Đề thi khảo sát giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nhữ Văn Lan – Hải Phòng

5 30 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:06

Đề thi khảo sát giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nhữ Văn Lan – Hải Phòng mã đề 132 gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, yêu cầu học sinh hoàn thành bài thi trong thời gian 60 phút, đây là kỳ thi không thể thiếu ở mỗi trường nhằm giúp nhà trường và giáo viên nắm được tình hình học tập môn Toán của học sinh khối 10, cũng như sẽ là cơ sở để đánh giá và xếp loại học lực, đề thi có đáp án ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KỲ I Thời gian làm bài: 60 phút; (40 câu trắc nghiệm) SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT NHỮ VĂN LAN Mã đề thi 132 Họ, tên học sinh: Lớp: Câu 1: Tìm tập hợp nghiệm phương trình - x = x + + A {2} B {1; - 2} C {- 1; 2} D {- 1} Câu 2: Với m phương trình mx + m - = vô nghiệm? A m = m = B m = C m = D m =-1 Câu 3: Phương trình x   có ngiệm : A x = 1; B x = ; Câu 4: Khẳng định sau đúng?       A AA + BB = AB B MP + NM = NP Câu 5: Hình vẽ bên đồ thị hàm số nào? A y = x2 – 2x; B y = x2 – 2x + 1;  C x = ; x= -1;    D x =    C CA + BA = CB D AB + AC = BC C y = – x2 + 2x – 1; D y = – x2 + 2x;    Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho a = (5;2), b = (10;6 - 2x ) Tìm x để a b phương? A C B -1 D -2 Câu 7: Cho hai lực F1 = F2 = 100 N , có điểm đặt O tạo với góc 600 Cường độ lực tổng hợp hai lực ? A 100 N B 50 N  C 100 N  D 50 N Câu 8: Cho tập hợp B  1;3; m , C  x    x  x  3  Tìm m để C  B A m  B m  C m  D m  Câu 9: Cho ba điểm A,B,C phân biệt Có thể xác định vectơ (khác vectơ-khơng) mà có điểm đầu điểm cuối đỉnh A, B, C ? A B C D Câu 10: Giao điểm parabol (P): y = x – 3x + với đường thẳng y = x – là: A (1; 0); (3; 2) B (0; –1); (–2; –3) C (–1; 2); (2; 1) D (2;1); (0; –1)       Câu 11: Cho a = (2; -2) ;b = (1; 4) ; c = (5; 0) thõa mãn c = + kb Tìm h; k A h = -2; k = -1 B h = 2; k = C h = 1, k = 2 Câu 12: Cho đồ thị hàm số y = ax + bx + c có D h = 3, k = -2 đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? A a > 0, b = 0, c > B a > 0, b > 0, c > C a > 0, b < 0, c > D a < 0, b > 0, c > Trang 1/4 - Mã đề thi 132 Câu 13: Bảng biến thiên hàm số y = –2x2 + 4x + bảng sau ? x –∞ +∞ x –∞ +∞ y +∞ +∞ y –∞ –∞ A B x –∞ +∞ x –∞ +∞ +∞ y +∞ y –∞ –∞ C D Câu 14: Với giá trị a b đồ thị hàm số y = ax + b qua điểm A(–2; 1), B(1; –2) ? A a = b = 1; B a = –1 b = –1 C a = – b = –1; Câu 15: Đường thẳng hình bên đồ thị hàm số D a = b = 1; bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = - 3x B y = - x C y = -5x + D y = x + Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy Cho điểm M  x; y  Tìm tọa độ điểm M đối xứng với M qua trục hoành? A M  x; y  B M1  x;  y  C M1   x; y      MA  MB  2MC  D M1   x;  y  Câu 17: Cho ABC Tìm điểm M thỏa A M đỉnh hình bình hành MCAB B M trùng với đỉnh C ABC C M trọng tâm tam giác ABC D M trung điểm cạnh IC , với I trung điểm cạnh AB Câu 18: Trong số 50 học sinh lớp 10A có 15 bạn xếp loại học lực giỏi, 25 bạn xếp loại hạnh kiểm tốt, có 10 bạn vừa học sinh giỏi vừa hạnh kiểm tốt Khi lớp 10A có bạn khen thưởng, biết muốn khen thưởng bạn phải có học lực giỏi hay hạnh kiểm tốt A 20 B 30 Câu 19: Chọn khẳng định sai A Nếu I trung điểm đoạn B Nếu I trung điểm đoạn C Nếu I trung điểm đoạn D Nếu I trung điểm đoạn C 35 AB AB AB AB D 25    AI  IB  AB    IA  BI     AI  BI     IA  IB  Câu 20: Tìm m để hàm số y  x  x  2m  có giá trị nhỏ đoạn  2;5 bẳng 3 A m  3 B m  9 C m  D m  Câu 21: Hai phương trình gọi tương đương A Có tập xác định B Có số nghiệm C Có dạng phương trình D Có tập hợp nghiệm Câu 22: Dây truyền đỡ cầu treo có dạng Parabol ACB hình vẽ Đầu, cuối dây gắn vào điểm A , B trục AA BB với độ cao 30 m Chiều dài đoạn AB Trang 2/4 - Mã đề thi 132 cầu 200 m Độ cao ngắn dây truyền cầu OC  m Gọi Q , P  , H  , O , I  , J  , K  điểm chia đoạn AB thành phần Các thẳng đứng nối cầu với đáy dây truyền: QQ , PP , HH  , OC , II  , JJ  , KK  gọi dây cáp treo Tính tổng độ dài dây cáp treo? A 73, 75 m B 78, 75 m C Đáp án khác D 36,87 m Câu 23: Cho hàm số y  x A hàm số chẵn B hàm số vừa chẵn, vừa lẻ C hàm số lẻ D hàm số không chẵn, không lẻ Câu 24: Tập hợp D = (; 2]  (6;  ) tập sau đây? (hình 1) hình A ( 4;9] B ( ; ) C (6; 2] D  6; 2 Câu 25: Mệnh phủ định mệnh mệnh đề “ x  , x  x   ” là: A x  , x  x   B x  , x  x   C x  , x  x   D x  , x  x   Câu 26: Trong câu sau, câu mệnh đề? A Hình thoi có hai đường chéo vng góc với B số phương C Buồn ngủ quá! D Băng Cốc thủ đô Mianma Câu 27: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A (2; -3), B (4; 7), C(1; 5) Tìm tọa độ trọng tâm G DABC A (7;15) ỉ7 B ççç ; 5÷÷÷ ç3 ÷ è ø C (7; 9) ổ7 D ỗỗỗ ; 3ữữữ ỗ3 ÷ è ø Câu 28: Cho hai tập hợp A  1; 2; 4; 6 , B  1; 2;3; 4;5; 6; 7;8 tập C B A là? A 3;5;7;8 B 4; 6 C 2; 6; 7;8 D 1; 2; 4; 6 Câu 29: Chọn khẳng định : A Nếu G trọng tâm tam giác ABC B Nếu G trọng tâm tam giác ABC     GA  GB  CG      GA  GB  GC      C Nếu G trọng tâm tam giác ABC GA  AG  GC     G ABC GA  GB  GC  D Nếu trọng tâm tam giác  Câu 30: Vectơ a   4;  phân tích theo hai vectơ đơn vị nào?           A a  4i  j B a  i  j C a  4 j D a  4i     Câu 31: Cho hai tập hợp A  x   x  x   , B  x   x   15 Trang 3/4 - Mã đề thi 132  4 B A  B  1;   7 A A  B  1; 0 C A  B  1 D A  B   Câu 32: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A (2; -3), B (4; 7) Tìm tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB A (3;2) B (2;10) C (6; 4) D (8; -21) Câu 33: Cho hàm số y  x  , điểm sau thuộc đồ thị hàm số? A ( 1;0) B (-3;5) C (-2;-3) D (-1;1) Câu 34: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A (-1;1), B (1; 3), C(5;2) Tìm tọa độ điểm D cho ABCD hình bình hành A (3; 0) B (5; 0) C Câu 35: Tìm tập xác định D hàm số y = ỉ è ứ A D = ỗỗỗ- ; +Ơữữữ \ {3} (7; 0) x +1 ( x - 3) x - D (5; -2) ỉ1 C D = ỗỗỗ ; +Ơữữữ \ {3} ố2 ứ B D =  é1 ëê ö ø D D = ; +Ơữữữ \ {3} Cõu 36: Cho hai hợp A  a; b; c; e , B  2; c; e; f  tập A  B A A  B  a; b; c; e; f  B A  B  a; 2 C A  B  c; e D A  B  2; a; b; c; e; f  Câu 37: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A (3; 3), B (-1; -9), C(5; -1) Gọi I trung điểm AB Tìm tọa độ điểm A (5; 4) M   AM = - CI 1;2 ( ) cho B C (-6; -1) D (2;1) Câu 38: Cho parabol (P) có phương trình y = -x - 2x + Tìm tọa độ đỉnh I parabol A I (-2; 4) B I (-1;1) C I (-1; 5) D I (1;1) Câu 39: Cho hàm số y = ax + b (a  0) Mệnh đề sau ? b b A Hàm số đồng biến x < - B Hàm số đồng biến x > - ; a a C Hàm số đồng biến a < 0; D Hàm số đồng biến a > 0; Câu 40: Biết đồ thị hàm số y = ax + b qua hai điểm A(0;-3) B( -1;-5) Thì a b bao nhiêu?  A a = 2; b =-3 B a = -2; b= C a = 2; b = D a =1; b = -4 - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 132 made 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan D C C B C A A D D A B C C B B B D B B A D B A C B C D A B D D A C A C D A C D A ... 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33... A(0 ;-3 ) B( -1 ;-5 ) Thì a b bao nhiêu?  A a = 2; b =-3 B a = -2 ; b= C a = 2; b = D a =1; b = -4 - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 13 2 made 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2... 13 : Bảng biến thi n hàm số y = –2 x2 + 4x + bảng sau ? x – +∞ x – +∞ y +∞ +∞ y – – A B x – +∞ x – +∞ +∞ y +∞ y – – C D Câu 14 : Với giá trị a b đồ thị hàm số y = ax + b qua điểm A (–2 ; 1) ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi khảo sát giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nhữ Văn Lan – Hải Phòng, Đề thi khảo sát giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nhữ Văn Lan – Hải Phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay