Đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Marie Curie – TP. HCM

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 20:58

Đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Marie Curie – TP. HCM được biên soạn theo hình thức tự luận với 10 bài toán, yêu cầu học sinh hoàn thành bài làm trong thời gian 45 phút (không tính thời gian giáo viên phát đề), đề nhằm kiểm tra các chủ đề kiến thức: mệnh đề và tập hợp, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, vectơ và các phép toán … với hình thức thi tự luận, giáo viên có thể đánh giá được hướng suy nghĩ và kỹ năng trình bày lời giải toán của học sinh khối 10, đề kiểm tra có lời giải chi tiết. TRƯỜNG THPT MARIE CURIE TỔ TỐN (Đề kiểm tra có trang) ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN: TỐN KHỐI 10 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề Họ, tên học sinh:…………………………………………………… Số báo danh:………………………………………………………… Câu 1: (1 điểm) Tìm tất số nguyên phần tử tập hợp C   2; 3 \ 1 Câu 2: (1 điểm) Cho hai tập hợp A  x    x  3 B  x   2  x  a) A B đoạn, khoảng nào? b) Tìm A  B A  B Câu 3: (1 điểm) Cho hai tập hợp X   ; m  1 Y   2m;   Tìm tất giá trị tham số m để X  Y   ;   Câu 4: (1 điểm) Tìm tập xác định hàm số y  x 1  x  x2  x  Câu 5: (1 điểm) Tìm điểm P thuộc đồ thị hàm số y  3x  có tung độ hoành độ x2  dương Câu 6: (1 điểm) Xét tính chất chẵn lẻ hàm số h  x   4 x  neáu x  Câu 7: (1 điểm) Cho hàm số f  x      x neáu x   x  2018 ( x  x) x   Tìm tất giá trị tham số m cho f m2   f  1 Câu 8: (1 điểm) Cho tứ giác ABCD Gọi M , N trung điểm AC AD Chứng minh: AC  2MN  AD Câu : (1 điểm) Cho tam giác ABC , cạnh BC lấy điểm M cho MB  2MC Chứng minh: AB  AC  AM Câu 10: (1 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB  15 AD  20 Tính AB  AC  AD - HẾT ĐÁP ÁN KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN: TỐN KHỐI 10 Nội dung Câu 1: Tìm tất số nguyên phần tử tập hợp C   2;3 \ 1 Giải C  2; 1;0;2 Thiếu thừa phần tử -0.25 Câu 2:Cho hai tập hợp A  x   B  x  Điểm điểm 0,25x4  x  3 điểm 2  x  0,25x4  0,25x2   1 m 2 Câu 8: Cho tứ giác ABCD Gọi M , N trung điểm AC AD  f m2   f  1  m  điểm Y   2m;   Tìm tất giá trị tham số m để X  Y   ;   Giải m   2m  m  Câu 4:Tìm tập xác định hàm số y x 1  x  x2  x  0,5x2 điểm D   2;   \ 3 Câu 5:Tìm điểm P thuộc đồ thị hàm số 3x  y có tung độ hoành độ x 2 dương Giải 3x  Thay y =5 vào pt:  x 2  x  1 x   Kết luận P 1;5 Chứng minh: AC  2MN  AD Giải VT  AC  CD  AD  VP Câu 9:Cho tam giác ABC , cạnh BC lấy điểm 0,5 điểm 0,5x2 điểm M cho MB  2MC Cm: AB  AC  AM Giải Giải x    x  4x   điểm Giải  f  m  1  4m   f  1   A  B   2;3  A  B  1;  Câu 3: Cho hai tập hợp X   ; m  1 0,25x4 f  m2  1  f  1 Giải  B   2;   Nhận xét tập đối xứng x  D  x  D x  2018  h x    h  x  ( x3  x) x   Vậy hàm cho hàm lẻ  4 x  neáu x  Câu 7: Cho hàm số f  x       x neáu x  Điểm điểm Tìm tất giá trị tham số m cho a) A B đoạn, khoảng nào? b) Tìm A  B A  B  A  1;3 Nội dung Câu 6: Xét tính chất chẵn lẻ hàm số x  2018 h  x  ( x3  x) x  Giải  D  R \ 0;2; 2  VP  AM  MB  AM  MC 0,25x2 0,5 điểm   AM  MB  2MC  AM   3AM Câu 10:Cho hình chữ nhật ABCD có AB  15 0,25x2 0,25 025 điểm AD  20 Tính AB  AC  AD Giải AB  AC  AD  AC 0,25 0,25x2 0,25 = AC  50 0,5 0,25x2 ...ĐÁP ÁN KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN: TỐN KHỐI 10 Nội dung Câu 1: Tìm tất số nguyên phần tử tập hợp C   2;3 1 Giải C  2; 1;0;2 Thiếu thừa phần tử -0 .25 Câu... 2;3  A  B  1;  Câu 3: Cho hai tập hợp X   ; m  1 0,25x4 f  m2  1  f  1 Giải  B   2;   Nhận xét tập đối xứng x  D  x  D x  2018  h x    h  x  ( x3  x)... thừa phần tử -0 .25 Câu 2:Cho hai tập hợp A  x   B  x  Điểm điểm 0,25x4  x  3 điểm 2  x  0,25x4  0,25x2   1 m 2 Câu 8: Cho tứ giác ABCD Gọi M , N trung điểm AC AD  f m2  
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Marie Curie – TP. HCM, Đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Marie Curie – TP. HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay