Đề kiểm tra số 3 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 19:17

Đề kiểm tra số 3 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 2 mã đề thi chẵn và lẻ, đề được biên soạn theo hình thức tự luận với 4 bài toán thuộc chủ đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai thuộc chương trình Đại số 10 chương 2, đề kiểm tra có lời giải chi tiết. SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNGĐỀ THI: LẺ ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3, NĂM HỌC 2018-2019 Mơn: TỐN 10 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng tính thời gian giao đề) - Họ tên thí sinh: Số báo danh : Câu (3,0 điểm) Tìm tập xác định hàm số sau: a) y  b) y  x   x  6x  2x  Câu (3,0 điểm) a) Cho 2 x  3 x   hàm số f  x    Tính giá trị biểu thức P  f    f  2  x 1  x2  x   b) Xác định parabol  P  : y  ax  bx  c , a  0, biết  P  cắt trục tung điểm có tung độ có đỉnh I  2;5 Câu (2,0 điểm) Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số y   x  x  Từ vẽ đồ thị hàm số y   x  x  Câu (2,0 điểm) a) Hàm số f xác định đoạn  1;5 có đồ thị hình vẽ sau Hãy cho biết biến thiên y hàm số f đoạn  1;5 1 O 1 x b) Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình: x  2mx  m2  m   Tìm giá trị m 2 để tổng S  x1  x2 đạt giá trị nhỏ -HẾT - SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNGĐỀ THI: CHẴN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3, NĂM HỌC 2018-2019 Mơn: TỐN 10 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng tính thời gian giao đề) - Họ tên thí sinh: Số báo danh : Câu (3,0 điểm) Tìm tập xác định hàm số sau: 5 a) y  b) y  x   x  4x  2x  Câu (3,0 điểm) a) Cho  x 1  x   hàm số f  x    x  Tính giá trị biểu thức P  f 1  f  1 2 x  x   b) Xác định parabol  P  : y  ax  bx  c , a  0, biết  P  cắt trục tung điểm có tung độ có đỉnh I  2; 3 Câu (2,0 điểm) Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số y  x  x  Từ vẽ đồ thị hàm số y  x  x  Câu (2,0 điểm) a) Hàm số f xác định đoạn  1;5 có đồ thị hình vẽ sau Hãy cho biết biến thiên y hàm số f đoạn  1;5 1 O 1 x b) Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình: x  2mx  m2  m   Tìm giá trị m 2 để tổng S  x1  x2 đạt giá trị nhỏ -HẾT - ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA TOÁN 10- SỐ Câu Câu 3đ ĐỀ LẺ a) ĐK: x  x   x   x  Vậy tập xđ hs D   / 2; 4 0,5 x  (nếu hs viết   trừ 0,25 điểm) x  x   b) ĐK:  2 x   x    x3  x  2 Vậy tập xđ hs D  3;   22 3   2    P  1 b) Ta có  P  cắt trục tung điểm có tung độ : Khi x  y   c  a) Ta có: f    f  2   Câu 3đ Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5  b  2 Do parabol có đỉnh I  2;5  nên ta có:  2a  y  2   0,5 b  4a  4a  2b   0,5 b  4a a  1   4a  8a  b  0,5 Vậy  P  : y   x  x  Câu TXĐ:  a  1  , đỉnh I  1;  0,25 0,25 BBT 0,25 Giao với trục  0;3 , 1;0  ,  3;0  0,25 Đồ thị + Do hàm số y   x  x  hàm số chẵn nên đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng 0,5 Với x   y   x  x  Giữ nguyên phần đồ thị bên phải trục Oy hs vẽ, lấy đối xứng phần đồ thị qua trục Oy ta đths cần tìm Vẽ đồ thị (HS vẽ hai đồ thị hình) a) Hàm số đồng biến khoảng  1;1  2;3 0,25 2đ Câu 2đ Hàm số nghịch biến khoảng 1;   3;5  (Nếu hs viết  1;1   2;3 trừ 0,25 điểm) 0,25 0,25 0,5 2 b) x  2mx  m  m   1 Phương trình (1) có nghiệm x1 , x2  '  m    m   x  x  2m Theo Viet:  2  x1.x2  m  m  2 2 0,25 0,25 S  x  x   x1  x2   x1 x2  2m  2m  Lập BBT hs f  m   2m  2m  1;  0,25 Tìm GTNN S đạt m = 0,25 Câu Câu 3đ ĐỀ CHẴN a) ĐK: x  x   x   x  Vậy tập xđ hs D   / 1;3 x   b) ĐK:  2 x    x  3  x2 x  Câu 3đ Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Vậy tập xđ hs D   2;   0,5 a) Ta có: f    f  2   1,0 b) Ta có  P  cắt trục tung điểm có tung độ : Khi x  y   c  0,5  b  2 Do parabol có đỉnh I  2; 3 nên ta có:  2a  y    3  0,5 b  4a  4a  2b   3 0,5 b  4a a    4a  8a  4 b  4 0,5 Vậy  P  : y  x  x  Câu 2đ TXĐ:  y  x2  x  0,25 a   , đỉnh I  1; 4  0,25 BBT 0,25 Giao với trục  0; 3 , 1;0  ,  3;0  0,25 Đồ thị 0,5 + Do hàm số y  x  x  hàm số chẵn nên đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng Câu 2đ Với x   y  x  x  Giữ nguyên phần đồ thị bên phải trục Oy hs vẽ, lấy đối xứng phần đồ thị qua trục Oy ta đths cần tìm Vẽ đồ thị (HS vẽ hai đồ thị hình) a) Hàm số đồng biến khoảng  1;1  2;3 Hàm số nghịch biến khoảng 1;   3;5  (Nếu hs viết  1;1   2;3 trừ 0,25 điểm) b) x  2mx  m2  m   1 Phương trình (1) có nghiệm x1 , x2  '  m    m  0,25 0,25 0,25 0,5 0,25  x  x  2m Theo Viet:  2  x1.x2  m  m  S  x12  x22   x1  x2   x1 x2  2m  2m  0,25 Lập BBT hs f  m   2m2  2m  1;  0,25 Tìm GTNN S đạt m = 0,25 ... VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG MÃ ĐỀ THI: CHẴN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3, NĂM HỌC 2018- 2019 Mơn: TỐN 10 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng tính thời gian giao đề) - Họ tên thí sinh: – Số báo... ĐIỂM BÀI KIỂM TRA TOÁN 10- SỐ Câu Câu 3 ĐỀ LẺ a) ĐK: x  x   x   x  Vậy tập xđ hs D   / 2; 4 0,5 x  (nếu hs viết   trừ 0,25 điểm) x  x   b) ĐK:  2 x   x    x 3  x... với trục  0 ;3 , 1;0  ,  3; 0  0,25 Đồ thị + Do hàm số y   x  x  hàm số chẵn nên đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng 0,5 Với x   y   x  x  Giữ nguyên phần đồ thị bên phải trục Oy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra số 3 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương, Đề kiểm tra số 3 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay