Unit 18 what are you doing

19 10 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:54

WELCOME TO OUR CLAS 5A Teacher : Hoàng Ngọc Yến Nhi parrot ship doll dog cat robot Toys rabbit plane kite goldfish Pets Saturday , November, 25th 2017 UNIT 18 : WHAT ARE YOU DOING? LESSON 1: PART 123 LOOK, LISTEN & REPEAT Saturday , November, 25th 2017 UNIT 18 : WHAT ARE YOU DOING? LESSON 1: PART 123 LOOK, LISTEN & REPEAT Reading : đọc sách Cooking nấu ăn Listening to music Nghe nhạc Cleaning the floor : lau dọn nhà cửa Từ Reading : đọc sách Cooking : nấu ăn Listening to music : nghe nhạc Cleaning the floor : lau dọn nhà cửa Mẫu câu What are you doing ? Bạn làm ? I’m ………………… Tơi …………………… Ví dụ : What are you doing ? I’m reading GAME : MATCHING Reading A Nghe nhạc Cooking B Lau dọn nhà cửa Listening to music C Nấu ăn Cleaning the floor D Đọc sách What are you doing ? a cooking b reading What are you doing ? a Listening to music b Cooking What are you doing ? a Reading b Listening to music What are you doing ? a Cleaning the floor b Reading Từ Reading : đọc sách Cooking : nấu ăn Listening to music : nghe nhạc Cleaning the floor : lau dọn nhà cửa Mẫu câu What are you doing ? Bạn làm ? I’m ………………… Tơi …………………… Ví dụ : What are you doing ? I’m reading Anh Văn Unit 18, lesson 1, part 123 - Học từ mới, mẫu câu - Chuẩn bị: Unit 18, lesson 1, part 456 Thanks for your attention Goodbye ... floor D Đọc sách What are you doing ? a cooking b reading What are you doing ? a Listening to music b Cooking What are you doing ? a Reading b Listening to music What are you doing ? a Cleaning... Pets Saturday , November, 25th 2017 UNIT 18 : WHAT ARE YOU DOING? LESSON 1: PART 123 LOOK, LISTEN & REPEAT Saturday , November, 25th 2017 UNIT 18 : WHAT ARE YOU DOING? LESSON 1: PART 123 LOOK, LISTEN... cửa Mẫu câu What are you doing ? Bạn làm ? I’m ………………… Tơi …………………… Ví dụ : What are you doing ? I’m reading Anh Văn Unit 18, lesson 1, part 123 - Học từ mới, mẫu câu - Chuẩn bị: Unit 18, lesson
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 18 what are you doing , Unit 18 what are you doing

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay