kế hoạch cá nhân BDTX minh 2018 2019 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:29

kế hoạch cá nhân BDTX minh 2018 2019 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyênkế hoạch cá nhân BDTX minh 2018 2019 , kế hoạch cá nhân BDTX minh 2018 2019 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên,kế hoạch cá nhân BDTX minh 2018 2019 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên,kế hoạch cá nhân BDTX minh 2018 2019 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên,kế hoạch cá nhân BDTX minh 2018 2019 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên,kế hoạch cá nhân BDTX minh 2018 2019 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên,kế hoạch cá nhân BDTX minh 2018 2019 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TĨNH GIA TRƯỜNG THCS HẢI AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải An, ngày 09 tháng 11 năm 2018 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 Họ tên giáo viên: Vũ Xn Minh Trình độ chun mơn: Đại học sư phạm Ngoại Ngữ - Tiếng Anh Chức vụ, tổ chuyên : Giáo viên: Tổ Khoa học xã hội Công việc chuyên môn kiêm nhiệm giao: - Dạy học: Môn Tiếng Anh khối 8, Lớp 7B I Mục tiêu việc BDTX: - Căn vào công văn hướng dẫn số 2113/SGDĐT – GDCN Sở Giáo dục tỉnh Thanh Hóa - Căn vào cơng văn số: 262b /PGD&ĐT Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tĩnh Gia V/v hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2018-2019 - Căn vào kế hoạch năm học 2018 – 2019 đạo chuyên Trường THCS Hải An hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2018 - 2019 - Căn mục đích BDTX cá nhân năm học 2018 – 2019 II Nội dung BDTX: Các nội dung bồi dưỡng lựa chọn theo hướng dẫn phòng (Sở) GD&ĐT: - Nội dung bồi dưỡng (thời lượng: 30 tiết):Bồi dưỡng nhiệm vụ chuyên môn: + Học tập triển khai chuyên đề Phòng giáo dục Tổ chức - Nội dung bồi dưỡng (thời lượng: 30 tiết): Tìm hiểu về: "Những hội, thách thức Cách mạng công nghiệp 4.0 ngành giáo dục" - Nội dung bồi dưỡng (thời lượng: 60 tiết): lựa chọn Mã modul: Module THCS 16 - Hồ sơ dạy học Module THCS 19 - Dạy học với công nghệ thông tin Module THCS 23: Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Module THCS 29 - Giáo dục học sinh trung học sở thông qua hoạt động giáo dục III Hình thức BDTX: BDTX tự học kết hợp với sinh hoạt tập thể chuyên môn, nghiệp vụ tổ môn nhà trường, liên trường cụm trường BDTX tập trung Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia nhằm tiếp thu hoạt động Sinh hoạt chuyên môn liên trường, sinh hoạt Tổ, nhóm chun mơn cơng tác dạy học phát triển chun mơn BDTX theo hình thức học tập qua tư liệu ‘‘Trường học kết nối’’ qua mạng internet IV Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng sau: Căn vào nội dung đăng ký học tập BDTX năm học 2018-2019, xin đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung nội dung sau : - Tìm hiểu về: "Những hội, thách thức Cách mạng công nghiệp 4.0 ngành giáo dục" Thời gian (1) Từ tháng 7/2018 Đến tháng 8/2018 Nội dung BDTX (2) Nội dung BD 1: - Chuyên đề + Đổi kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh + Đổi công tác bồi dưỡng HSG số vấn đề cấu trúc đề thi giao lưu HSG môn Tiếng Anh + Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển lực học Số tiết (3) 30 Hình thức BDTX (4) - Tiếp thu qua chuyên đề tập huấn Phòng GD&ĐT huyện Tĩnh Gia - Triển khai qua họp Tổ, nhóm Chun mơn, SH liên trường Kết cần đạt (5) - Tiếp thu đầy đủ nội dung kiến thức nội dung dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS - Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động dạy học đánh giá kết dạy, Kiểm tra đánh giá học sinh Từ tháng 10/201 đến tháng 4/2019 sinh trường THCS Đánh giá, xếp loại dạy giáo viên theo cơng văn 572 Nội dung BD 2: Tìm hiểu về: "Những hội, thách thức Cách mạng công nghiệp 4.0 ngành giáo dục" 30 Tự Bồi dưỡng qua tài liệu, mạng Internet Module THCS 16 - Hồ sơ dạy học Tháng 10/201 15 BDTX cách tự học qua tư liệu Module THCS 19 - Dạy học với công nghệ thông tin Tháng 11 / 2018 15 BDTX cách tự học qua tư liệu - Hiểu rõ ứng dụng Công nghệ thơng tin áp dụng vào cơng tác giảng dạy giáo dục - Vận dụng, ứng dụng Công nghệ thông tin, tài liệu khai thác vào trình dạy học giáo dục - Nâng cao hiểu biết chức hồ sơ dạy học - Xác định quy trình xây dựng hồ sơ dạy học cấp Trung học phổ thông - Làm rõ phương pháp sử dụng, bảo quản bổ sung hồ sơ dạy học - Rèn luyện kỹ ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng, bổ sung thông tin lưu trữ hồ sơ dạy học - Bản thân hiểu rõ tầm quan trọng CNTT dạy học trường THPT, xác định định hướng ứng dụng CNTT trình giảng dạy môn - Cá nhân lựa chọn chức CNTT để ứng dụng khâu trình giảng dạy Tháng 12/201 Từ tháng 01 đến tháng 04/201 Module THCS23: Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh 15 BDTX cách tự học qua tư liệu 15 BDTX cách tự học qua tư liệu Module THCS 29 - Giáo dục học sinh trung học sở thông qua hoạt động giáo dục Tháng 5/2019 Tổng BAN GIÁM HIỆU - Tiếp thu, nắm chắc, đầy đủ kiến thức đặc điểm, vai trò, hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh - Vận dụng kiến thức BDTX vào kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển lực - Tiếp thu đầy đủ kiến thức vai trò tổ chưc hoạt đọng giáo dục cho hs THCS - Vận dụng lí thuyết vào tổ chức số hoạt động giáo dục nhà trường THCS Hải An Tổng hợp chung 120 TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Vũ Xuân Minh ... giảng dạy mơn - Cá nhân lựa chọn chức CNTT để ứng dụng khâu trình giảng dạy Tháng 12/201 Từ tháng 01 đến tháng 04/201 Module THCS23: Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh 15 BDTX cách tự học qua... thông qua hoạt động giáo dục III Hình thức BDTX: BDTX tự học kết hợp với sinh hoạt tập thể chuyên môn, nghiệp vụ tổ môn nhà trường, liên trường cụm trường BDTX tập trung Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia nhằm... 8/2018 Nội dung BDTX (2) Nội dung BD 1: - Chuyên đề + Đổi kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh + Đổi công tác bồi dưỡng HSG số vấn đề cấu trúc đề thi giao lưu HSG môn Tiếng Anh + Xây dựng kế hoạch giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch cá nhân BDTX minh 2018 2019 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch cá nhân BDTX minh 2018 2019 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay