia với 2,3,4,5 có số bị chia không 50 - Nhân với chia cho - Nhân với 0; số bị chia Không thể chia cho - Nhân, chia nhẩm phạm vi bảng tính - Nhân số có đến chữ số với số có chữ số khơng nhớ, chia số có đến chữ số cho số có chữ số, bước chia phạm vi bảng tính - Tính giá trị số biểu thức số có đến dấu phép tính cộng, trừ nhân, chia - Giải tập dạng: Tìm x Biết : a x x = b; x : a = b (với a chữ số khác 0; b số có chữ số) -Giới thiệu phần đơn vị dạng ( n số tự nhiên khác 0, không vượt 5) 2.2/ Đại lượng đo đại lượng: - Giới thiệu đơn vị đo độ dài Đề-xi-mét, mét ki-lô-mét, mi-li-mét Đọc viết số đo độ dài - Tập chuyển đổi đơn vị đo độ dài, thực phép tính với số đo độ dài (các trường hợp đơn giản), tập đo ước lượng độ dài - Giới thiệu lít, đọc, viết làm tính với số đo theo đơn vị lít Tập đong đo ước lượng theo lít - Giới thiệu đơn vị đo khối lượng ki-lơ-gam Đọc, viết làm tính với số đo đơn vị ki-lô-gam Tập cân ước lượng ki-lô-gam - Giới thiệu đơn vị đo thời gian: giờ, tháng Thực hành đọc lịch ( loại lịch hàng ngày) đọc tên đồng hồ ( kim phút vào số 12 ) đọc vào số 3, số thực phép tính với số đo đơn vị tháng - Giới thiệu tiền Việt Nam (trong phạm vi số học) Tập đổi tiền trường hợp đơn giản - Đọc, viết làm tính với số đo đơn vị đồng 2.3/ Yếu tố hình học: - Giới thiệu đường thẳng, ba điểm thẳng hàng - Giới thiệu đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc - Giới thiệu hình tứ giác, hình chữ nhật, vẽ hình giấy vng - Giới thiệu khái niệm ban đầu chu vi hình đơn giản, tính chu vi 4/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Tốn cho học sinh lớp hình tam giác, hình tứ giác đơn giản 2.4/ Giải tốn: Giải toán đơn phép cộng phép trừ ( có tốn nhiều số đơn vị) phép nhân phép chia Chuẩn kiến thức kĩ dạy học đạt mơn tốn: - Sau học xong chương trình Tốn học sinh phải đạt mục tiêu chương trình SGK đề theo chuẩn kiến thức Ngồi em hồn thành số tập có tính chất bản, khắc sâu kiến thức học cách lô gic Biết vận dụng tính chất học vào giải tập tương tự với nội dung học - Biết giải số tập phát triển tư với nhiều cách giải khác nhau, với nhiều dạng toán khác Từ tìm cách giải hay ngắn gọn toán - Yêu cầu thiết kế tập phải phạm vi chuẩn kiến thức chương trình Tốn 2, xuất phát từ tập SGK để khai thác Các kĩ khắc sâu nâng cao gợi mở dẫn dắt rõ ràng, tốn mang tính khả thi, phù hợp với đối tượng học sinh, kích thích phát triển tư - Vì chuẩn kiến thức đạt phải hồn thành chương trình tốn lớp 2, sở em chuẩn bị tốt tảng vững cho em học lên lớp sau II CƠ SỞ THỰC TIỄN: Qua việc điều tra nghiên cứu tình hình thực tế địa phương Tơi thấy thực trạng dạy học giáo viên học sinh địa phương sau: 1/ Thực trạng dạy giáo viên: 1.1- Ưu điểm: Hiện nhà trường tiểu học ngồi tập chương trình SGK Toán 2, giáo viên ý đến thêm số tập để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo thêm học sinh yếu số tập chưa có hệ thống, chưa phù hợp với nội dung SGK, chưa khắc sâu lực tư cho học sinh Một số tập có tính chất ép buộc, chưa phù hợp với trình độ, đối tượng học sinh địa phương 1.2- Nhược điểm: Thông thường tập lấy sách tham khảo chưa ý đến tập bổ sung thay dạng tập SGK Các tập chưa có hệ thống, lơgíc chưa chặt chẽ, chưa khắc sâu kiến thức Một số giáo viên chưa quan tâm đến đối tượng học sinh quan tâm đến chất lượng đại trà, chưa quan tâm phát tài lớp để bồi dưỡng lực cho em 2/ Thực trạng học sinh: Qua thực tế điều tra cho thấy đa số học sinh làm tập SGK chưa hiểu sâu sắc nội dung bài, chất toán dẫn đến kết chưa cao Do em nhỏ nên chểnh mảng q trình học tập, chưa tập trung ý nghe giảng đổi phương pháp thiết kế hệ thống tập dẫn đến nhàm chán học tập Vì phải có hệ thống tập thiết kế phù hợp với trình độ học sinh làm tập nâng cao khó khăn việc nhận dạng tốn 5/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp học Học sinh lúng túng gặp tập nhiều lại sử dụng từ chẳng hạn: Ví dụ: Bài tốn: Minh vẽ 12 ngơi Minh vẽ Bình ngơi Hỏi Bình vẽ ngơi sao? Hoặc tốn “ít hơn” lại sử dụng từ “nhiều hơn” Ví dụ: Bài tốn: Em câu 13 cá Em câu nhiều anh cá Hỏi anh câu cá? Qua điều tra thực trạng kết khảo sát chất lượng học sinh sau: Lớp 2Đ BẢNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT Điểm – 10 Điểm - Điểm - Sĩ số SL % SL % SL % 27 22,2 29,6 33,4 Điểm SL % 14,8 Vậy nguyên nhân dẫn đến tình trạng Điều làm tơi trăn trở tơi định tìm hiểu ngun nhân Nguyên nhân: 3.1- Khách quan: - Như biết chương trình SGK Tốn chương trình học sinh nước có tính chất đại trà cho đối tượng học sinh Hệ thống tập SGK có tính chất mở, nội dung kiến thức trọng tâm, nên mức độ chuẩn học sinh phát huy lực tư cho thân học sinh - Thực tế địa phương vùng nơng thơn đời sống gia đình em khó khăn phụ huynh chưa thực quan tâm tới em vật chất tinh thần Tất giao hết cho giáo viên học sinh tự hoàn thành tập SGK tập phát triển lực cho em 3.2- Chủ quan: - Giáo viên nặng chương trình SGK SGV Bộ giáo dục đào tạo phát hành, chưa ly khỏi tầm nhìn xu thời đại, chưa có đổi phương pháp trình giảng dạy trình độ nhận thức học sinh - Học sinh đa số em có ý thức học tập song bên cạnh số em chưa chủ động, sáng tạo học tập, mải chơi cần hoàn thành tập SGK đủ Chưa tích cực, chủ động, sáng tạo rèn luyện tư lực vốn có thân - Trên nguyên nhân chủ yếu điều tra thực trạng, thực tế trường tơi q trình nghiên cứu 6/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp C CÁC BIỆN PHÁP KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN CÁC BÀI TẬP TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỂ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHO HỌC SINH LỚP I KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Để hồ nhập với trình độ tiên tiến giới, nắm thành tựu khoa học nhân loại, hồ nhập với chế hội nhập quốc tế Vì chương trình SGK chưa phù hợp phát triển tư em Do khai thác phát triển hệ thống tập trắc nghiệm vấn đề cấp bách, thiết thực cho mơn Tốn nói riêng mơn học khác nói chung Hệ thống tập trắc nghiệm: 1.1- Các dạng tập: gồm dạng tập sau: - Dạng 1: Trắc nghiệm đúng-sai - Dạng 2: Trắc nghiệm lựa chọn nhiều phương án - Dạng 3: Trắc nghiệm ghép đôi (nối theo mẫu) - Dạng 4: Trắc nghiệm điền khuyết 1.2- Yêu cầu hệ thống bài: - Hệ thống tập đảm bảo nội dung chương trình - Đảm bảo tính thực tiễn - Đảm bảo tính lơgíc - Đảm bảo tính giáo dục, sư phạm - Đảm bảo tính địa (đúng trình độ, mạch kiến thức, phương pháp, giải mạch kiến thức, dạng toán) Thiết kế dạng tập đúng-sai: Đây dạng tập gồm câu hỏi có phương án trả lời để lựa chọn là: Đúng Sai lệnh thường dùng là: “Đúng ghi Đ, sai ghi S” vào trống dấu x thích hợp vào bảng ô trả lời Thông qua tập học sinh nắm tính chất nội dung học, học sinh điền sai ta thấy lỗi sai mắc phải, từ đề cách giải đúng, thấy suy nghĩ sai thường gặp để tìm cách khắc phục sửa chữa Để củng cố cách tìm số bị trừ biết hiệu số trừ; tìm số trừ biết hiệu số bị trừ nắm mối quan hệ chúng với Tôi phát triển tập SGK thành tập sau: Ví dụ 1: Bài tập trang 74 - SGK Toán Đúng ghi Đ; sai ghi S vào ô trống sau: a/ 32 - x = 18 b/ 20 - x = c/ x -17 = 25 x = 50 x = 18 x = 42 x = 14 x = 22 x = 18 Qua ví dụ học sinh điền Đ vào tập qua thấy học sinh hiểu cách tìm số bị trừ số trừ Nếu em điền sai ta thấy em nhầm cách tìm số chưa biết Từ kết giải học sinh em tìm cách giải khác cho phù hợp Qua lần củng cố kiến thức tìm số chưa biết cho học sinh - Số bị trừ = Hiệu + số trừ - Số trừ = Số bị trừ - Hiệu Thông qua tập trắc nghiệm học sinh nắm kiến thức cách có 7/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Tốn cho học sinh lớp hệ thống, lơ gíc, lơi học sinh học tập Ví dụ 2: Bài trang 75 - SGK - Toán - Điền dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng: 42 - 12 -8 = 36 + 14 - 28 = 30 50 22 22 58 - 24 - = 72 - 36 + 24 = 34 36 28 60 Qua tập em điền dấu x vào ô trống từ em hiểu củng cố quy tắc thực phép tính; thực dãy tính có phép cộng phép trừ ta thực từ trái sang phải Ví dụ 3: Bài Trang 102 - SGK - Tốn - Điền dấu x vào trước trống trả lời sau: Mỗi ngày Mai học giờ, tuần lễ Mai học ngày Hỏi tuần lễ Mai học ? 10 25 25 - Nếu học sinh hiểu nắm nội dung tập điền vào ô trống thứ Còn điền vào ô trống thứ nghĩa học sinh chưa hiểu giải tốn có lời văn phải dùng danh số kèm theo, từ giáo viên nhấn mạnh phải có danh số Còn học sinh đánh vào ô trống thứ học sinh nhận sai dạng tốn Từ có hướng giải cho tốn dạng - Đối với tập trắc nghiệm em thích học cần hiểu nguyên tắc, nguyên lí phép tính học sinh điền cách nhanh xác kết tốn Vì trình đổi trình giảng dạy, giáo viên người hướng dẫn, học sinh nhân vật trung tâm trình giảng dạy 2.1 Thiết kế dạng tập lựa chọn nhiều phương án: Đây dạng tập đưa nhiều phương án để lựa chọn Mỗi câu hỏi thông thường có lựa chọn Trong có phương án đúng, phương án lại phương án gây nhiễu ( Các phương án thường dựa sai lầm học sinh để xây dựng ) u cầu câu hỏi phải xác khơng gần suy gần Ví dụ 1: Bài Trang 38 - SGK toán Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: Hång cân nặng 28 kg Hoa cân nặng Hång kg Hỏi Hoa cân nặng ki-lô-gam? A: 31 kg C: 25 kg B: 31 D: 25 kg Để hoàn thành tập học sinh phải xác định tập tốn thuộc dạng trình bày giải có danh số kèm theo Bài tốn thuộc dạng “ nhiều hơn” phép tính: ( 28 + = 31 kg ) Từ củng cố cách giải tốn khoanh vào chữ A.Còn lại cách 8/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp khác xác định nhầm dạng tốn thiết giáo viên tìm hướng giải Qua củng cố cho học sinh cách giải toán cách thành thạo Trong giải toán nên thiết kế hệ thống tập trắc nghiệm khách quan củng cố sâu sắc hệ thống kiến thức, em làm tốn nhanh, có cách giải độc đáo phù hợp với học sinh Ví dụ 2: Trang 115 SGK Tốn Khoanh vào chữ trước câu trảt lời đúng: Có 27 l dầu chia vào can Hỏi can rót lít ? A 25 l C l B 30 l D Học sinh phải hiểu tính chất phép tính tốn có 27 l dầu chia can Vì ta phải làm phép tính chia (27 : = l) Vì làm tốn bắt buộc học sinh làm phép tính viết đơn vị đo Qua củng cố học sinh giải tốn tốt thơng qua hàng loạt tập trắc nghiệm Từ thấy lỗi sai học sinh hay mắc phải để tìm cách khắc phục giải hạn chế giải toán học sinh Từ tơi áp dụng cho tập dạng điền vào trống sau: Ví dụ 3: Bài Trang 40- SGK Toán Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: - Có hình tứ giác ? A Có hình tứ giác B Có hình tứ giác C Có hình tứ giác D Có hình tứ giác Bài tốn yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ tự phát số tứ giác, để làm điều đòi hỏi HS phải quan sát cách thơng minh Vì khó với đối tượng học sinh trung bình, để tất đối tượng học sinh lớp làm toán, hướng dẫn cách khai thác theo mức độ từ dễ đến khó Chẳng hạn: - Hãy đếm xem có hình tứ giác nhỏ ? ( hình ) Hãy đếm xem có hình tứ giác lớn mà hình gồm hai hình tứ giác nhỏ ? ( hình ) Hãy đếm xem có hình tứ giác mà hình gồm hình tứ giác nhỏ ? ( hình ) Có tất hình tứ giác ? ( hình ) Với cách khai thác HS bước đầu củng cố kiến thức sau nâng lên mức độ cao Ví dụ: Bài Trang 40 – SGK – Toán Khoanh vào chữ trước câu trả lời ô cuối 58 + 12 + 30 + 15 - 20 a, 35 9/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp b, A: 70 A: 50 B: 88 B: 15 C: 100 C: 30 Thông qua tập học sinh biết điền vào ô trống Muốn điền vào ô trống cuối ta phải điền vào ô trống thứ hai sau tìm kết trống thứ ba thứ tự thực phép tính cách khác Nếu em khoanh sai học sinh khơng hiểu thứ tự thực phép tính, từ khắc phục lỗi sai cho học sinh 2.2 Dạng tập trắc nghiệm ghép đôi: Loại tập ghép đơi thơng dụng nối dòng ( ) cột bên trái với dòng ( ) cột bên phải ý hoàn chỉnh nối dòng cột bên trái với dòng cột bên phải để kết Thông thường dãy có nhiều phương án để tăng cân nhắc lựa chọn học sinh Có thể dùng hình vẽ để tăng thích thú học sinh thay đổi câu hỏi để lôi học sinh trình học học sinh Trong q trình giảng dạy ln có đổi phương pháp giảng dạy, giáo viên người tổ chức hoạt động, học sinh nhân vật trung tâm trình dạy học, em tự chiếm lĩnh kiến thức nắm kiến thức sâu hơn, rèn tư cho em nhhiều Ví dụ 1: Bài tập Trang 169 – SGK – Toán a/ Viết số sau: 842, 965, 477, 618, 593, 401 Theo mẫu: 842 = 800 + 40 + b/ Viết theo mẫu: 300 + 60 + = 369 800 + 90 + = 200 + 20 + = 700 + 60 + = 700 + 60 + = 600 + 50 = 800 + = Qua đề tài thiết kế dạng trắc nghiệm ghép đôi sau: * Nối số với tổng tương ứng sau: 300 + 60 + 769 800 + 90 + 650 200 + 20 + 768 700 + 60 + 808 700 + 60 + 222 600 + 50 895 800 + 369 Sau nối xong cho học sinh nhận xét, lại nối tổng : 300 + 60 + với 369 Học sinh nhận biết có trăm, chục, đơn vị viết số 369 Cũng tương tự phần lại học sinh làm nhanh thành thạo phần Để củng cố hệ thống dạng tập phát triển thành tập sau: Ví dụ 2: Bài tập Trang 155 – SGK – Tốn 10/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp Viết theo mẫu: 389 trăm chục đơn vị 389 = 300 + 80 + 237 164 352 658 Từ tập thiết kế thành tập sau để củng cố, khắc sâu cho em cấu tạo số cách có hệ thống lơgic: Nối với tổng tương ứng sau: trăm chục đơn vị 389 200 + 30 + trăm chục đơn vị 237 100 + 60 + trăm chục đơn vị 352 600 + 50 + trăm chục đơn vị 164 300 + 80 + trăm chục đơn vị 658 300 + 50 + Như thông qua tập trắc nghiệm ghép đôi, học sinh thực hành nhanh tập cách xác có hệ thống nắm cấu tạo cách tổng quát = + + c Cũng thông qua hệ thống tập trắc nghiệm ghép đôi, củng cố cho HS kiến thức tiết trước lý thuyết cách lơgic, có hệ thống qua học tập vui chơi cho em nối nhanh để tìm kết quả: Em nối vào cột tương ứng để kết đúng: Số bị trừ Tổng - số hạng Số hạng Số bị trừ - hiệu Số trừ Hiệu + số trừ - Nếu học sinh nối học sinh biết tìm số chưa biết - Nếu học sinh nối sai học sinh chưa hiểu cách tìm số chưa biết, từ giáo viên củng cố cách tìm số chưa biết Sau học sinh áp dụng vào làm tập sau: Ví dụ 3: Bài Trang 84 - SGK - Toán a/ x + 16 = 20 b/ x - 18 = 14 c/ 35 - x = 15 Tôi phát triển thành tập trắc nghiệm ghép đơi sau: - Nối phép tính với kết sau: x + 16 = 20 x = 32 x - 18 = 14 x = 20 35 - x = 15 x = - Vì học sinh nắm lý thuyết, học sinh nối kết cho phép tính - Nếu nối sai học sinh chưa nắm lý thuyết, giáo viên khắc 11/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp sâu kiến thức lần số chưa biết Qua tập ta nhận thấy: - Nếu học sinh nối học sinh tìm số bị trừ số trừ - Nếu học sinh nối sai em xác định kiến thức chưa xác, giáo viên nêu lại cách tìm Để nhận biết hình dạy bài: “ Hình chữ nhật - Hình tứ giác”, tơi khai thác phát triển kiến thức cách cho em nhận biết hình qua tập trắc nghiệm ghép đơi sau: Nối hình với đặc điểm sau: Hình tam giác Hình tứ giác Hình vng Hình chữ nhật Qua tập học sinh củng cố khái niệm tam giác, tứ giác, hình vng, hình chữ nhật Đây nội dung kiến thức hình học mơn Tốn lớp Vì loại Tốn trắc nghiệm ghép đôi học sinh dễ dàng so sánh kiến thức cũ với kiến thức mới, tổng hợp kiến thức cách có hệ thống lý thuyết thực hành Do trắc nghiệm ghép đơi cần thiết cho việc dạy học Toán lớp 2.3 Dạng trắc nghiệm điền khuyết: Đây dạng tập đưa mệnh đề chưa hoàn thiện u cầu học sinh hồn thành tiếp mệnh đề từ, cụm từ số ( cho trước không cho trước ) Trắc nghiệm điền khuyết thường dùng câu lệnh: “ Điền vào chỗ trống”, “ Viết tiếp vào chỗ chấm” Yêu cầu lời dẫn phải rõ ràng, chỗ trống phải cụm từ quan trọng Thông qua trắc nghiệm điền khuyết rèn luyện trí nhớ, hiểu biết cho học sinh Ví dụ 1: Bài 2, Trang 88 SGK - Tốn Tính: 28 + 19 73 - 35 53 + 47 90 - 42 - Qua tập phát triển thành tập điền khuyết sau: Điền vào chỗ chấm số thích hợp: 28 + 19 = 73 - 35 = + 28 = 57 73 - = 38 19 + = 57 73 - = 35 57 - = 19 38 + = 73 57 - = 28 + 35 = 73 Tương tự phép tính sau học sinh tự tạo phép tính thực phép tính Qua tập học sinh hiểu phép trừ phép tính 12/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp ngược phép cộng ngược lại, lần em hiểu tính chất giao hốn phép cộng: “Khi đổi chỗ số hạng tổng không thay đổi” Thông qua tập học sinh còng cố tính chất phép cộng phép trừ, em phát kiến thức cách nhanh chóng, xác khơng áp đặt Vì cần qua kết học sinh rút nhận xét: “ Khi đổi chỗ số hạng tổng khơng thay đổi” Dạng tập áp dụng rộng rãi cho số tập với phép nhân phép chia Ví dụ 2: Bài trang 115 - SGK - Tốn Tính nhẩm: : = 12 : = : = 27 : = 15 : = 24 : = 30 : = 18 : = Từ phép tính tơi phát triển thành tập trắc nghiệm điền khuyết sau: Điền số thích hợp vào dấu chấm: : = 12 : = : = : = x = x = 12 x = x = 12 Sau học sinh điền xong ví dụ, học sinh nắm tính chất giao hoán phép nhân: “ Khi đổi chỗ thừa số cho tích khơng thay đổi”, song chưa phát biểu thành quy tắc củng cố cho em biết phép chia phép tính ngược phép nhân ngược lại Thơng qua ví dụ học sinh thành lập phép tính lại hồn thành tập Qua tập củng cố cho học sinh cách tìm số chưa biết” Vì thơng qua tập trắc nghiệm điền khuyết cho học sinh nắm kiến thức cách có hệ thống II.KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN Qua dạng toán, tập chương trình SGK Tốn 2, tơi xin đưa số sáng kiến kinh nghiệm về: “ Khai thác phát triển hệ thống tập tự luận” Như biết hệ thống tập SGK Tốn Tiểu học nói chung SGK Tốn nói riêng mang tính phổ cập học sinh đại trà với đối tượng học sinh Các tập có nội dung mang tính chất mở, dẫn dắt học sinh tới kiến thức trọng tâm Vì trình giảng dạy người giáo viên phải ln có đổi phương pháp, đổi thiết kế hệ thống tập rèn tư cho học sinh SGK Tốn kết học tập học sinh nâng cao, nhận thức em khắc sâu thành hệ thống Từ phát triển lực tư thu hút, lôi em u thích học mơn tốn Các cách khai thác đề toán: - Từ tập giải tập - Đặt đề tốn ngược với đề giải - Tìm nhiều cách cho đề toán - Từ tập cho phát tính chất quan trọng phép tính Tiêu chuẩn dạng tập: - Đảm bảo tính khoa học 13/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp - Đảm bảo tính thực tiễn - Đảm bảo tính lơgic - Đảm bảo tính giáo dục sư phạm - Đảm bảo tính địa Từ tập cho tập mới: Để củng cố khắc sâu nội dung học, học sinh nắm kiến thức có hệ thống, lơgic, tiền đề sở vững cho sau Sau học sinh thực xong yêu cầu toán, giáo viên hướng dẫn học sinh thiết kế toán tương tự toán vừa giải loại, nắm chất toán loại toán, mối quan hệ toán với Từ hiểu sâu sắc tốn Ví dụ 1: Bài Trang 24 SGK - Toán Lam có bơng hoa, Linh nhiều Lam bơng hoa Hỏi Linh có bơng hoa? Bài tốn tốn nhiều hơn, xuất từ “ nhiều hơn” học sinh làm phép cộng để tìm đáp số, để học sinh “ động não” khơng theo thói quen làm toán mà phải hiểu sâu nội dung tốn từ phát triển thành tốn sau: “ Lam có bơng hoa, Lam Linh bơng hoa Hỏi Linh có bơng hoa? Bài tốn khơng tồn từ “ nhiều hơn” phải thực phép cộng để giải Học sinh phải tư sâu sắc với tốn này, từ tìm tòi cách giải, em phải hiểu sâu nghĩa từ toán Như qua ví dụ giáo viên phải hướng dẫn học sinh so sánh rút nhận xét Trong ví dụ tốn đầu ta dùng từ “nhiều hơn” tốn sau ta dùng từ “ hơn” lời giải Từ nhắc nhở học sinh tránh quan niệm “ nhiều hơn” làm phép cộng “ít hơn” làm phép trừ Cũng qua nhận xét tơi rút ra tốn có nội dung tương tự để học sinh củng cố sâu dạng tốn nhiều học Ví dụ 2: Bài Trang 37 - SGK - Toán Giải tốn theo tóm tắt sau: 56 Đội 1: 5cây Đội 2: ? Trên tóm tắt tốn u cầu học sinh tự giải tốn theo tóm tắt Để học sinh giải nhanh hiểu sâu sắc toán, yêu cầu học sinh tự đặt đề toán theo cách học Bài toán 1: Đội trồng 56 Đội trồng nhiều đội Hỏi đội trồng ? Bài toán 2: Đội trồng 56 Đội trồng đội Hỏi đội trồng ? 14/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp Cùng tóm tắt mà học sinh tự đặt hai đề tốn với phép tính đáp số ( 56 + = 61 ) Từ học sinh hiểu sâu sắc dạng toán “ nhiều hơn” giải toán cách thành thạo, xác Ví dụ 3: Bài trang 30 SGK Tốn Vườn nhà Loan có 17 cam Vườn nhà Nam vườn nhà Loan Hỏi vườn nhà Nam có ? Về loại tốn “ít hơn” SGK u cầu tóm tắt giải toán Đây yêu cầu mục tiêu tiết học, xong thiết nghĩ tốn dạng “ít hơn” dạng đơn giản nên gặp tốn dạng học sinh có thói quen làm phép tính ( 17 – = 10 ) Để tìm số cam vườn nhà Nam nhiều học sinh khơng cần suy nghĩ thấy “ hơn” làm phép tính trừ Đây điều mà đa số học sinh hay mắc phải, dạy dạng tốn giáo viên thiết kế toán khác sử dụng từ “ nhiều hơn” mà nội dung toán đảm bảo “ Vườn nhà Loan có 17 cam Vườn nhà Loan có nhiều vườn nhà Nam Hỏi vườn nhà Nam có cam ?” Với tốn giúp học sinh thấy khơng phải tốn có từ “ nhiều hơn” làm phép tính cộng “ít hơn” giải phép trừ Muốn giải đúng, xác tốn phải đọc kĩ đề để biết “ cho” “ phải tìm” Để học sinh ý vào chất đề tốn Nhờ em hiểu sâu sắc tốn, đầu óc sáng suốt hơn, tinh tế hơn, tư em linh hoạt Thơng qua ví dụ em củng cố khắc sâu loại tốn “ít hơn” học sinh tự đặt đề tốn theo tóm tắt Ví dụ 4: Bài Trang 43 Tốn Giải tốn theo tóm tắt: 18 l Thùng 1: 2l Thùng 2: ?l Để khắc sâu kiến thức học sinh phải hiểu sâu sắc dạng tốn Nhìn vào tóm tắt ta nhận thấy rằng: “ Thùng nhiều thùng 2” ngược lại “ Thùng thùng 1” Từ tự đặt đề tốn ta hai đề toán sau: Bài toán 1: “ Thùng thứ có 18 l dầu, thùng thứ hai có thùng thứ l dầu Hỏi thùng thứ hai có lít dầu ?” Bài tốn 2: “ Thùng thứ có 18 l dầu, thùng thứ có nhiều thùng thứ hai l dầu Hỏi thùng thứ hai có lít dầu ?” Từ tóm tắt em đặt hai đề tốn khác có chung cách giải phép tính ( 16 – = 14 l ) Vì em hiểu sâu hơn, tư lơgic loại tốn Qua ví dụ tơi thiết kế hàng loạt hệ thống tập có nội dung tương tự Bài tốn 1: 15/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp Năm anh 16 tuổi Anh nhiều em tuổi Hỏi năm em tuổi ? Bài toán 2: Hoa gấp 17 bơng hoa Hoa gấp Hùng bơng Hỏi Hùng gấp hoa ? Bài toán 3: Quân câu 16 cá Quân câu nhiều Hùng Hỏi Hùng câu cá ? Qua hàng loạt ví dụ học sinh hiểu sâu sắc toán “ nhiều hơn” “ít hơn” Từ em phát nhanh cách giải cách xác, sau xác định đề tốn Qua em phát triển lực tư Ví dụ 5: Bài trang 46 SGK – Tốn Vừa cam vừa qt có 65 quả, có 25 cam Hỏi có quýt ? Đối với toán học sinh tự đặt đề tốn, tự tóm tắt giải tốn gồm câu trả lời, phép tính đáp số Sau làm xong yêu cầu đề bài, giáo viên hướng dẫn học sinh thiết kế thành tốn có nội dung tương tự sau: Bài tốn 1: Vừa cam vừa quýt có 45 quả, có 20 quýt Hỏi có cam ? Bài tốn 2: Có 25 cam 20 quýt Hỏi vừa cam vừa quýt có quả? Bài tốn 3: Có 25 cam, số qt cam Hỏi có qt ? Bài tốn 4: Có 20 qt, số cam nhiều quýt Hỏi có cam ? Như từ tốn SGK ta thiết kế thành nhiều toán khác Những toán nằm phạm vi chương trình tốn Bài tốn 1: Tìm số hạng tổng Bài toán 2: Dạng toán tìm tổng hai số Bài tốn 3: Dạng tốn nhiều Bài tốn 4: Dạng tốn 4./ Tìm nhiều cách giải cho đề tốn: Sau giải xong toán giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác cách cho học sinh có cách giải khác khơng ? Nếu giải cách khác yêu cầu học sinh giải để học sinh so sánh cách giải với nhau, từ tìm cách giải hay Song lớp học tốn đơn nên việc giải tốn theo nhiều cách ít, có số trường hợp chẳng hạn tập tìm chu vi, tính độ dài đường gấp khúc ( trường hợp số đo cạnh ); nối điểm để đường gấp khúc Ví dụ 1: Bài trang 103 SGK – Tốn Nối điểm để đường gấp khúc gồm: a/ Hai đoạn thẳng b/ Ba đoạn thẳng B A B 16/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp A C C D Bài toán giúp học sinh biết nối điểm cho trước để đường gấp khúc Tôi cho vài em nêu miệng cách nối sau em tự làm vào Ngồi cách nối em cách nối khác khơng ? Từ em suy nghĩ tìm cách nối khác Tóm lại việc sâu vào tìm cách giải khác cho nội dung tốn có vai trò to lớn việc rèn kĩ năng, củng cố kiến thức phát huy trí thơng minh, óc sáng tạo cho học sinh Những cách giải khác cho tốn góp phần vào việc hình thành củng cố cho học sinh tính chất phép tính số học, quan hệ phép tính số học Trong cố gắng tìm cách giải khác nhau, học sinh có dịp suy nghĩ đến khía cạnh khác tốn Do hiểu sâu mối quan hệ cho với phải tìm đề tốn Khơng em tìm đường ngắn đến lời giải, khơng vội lòng với kết Q trình tìm nhiều lời giải khác trình rèn luyện trí thơng minh, óc sáng tạo, khả suy nghĩ cách linh hoạt học sinh Ví dụ 2: Bài trang 31 SGK – Toán a/ Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE ? b/ Tính chu vi hình tứ giác ? B 3cm 3cm 3cm D B 3cm 3cm A 3cm 3cm A C 3cm A C E D Bài toán giúp học sinh củng cố cách nhận biết, cách tính độ dài đường gấp khúc, nhận biết tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác Đối với tốn hướng dẫn học sinh khai thác cách tìm nhiều cách giải khác nhau, sau học sinh tự giải tốn cách thơng thường như: a/ Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: + + + = 12 ( cm ) b/ Chu vi hình tứ giác ABCD là: + + + = 12 ( cm ) Tôi hướng dẫn học sinh làm theo cách sau: a/ Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: x = 12 ( cm ) b/ Chu vi hình tứ giác ABCD là: x = 12 ( cm ) Như cách thứ ta lấy độ dài đoạn thẳng cộng lại với độ dài đường gấp khúc, làm tương tự ta chu vi hình tứ giác Trong cách giải thứ hai ta nhận thấy đoạn thẳng đường gấp khúc cạnh hình tứ giác Do ta cần lấy độ dài đoạn thẳng nhân với số đoạn thẳng số cạnh Sở dĩ hai 17/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp cách có đáp số mối quan hệ tổng số hạng với + + + = 12 x = 12 5./ Từ tập cho gợi ý để học sinh phát tính chất quan trọng phép toán cung cấp kiến thức cho học sinh Ví dụ 1: Bài Trang 46 – SGK – Tốn Tính: 9+1= 8+2= 3+7= 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = Với tập sách giáo viên yêu cầu tính tự điền kết phép tính Với tập dễ với học sinh giỏi, làm xong tập tơi tự đặt câu hỏi khai thác tốn sau: Em có nhận xét mối quan hệ phép tính cột ? Học sinh nhận xét từ phép cộng: + = 10 có hai phép trừ: 10 – = 10 – = Hoặc từ phép cộng: + = 10 suy ra: 10 – = Và 10 – = Tương tự từ phép cộng + = 10 suy ra: 10 – = Và 10 – = Từ cách khai thác toán học sinh nhận thấy: “ Lấy tổng trừ số hạng số hạng kia” Cách khai thác tiền đề để học sinh làm tập dạng: Tìm số chưa biết tổng Ví dụ 2: Bài Trang 48 – Toán 9+2= 8+3= 7+4= 6+5= 2+9= 3+8= 4+7= 5+6= 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = Với tập học sinh phải biết tính nhẩm để tìm kết Giáo viên yêu cầu học sinh nhẩm ghi kết vào phép tính Làm với mục tiêu đề lại không phát triển khả tư cho em Do tơi cho học sinh khai thác tập để em tự phát số tính chất quan trọng phép cộng ( chưa gọi tên tính chất ) phát mối quan hệ phép tính cộng phép tính trừ, thành phần phép tính Tơi đặt câu hỏi cho học sinh nêu: Em có nhận xét kết hai phép tính: + + Học sinh nêu nhận xét từ hai phép cộng: + = 11 + = 11 để thấy + + ( 11 ) Vì biết + = 11 tìm kết + 11 Lặp lặp lại nhiều lần với dạng tập tương tự tiết tiết học khác, học sinh nhận được: “ Nếu đổi chỗ số hạng phép cộng tổng khơng thay đổi” Thực chất tính chất giao hốn phép cộng, xong chưa phát biểu thành lời gọi tên tính chất Mặt khác giáo viên cho học sinh nhận xét mối quan hệ từ phép cộng 18/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp phép trừ cột tính Chẳng hạn: + = 11 + = 11 11 – = 11 – = Cũng cách khai thác tập trước ( Bài tập Trang 46 – SGK Toán ) Học sinh dễ dàng nhận thấy: “ Lấy tổng trừ số hạng số hạng kia” Do biết + = 11 phải nêu kết phép trừ: 11 – 11 – ( 11 – = 9; 11 – = ) Ví dụ 3: Bài 1.b – trang 100 – SGK – Tốn b/ Tính nhẩm: 2x3= 2x4= 4x3= 3x2= 4x2= 3x4= Với tập SGK giáo viên yêu cầu học sinh tự làm chữa Bài tập vừa sức với tất đối tượng học sinh Song để phát triển khả tư em đặt câu hỏi khai thác toán sau: Em có nhận xét kết phép nhân cột tính ? Học sinh nêu nhận xét: x = x = Kết hai phép tính Tương tự học sinh nhận thấy: x = x = x = 12 x = 12 Qua thao tác so sánh kết học sinh nhận thấy rằng: “ Khi đổi chỗ thừa số tích tích khơng thay đổi” Bằng cách khai thác học sinh tự phát tính chất quan trọng phép tính tính chất giao hốn, song khơng u cầu nêu tên phép tính Ví dụ 4: Bài 1.b Trang 108 – SGK – Toán Tính: a/ 3x4= b/ x = 12 : = 20 : = 12 : = 20 : = Bài tập yêu cầu học sinh tính kết phép tính Đây củng cố khái niệm phép chia Vì với tốn sau học sinh tìm kết phép tính gọi tên thành phần phép tính Tơi khai thác học sinh tập để giúp học sinh thấy mối quan hệ phép nhân phép chia Hay nói cách khác học sinh nhận rằng: “ Phép chia tính ngược phép nhân”; ta lấy tích chia cho thừa số thừa số Có thể đặt câu hỏi cho học sinh sau: Em nhận xét phép tính cột ? Học sinh nhận xét được: Từ phép nhân: x = 12 Ta có hai phép tính: 12 : = 12 : = Việc tự nhận xét phát khuôn khổ kiến thức vừa học tiền đề sở để giúp em học nội dung Từ việc em biết được: “ Lấy tích chia cho thừa số ta thừa số kia” Thì học bài: 19/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Tốn cho học sinh lớp “ Tìm thừa số chưa biết” phép nhân sau em dễ dàng chiếm lĩnh tri thức Qua cách khai thác ta thấy khơng việc phải bắt học sinh làm thêm nhiều tập ngoài, cần khai thác tập sách học em Với cách khai thác hợp lí giúp em hiểu nhiều khía cạnh nội dung Khơng em biết mối quan hệ ràng buộc kiến thức cũ với kiến thức mới, giúp cho phát triển lực tư học sinh học toán Đặt toán ngược với toán giải: Sau học sinh giải xong toán, giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác, phát triển toán cách đặt đề toán ngược với theo nguyên tắc sau: “ Thay đáp số vào điều cho đặt câu hỏi vào điều cho ấy” Đây kiểu toán sử dụng phổ biến thiết kế tập vừa nhằm củng cố, khắc sâu vừa nâng cao kiến thức cho học sinh Ví dụ 1: Bài Trang 118 – SGK Tốn “ Có 36 học sinh xếp thành hàng Hỏi hàng có học sinh ?” Mục đích tốn giúp em rèn luyện kỹ học thuộc bảng chia vận dụng giải tốn Do với tập sau học sinh thực yêu cầu tập, tơi phát triển tốn thành toán ngược sau để củng cố mối quan hệ phép nhân phép chia “ Số học sinh lớp 2A xếp thành hàng, hàng có học sinh Hỏi lớp 2A có học sinh ?” Ví dụ 2: Bài Trang123 – SGK Tốn “ Có 30 táo xếp vào đĩa, đĩa có Hỏi xếp vào đĩa ?” Bài tập phát triển thành tập sau: Bài toán 1: Có 30 táo xếp vào đĩa Hỏi đĩa có táo? Bài tốn 2: có đĩa táo đĩa có Hỏi tất có táo ? Trên số phương pháp khai thác phát triển tốn đơn giản mà giáo viên Tiểu học áp dụng cho học sinh Đối với tốn áp dụng, phối hợp phương pháp để khai thác phù hợp với trình độ học sinh để đạt kết cao q trình giảng dạy III MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM: Để nâng cao hiệu q trình giảng dạy mơn Tốn, người giáo viên phải có đổi q trình giảng dạy Đó phối hợp học đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn Xuất phát từ mục đích đề tài nhằm phát triển tư lực nhận thức cho em dạy Toán Từ tập cho sách giáo khoa, giáo viên hướng dẫn học sinh cách khai thác phát triển tập cho thành tập khác nhằm phát triển tư cho học sinh Tôi tiến hành thực nghiệm để kiểm nghiệm tính khả thi đề tài, hiệu phương pháp, hình thức tổ chức dạy học Chẳng hạn: - Giáo viên đổi phương pháp dạy học: “ Lấy học sinh làm nhân vật trung tâm” giáo viên người tổ chức, hướng dẫn học sinh tự tìm tòi phát kiến thức, thấy lơgíc kiến thức cũ để phát huy 20/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp lực tư em - Thông qua đổi tạo điều kiện nâng cao lực chun mơn cho giáo viên trình độ nhận thức IV/ NỘI DUNG THỰC NGHIỆM: Để áp dụng đề tài tơi trình bày giáo án: - Một tiết thực hành: Tiết 49: Luyện tập Hình thức phương pháp tổ chức dạy học thực nghiệm: * Trong hai dạy thực nghiệm, sử dụng hình thức, phương pháp tổ chức sau - Phương pháp vấn đáp - gợi mở - Phương pháp thực hành luyện tập - Phương pháp kiểm tra đánh giá * Các hình thức tổ chức dạy học thực hiện: - Dạy học theo lớp - Dạy học theo nhóm - Dạy học cá nhân - Dạy học phiếu học tập - Dạy học cách tổ chức trò chơi học tập GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM GIÁO ÁN - Bài dạy: Tiết 28: Luyện tập A Mục tiêu: - Thuộc bảng cộng với số - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 47 + 5; 47 + 25 - Biết giải tốn theo tóm tắt với phép cộng - Bài tập cần làm ( Bài 1; Bài 2(cột 1, 3, 4); Bài 3; Bài dòng ) B Đồ dùng dạy - học: - SGK,SGV - Phiếu học tập C Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 21/26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh lớp HĐ GV * Kiểm tra cũ: - GV gọi học sinh lên bảng làm tập 47 47 57 67 + + + + 25 28 17 15 HĐ HS +2 học sinh lên bảng làm + HS nhận xét - Gọi học sinh nhận xét; GV nhận xét đánh giá HĐ1: Học thuộc nêu nhanh công thức bảng cộng có nhớ ( cộng với số ) HĐ2: Hướng dẫn học sinh làm tập: Bài 1: Tính nhẩm: - GV gọi học sinh đọc yêu cầu đề - Cho HS nối tiếp nêu miệng kết phép tính - HS tự nhận xét lẫn - GV nhận xét Bài 2: (Cột 1, 3, 4) đặt tính tính: a/ 37 + 15 b/ 24 + 17 c/ 67 + - Tôi khai thác phát triển thành tập sau: * Đúng ghi đúng, sai ghi sai: a/ 37 b/ 24 c/ 67 + + + 15 17 42 41 76 - GV yêu cầu HS đọc đề - Phát phiếu học tập cho học sinh - Thu số để nhận xét đánh giá - GV nhận xét kết - Nếu HS điền em hiểu - Nếu HS điền sai em chưa biết cách đặt tinh cộng qn khơng nhớ - Từ cho HS nêu cách đặt tính thực tính Bài 3: Giải tốn theo tóm tắt sau: Thúng cam có: 28 Thúng quýt có: 37 Cả hai thúng có: ? - Tôi hướng dẫn HS phát triển thành toán sau: + HS đọc bảng cộng + 7+3= 7+4= 7+5= 7+6= 7+7= 7+8= 7+9= + 10 = 5+7= 6+7= 8+7= 9+7= + Một HS đọc đề + Hs ý theo dõi + HS làm vào phiếu học tập + Một vài HS nêu cách đặt tính + HS khai thác phát triển thành tốn: “ Thúng cam có 28 quả, thúng qt có 37 hỏi hai thúng có ?” + HS thực hành làm - GV phát phiếu học tập cho HS làm - GV thu nhận xét Bài 4: (Dòng 2) > + 22/26 + + + Dưới lớp làm vào bảng 17 + > 17 + + HS nhận xét = Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo - Gọi 2khoa HS Toán lên bảng Dưới lớp để làm bồi dưỡng nănglàm lựcbảng giải Toán cho học sinh lớp - Yêu cầu lớp giơ bảng; GV nhận xét - Gọi HS nhận xét bạn làm bảng MỤC LỤC: * Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu vài nêu lại bảng cộng với NộiHS dung Trang số A Phần mở đầu -I GV nhận xétđềchung Lí chọn tài tiết học, khen ngợi HS tích đích cực xây dựng II Mục nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích Nhiệm vụ III Đối tượng phạm vi nghiên cứu IV Phương pháp nghiên cứu V Kế hoạch thời gian nghiên cứu B Nội dung I Cơ sở lý luận Vai trò nội dung dạy học chương trình mơn Tốn Nội dung chương trình SGK Tốn Chuẩn kiến thức kĩ dạy học đạt mơn Tốn II Cơ sở thực tiễn Thực trạng dạy giáo viên Thực trạng học sinh Nguyên nhân C Các biện pháp khai thác phát triển tập sách giáo khoa để bồi dưỡng lực cho học sinh lớp I Khai thác phát triển hệ thống tập trắc nghiệm 1.Hệ thống tập trắc nghiệm Thiết kế dạng tập - sai II Khai thác phát triển hệ thống tập tự luận 14 III Mục đích thực nghiệm 21 IV Nội dung thực nghiệm 22 V Kết thực nghiệm 24 VI Bài học kinh nghiệm 25 D Kết luận đề xuất 26 23/26 ... Khai thác phát triển hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực cho học sinh lớp 2 2/ 26 Khai thác có hiệu mở rộng hệ thống tập sách giáo khoa Toán để bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh. .. - Toán Giải toán theo tóm tắt sau: 56 Đội 1: 5cây Đội 2: ? Trên tóm tắt toán yêu cầu học sinh tự giải toán theo tóm tắt Để học sinh giải nhanh hiểu sâu sắc toán, yêu cầu học sinh tự đặt đề toán. .. giúp cho phát triển lực tư học sinh học toán Đặt toán ngược với toán giải: Sau học sinh giải xong toán, giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác, phát triển toán cách đặt đề toán ngược với theo
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn khai thac va mo rong he thong bai tap toán 2 de nang cao nang luc giai toan cho hoc sinh lop 2, skkn khai thac va mo rong he thong bai tap toán 2 de nang cao nang luc giai toan cho hoc sinh lop 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay