Đề kiểm tra số 1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 19:17

Đề kiểm tra số 1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương mã đề 964 được biên soạn nhằm kiểm tra chủ đề kiến thức phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng sau khi học sinh hoàn thành chương học, đề gồm 3 trang với 25 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 1 tiết học (45 phút), đề kiểm tra có đáp án. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1, NĂM HỌC 2018-2019 Mơn: TỐN 11 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng tính thời gian giao đề) ( Đề gồm trang, 25 câu hỏi) SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNGĐỀ THI: 964 - Họ tên thí sinh: Câu 1: Khẳng định sau đúng:   Số báo danh :   M ⇔ AM = −a A Ta ( A ) = B Ta ( A ) =M ⇔ MA =a C Ta ( A ) =M ⇔ AM =a M ⇔ AM = a D Ta ( A ) =     Câu 2: Cho điểm I thuộc đoạn thẳng AB AB = 4AI Chọn mệnh đề đúng: A Phép vị tự tâm I tỉ số k = biến điểm A thành điểm B B Phép vị tự tâm I tỉ số k = - biến điểm A thành điểm B C Phép vị tự tâm I tỉ số k = biến điểm A thành điểm B D Phép vị tự tâm I tỉ số k = - biến điểm A thành điểm B  Câu 3: Cho hình bình hành ABCD Phép tịnh tiến T DA biến: A A thành D B C thành B C C thành A D B thành C / / = Tv ( A) A= , Tv ( M ) M : Câu 4: Nếu         A A/ M / = MA B A/ M / = − AM C A/ M / = AM D A/ M / = AM Câu 5: Cho đường tròn ( C ) có đường kính AB, ∆ tiếp tuyến đường tròn ( C ) biết ∆ song  song với AB Phép tịnh tiến theo vectơ AB biến ∆ thành ∆ ' ta có: A ∆ ' trùng với ∆ B ∆ ' vng góc với AB B C ∆ ' song song với ∆ D ∆ ' vng góc với AB A 2 đường thẳng Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn ( C ) : ( x + ) + ( y − 1) = d :x− y+2= cắt hai điểm A B , gọi M trung điểm AB Phép vị tự tâm O tỉ số k = biến điểm M thành điểm M / có tọa độ ? 9 3  3 B ( 9; − 3) C ( −9;3) D  − ;   2  Câu 7: Trong mp Oxy cho v = ( 2;0 ) điểm M ( −1;1) Điểm M ' ảnh M qua phép  tịnh tiến theo vectơ v ? A  ; −  2 2 A M ' (1;1) B M ' ( −3;1) C M '(1; −1) D M ' ( 3;1) Câu 8: Cho hình vng ABCD tâm O hình bên Hãy cho biết phép quay phép quay biến tam giác OAD thành tam giác ODC? A Q(O;−45 ) o B Q(O;90 ) o C Q(O ;−90 ) o D Q(O ;45 ) o  Câu 9: Cho tam giác ABC vuông A, biết AB = 4, AC = Phép tịnh tiến theo v biến B thành B/ , biến C thành C/ Khi độ dài đoạn B/C/ bằng: Trang 1/3- Mã Đề 964 A 65 C B 33 D 33 65 Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh điểm M ( 2; −1) qua phép quay tâm O góc quay 90o điểm điểm đây? A B (1; ) B A ( 2;1) D C ( −2; −1) C D ( −1; −2 ) x qua phép quay tâm O góc quay Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh đường thẳng (∆) : y = o −90 điểm điểm đây? π B y = − x C y = −2 x A y = x D y = − x Câu 12: Phép quay tâm I góc quay α = 1000 biến A thành B, ta có : A IA = IB ( IA, IB ) = −100 B IA = IB ( IA, IB ) = 100 C IA = IB ( IA, IB ) = 100 D IA = IB ( IA, IB ) = 200 Câu 13: Phép vị tự tâm I tỉ số k = biến điểm M thành điểm M/ Chọn mệnh đề đúng:       A IM = IM / B IM / = −2 IM D IM / = IM C IM = IM / Câu 14: Cho tam giác ABC có AB = AC góc ABC = 600 Phép quay tâm I góc quay α = 900 biến A thành M , biến B thành N, biến C thành H Khi tam giác MNH là: D Tam giác không A Tam giác vuông B Tam giác vuông cân C Tam giác đều Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm I(1; −2) Phép vị tự V(I,3) biến điểm M(−3;2) thành điểm M’ có tọa độ là: A (6; −8) B (−6;2) C (11; −10) D (−11;10) Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh điểm A (1;3) qua phép quay tâm O góc quay −90o điểm điểm đây? B Q ( −3; −1) C N ( 3; −1) D P ( −3;1) A M ( 3;1) Câu 17: Trong mặt phẳng Oxy cho A(-2 ; 1), B(4 ; -3) Phép vị tự tâm O(0 ; 0) tỉ số k = biến A thành M biến B thành N Khi độ dài đoạn MN là: A 13 B 13 C 13 D Câu 18: Tam giác ABC có M , N , P trung điểm BC , AC , AB Gọi I trung điểm PN G trọng tâm tam giác ABC Tìm khẳng định sai? ( PAN ) = PMN ( PAN ) = BPM A T B T AN NM C Đ I ( PAN ) = PMN D V 1  G ;−  2  ( ABC ) = MNP Câu 19: Phép tịnh tiến theo véc tơ phép dời hình có tỉ số là? A B C D -1 Câu 20: Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh tương ứng 3, 4, Phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác ? A Tam giác vng B Tam giác cân C Tam giác vuông D Tam giác cân Câu 21: Cho tam giác ABC vuông A có đường trung tuyến AM, biết AB = ; AC = Phép dời hình biến A thành A/ , biến M thành M/ Khi độ dài đoạn A/M/ bằng: A B C D AH 4,= HB 2,= HC Phép đồng Câu 22: Cho ∆ABC , đường cao AH (H thuộc cạnh BC) Biết = dạng F biến ∆HBA thành ∆HAC Phép biến hình F có cách thực liên tiếp hai phép biến hình sau đây? Trang 2/3- Mã Đề 964 A Phép vị tự tâm H tỉ số = phép quay tâm H góc quay −900  B Phép tịnh tiến theo vectơ BA phép vị tự tâm H tỉ số k = C Phép quay Q( H;−180 ) phép vị tự tâm H tỉ số k = o D Phép vị tự tâm H tỉ số = phép quay tâm H góc quay 900 Câu 23: Phép vị tự tâm O tỉ số k = -3 phép đồng dạng có tỉ số là? A -1 B C D -3 Câu 24: Cho tam giác ABC có AB = ; AC = ; góc BAC 60 Phép đồng dạng tỉ số k = biến A thành A/ , biến B thành B/, biến C thành C/ Khi diện tích tam giác A/B/C/ bằng: A 20 B 10 C 20 D 10 Câu 25: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho điểm I (1;1) đường tròn (C ) có tâm I bán kính Gọi đường tròn (C ') ảnh đường tròn qua phép đồng dạng có cách thực liên tiếp phép quay tâm O , góc 45 phép vị tự tâm O , tỉ số Tìm phương trình đường tròn (C ') ? A (x  2)2  y  B x  (y  2)2  C x  (y  1)2  D (x  1)2  (y  1)2  HẾT Trang 3/3- Mã Đề 964 Ma de 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Dap an C D B C A D A B D A D C D C D C B A B C A A B A B Ma de 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Dap an D C B C D A B D B D A C D A D B A B C A C A C B A Ma de 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Dap an D A B C B C D C D B D B D B C D C B A C D A C A B Ma de 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Dap an C B A C B C D B C B D C D B D B C D A D A D A C B Ma de 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Dap an D B A B C A C A B D B D C B D C D A C B D C C B A Ma de 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Dap an A D B C B D B C B D B A D A D B D C A C A B C A C ... Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Dap an D C B C D A B D B D A C D A D B A B C A C A C B A Ma de 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31. .. 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Dap an D A B C B C D C D B D B D B C D C B A C D A C A... 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Dap an C D B C A D A B D A D C D C D C B A B C A A B A B Ma de 242
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra số 1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương, Đề kiểm tra số 1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay