Kế hoạch học dạy thêm tiếng anh 7,9

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:29

Kế hoạch học dạy thêm tiếng anh 7,9 , Kế hoạch học dạy thêm tiếng anh 7,9 ,Kế hoạch học dạy thêm tiếng anh 7,9 ,Kế hoạch học dạy thêm tiếng anh 7,9 Kế hoạch học dạy thêm tiếng anh 7,9 ,Kế hoạch học dạy thêm tiếng anh 7,9 .Kế hoạch học dạy thêm tiếng anh 7,9 ,Kế hoạch học dạy thêm tiếng anh 7,9 ,Kế hoạch học dạy thêm tiếng anh 7,9 ,Kế hoạch học dạy thêm tiếng anh 7,9 ,Kế hoạch học dạy thêm tiếng anh 7,9 Phụ lục PHÒNG GD&ĐT TĨNH GIA TRƯỜNG THCS HẢI AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG MƠN TIẾNG ANH TT Chương trình cấp học Nội dung dạy thêm Thời gian (từ ngày 17/ 9/2018 đến ngày 4/5/2019.) Số buổi dạy/ lớp Lớp HỌC KỲ I THCS THCS THCS THCS * Ôn tập: Thì thường tiếp diễn Bài tập vận dụng * Ơn tập: Thì q khứ thường hồn thành Bài tập vận dụng * Ơn tập: Thì tương lai câu điều kiện loại I Bài tập vận dụng * Ôn tập: There is/There isn’t There are/There aren’t giới từ nơi chốn Bài tập vận dụng THCS * Ôn tập: Các dạng câu so sánh Bài tập vận dụng THCS * Ôn tập: Modal verbs: Must/Mustn’t; Should/shouldn’t; Will/ won’t; might; could/couldn’t; will be able to Adverbs of frequency Bài tập vận dụng 17/9/2018 đến 24/9/2018 25/9/2018 đến 01/10/2018 08/10/2018 đến 15/10/2018 16/10/2018 đến 23/10/2018 24/10/2018 đến 30/10/2018 01/11/2018 đến 14/11/2018 1 1 1 THCS * Ôn tập: W-h words: what, where, when liên từ and, but Bài tập vận dụng THCS * Ôn tập thi học kì THCS THCS HỌC KÌ II * Ôn tập: Verbs of liking + V-ing; câu mệnh lệnh với “more” “less”; so sánh tương đồng Bài tập vận dụng * Ôn tập: Too/either; a/an, some/ any ; danh từ đếm được, danh từ không đếm Bài tập vận dụng THCS * Ôn tập Câu bị động Bài tập vận dụng THCS * Ôn tập: Used to, -ed and-ing adjectives, Although, despite/In spite of, however, nevertheless, adverbial clause Bài tập vận dụng THCS * Ôn tập tương lai tiếp diễn Bài tập vận dụng THCS * Ơn tập câu hỏi láy Bài tập vận dụng THCS * Ôn tập: Word stress Bài tập vận dụng THCS * Ôn tập học kỳ II 15/11/2018 đến 25/11/2018 14/12/2018 đến 24/12/2018 14/1/2019 đến 22/1/2019 5/2/2019 đến 15/2/2019 23/2/2019 đến 02/3/2019 03/3/2019 đến 10/3/2019 11/3/2019 đến 18/3/2019 19/3/2019 đến 29/3/2019 01/3/2019 đến 14/4/2019 15/4/2019 đến 04/5/2019 11/9/2017 đến 16/9/2017 18/9/2017 đến 23/9/2017 25/9/2017 đến 1 1 1 Lớp HỌC KỲ I THCS THCS THCS * Revision - the past simple - the past simple with “wish”, modal could with 1 THCS THCS THCS THCS THCS THCS THCS THCS THCS THCS THCS THCS “wish” * Revision - the present pefect tense - the past progressive tense * Revision tag - questions 30/9/2017 2/10/2017 đến 14/10/2017 16/10/2017 đến 28/10/2017 HỌC KỲ II * Revision adverb clauses of reason 15/1/2018 đến 20/1/2018 * Revision conditional sentence type 22/1/2018 đến 27/1/2018 * conditional sentence type 29/1/2018 đến 3/2/2018 * relative clauses 26/2/2018đến 03/3/2018 * Revision adverb clauses of concession 12/3/2018đến 17/3/2018 19/3/2018 đến * Revision (the final test) 24/3/2018 * Revision (the final test) 26/3/2018 đến 31/3/2018 Hải An, ngày 30 tháng năm 20117 PHÓ HIỆU TRƯỞNG-PTT Nguyễn Xuân Trình 2 1 1 1 1 ... học kì THCS THCS HỌC KÌ II * Ôn tập: Verbs of liking + V-ing; câu mệnh lệnh với “more” “less”; so sánh tương đồng Bài tập vận dụng * Ôn tập: Too/either; a/an, some/ any ; danh từ đếm được, danh... Ơn tập câu hỏi láy Bài tập vận dụng THCS * Ôn tập: Word stress Bài tập vận dụng THCS * Ôn tập học kỳ II 15/11/2018 đến 25/11/2018 14/12/2018 đến 24/12/2018 14/1/2019 đến 22/1/2019 5/2/2019 đến... 15/4/2019 đến 04/5/2019 11/9/2017 đến 16/9/2017 18/9/2017 đến 23/9/2017 25/9/2017 đến 1 1 1 Lớp HỌC KỲ I THCS THCS THCS * Revision - the past simple - the past simple with “wish”, modal could
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch học dạy thêm tiếng anh 7,9, Kế hoạch học dạy thêm tiếng anh 7,9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay