bai tap cuoi tuan lop 3 ca nam

52 6 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:54

Bài tập cuối tuần lớp năm Tuần Mơn Tốn Phần I Trắc nghiệm: Bài Tìm x Đúng ghi Đ, sai ghi S a) x - 124 – 17 = 250, giá trị x : 391 193 93 b) x + 14 – 25 = 90 giá trị x : 100 101 95 c) x – 42 = 23 + 27 giá trị x là: 90 92 102 d) x + 72 = 100 giá trị x : 28 30 32 Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : a) Tìm số biết tổng số số nhỏ có chữ số 120 : A 10 B 20 C 30 B đoạn thẳng C đoạn thẳng b) Hình vẽ bên có : A đoạn thẳng Phần Tự luận Bài Đặt tính tính 356 + 125 415 +307 518 – 125 478 – 247 Bài Cho chữ số : 1; 2; Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Toán tiểu học theo chuyên đề | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết Bài tập cuối tuần lớp năm a) Hãy viết số có chữ số khác nhau, số có đủ chữ số cho ……………………………………………………………………………………… b) Số lớn số : …………… c) Số nhỏ số : ………… d) Tổng số lớn số nhỏ : …………………………………… Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Toán tiểu học theo chuyên đề | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết Bài tập cuối tuần lớp năm MƠN : TIẾNG VIỆT I CHÍNH TẢ : Điền vào chỗ trống l hay n ? Cái ….ón ….ày dùng … úc trời ắng Trăng ….ưỡi …iềm ấp ó ….ó ại bị ạc đường ần ữa Em ….àm tập thật kĩ ưỡng II Luyện từ câu Dòng nêu từ vật câu văn “Hôm ấy, để thay đổi không khí, tơi lấy xe lên núi ngắm cảnh thưởng thức hoa rừng.” ? a khơng khí, xe, núi, ngắm, cảnh, hoa quả, rừng b hôm, xe, núi, thưởng thức, hoa, quả, rừng c hơm, khơng khí, xe, núi, hoa quả, rừng Những câu có hình ảnh so sánh ? a Tôi chẳng khác “chim sổ lồng” b Tôi say sưa với cảnh đồi núi đến tận trưa chịu c Chiếc xe lao vùn mũi tên d Tim vỡ làm trăm mảnh Điền tiếp vào chỗ trống để có hình ảnh so sánh? a Cảnh núi rừng đẹp …………………………………… b Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn như………………………………………… Nối hình ảnh so sánh cột A với nghĩa thích hợp cột B cho phù hợp Cột A Cột B a chim sổ lồng sợ b mũi tên c tim vỡ thầnh trăm mảnh nhanh tự Điền cụm từ ngoặc thích hợp vào chỗ chấm cho phù hợp có hình ảnh so sánh núi v tỡnh th nguy hiểm bạn nhỏ ? (trứng chọi đá ; ngàn cân treo sỵi tóc ; nước sơi lửa bỏng) “Tình tơi ……………………………… ” III TẬP LÀM VĂN Cũng bạn nhỏ câu chuyện “Hãy can đảm lên” em bạn em có việc làm dũng cảm Em viết đoạn văn (5 – câu) kể lại việc làm Bài làm Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Toán tiểu học theo chuyên đề | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết Bài tập cuối tuần lớp năm Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Tốn tiểu học theo chun đề | Cơ Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết Bài tập cuối tuần lớp năm Tuần Môn Tốn Bài Tính : a) 463 – 247 b) 597 – 428 a) x + 121 b) x + 124 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… Bài Tìm x : a) 15 + x + 27 + 53 = 100 b) 19 < x +17 < 21 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………… … Bài Tính cách thuận tiện : a) 435 – 360 + 565 – 140 b) + + + 13 + … + 29 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………… … Bài Tam giác ABC có chu vi 58cm Tổng độ dài cạnh AB BC 42cm, tổng độ dài cạnh BC AC 34cm Tính độ dài cạnh AB ; AC ; BC tam giác ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Toán tiểu học theo chuyên đề | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết Bài tập cuối tuần lớp năm Bài Em Hà năm tuổi Tuổi bố lần tuổi Hà cộng với Hỏi bố tuổi ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………… TIẾNG VIỆT I CHÍNH TẢ Chọn từ viết để điền vào chỗ chấm: a) sét - xét - đất ……… ; xem ……….; ……… duyệt ; tra ……… b) xinh- sinh - …… xắn ; ngày ……… ; ……… s ôi ; ……… đẹp ; ……… sống II LUYỆN TỪ VÀ CÂU Nối “ thiếu” “nhi” với tiếng chúng kết hợp để tạo từ niên khoa bệnh hai nhi thiếu niên đồng gia phụ Nối cột trái với thích hợp cột phải để tạo câu theo mẫu Ai ? a Trường học b Thiếu nhi c Thầy cô 1.là gương sáng cho học sinh noi theo nhà thứ hai em 3.là tương lai đất nước 3) Đặt câu theo mẫu Ai ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… … III TẬP LÀM VĂN Em viết đơn xin phép nghỉ học Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Toán tiểu học theo chuyên đề | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết Bài tập cuối tuần lớp năm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………… Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Tốn tiểu học theo chun đề | Cơ Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết Bài tập cuối tuần lớp năm Tuần Môn Tốn Bài 1: Tìm y a, y x + 65 = 100 ……………………… ……………………… ……………………… b, y : 10 x = 24 ………………………… ………………………… ………………………… Bài 2: Điền dấu (< ; > ; =) vào ô trống a, 135 - a 78 - a c, a9 + 6a aa + 79 aeg + dbc b, a - 74 a - 47 d, abc + deg Bài 3: Thịnh có 15 bi Số bi Thịnh Khánh Nếu số bi Huy thêm số bi Khánh Hỏi ba bạn có bi Đáp số : Khánh …………………… Huy :………………….…… Bài 4: Tổ trồng 14 ăn Tổ trông nửa tổ Tổ tổ Hỏi tổ trồng ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………… Bài 5: Số nhãn An Bình 24 Nếu An thêm 10 cái, Bình thêm lúc An Bình nhãn ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………… Bài 6: Tính nhanh a, 150 – 34 + 44 – 66 – 50 c, 125 – 36 + 25 – 74 ………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… … Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Toán tiểu học theo chuyên đề | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết Bài tập cuối tuần lớp năm ………………………………………………………………………………………… … b, 205 – 72 – 18 – 15 d, 78 – 13 – 15 + 100 ………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… … TIẾNG VIỆT Chính tả : Điền no hay lo ăn……… ấm …… …….nghĩ …… lắng * Luyện từ câu Đặt ba câu theo mẫu : Ai để giới thiệu em với người bạn quen ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………… Điền dấu chấm dấu phẩy vào chỗ trống đoạn văn sau cho thích hợp viết lại đoạn văn cho tả Cơ bé nhẹ nhàng đặt bơng hồng lên mộ mẹ ( )Thấy ( ) người đàn ông xúc động ( ) Anh nhớ tới mẹ ( )Khơng chút chần chừ ( ) anh mua bó hoa thật đẹp ( )lái xe mạch nhà để gặp mẹ ( ) Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Toán tiểu học theo chuyên đề | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết Bài tập cuối tuần lớp năm Dòng nêu câu hỏi cho phận in đậm câu văn sau: Cô bé người hiếu thảo a Cô bé lµ ai? b Cơ bé nào? c Cô bé người nào? Người đàn ông dừng xe trước cửa hàng để mua hoa tặng mẹ a Người đàn ông làm g×? b Người đàn ơng dừng xe trước hàng để làm gì? c Người đàn ơng dừng xe đâu? * Tập làm văn : Viết đoạn văn kể vật mà em yêu thích : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………… Tuần Mơn Tốn Bài Đặt tính tính : 34 x 11 x 43 x ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… Bài Tìm x : a) x x + 18 = 24 c) x : + 15 = 20 Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Tốn tiểu học theo chun đề | Cơ Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết 10 Bài tập cuối tuần lớp năm Bài 5(1điểm): Tính cách hợp lí: a ( 360 – 295 + 240 – 295) : b ( 45 x + 55 x 9) : Bài 6( 1điểm): Dùng dấu phép tính, dấu ngoặc đơn để lập biểu thức số cho: 4 4 = Tuần 27 Tiếng việt I.Chính tả( 2điểm): Tìm từ ngữ để phân biệt tiếng sau: - say:……… – xay:……… - sông:……… - xông:……… II luyện từ câu Bài 1( 2điểm): Tìm số từ gần nghĩa trái nghĩa với từ sau: a Um tùm - Gần nghĩa:………………………………………………………… - Trái nghĩa:…………………………………………………………… b Khẳng khiu: - Gần nghĩa:………………………………………………………… - Trái nghĩa:………………………………………………………… c Cao vút: - Gần nghĩa:………………………………………………………… - Trái nghĩa:………………………………………………………… Bài 2( 2điểm): Tìm số từ( gồm hai tiếng) có tiếng chiến đứng trước có tiếng chiến đứng sau: Tiếng chiến đứng trước: ………………………………………………………………… Tiếng chiến đứng sau: …………………………………………………………………… Bài 3( 2điểm): Chọn từ thích hợp từ để điền vào chỗ trống: dũng cảm, dũng khí, dũng mãnh, dũng sĩ - ……………của người chiến sĩ cách mạng – khí thể ……………… - ……………iệt xe tăng - ……….bênh vực lẽ phải Bài 4( 3điểm): Viết đoạn văn ngắn miêu tả cảnh vật ( 4-5 câu) có sử dụng biện pháp nhân hoá ( Viết xong, gạch chân từ ngữ thể biện pháp nhân hoá) III Tập làm văn: Viết đoạn văn kể chị Võ Thị Sáu Tốn Bài 1( 2điểm): Điền số thiếu vào dấu hỏi (?) ? ? : = ( dư 3) 85 : ? = ( dư 4) ? : ? = ? ( dư 4) 64 : ? = 21 ( dư 1) Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Toán tiểu học theo chuyên đề | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết 38 Bài tập cuối tuần lớp năm Bài 2( 2điểm): Túi thứ đựng kg gạo 1/3 túi thứ hai Hỏi túi thứ hai đựng nhiều túi thứ kg? Số gạo đựng hai túi gấp lần số gạo đựng túi thứ nhất? Bài 3( 2điểm): Biết 1/3 vải đỏ 1/4 vải xanh Cả hai vải dài 84 m Hỏi vải dài mét? Bài 4( 2điểm): Mẹ mang bán 25 cam 75 quýt Buổi sáng mẹ bán số cam số quýt, lại 1/5 số cam 1/5 số quýt để chiều bán nốt Hỏi mẹ bán cam, quýt? Bài 5( 1điểm): Tuổi Tùng 1/10 tuổi bố 1/8 tuổi mẹ Bố mẹ tuổi Hỏi Tùng tuổi? Bài 6( 1điểm): Có đơi tất khác để tủ Hỏi khơng cần nhìn vào tủ, phải lấy tất để chắn có hai tất đôi? Tuần 28(1) Tiếng việt Bài 1: Điền vào chỗ trống l hay n ơn trời mưa …ắng phải … bừa cạn ….ơi cày sâu Cơng … ênh chẳng Ngày ….ay ….ước bạc, ngày sau cơm vàng Bài 2: Hãy sử dụng biện pháp nhân hoá để diễn đạt lại câu văn sau cho sinh động, gợi cảm a Mặt trời chiếu tia nắng oi xuống cánh đồng khô hạn ……………………………………………………………………………………… …… b Mỗi có gió thổi , bạch đàn lại xào xạc ……………………………………………………………………………………… …… c Từng đám me rơi đầy vai áo bạn học sinh ……………………………………………………………………………………… …… Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Toán tiểu học theo chuyên đề | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết 39 Bài tập cuối tuần lớp năm d Kim giờ, kim phút, chạy chậm Kim giây chạy nhanh ……………………………………………………………………………………… …… Bài 3: Viết đoạn văn ngắn giới thiệu vận động viên cầu thủ mà em hâm mộ Toán Bài 1: Tính nhanh a x 217 x b x x x d 473 x + 473 c 5652 : : e 595 – 75 – 20 Bài 2: Có hai hộp bi, hộp thứ có 16 viên bi, hộp thứ hai có thêm viên bi gấp đơi hộp thứ Hỏi hộp thứ hai có nhiều hộp thứ viên bi? Bài 3: Có sân hình chữ nhật, chu vi 148m, người ta bớt chiều dài sân 4m sân trở thành hình vng Tìm kích thứớc sân hình chữ nhật đó? Tuần 28 ( 2) Tiếng việt I Chính tả( 2điểm): Điền vào chỗ trống ch hay tr - …im ….ích… oè - …ốn tìm - ….oè lái - … èo đèo lội suối II Luyện từ câu Bài 1( 2điểm): Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tả vật cách nhân hoá a Vầng trăng…………………… c Mặt trời………………………… Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Tốn tiểu học theo chun đề | Cơ Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết 40 Bài tập cuối tuần lớp năm b Bông hoa……………………… d Ngọn gió: ……………………… Bài 2( 2điểm): Gạch chân câu hỏi để làm gì? a Tơi ngửa mặt nhìn bầu trời để tận hưởng khơng khí lành đêm thôn dã b Sáng em dậy từ sáng để ôn trước đến lớp c Anh có gắng miếng đòn cuối thật hiểm hóc nhằm dành lại phần thắng từ tay đối phương d Bố mẹ hứa tặng cu Tí q dặc biệt Tí đạt danh hiệu học sinh giỏi để khích lệ cậu Bài 3( 2điểm): Viết câu có phận trả lời câu hỏi để làm sau gạch chân phận Bài 4( 3điểm): Viết đoạn văn ( 4-5 câu) miêu tả cảnh vật có sử dụng biện pháp nhân hoá( viết xong, gạch chân từ ngữ thể biện pháp nhân hoá) III Tập làm văn Viết đoạn văn kể lại gương chiến đấu dũng cảm em đọc sách giáo khoa nghe kẻ Tốn Bài 1( 2điểm): Điền số thiếu vào dấu hỏi ( ?) ? ? : = ( dư 3) 86 : ? = ( dư 5) ? : ? = ? ? ( dư 3) 67 : ? = 22 ( dư 1) Bài 2( 2điểm): Tính nhanh tống số từ đến 20: + + + ……….+ 17 + 18 + 19 + 20 Bài 3( 2điểm): Biết 1/3 vải đỏ 1/4 vải xanh Cả hai vải dài 77 m Hỏi vải dài mét? Bài 4( 2điểm): Mẹ mang bán 35 cam 85 quýt Buổi sáng mẹ bán số cam số quýt, lại 1/5 số cam 1/5 số quýt để chiều bán nốt Hỏi mẹ bán cam, quýt? Bài 5( 1điểm): Một thùng chứa lít nước Có vòi chảy vào thùng Vòi thứ chảy phút 20lít Vòi thứ hai chảy phút 18lít Vòi thứ ba chảy phút 20lít Hỏi: a Mỗi phút ba vòi chảy vào thùng lít nước? b Cả vòi chảy đầy thùng? Bài 6( 1điểm): Có đơi tất khác để tủ Hỏi khơng cần nhìn vào tủ, phải lấy tất để chắn có hai tất đôi? Tuần 29( 1) Tiếng việt I Chính tả( 2điểm): Tìm từ láy có phụ âm đấu x…x… Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Tốn tiểu học theo chun đề | Cơ Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết 41 Bài tập cuối tuần lớp năm Tìm từ láy có phụ âm s… s… II Luyện từ câu Bài 1( 3điểm): Đấu đọ tài để rõ thua Em tìm từ có tiếng đấu có nghĩa nói lĩnh vực thể thao Ví dụ: đấu vật Bài 2( 3điểm): Sắp xếp từ cho vào nhóm: Tạ, nhảy sào, lướt ván, gậy đánh gôn, nhà thi đấu, bơi lội, ten-nít, trường đấu, đồng hồ tính thời gian, bể bơi, cờ vua, vợt, kính bơi, mũ bơi, nhảy xa, dây nhảy, sân bãi, hố nhảy, đệm, đấu kiếm, ván trượt, kiếm, côn, nhảy dây, đấm bốc, bàn cờ, võ đài, nhảy dù, leo núi, găng tay, ném đĩa, cử tạ, nhảy sào, bóng chuyền, ném lao, sân vận động, thể thao - Nhóm 1: Mơn thể thao - Nhóm 2: Dụng cụ thể thao - Nhóm 3: Nơi diễn hoạt động thể thao Bài 3( 2điểm): Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp câu sau a Nhờ nghị lực tình yêu sống anh chiến thắng bệnh hiểm nghèo b Để có thành cơng chị phải luyện tập tuyết lạnh hàng đồng hồ c Nhờ chăm sóc giữ gìn cẩn then cầu giữ vẻ đẹp có khơng hai III Tập làm văn: Hãy đóng vai bình luận viên tường thuật trực tiếp trận thi đấu bóng đá Tốn Bài 1( 2điểm): Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật chu vi hình chữ nhật Bài 2( 2điểm): Tính nhanh 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 Bài 3( 2điểm): Chu vi hình vng 40cm Hãy tính diện tích hình vng Bài 4( 2điểm): Nửa chu vi hình chữ nhật 48cm, biết chiều dài gấp lần chiều rộng Tính diện tích hình chữ nhật đó? Bài 5( 1điểm): Nửa chu vi hình chữ nhật 24cm, biết chiều dài chiều rộng 4cm Tính diện tích hình chữ nhật đó? Bài 6( 1điểm): Tính diện tích hình H, biết hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 3cm, hình vng có cạnh 3cm Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Tốn tiểu học theo chun đề | Cơ Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết 42 Bài tập cuối tuần lớp năm Tuần 29 (2) Tiếng Việt I Chính tả( 2điểm): a Tìm từ láy có phụ âm đầu l… l… b Tìm từ láy có phụ ấm đầu n….n… II Luyện từ câu Bài 1( 3điểm): Hoàn thiện câu sau a Thể thao rèn luyện cho chúng ta…………………………………………………… b Em thích xem……………………………………………………………………… Bài 2( 3điểm): Tìm từ gần nghĩa trái nghĩa với từ sau: anh dũng, cần cù, giản dị, thông minh Bài 3( 2điểm): Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp đoạn văn sau Sân bóng khoảng đất hẹp mấp mơ trước khu nhà tập thể Tất cầu thủ cởi trần chân đất đuổi theo bóng cao su cam Khung thành bên khoảng trống hai dép III Tập làm văn: Hãy viết thư cho bạn xa kể buổi biểu diễn nghệ thuật em xem Toán Bài 1( 2điểm): Nêu cách tính diện tích chu vi hình vng Bài 2( 2điểm): Tính nhanh 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 Bài 3( 2điểm): Chu vi hình vng 36 Hãy tính diện tích hình vng Bài 4( 2điểm): Nửa chu vi hình chữ nhật 42cm, biết chiều dài gấp lần chiều rộng Tính diện tích hình chữ nhật Bài 5( 1điểm): Nửa chu vi hình chữ nhật 18cm, chiều dài chiều rộng 8cm Tính diện tích hình chữ nhật Bài 6( 1điểm): Tính diện tích hình chữ nhật ABCD hình vẽ cách 3cm 7cm Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Toán tiểu học theo chuyên đề | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết 43 Bài tập cuối tuần lớp năm 4cm Bài ( 1điểm): Để ốp lát mảnh tường bếp người ta phải dùng 150 viên gạch hình vng, viên gạch có cạnh 10 cm Tính diện tích mảng tường Tuần 30( 1) Tiếng Việt Bài 1: Tìm từ ngữ để phận biệt tiếng sau: - xay : xay lúa,……………… - xung: ……………………… - say:……………………… – sung: ……………………… - xông:…………………… – sông: ……………………… - xương:…………………… - sương: ……………………… Bài 2: Hãy thêm từ ngữ gợi tả hay hình ảnh nhân hố để viết lại câu văn sau cho sinh động a Chim hót vòm ……………………………………………………………………………………… …… b Cây hồng nhung toả hương thơm ……………………………………………………………………………………… …… c Dưới ao, đàn bơi lộn ……………………………………………………………………………………… …… Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Toán tiểu học theo chuyên đề | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết 44 Bài tập cuối tuần lớp năm d Mái tóc mẹ đen, dài ……………………………………………………………………………………… …… Tốn Bài 1: Người ta dự định chuyển 76500 lên miền núi theo đợt Đợt thứ chuyển lên 18 250 quyển, đợt thứ hai chuyển 27 550 đợt thứ ba chuyển nốt số lại Hỏi đợt thứ ba phải chuyển lên vở? ( Tóm tắt sơ đồ, giải cách)? Bài 2: Tìm số, biết số thứ cộng với số thứ hai 393, số thứ hai cộng với số thứ ba 1007, số thứ ba cộng với số thứ 864? Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đơI chiều rộng có diện tích 98cm2 Tính chu vi hình chữ nhật đó? Bài 4: Tính nhanh a 10750 : : b 5824 x + 5824 + 5824 x c 37286 + 24679 – 286 – 24679 Tuần 30 ( 2) Tiếng Việt I Chính tả( 2điểm): Tìm từ láy có phụ âm đầu r….r… Tìm từ láy có phụ âm đầu x….x… II Luyện từ câu Bài 1( 3điểm): a Cho từ : nhà hát, diễn đàn, nhà chùa, sân khấu, nhà máy, nhà văn hoá Gạch chân từ nơi chuyên diễn hoạt động nghệ thuật b Tìm từ hoạt động thường diễn lễ hội từ cho sau: dâng hương, phẫu thuật, rước, ném bóng, tưởng niệm, đua ơtơ, đánh đu, múa hát c Tìm từ ca ngợi tài nghệ sĩ Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Toán tiểu học theo chuyên đề | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết 45 Bài tập cuối tuần lớp năm Bài ( 3điểm): Xếp từ thành hai nhóm: kiến trúc sư, nghệ sĩ ngâm thơ, giảng viên đại học, hoạ sĩ, nhà điêu khắc, nghiên cứu khoa học, nhà biên kịch, giáo sư, nhà sử học, nhiếp ảnh gia, lập trình viên máy tính, biên đạo múa, ảo thuật gia a Những người hoạt động khoa học b Những người hoạt động nghệ thuật Bài 3( 2điểm): Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp câu sau a Buổi sáng trời mưa mẹ bé Lan phải đến trường xe buýt b Tối tối mẹ thường kể chuyện cho nghe Tốn Bài 1( 2điểm): Tính nhanh 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+ 22 Bài ( 2điểm): Trong phép chia có dư, thương số số dư Nếu giữ nguyên số chia thương số số dư ( tức phép chia trở thành phép chia hết) Tìm số bị chia số chia phép chia đầu tiên, Bài 3( 2điểm): Tích số 96 Tích số thứ số thứ hai 32, tích số thứ hai số thứ ba 12 Tìm số đó? Bài ( 1điểm): Nửa chu vi hình chữ nhật 28cm, biết chiều dài chiều rộng 8cm Tính diện tích hình chữ nhật đó? Bài ( 1điểm): Từ nhà đến trường anh hết 30 phút, em hết 40 phút Nếu em trước anh phút sau anh đuổi kịp em? Tuần 30 ( 3) Tiếng việt I Chính tả ( 2điểm): Tìm từ láy có phụ âm đầu : g… g… từ có phụ âm đầu : ng…ng… II Luyện từ câu Bài 1( 2điểm): Tìm phận trả lời câu hỏi gì? a Bằng bước đĩnh đạc, gà tiến lên b Chích bơng chiến đấu chống lại kẻ thù chút tàn lực cuối Bài ( 2điểm): Đặt câu hỏi cho phận in đậm a TôI định giành lại lòng tin bố mẹ điểm 10 Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Toán tiểu học theo chuyên đề | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết 46 Bài tập cuối tuần lớp năm b Tối tối bà thường ru bé ngủ câu chuyện cổ tích Bài 3( 2điểm): Tìm hai phận câu a Gà trống kiêu hãnh ngẩng đầu b Tối tối mẹ thường kể chuyện cổ tích cho chúng tơi nghe Bài 4( 2điểm): Căn vào nghĩa từ phân từ sau thành hai nhóm ( nhóm gồm từ gần nghĩa trái nghĩa với nhau) Tổ quốc, non sơng, thương u, kính u, đất nước, u thương, giang sơn, yêu quý, xứ sở, yêu mến, non nước, kính mến, nước non, quý mến, quê hương, thân yêu Toán Bài 1( 2điểm): Tính nhanh ( 650 – 298 + 350) : ( 70 : 14 x + ) Bài ( 2điểm): Trong phép chia có dư, thương số số dư Nếu cộng thêm vào số bị chia, giữ nguyên số chia thương số số dư ( tức phép chia trở thành phép chia hết) Tìm số bị chia số chia phép chia đầu tiên, Bài 3( 2điểm): Tích số 60 Tích số thứ số thứ hai 10, tích số thứ hai số thứ ba Tìm số đó? Bài ( 1điểm): Cho số Số thứ gấp đôi số thứ hai, số thứ hai gấp đôi số thứ ba Tìm số đó, biếu hiệu số thứ số thứ hai đơn vị Bài ( 1điểm): Trên đoạn thẳng dài 40cm, người ta dự định cách 4m lại trồng đầu đoạn đường đề có Hỏi phải trồng cây? Bài 6: Có nhà vị trí A, B, C, D, E hình vẽ Có thể có đoạn đường thẳng nối từ nhà đến nhà khác? Hãy ghi tên đoạn đường đó? B C A D E Tuần 30 ( 4) Tiếng việt I Chính tả( 2điểm): Tìm từ láy có phụ âm đầu c….c… từ láy có phụ âm đầu là: k….k… II Luyện từ câu Hỗ trợ giải đáp – tài liệu Tốn tiểu học theo chun đề | Cơ Trang – 0948.228.325 (zalo) Tuyển tập 18 chuyên đề lớp Xem chi tiết Tuyển tập 24 chuyên đề lớp Xem chi tiết 47 Bài tập cuối tuần lớp năm Bài 1( 2điểm): Trong đoạn thơ vật nhân hố, chúng nhân hố cách nào? Ơng trời Kiến Mặc áo giáp đen Hành quân Ra trận đầy đường Mn nghìn mía Múa gươm Bài 2( 2điểm): Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống a Anh đẫ xây dựng nên ngơi bằng……………………………………………., b Nhân dân Việt Nam chiến thắng kẻ thù xâm lăng bằng……………………… Bài 3( 2điểm): Tìm hai phận câu a Con chuồn chuồn đỏ chat đậu bút hoa dong going b Những sen trắng, sen hang đu đưa trước gió Bài 4( 2điểm): Tìm từ gần nghĩa với từ mênh mông Đặt câu với từ vừa tìm III Tập làm văn: Hãy viết thư cho bạn nước kể cho bạn đất nước Việt Nam Toán Bài 1( 2điểm): Điền dấu >, , , ,
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap cuoi tuan lop 3 ca nam , bai tap cuoi tuan lop 3 ca nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay