THƯ VIỆN HÌNH KHÔNG GIAN TRONG SÁCH TOÁN THPT( SOẠN GIÁO ÁN, SOẠN TÀI LIỆU)

31 7 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:39

TÀI LIỆU CỦA ( HUONG DAN VE Hinh KHONG GIAN 11) Ch1/Bai1Ch1 Ch1/Bai2Ch1 Ch1/Bai3Ch1 Ch2/ Bai1Ch2 Ch2/ Bai2Ch2 Ch2/ Bai3Ch2 Ch2/ Bai4Ch2 Ch2/ Bai5Ch2 Ch2/ Bai6Ch2 Ch3/ B1Ch3 Ch3/ B2Ch3 Ch3/ B3Ch3 Ch3/ B4Ch3 C D B A O D' C' A' B' B C D A B A E D C E j D' G H C' A' B' F I E' S S N F A E M B D C F N A E M B D C A1 A2 C A7 A3 B A D A4 A6 C' B' A' (P) (Q) A5 D' Ap+2 O Ap+3 Ap+1 Ad A2 A3 A'p+2 Loại{5;3} A'p+3 A'p+1 A'd A1 Ap O A B D Loại{3;5} C Loại{3;4} A' B' D' A A E B Loại{4;3} C Loại {3;3} D B D C F B A C' C V=1 đơn vị D C' V= a3 A' D' c h a V=a.b.c b a V=a.b.h= Sđáy Cao b A B c C B h A' b a V=a.b.c C' B' V=S đáy Cao=B.h A B D C h B' A' D' V= S đáy Cao= B.h B C a A D O C' B' V=1/6.a3 A' C' a a D' B D C a B' A D C' C' B' D' A'V=1/3 B.h a A A' a V=1/3.a =1/3 B.h D' A B B D C C V=1/3 B.h B' A' V=1/3 B.h S B A C D V=1/3 B.h C' V=b.h V=1/3.b.h V=b.h V=1/3b.h B B Khối đa diện có tên khối {3;5} Tên gọi chủ Còn gọi khối 20 mặt Quay trang Tên gọi Khối đa diện có tên khối {3;5} Còn gọi khối 20 mặt Mở Mở Tên gọi Khối đa diện có tên khối {3;4} Còn gọi khối bát diện Khối đa diện có tên khối {5;3} Còn gọi khối 12 mặt A A B D C D B B C B D B D A D A' C B D B' A' A' C' D' A' B' C' D' C' A' C' A' B' C' A D' C' A A M A M M B M D N B C N 4B c N c c A D N N A' C C' B A B' A' C C B C' B B' A' A C C c' c C' C' B' b' b B B B A A' A B C D A B' A' C' D' C B' B D A B C D A' B' C' A' D' B D A C B B D D A' C' B' C' A' D' B D A C B B D D A' C' B' C' D A' C' A' D' B D A C B B D D B A' C' C' D A' C' B' C' A' D' A' A C A' B' A C B A C B' A' A C B A C B' C A' B' A' C' B' S S A A C C M BB BB S N A C M B S S N N C M M B N N A C A M M B
- Xem thêm -

Xem thêm: THƯ VIỆN HÌNH KHÔNG GIAN TRONG SÁCH TOÁN THPT( SOẠN GIÁO ÁN, SOẠN TÀI LIỆU), THƯ VIỆN HÌNH KHÔNG GIAN TRONG SÁCH TOÁN THPT( SOẠN GIÁO ÁN, SOẠN TÀI LIỆU)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay