CONDITIONAL SENTENCES

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 20:28

CONDITIONAL SENTENCES dạng câu giả định TYPE 1: (If 0) If S V (simple present), S V (simple present) Câu điều kiện loại diễn tả hành động, kiện luôn đúng, kiểu chân lý EX:If you put ice under the sun, it smelts Type2: If 1: If S V (present), S will V Câu điều kiện loại diễn tả việc, tượng xảy tương lai Ex: If I don't work hard, I will fail this exam TYPE(3) If If S Ved, S would V Câu điều kiện loại diễn tả việc, tượng xảy tương lai Chú ý: Với câu điều kiện loại 2, với chủ ngữ tobe chia were If I were you, I would talk to my teacher If he were young, he would not have difficulty in learning English Type4 If If S had Pp, S would/could/may/might have Pp Câu điều kiện loại thực khứ If I had known you were coming, I would have prepared more food TYPE(5) Câu điều kiện hỗn hợp * TYPE 3+TYPE 2: S had PII, S would V Giả thiết trái với khứ kết trái với If he had worked harder at school, he would be a student now Chú ý: Dấu hiệu nhận biết dạng câu điều kiện loại trạng từ thời gian: now, at present, mệnh đề *TYPE 2+TYPE3 S v2/ed, S would have Vpp Diễn tả giả thiết trái với kết trái với khứ Ex: If he didn’t love her, he wouldn’t have married her Một số dạng biến thể câu điều kiện (1) Unless = If not If I don't work hard, I will fail this exam = Unless I work hard, I will fail this exam (2) Without/ But for (Nếu không nhờ) + N, Main clause If you didn't help me, I wouldn't pass my exam (Nếu bạn mà khơng giúp đỡ, khơng vượt qua kỳ thi) = Without/ But for your help, I wouldn't pass my exam (Nếu không nhờ giúp đỡ bạn, khơng vượt qua kỳ thi.) Chú ý: Without But for dùng cho câu điều kiện loại loại (3) Or/ Otherwise (Nếu khơng thì) If you don't hurry up, you will be late for school = Hurry up or you will be late for school = Unless you hurry up, you will be late for school If Miss Trang hadn't helped me, I would have fail = Miss Trang helped me a lot Otherwise, I would have fail (4) Incase (Phòng khi) Thường sử dụng cho câu điều kiện loại Bring an umbrella along incase it rains (Hãy mang theo phòng trời mưa (5) As long as/ So long as/ Providing that/ Provided that = If Cấu trúc chia tương tự If
- Xem thêm -

Xem thêm: CONDITIONAL SENTENCES, CONDITIONAL SENTENCES

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay