Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc 2 (Power point)

16 14 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:52

Một hồng tặng thầy, cô nhân ngày 20.11 Kiểm tra cũ 1)Nghiệm phương trình 2x – = là: A: -2 B: C: 0,5 D: – 0,5 2)Phương trình 2x2 -3x + = có nghiệm : A: ; 0,5 B: -1 ; - 0,5 C: -2 ; -1 D: ; 2, Nêu cách xác định giá trị tuyệt đối số, biểu thức ? Tức là: x  f ( x)  2, Nêu điều kiện xác định biểu thức f(x) ? Bài PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI 1, Phương trình chứa ẩn dấu giá trị tuyệt đối f(x) = g(x) 2, Phương trình chứa ẩn dấu bậc hai f(x) = g(x) Bài PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI III Phương trình chứa ẩn dấu giá trị tuyệt đối Ví dụ 1: Giải phương trình sau a) | x + | = b) |3- 2x | =-3 => Pt vô nghiệm f(x) = g(x) Cách giải phương trình B1: đk g(x) B2: (1) B3: Kết luận �0  f(x) = g(x) f(x) = - g(x) Ví dụ 2: Giải phương trình sau a) | x – | = 2x + (1) b) | 2x – | = x – (2) (1)   x + 1= x + 1= -2 x=1 x = -3 a) | x – | = 2x + (1) � x � � �2 x  �0 � � x  4 � x  x   x  � �� �� � �� � x   (2 x  1) �� �� x �� b) | 2x – | = x – (2) �x  �0 �x �1 �x  � � � ��2 x   x  � ��x  � � ��2 x   ( x  1) ��x  �x  �� �� Bài PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI IV Phương trình chứa ẩn dấu bậc hai f(x) = g(x) (2) g(x) � Cách giải phương trình (2) f(x) = [ g(x) ] 2 Ví dụ 3: Giải phương trình sau a) 4-x = x–2 (3) b) x2 + = x + (4) 4 x  x2 4 x  x2 �x  �0 �x �2 �x �2 (3) � � �� � �2 2 �4  x  ( x  2) �4  x  x  x  �x  3x  �x  �� �x  x2   x  x �1 � �x  �0 �x �1 � � �2 � �2 �� 2 �x   ( x  1) �x   x  x  �x  � � x CỦNG CỐ Phương trình quy phương trình bậcnhất, bậc hai Phương trình chứa ẩn dấu giá trị tuyệt đối f(x) = g(x) B1: đk g(x) B2: (1) B3: Kết luận Phương trình chứa ẩn dấu bậc hai f(x) = g(x) �0  f(x) = g(x) f(x) = - g(x) g(x) � f(x) = [ g(x) ] Xin cảm ơn thầy cô em! BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu1 Lời giải pt 3x – = 2x (1) là:  A (1) 3x – = 2x 3x – = - 2x  B Đk : 2x > x > 3x – = 2x (1) 3x – = - 2x  C Đk : 2x �0 x �0 3x – = 2x (1) 3x – = - 2x    x=5 x=1 x=5 x=1 x = (thoả mãn) x = (thoả mãn) Vậy pt có hai nghiệm x = x = D Đk : 2x �0 x �0 3x – = 2x (1) 3x – = - 2x   x=5 x=1 BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu2 Lời giải pt 2x + = x + (2) là: 2x +5 �0 5 x � A (2) 2 2x + = (x +1) x–4=0  x� x = -2 (thoả mãn) x = (thoả mãn) Vậy pt có hai nghiệm x = x = x +1 �0 x �- B (2) (2x + 5)2 = (x +1)2 x2+ 6x +8 =0 x �- x = (thoả mãn) x = (thoả mãn) Vậy pt có hai nghiệm x = x = x +1 �0 x �- C (2) 2 2x + = (x +1) x–4=0 x �- x = x = -2 (loại) x = (thoả mãn) Vậy pt có nghiệm x =    ... CỐ Câu1 Lời giải pt 3x – = 2x (1) là:  A (1) 3x – = 2x 3x – = - 2x  B Đk : 2x > x > 3x – = 2x (1) 3x – = - 2x  C Đk : 2x �0 x �0 3x – = 2x (1) 3x – = - 2x ... (3) b) x2 + = x + (4) 4 x  x 2 4 x  x 2 �x  �0 �x 2 �x 2 (3) � � �� � 2 2 �4  x  ( x  2) �4  x  x  x  �x  3x  �x  �� �x  x2   x  x � 1 � �x  �0 �x � 1 � � 2 � 2 �� 2 �x... thầy, cô nhân ngày 20 .11 Kiểm tra cũ 1) Nghiệm phương trình 2x – = là: A: -2 B: C: 0,5 D: – 0,5 2) Phương trình 2x2 -3x + = có nghiệm : A: ; 0,5 B: -1 ; - 0,5 C: -2 ; -1 D: ; 2, Nêu cách xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc 2 (Power point), Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc 2 (Power point), Một bông hồng tặng thầy, cô nhân ngày 20.11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay