Kien thuc ngu phap co ban ANH THCS

17 31 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 19:44

KIẾN THỨC NGỮ PHÁP BẢN I.THÌ NGỮ PHÁP TT Tên Cơng thức chia Hiện đơn      Hiện tiếp diễn  S + am/is/are + Ving …  S + am/is/are + not + Ving …  (be) + S + Ving ………? Hiện hoàn thành  S + have/has + P2 ……  S + have/has + not + P2 ………  Have/has + S + P2 ………? HTHTTD Quá khứ đơn Quá khứ tiếp diễn S1 + V …………… S2 + Vs/es …………… S1 + not + V……… S2 + does not + V …… Do/Does + S + V ……?  S + have/has + been + Ving… S + V_ed/P1 + ……… S + did not + V ……… Did + S + V ……….? S + was/were + Ving … S + was/were + not + Ving … Was/were + S + Ving ……? Quá khứ đơn  When QK tiếp diễn       QK tiếp diễn  While Quá khứ hoàn thành QK tiếp diễn  S + had + PII …………  S + had + not + PII …… Dấu hiệu chia (các dạng từ kèm)  Every day; every week … ; always, usually, sometimes, ever … (đây trạng từ tần xuất)  Các câu diễn đạt thật đúng, chân lý khoa học, thời gian biểu  At the moment, now,…  Các câu mệnh lệnh trước sau VD: look (nhìn), listen (nghe), …  Lưu ý: số từ khơng chia tiếp diễn  Since + (mốc thời gian)  Since then  Sine (thì khứ)  For + (khoảng thời gian)  Lately, recently, just, never, alredy, yet, …  So far, up to now,…  Yesterday, last month, last week,…, ago  In + (tgqk)  At the time  At … o’clock (tgqk)  Hai hành động xảy khứ hành động xảy trước kéo dài chia khứ hoàn thành, hành động cắt ngang chia khứ đơn  Hai hành động xảy song song khứ chia khứ tiếp diễn  By the time + (tgqk)  Hai hành động xảy  Had + S + PII ………….? QKHT QKĐ after as soon as Before when by the time by this time (When) QKHTTD Tương lai đơn 10 Tương lai tiếp diễn 11 Tương lai hoàn thành khứ, hành động xảy trước chia khứ hoàn thành, hành động xảy sau chia khứ đơn, thường liên từ: when, before, after  S + had + been + Ving …        S + will + V ………… S + will + not + V …… Will + S + V ………? S + will + be + Ving …… S + will + not + be + Ving … Will + S + be + Ving ……? S + will + have + PII …… TL hoàn thành TL đơn       By the time … (tgtl)  Hai hành động xảy tương lai, hành động xảy trước chia TLHT, hành động xảy sau chia TLĐ Nếu hành động xảy sau đứng sau liên từ thời gian như: as soon as, when, before, after,… chia HTĐ TL hồn thành HT đơn When Before 12 TLHTTD Tomorrow, next month,… In the future In + (tgtl) At this time At … o’clock (tgtl)  S + will + have been + Ving * Lưu ý: động từ khơng chia tiếp diễn: Tên động từ Nghĩa Tên động từ adore tôn sùng keep appear dường know belong thuộc like believe tin tưởng love contain chứa đựng matter desire Ao ước mind expect Hi vọng own forget Quên owe forgive Tha thứ possess have (sở hữu) realize hate Ghét recognize hear Nghe refuse Nghĩa Giữ Biết thích Yêu Vấn đề Bận tâm Làm chủ Mắc nợ Sở hữu Nhận Nhận Từ chối II CÁC CÂU BỊ ĐỘNG Tên động từ remember see seem signify smell suppose taste think understand want wish Nghĩa Nhớ Trông Dường Ngụ ý Ngửi Cho Nếm tin Hiểu Muốn Ước muốn Bị động thông thường: - Câu chủ động : Câu bị động : TÊN THÌ Hiện đơn Hiện tiếp diễn Hiện hoàn thành Quá khứ đơn Quá khứ tiếp diễn Quá khứ hoàn thành Tương lai đơn Tương lai gần Các động từ đặc biệt S + (V) + O S + (be) + PII + by/with + O THỂ BỊ ĐỘNG S + (am/is/are) + PII + by/with + O S + (am/is/are) + being + PII + by/with + O S + have/has + been + PII + by/with + O S + (was/were) + PII + by/with + O S + (was/were) + being + PII + by/with + O S + had + PII + by/with + O S + will + be + PII + by/with + O S + (be) going to + be + PII + by/with + O S + can + be + PII + by/with + O S + must + be + PII + by/with + O S + might + be + PII + by/with + O S+ should + be + PII + by/with + O S + ought to + be + PII + by/with + O S + have/has to + be + PII + by/with + O S + could + be + PII + by/with + O S + used to + be + PII + by/with + O S + may + be + PII + by/with + O * Lưu ý: a) Dùng câu bị động không muốn ám tác nhân gây hành động: Nếu tác nhân chung chung bỏ qua “by + O” Ex: they stole her money She money was stolen (by them) b) Dùng “with + tân ngữ (O)” đồ vật Ex: smoke filled the room The room was filled with smoke c) Vị trí trạng từ câu bị động + Trạng từ cách thức đuôi “ly” đứng trước PII Ex: the lesson is carefully written in the note book + tính từ nơi chốn + by O + tính từ thời gian Ex: he is taken to school by his father everyday d) Khi viết ngày sinh viết khứ bị động S + was/were + born …………… Ex: I was born in 1994 Bị động đặc biệt a) S + (have) + ST + PII (được làm gì) ≅ S + (get) + ST + PII Ex: I have my hair cut b) S + (need) + Ving S + (need) + tobe+ PII (cần làm gì) Ex: My decay tooth needs pulling out tobe pulled out ) people + say + that + S + V2 + O2 said think …… (V1) C1 : It + (be) + said + that + S + V2 + O2 thought PII of V1 C2 : S + (be) + said + to + V2 + O2 (khi V1 V2 thì) + be + Ving (khi V1 HTĐ, V2 HTTD) + have + PII (khi V1 HTĐ, V2 QKĐ, HTHT) + have been + Ving (khi V1 HT, V2 QKTD, HTHTTD) Ex: people say that he is a dishonest man He is said to be a dishonest man d) S + (let) + O1 + V +O2 (Ai để làm gì) C1: S + (be) + let + V + O2 allowed to + V + O2 C2: S + (let) + O2 + be + PII of V + (by O1) Ex: He lets me drive his car I’m let drive his car allowed to He lets his car be driven by me (see) S+ + O + V + ST (bắt ép làm gì) (catch) (make) seen SO + (be) + caught + to + V + ST made Ex: he makes me work harder I’m made to work harder f) S + suggest + Ving + O ( gợi ý làm gì) advise S + (suggest) + that + SO + should be + PII (advise) Ex: he suggest selling my house He suggest that may house should be sold g) It is + possible + to V + O (có thể/khơng thể làm gì) impossible SO + can + be + PII can’t Ex: it’s possible to grow roses in this land Roses can be grown in this land h) It’s + important + to + V + O (cần thiết/quan trọng phải làm gì) essential e) SO + must be + PII Ex: It’s important to save water Water must be saved i) It’s + necessary + to + V + O (cần thiết/khơng cần thiết phải làm gì) unnecessary SO + should/shouldn’t be + PII Ex: It’s necessary to protect the environment The environment should be protected k) It’s + tính từ sở hữu + duty to + V + O (trách nhiệm phải làm gì) S + (be) + supposed + to + V + O (ai buộc phải làm gì) Ex: It’s your duty to clean the flooor You are supposed to clean the flooor III CÂU TRỰC TIẾP - GIÁN TIẾP * Để chuyển câu trực tieps sang gián tiếp cần lưu ý: - Phải đổi (chủ ngữ, tân ngữ, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu) + Ngơi với chủ ngữ động từ dẫn Eg: CĐ: he said: “I like English” BĐ he said that he like English + Ngôi với tân ngữ động từ dẫn Eg: CĐ: he told me: “you should learn English” BĐ he told me that I should learn English + Ngôi Eg: CĐ: he said: “she goes out” BĐ he said that she went out - Phải đổi (khi động từ dẫn khứ) + Hiện đơn khứ đơn + Hiện tiếp diễn khứ tiếp diễn + Hiện hoàn thành khứ hoàn thành + Quá khứ đơn khứ hoàn thành + Quá khứ tiếp diễn khứ hoàn thành tiếp diễn + will would + can could + may might + must had to - Phỉa đổi trạng ngữ: + now then + here there + to day (night,…) that day (night,…) + yesterday the day before + ago before + last before + last week the week before + tomorrow the following day/the next day + next the following + Before yesterday two days before Chuyển câu trần thuật gián tiếp : S + said + that + S + (V) + O told + O Ex: he said: “I can help him tomorrow” He said that he could help him the following day Câu hỏi gián tiếp: a) yes/no question S + (ask)+ O + if/whether + S + (V) + O Ai hỏi xem làm khơng Ex: He told me: “Do you like English?” He asked me if I liked English b) Wh - question S + (ask) + O + Wh - question + S + (V) + O Ex: He said to me: “Where are you living now?” He asked me where I was living then Câu mệnh lệnh gián tiếp a) “V + O” S + told + O + to V + O asked Ex: He said to me: “Open your book, please” He told me to open my book b) “Don’t + V + O” S + told + O + not to V + O asked Ex: He said to her: “Don’t close the window” He told her not to close the window Lưu ý: - Chỉ động từ tường thuật khứ lùi Ex: + He said: “I’m learning English” He said that he was learning English + he says: “I’m learning English” He says that he’s learning English - “said to + O” thường không dùng câu gián tiếp “told + O” Ex: he said to me: “I like you” He told me he liked me - Về lí thuyết động từ thường thuật khứ phải lùi số trường hợp sau lùi: a) Câu trực tiếp chân lí khoa học, thật ln Ex: My teacher said: “The Earth moves around the Sun” My teacher said that The Earth moves around the Sun b) Khi thời gian khơng đổi khơng lùi Ex: He said: “The film was at o’clock” He said that the film was at o’clock c) Thì khứ giả định sau câu ước Ex: He said: “I wish I had a computer” He said that he wished he had a computer d) Thì khứ sau liên từ thời gian Ex: He said: I met her when I was in London” He said that he met her when he was in London e) Câu điều kiện loại 2,3 Ex: She said: “If I was a doctor I would save hisson” She said that If she were a doctor she would save hisson f) - Cấu trúc : used to + V Ex: He said: “I used to smoke” He said that he used to smoke - Từ “must had to” bổn phận, khơng đổi suy luận, suy đốn, cấm đoán Ex: + He said: “I must work hard” He said that he had to work hard + My mother said: “You must not go out” My mother said that I must not go out - Từ: this that + thời gian + thời gian These those Ex: He said: “I will meet you this weekend” He said that he would meet me that weekend - Từ: this that + danh từ the + danh từ these those Ex: He said: “I bought this shirt last night He said that he had bought the shirt the night before - Từ: this it/she/he/him/her that these they/them those Ex: he said: “This is my wife” He said that she was his wife - Nếu động từ tường thuật sau câu trực tiếp chủ ngữ danh từ phải đảo ngữ Ex: “I don’t go out” said Lan IV CÂU ĐIỀU KIỆN Các loại câu điều kiện thơng thường a)Loại : Câu điều kiện khả xảy If + S + V + O, S + will + V + O can may Ex: If he comes here, I will go with him b) Loại : Câu điều kiện khả xảy If + S + V+ O, S + would + V + O (tobe were) Ex: If I had one million dollar, I would buy a big house in the city c) Loại 3: Câu điều kiện khơng khả xảy khứ (có ý hối tiếc) If + S + had + PII + O, S + would have + PII + O Ex: If I had gone out with her last night, she would not have felt very sad Câu điều kiện đảo ngữ a) Loại : should + S + V + O, S + will + V + O Ex: should you arrive at the office earlier than I please, turn on the air-conditioner b) Loại : were + S+ to + V + O, S + would + V + O Ex: The car breaks down so often because you don’t take good care of it If you took good care of the car, it wouldn’t break down so often Were you to take good care, it wouldn’t break down so often c) Loại 3: had + S + PII + O, S + would have + PII + O hoặc: Were + S + to have + PII + O, S + would have + PII Ex: he died so young, otherwise he would be a famous musician by now If he hadn’t died so young, he would have been a famous musician Had he not died, he would Câu điều kiện biến thể: a) Type zero (không theo cấu trúc): If + S + (V) + O, S + (V) + O (chỉ luôn đúng) Ex: If you put a paper into the flame, it burns at once b) Mixed conditional (hỗn hợp): If + S + had + PII, S + would + V + O (mong hành động khứ kết trái ngược lại) Ex: If he hadn’t robbed the bank, he wouldnot be in prison now c) Unless = trừ = If …… not Ex: If he works hard, he will pass the exam Unless he works hard, he will not pass the exam d) provided that/providing that = so long as/as long as (miễn là) = If Ex: + provided that you finish your homework, you will be allowed to go out + so long as you pay money ontime, I will lend you some e) what if /supposing (giả sử, giả dụ) = If Ex: what if he doesn’t come what will we do? f) other wise (nếu khơng thì) - câu loại 1: he helps me other wise I can’t go to school - câu loại 2: S + Ve/es + O + other wise + S + would + V + O Ex: My father pays my fee other wise I would not study here If my father didn’t pay my fee, I would not study here - câu loại 3: S + V+ O + other wise + S + would have + PII g) But for + danh từ (nếu không) Ving But for that + S + (V) + O, S + (will) …… Ex: But for your help I would fail the exam h) incase (trong trường hợp) Ex: you should bring your rain coat incase it rains i) or (hoặc) Ex: please be quicker or you will be late for school V CÂU ƯỚC Ước muốn làm gì: S + (wish) + to V + O Ex: I wish to be come an engineer 2.Ở : S + (wish) + S + V+ O (quá khứ đơn) were (ước điều không thẻ xảy thực tế) Ex: I wish I were a doctor Ở tương lai : S + (wish) + S + could + V + O (ước làm khơng được) Ex: I wish I could fly as a bird 4.Có ý phàn nàn: S + (wish) + S + would/wouldn’t + V + O (Ước điều trái với thực tế mà thực tế làm ảnh hưởng tới người khác) Ex: I wish he wouldn’t talk in the class 5.Ở khứ : S + (wish) + S + had + PII + O (quá khứ hoàn thành) (ước với điều trái với thực tế q khứ tính hối hận) Ex: I wish he hadn’t killed her * Chú ý: thay S + wish = If only = S + would rather/sooner:Giá mà, ước V CÂU SO SÁNH So sánh : S1 + (be/V) + as + tính từ/trạng từ + as + S2 (trợ động từ tương ứng) Ex: he is as tall as I am So sánh không bằng: S1 + (be) not + so + tính từ + so + S2 (trợ động từ tương ứng) (trợ phủ định) (V) as trạng từ Ex: Lan is not so nice as her sister Hung does not speak French as well as Minh So sánh hơn: a) Tính từ/trạng từ ngắn (là từ âm tiết, âm tiết tận “y” (trừ “ly”), “er”, “ow”) S1 + (be/V) + tính từ/trạng từ + er + than + S2 (trợ động từ) Ex: She is shorter than I am b) Tính từ/trạng từ dài S1 + (be/V) + more + tính từ/trạng từ + than + S2 (trợ động từ) Ex: She is more beautiful than her sister So sánh : a) Tính từ/trạng từ ngắn : S + (be/V) + the + tính từ/trạng từ + est + ………… Ex: Hoa is the nicest in my class b) Tính từ/trạng từ dài: S + (be/V) + the most + tính từ/trạng + ………… Ex: I’m the most intelligent in my class Càng ngày càng: a) Tính từ/trạng từ ngắn : S + (be/V) + tính từ/trạng từ + er + and + tính từ/trạng từ + er Ex: he is taller and taller b) Tính từ/trạng từ dài: S + (be/V) + more and more + tính từ/trạng từ Ex: She speaks English more and more quickly Càng……càng: a) Tính từ/trạng từ ngắn : The + tính từ/trạng từ + er + S + (be/V) + the + tính từ/trạng từ + er + S + (be/V) Ex: The sooner you come the earlier her we leave b) Tính từ/trạng từ dài: The more + tính từ/trạng từ + S + (be/V) + the + tính từ/trạng từ +er + S + (be/V) Ex: the more he practices sports the heathier he feels So sánh nhấn mạnh: a) So sánh gấp: S1 + (be/V) + số lần + as + tính từ + as + S2 Ex: My bag is twice as expensive as you b) Nhấn mạnh cho so sánh hơn: a bit/a little + tt ngắn + er + than + S2 S1 + (be/V) + far/much/a lot đơn vị đo + more + tt dài + than S2 Ex: He is one centimeter taller than I am c) So sánh nhì, ba,… S + (be/V) + the + số thứ tự + tt ngắn + est + …… + most + tt dài + …… Ex: she is the sencond nicest in my class d) So sánh kém: S1 + + (be/V) + less + tính từ + than + S2 Ex: He is less intelligent than his friend Một số cấu trúc ý nghĩa so sánh: 10 a) S + (prefer) + ST to + ST (thích gì) Ving to + Ving ST (thích làm gì) b) S + (prefer) + to V + ST + rather than + V + ST (thích làm làm gì)  S + would prefer + to + V + ST + rather than + V + ST c) S + would sooner + V + ST + than + V + ST (thích làm làm gì) would rather d) S + (like) + to V + ST + better than + to V/Ving + ST (thích làm làm gì) e) S + had better + V + ST + than + V + ST (nên làm làm gì) f) S1 + (be) + different from + S2 (cái khác gì) g) S1 + (be) + similar + to + S2 (tương tự đấy) h) S1 + (be/V) + the same as + S2 (giống như) i) S + (be/V) + the same + danh từ + as + S2 k) S + (be) + a like (cái giống) l) S1 + (take) after + S2 (giống ai, giống gì) m) S1 + (resemble) + S2 + in + ST (giống điểm nào) 8.Lưu ý: a) - good, well better the best - bad, badly worse the worst - much, money more the most - litter less the least - far farther the farthest b) Nếu sau “as” “than” danh từ “I” “we” ta bỏ trợ động từ khơng thay đổi c) Một số cấu trúc khơng phải so sánh: - as long as: miễn - as soon as: - as far as + S + (know) : theo biết d) no more: không = not … any more e) no longer: khơng VI ĐẠI TỪ QUAN HỆ Định nghĩa Mệnh đề xác định (definiting clauses) - Mệnh đề xác định mệnh đề liền sau danh từ để xác rõ nghĩa cho danh từ đó, khơng phép bỏ Ex: The man who lives next to my door is a famous actor 11 Mệnh đề thêm thông tin (non-definiting clauses) - Mệnh đề cung cấp thêm thơng tin danh từ đứng liền nó, bỏ mà câu rõ nghĩa Ex: Tom, who lives next to my door, is a famous actor Cụ thể a) Dùng “who”, “that” thay cho chủ ngữ câu số hai * S1 + V1 + O1 S2 + V2 + O2 S1 + V1 + who + V2 + O2 that Ex:He is an engineer He works hard He is an engineer who works hard * S1 + V1 + O1 S2 + V2 + O2 S + who + V2 + O2 + V1 + O1 that Ex: The girl sings well She studies very cleverly The girl who studies very cleverly sings well b) Dùng “which”, “that” thay cho chủ ngữ câu hai vật * S1 + V1 + O1 S2 + V2 + O2 S1 + V1 + O1 + which + V2 + O2 that Ex: It is an interesting book It is written by Nhat Anh It is the interesting book which is written by Nhat Anh * S1 + V1 + O1 S2 + V2 + O2 S1 + which + V2 + O2 + V1 + O2 that Ex: The pen is very beautiful It was made in China The pen which was made in China is very beautiful c) Dùng “whom”, “who”, “that” thay cho tân ngữ câu thứ hai người * S1 + V1 + O1 S2 + V2 + O2 S1 + V1 + O1 + whom + S2 + V2 who/that Ex:He is a kind man.I like him much He is a kind man whom(/who/that) I like much * S1 + V1 + O1 S2 + V2 + O2 S1 + whom + S2 + V2 + V1 + O1 who/that Ex: The clown is very funny We like watching him on T.V The clown whom we like watching on 12 a) Chỉ phép dùng “who” thay cho chủ ngữ câu số hai người (không dùng “that”), tách vế dấu phẩy Công thức tương tự Ex: This is my friend She sings well This is my friend, who sings well Ex: Miss John is very kind to us She comes from America Miss John, who comes from America, is very kind to us b) Chỉ dùng “which” (không dùng “that”) dùng dấu phẩy để tách vế Công thức tương tự Ex: This is my school bag It was given to me on my birthday This is my school bag which was given to me on my birthday Ex: My house is on the first street It has three floors My house, which has three floors, is on the first street c) Chỉ dùng “whom” “who” (không dùng “that”)và dùng dấu phẩy để tách vế Công thức tương tự Ex: This is my mother we always respecther This is my mother, whom we always respecther Ex: My mother is very warm-hearted We love her very much My mother, whom we love very much, is very warm-hearted d) Chỉ dùng “which” ( không dùng “that”)và dùng dấu phẩy để tách vế T.V is very funny d) Dùng “which”, “that” thay cho tân ngữ câu thứ hai đồ vật Ex: The story is very interesting I’ve read it three times The story which I’ve read three times is very intersting Ex: Her house is very beautiful Every one likes it Her house, which everyone likes, is very beautiful * Lưu ý: - Khi đại từ quan hệ chức tân ngữ phép bỏ - Để phân biệt mệnh đề vào danh từ: nhóm danh từ sau (đi mệnh đề thêm thơng tin) + Nhóm 1: danh từ riêng + Nhóm 2: danh từ đồ vật Ex: The Sun, the Moon,… + Nhóm 3: danh từ sau tính từ sở hữu tính từ định Ex: this book + Nhóm 4: danh từ sau cụm giới từ Ex: the woman in a red had - danh từ + who + danh từ (con người) + V - danh từ + whom + danh từ (con người) + S + V - danh từ + which + danh từ vật + V - danh từ +.whose + danh từ - danh từ người + giới từ + whom - danh từ vật + giới từ + which - khơng danh từ + what + danh từ/chủ ngữ + V - danh từ nơi chốn + where + S + V - danh từ thời gian + when + S + V - danh từ người vật + that VII CÂU HỎI LÁY ĐI câu trần thuật khẳng định, phủ định S + (V) + O, trợ động từ phủ định + S? câu trần thuật phủ định, đuôi khẳng định S + trợ phủ định + V + O, trợ động từ khẳng định + S? * Lưu ý: - Let’s + V + O, shall we? - V + O, will you? VIII CÁC MỆNH ĐỀ Chỉ mục đích: a) S + (V) + O + so that + S + (V) + O (làm để làm gì) b) S + (V) + O + in order/so as + to + V+ O (làm để làm gì) 13 c) S + (V) + O + in order/so as + not to + V + O (làm để khơng làm gì) d) S + (V) + O + with the aim of + danh từ/Ving (làm với mục đích ……) e) S + (V) + O + for Ving …… ( làm để ……… ) Chỉ lí do: a) Because/since/as + S + (V) + O S + (V) + O b) S + (V) + O so/there fore + S + (V) + O (…… nên ………) c) Because of + danh từ/Ving + S + (V) + O 3.Chỉ tương phản: a) Although/even though/though + S + (V) + O + S + (V) + O b) In spite of/despite + danh từ/Ving + S + (V) + O c) S + (V) + O + but + S + (V) + O Chỉ điều kiện: As long as/providing that/if + S + (V) + O, S + modal verb + V + O Chỉ kết quả: a) S + (be/V) + too + tính từ + (for sb) + S + (V) + O (quá để làm ai) b) S + (be/V) (not) + tính từ + enough + (for sb) + to V + O (không đủ để làm gì) c) S + (be/V) + so + tính từ + that + S + (V) + O (đến nỗi mà) d) S + (be/V) + such + tính từ + danh từ + that + S + (V) + O (đến nỗi mà) e) S + (be/V) + tính từ + (for sb) + to V + O = Ving + O + (be) + tính từ (như nào…… để……….) IX TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ CÁCH THỨC Tính từ sau động từ: to be, động từ sau: keep : giữ; make: làm; feel: cảm thấy; look : trơng vẻ; taste : nếm; smell : ngửi; appear : dường ; seem : dường ; find : nhận ra, tìm thấy ; sound : nghe thấy ; grow/become/get : trở nên trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ Trật tự tính từ liền quy tắc sau: Sở hữu/chỉ định tính chất chung kích cỡ tuổi hình dạng màu sắc nguồn gốc chất liệu mục đích danh từ Ex: - a tall young man - a buring old physics teacher X CÁC CẤU TRÚC TRẮC NGHIỆM DẠNG ĐỘNG TỪ Ving/ to V HOẶC GIỚI TỪ HOẶC ĐỂ TƯỜNG THUẬT CÂU GIÁN TIẾP * Lưu ý : sau giới từ động từ thường để Ving trừ giới từ “to” Dạng 1: S + (V) + to + V + S + (V) + sb + to + V+ O - to afford to V + O ……………… cố gắng làm - to agree V + O …………………… đồng ý làm - to agree with so ………………… đồng ý với - to appear to V + O ……………… dường - to ask to V + O …………………… yêu cầu làm - to ask sb to V st …………………… yêu cầu làm - to decide to V + O ……………… định làm - to expect to V + O ………………… hi vọng - to learn to V + O ………………… học 14 - to manage to V + O ……………… xoay xở - to offer to V + O ………………… đề nghị làm cho - to plan to V + O ………………… đặt kế hoạch - to promise to V + O ……………… hứa - to encourge to V + O ……………… khuyến khích - to refuse to V + O ………………… từ chối - to threaten to V + O ………………… đe dọa - to doubt whether S + (V) + O……… nghi ngờ - to want to V + O …………………… muốn làm - to want sb to V st …………………… muốn làm - to intend to V + O …………………… ý định - to advise sb to V + O ………………… khuyên làm - to allow sb to V + O …………………… cho phép làm - to beg sb to V + O ……………………… cầu xin - to forbid to V + O ……………………… cấm làm - to invite to V + O ……………………… mời - to invite sb to V + O …………………… mời làm - to persuade sb to V + O ………………… thuyết phục làm - to remind sb to V + O ………………… nhắc làm - to teach sb to V + O …………………… dạy - to tell sb to V + O ……………………… bảo - to urge sb to V + O ……………………… hối thúc - to have sb V + O ……………………… nhờ - to make sb V + O ……………………… bắt ép - S + would like to V + O ………………… thích - S + used to V + O …………………… làm (nay khơng làm nữa) - to + encourage sb to V st ……………… khuyến khích làm - to remind sb of about st/so …………… gợi nhớ điều - I + (take) + sb + (time) + to V st Dạng 2: S + (V) + Ving + O - to admit Ving O …………………………… chấp nhận làm - to avoid Ving O …………………………… tránh - to delay Ving O …………………………… trì hỗn - to deny Ving O …………………………… phủ nhận - to enjoy Ving O …………………………… thích - to finish Ving O …………………………… hoàn thành - to keep Ving O …………………………… tiếp tục, trì - to mind Ving O …………………………… bận tâm - to suggest Ving O ………………………… gợi ý - to like Ving O ……………………………… thích - to hate Ving O …………………………… ghét - to love Ving O …………………………… thích - S + can’t bear Ving O ……………………… chịu - S + can’t stand Ving O …………………… chịu - S + can’t help Ving O ……………………… tránh - to look forward to Ving O ………………… trông mong 15 - to accuse sb of Ving O ……………………… buộc tội to insist sb on Ving O ……………………… nài nỉ làm to remind sb of Ving O ……………………… gợi nhớ to be afraid of Ving O ……………………… sợ to be amazed at Ving O ……………………… ngạc nhiên to be angry about/at Ving O ………………… giận/ bực to be good/bad at Ving O …………………… giỏi/ to be bored with Ving O ……………………… buồn chán to be dependent on st/ Ving O ………………… phụ thuộc to be different from ………………………… khác biệt to be excited about …………………………… háo hức to think of st/Ving st ………………………… nhớ to thank to st/so/Ving st ……………………… nhờ vào gì, vào to thank sb for Ving st ……………………… cảm ơn làm - to apologize (to so) for Ving st ………………… xin lỗi to comfess to Ving st ………………………… thú nhận to congratulate sb on Ving st ………………… chúc mừng điều to be friendly with …………………………… thân thiện với to be familiar with …………………………… quen thuộc với to be popular with …………………………… phổ biến/ưa chuộng to be based on ……………………………… dựa to be capable of ……………………………… khả to be doubtful about ………………………… nghi ngờ to take part in = join = paticipate …………… tham gia to join st ……………………………………… tham gia to join in Ving st ……………………………… tham gia làm to be famous for ……………………………… tiếng to be fed up with …………………………… chán to be fond of Ving O …………………………… thích to be grateful to sb for Ving st ………………… biết ơn làm to be interested in …………………………… thích, quan tâm to be keen on ………………………………… đam mê to be nervous of ……………………………… lo lắng to be responsible for …………………………… trách nhiệm to be satisfied with ……………………………… hài lòng to be successful in …………………………… thành công to be worried about …………………………… lo lắng to be surprised at ……………………………… ngạc nhiên to be tired of …………………………………… mệt mỏi to be used to Ving O …………………………… quen làm to warn sb about st/Ving st …………………… cảnh báo việc làm of to warn sb against Ving st …………………… cảnh báo khơng làm to thank sb for Ving st ………………………… cảm ơn làm to dream of st/so/Ving st ……………… giấc mơ việc gì, ai,về làm - 16 - about to prevent to stop sb/st from Ving st ………….…… ngăn cản ai/cái làm to protect - to be thankful/grateful to sb for Ving st ……… biết ơn làm - to look for ward to Ving st …………………… trơng mong làm - to think about st/Ving st ……………………… suy nghĩ - to insist on Ving st …………………………… khăng khăng làm - to give sb st …………………………………… đưa cho - to give st to sb ………………………………… đưa cho - to buy sb st …………………………………… mua cho - to buy st for sb ………………………………… mua cho - to bring sb st …………………………………… mang cho - to bring st to sb ………………………………… mang cho - force to st …………………………………… yêu cầu, bắt chước - mean to st …………………………………… định làm - clemand to st ……………………………… yêu cầu - want to st …………………………………… muốn làm - agrec to st …………………………………… đồng ý làm - expect to st ………………………………… mong đợi - offer to st …………………………………… đề nghị - hope to st …………………………………… hi vọng - mention doing st ……………………………… đề cập - count on doing st ……………………………… phụ thuộc - hante to ……………………………………… phải làm - to prevent sb/st from …………………………… ngăn cản ai/cái làm - to apply for …………………………………… nộp đơn - to look for ……………………………………… tìm kiếm - it (is/was) not until + time + that + a clause (S + Ved + O) ( … )* Một số cấu trúc cần phân biệt : To remember Ving : nhớ làm To remember to V : nhớ làm (chưa làm) To forget Ving : quên việc làm To forget to V : quên làm (chưa làm) To stop Ving : dừng làm To stop to V : dừng để làm To try Ving : thử làm To try to V : cố gắng làm To regret Ving : hối tiếc làm To regret to V : tiếc phải làm To mean Ving : thích làm To mean to V : ý định làm To be used to Ving : quen làm Used to V : làm To go on to Ving st : tiếp tục làm việc (đang To go on to V st : tiếp tục làm việc dở) (việc khác) 17 ... Nhóm 4: danh từ sau cụm giới từ Ex: the woman in a red had - danh từ + who + danh từ (con người) + V - danh từ + whom + danh từ (con người) + S + V - danh từ + which + danh từ vật + V - danh từ... danh từ +.whose + danh từ - danh từ người + giới từ + whom - danh từ vật + giới từ + which - khơng có danh từ + what + danh từ/chủ ngữ + V - danh từ nơi chốn + where + S + V - danh từ thời gian... Để phân biệt mệnh đề vào danh từ: có nhóm danh từ sau (đi mệnh đề thêm thơng tin) + Nhóm 1: danh từ riêng + Nhóm 2: danh từ đồ vật Ex: The Sun, the Moon,… + Nhóm 3: danh từ sau tính từ sở hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kien thuc ngu phap co ban ANH THCS, Kien thuc ngu phap co ban ANH THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay