Engagement campaign2018

55 4 0
 • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:54

Engagement n g i a p m Ca “Passport” truyền thông thời đại 4.0 Engagement Campaign CÁC KHÁCH HÀNG CUA ADMICRO QUAN TÂM ĐI U GÌ ? Nhãn hàng ngày quan tâm số action từ độc giả Phối hợp đa kênh để truyền tải thông điệp mạnh mẽ Cần sáng tạo cao chiến dịch Lưu giữ khai thác lượt Database cho chiến dịch tiếp nối Engagement SƯ KHÁC BI T GIƯA ENGAGEMENT CAMPAIGN & CAMPAIGN TRUY N TH NG n g i a p m a C T  S C E C Thông điệp nhãn hàng Main Content Được truyền tải công cụ truyền thống: Bài PR + Banner + Post FB Được truyền tải công cụ truyền thống: + Activities (các hoạt động tăng cường tương tác với độc giả) Engagement KPIs + Conversion KPIs Đo lường hiệu Hiệu truyền thông H A Ơ Ơ   KPI   : Traffic KPIs + Visibility KPIs (I / V/ R ) + KPI: Actions tương tác ( likes, shares, votes, clicks, responds, tải app/download, interact ) + D  Ơ (dùng để làm remarketing trở thành nguồn tài nguyên khách hàng lõi nhãn hàng) + C     nhãn hàng CI A TA  Ư B & P Ơ U   Engagement Campaign Traffic KPIs Lượng truy cập trang ảnh hưởng nội dung bạn CÁC CHI S ĐÁNH GIÁ HI U QUA Visibility KPIs Conversion KPIs Engagement KPIs Sự tiếp nhận nội dung số lượt share mạng xã hội số thảo luận nội dung Hành vi mà nội dung bạn ảnh hưởng đến, làm cho độc giả đăng ký email thông báo bạn, tải coupon mua sản phẩm bạn Số người nhìn thấy nội dung bạn, nội dung bạn mô tả đâu liên kết dẫn trang bạn Engagement SƯ KHÁC BI T GIƯA ENGAGEMENT CAMPAIGN & CAMPAIGN TRUY N TH NG n g i a p m a C L S S S V H S C Đ   Offl A E A M  LANDING PAGE D  V C  E  S S  E  C M  G /P R I  C E  Ifl  M SM  SM   B   -R PR A   S C  I   C E   V C M  CUSTOMER JOURNEY STEPS C A  L AWARENESS ENGAGEMENT POINTS 16 D 10 CUSTOMER JOURNEY DURATION N A Ơ/ Q / V  Đ   I   L P Ơ  U fl, Ư U C Ơ A Ơ A  CUSTOMER JOURNEY EXPERIENCE QA      E M – O       U  K      Ơ K   ơ H A R D C D S S  C   V S ... thương hiệu Engagement Campaign LƠI ÍCH CUA ENGAGEMENT CAMPAIGN Generate Leads Collect Data Build Email Database Branding Grow Social Following Engagement Campaign CÁCH TRI N KHAI ENGAGEMENT CAMPAIGN... P Ơ U   Engagement Campaign Traffic KPIs Lượng truy cập trang ảnh hưởng nội dung bạn CÁC CHI S ĐÁNH GIÁ HI U QUA Visibility KPIs Conversion KPIs Engagement KPIs Sự tiếp nhận... bạn Số người nhìn thấy nội dung bạn, nội dung bạn mô tả đâu liên kết dẫn trang bạn Engagement SƯ KHÁC BI T GIƯA ENGAGEMENT CAMPAIGN & CAMPAIGN TRUY N TH NG n g i a p m a C L S S S
- Xem thêm -

Xem thêm: Engagement campaign2018 , Engagement campaign2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay