GIÁO ÁN Tuan 24

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 22:06

Trường TH Đoàn Thị Điểm HN Họ tên: Lớp: Thứ ngày tháng năm PHIẾU TĂNG CƯỜNG - SỐ 24 MƠN: TỐN PHẦN I: Học sinh viết đáp số, không giải thích: ST T CÁC BÀI TỐN Tính nhanh: 12,48 : 0,5 × 6,25 × × 2 × 3,12 × 1,25 : 0,25 × 10 102 51 y − 13 = a) y = b) 93 31 +X× − =4 Tìm x: 3 12 Một thùng tơn khơng nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài Tìm y: 1,2m; chiều rộng 0,6 chiều dài chiều cao 8dm Tính diện tích tơn để làm thùng (khơng tính mép hàn) Một hình lập phương có tổng diện tích xung quanh diện tích tồn phần 360 cm2 Tính độ dài 1cạnh hình lập phương đó? Một bể kính ni cá có dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 1m; chiều rộng 80cm; chiều cao 60% chiều dài Tính diện tích kính dùng làm bể hoàn toàn Nếu lấy núi giả ngồi mực nước tụt xuống 5cm Hãy ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… cá (Biết bể cá khơng có nắp) Phần bể ni cá cảnh hình lập phương cạnh 30 cm Trong bể có núi giả mà đổ nước đầy bể cá bị ngập ĐÁP SỐ ……………… tính thể tích núi giả Một người th sơn xung quanh tường trần bên phòng có chiều dài 7m; chiều rộng 4m chiều cao 3,5m Diện tích ……………… cửa 8m2 Người phải trả tiền biết sơn mét vng phải trả 5500 đồng Thể tích hình lập phương 27 cm3 Diện tích tồn phần hình lập phương dm2 ……………… 10 Một hộp dạng hình hộp chữ nhật dài 36cm, rộng 24 cm cao 12cm Người ta xếp đầy hình lập phương cạnh 4cm vào hộp Hỏi có hình lập phương chứa hộp ? PHẦN II: Học sinh phải trình bày giải: ……………… Bài 1: Một hình lập phương có tổng diện tích xung quanh diện tích tồn phần 490 cm2 Tính độ dài 1cạnh hình lập phương đó? Bài 2: Một tủ dạng hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 14m2 Chiều cao tủ m; chiều rộng chiều dài Tính diện tích đáy tủ Bài 3: Mét bĨ hình hp chữ nhật chứa 5000 lít nớc đợc đáy bể có chu vi 8m, chiều dài bĨ BiÕt chiỊu réng TÝnh chiỊu cao cđa bÓ ĐÁP ÁN PHIẾU TĂNG CƯỜNG - SỐ 24 PHẦN I: Học sinh viết đáp số, không giải thích: STT CÁC BÀI TỐN Tính nhanh: 12,48 : 0,5 × 6,25 × × 2 × 3,12 × 1,25 : 0,25 × 10 ĐÁP SỐ 102 51 y − 13 = = b) y 93 31 +X× − =4 Tìm x: 3 12 Một thùng tơn khơng nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m; chiều Tìm y: a) y = 10 y = 44 X=5 393,6 dm2 rộng 0,6 chiều dài chiều cao 8dm Tính diện tích tơn để làm thùng (khơng tính mép hàn) Một hình lập phương có tổng diện tích xung quanh diện tích tồn phần 360 cm cm2 Tính độ dài 1cạnh hình lập phương đó? Một bể kính ni cá có dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 1m; chiều rộng 80cm; 29600 cm2 chiều cao 60% chiều dài Tính diện tích kính dùng làm bể cá (Biết bể cá khơng có nắp) Phần bể ni cá cảnh hình lập phương cạnh 30 cm Trong bể có 45000 cm3 núi giả mà đổ nước đầy bể cá bị ngập hồn tồn Nếu lấy núi giả ngồi mực nước tụt xuống cm Hãy tính thể tích núi giả Một người th sơn xung quanh tường trần bên phòng có 533500 đồng chiều dài 7m; chiều rộng 4m chiều cao 3,5m Diện tích cửa 8m Người phải trả tiền biết sơn mét vng phải trả 5500 đồng Thể tích hình lập phương 27 cm3 Diện tích tồn phần hình lập phương 0,54 dm2 dm2 10 Một hộp dạng hình hộp chữ nhật dài 36cm, rộng 24 cm cao 12 cm Người 162 hình ta xếp đầy hình lập phương cạnh cm vào hộp Hỏi có hình lập phương chứa hộp ? PHẦN II: Học sinh phải trình bày giải: Bài 1: Một hình lập phương có tổng diện tích xung quanh diện tích tồn phần 490 cm2 Tính độ dài 1cạnh hình lập phương đó? ( cm ) Bài 2: Một tủ dạng hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 14m2 Chiều cao tủ m; chiều rộng chiều dài Tính diện tích đáy tủ ( 1,5 x = m2) Bài 3: Chiều cao bể: 2m ... chu vi 8m, chiỊu dµi b»ng bĨ BiÕt chiỊu réng TÝnh chiỊu cao cđa bĨ ĐÁP ÁN PHIẾU TĂNG CƯỜNG - SỐ 24 PHẦN I: Học sinh viết đáp số, khơng giải thích: STT CÁC BÀI TỐN Tính nhanh: 12,48 : 0,5 × 6,25... Diện tích tồn phần hình lập phương 0,54 dm2 dm2 10 Một hộp dạng hình hộp chữ nhật dài 36cm, rộng 24 cm cao 12 cm Người 162 hình ta xếp đầy hình lập phương cạnh cm vào hộp Hỏi có hình lập phương
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN Tuan 24 , GIÁO ÁN Tuan 24

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay