Tổng hợp 300 câu trắc nghiệm mũ logarit có đáp án

44 18 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 18:34

là tài liệu danh cho hoc sinh lớp 10,11,12 ôn tập tìm hiểu về bài tập trắc nghiệm mũ logarit, có đáp án kem theo. giúp cho hoc sinh tổng hợp được các dạng toán logarit và bài tập trắc nghiệm khi làm bài kiểm tra. là tài liêu cho học sinh và giáo viên tham khảo. http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất môn.Cập nhật liên tục Truy cập tải ngay!! Tổng hợp: Nhóm Tốn http://dethithu.net NGÂN HÀNG ĐỀ THI THPT 2017 CHUYÊN ĐỀ : LÔGARIT ĐỀ 01 De C©u : Hàm số y x ln( x x2 ) A Hàm số đạo hàm x2 y' ln( x C©u : A ( B ; 2) Giá trị biểu thức P 5.0,2x ) B ( ;1) 10 D 10 26 tổng nghiệm là: B (0; ) http://dethithu.net C D ) u.N iTh (1; 23.2 3.54 là: 10 :10 (0,1) Nghiệm bất phương trình A x C ( 2;0) B A (0; nghịch biến khoảng : x2 e x C©u : Phương trình 5x C©u : D Hàm số giảm khoảng D Th A y B Hàm số tăng khoảng x2 ) C Tập xác định hàm số C©u : Hàm số Mệnh đề sau sai ? C 32.4 x 18.2x là: 16 x D C http://dethithu.net x D x C©u : Tìm m để phương trình sau nghiệm: 4x  2x 2   m A  m  C©u : Phương trình 31 B m  x 31 x C m  10 D m  http://dethithu.net A hai nghiệm âm B Vơ nghiệm C hai nghiệm dương D nghiệm âm nghiệm C©u : Tập nghiệm phương trình 25 x et dương 1252x Like fanpage để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất môn.Cập nhật liên tục Truy cập tải ngay!! A B 4 C C©u : Nghiệm phương trình log (log2 x ) log2 (log x ) A x B De C©u 10 : Nếu a log30 b x x C log30 thì: D D x 16 là: http://dethithu.net A log30 1350 2a b B log30 1350 a 2b C log30 1350 2a b D log30 1350 a 2b C©u 11 : C Th A Tìm tập xác định hàm số sau: f ( x)  log 2  2x  x x 1 http://dethithu.net  3  13   3  13  D ; 3    ;1 2     B  3  13   3  13  D   ; 3    ;1 2     D D   ; D   ; 3  1;     u.N iTh   3  13   3  13 ;    2    C©u 12 : Phương trình 4x  x  2x  x1  nghiệm: x  A  x  2  x  1 B  x  x  C  x  C©u 13 : Tính đạo hàm hàm số sau: f ( x)  x x A f '( x)  x x1 ( x  ln x) B f '( x)  x x (ln x  1) http://dethithu.net C f '( x)  x x C©u 14 : Phương trình: log3 (3x  2)  nghiệm là: A 11 B 25  x  1 D  x  D f '( x)  x ln x http://dethithu.net C 29 D 87 C©u 15 : Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hµm sè y = loga x víi a > hàm số nghịch biến khoảng (0 ; +) et B Hµm sè y = loga x víi < a < lµ mét hµm sè đồng biến khoảng (0 ; +) C Hàm số y = loga x (0 < a  1) cã tập xác định R Like fanpage ca chỳng để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất môn.Cập nhật liên tục Truy cp ti ngay!! D Đồ thị hàm số y = loga x vµ y = log x (0 < a 1) đối xứng với qua trục hoành a Câu 16 : Gi s cỏc s logarit nghĩa, điều sau đúng? B loga b  log a c  b  c C log a b  log a c  b  c D loga b  log a c  b  c De A Cả đáp án sai C©u 17 : Hàm số A C©u 18 : C http://dethithu.net đồng biến khoảng : x ln x B ) ; e C 4 (e  e  x ) B f '( x)  e x  e x f '( x)  ex (e x  e  x ) D f '( x)  5 (e  e  x ) x log15 thì: u.N iTh C©u 19 : Nếu a A log 25 15 5(1 a ) B log 25 15 3(1 a ) C log 25 15 2(1 a ) D log 25 15 5(1 a ) C©u 20 : Cho ( A m C©u 21 : A 1)m n ( 1)n Khi B m Nghiệm phương trình 1, x x B 2x x x 0,25 (x 7x 1, x x 2) B x 32 x n D m n D x 1, x là: x 1, x C ( ;2) D (2; D C là: B C©u 23 : Nghiệm phương trình 32 A C m 30 là: Phương trình vơ nghiệm C x et \ {2} http://dethithu.net n C©u 22 : Tập xác định hàm số y A e http://dethithu.net f '( x)  x 0; D (0;1) e x  e x Tính đạo hàm hàm số sau: f ( x)  x  x e e Th A (0; y x ) Like fanpage để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất môn.Cập nhật liên tục Truy cập tải ngay!! C©u 24 : 10  x Tập xác định hàm số y  log3 x  3x  là: A (1; ) C©u 25 : Giá trị a loga2 De A C©u 26 : C (;1)  (2;10) B (;10) a D (2;10) http://dethithu.net B C 716 D C D    Cho f(x) = ln sin 2x Đạo hàm f bằng: A 32 x 4.3x Th C©u 27 : Phương trình B hai nghiệm x1 , x x1 , chọn phát biểu x2 đúng? x1 2x2 C©u 28 : Tập xác định hàm số f x log A C©u 29 : A C©u 30 : x x2 B 1 x B Giá trị biểu thức P C©u 31 : Cho A x 2x  x log m a a log x D với m x  2, x   log B A là: C x D C x4 D 25log5 49 log7 là: 31 log9 4 log2 5log125 27 0; m x1.x a x A log m 8m a D 12 Khi mối quan hệ C A x  3, x  log3 http://dethithu.net C 1  15 là: B 10 a x2 log x Nghiệm phương trình x 1 x1 C x 1 A A B u.N iTh A x1 a a D A A v a l: a a Câu 32 : Hàm sè y = ln  x2  5x  tập xác định là: A (-; 2) (3; +) B (0; +) C (-; 0)  13  A  4;   2  13  B  ;  2  13 et C©u 33 : Tập số x thỏa mãn log0,4 ( x  4)   là: D (2; 3)  C  ;    2  D (4;  ) Like fanpage để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất môn.Cập nhật liên tục Truy cập tải ngay!! C©u 34 : Cho hàm số A C y x.e max y ; y e x 0; y ; e x 0; x 0; x , với x 0; Mệnh đề sau mệnh đề ? e B không tồn D max y x 0; De C©u 35 : Tập nghiệm bất phương trình 32.4x A ( 5; 2) 18.2x B ( 4; 0) max y ; y e x 0; max y ; e x 0; x 0; không tồn y x 0; tập tập : C (1; 4) D ( 3;1) http://dethithu.net C©u 36 : Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hµm sè y = ax víi < a < hàm số đồng biến (-: +) Th B Hµm sè y = ax víi a > hàm số nghịch biến (-: +) C Đồ thị hàm số y = ax (0 < a 1) qua điểm (a ; 1) x D Đồ thị hàm số y = a vµ y =   (0 < a  1) đối xứng với qua trục tung a x u.N iTh C©u 37 : Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? B logx2 2007 A log3 C log3 log4 D log0,3 0, logx2 2008 C©u 38 : Dùng định nghĩa, tính đạo hàm hàm số sau: f ( x)  x cot gx A f ' ( x)  cot gx  C f ' ( x)  cot g1 C©u 39 : Cho (a A a B 1) f ' ( x)  x cot gx D f ' ( x)  tgx  b b a C (a http://dethithu.net a x cos x 3 et C©u 40 : B Khi giá trị biểu thức log Cho loga b A x sin x D 1) Khi ta kết luận a là: B a C a D a Like fanpage để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất môn.Cập nhật liên tục Truy cp ti ngay!! Câu 41 : Hàm số y = log B R A (0; +) De C x ) là: 2cos2x ln2 (1 x) sin 2x ln(1 x x) f '(x ) 2cos2x.ln2(1 x) sin 2x.ln(1 x) ex y y' x ex (x B f '(x ) 2cos2x ln2 (1 D f '(x ) 2cos2x D Hàm số tăng (0;1) C©u 45 : A ;1 2; P P x log2 x là: 1;2 B x log 5.2 x 2x B P Giải phương trình trị 3x 16 là: u.N iTh Nghiệm bất phương trình log 3x log x ln(1 B Hàm số đạt cực đại 1)2 C Hàm số đạt cực tiểu A sin 2x x x) x) Mệnh đề sau mệnh đề ? Th A Đạo hàm C©u 44 : sin 2x.ln2 (1 f '(x ) C©u 43 : Cho hàm số D (-; 6) C (6; +) C©u 42 : Đạo hàm hàm số f (x ) A http://dethithu.net tập xác định là: 6x C x với x x (0;1) \ http://dethithu.net 1;2 D x 0;1 2; nghiệm phương trình Vậy giá C P D P C©u 46 : Bất phương trình log2 (2x  1)  log3 (4x  2)  tập nghiệm: A (;0) C©u 47 : Phương trình 3x.5 2x x 15 nghiệm dạng x dương lớn nhỏ Khi a C©u 48 : Cho phương trình A log B log 3.2 x B 2b bằng: C x loga b , với a b số nguyên hai nghiệm C http://dethithu.net et A 13 D  0;   C (;0] B [0; ) D x1 , x Tổng x1 x2 D là: 6 Like fanpage để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất mơn.Cập nhật liên tục Truy cập tải ngay!! C©u 49 : Giải bất phương trình: ln( x  1)  x A Vô nghiệm C  x  x0 B C©u 50 : Nghiệm phương trình: 4log x  0, x  De A http://dethithu.net x B 2x D x2  xlog2  2.3log2 4x C x D Vơ nghiệm C©u 51 : Điều sau đúng? A am  an  m  n B am  an  m  n C Cả câu đáp án sai m m D Nếu a  b a  b  m  Th C©u 52 : Nếu a log b log thì: http://dethithu.net a b B log 360 a b C log 360 a b D log 360 a b C©u 53 : A Phương trình u.N iTh A log 360 lg x lg x số nghiệm B http://dethithu.net C D C (0; ) D C©u 54 : Tập giá trị hàm số y  a x (a  0, a  1) là: A [0; ) C©u 55 : Bất phương trình: xlog 1  A  ;  10  \{0} B x4  32 tập nghiệm: 1  B  ;   32  1  C  ;   32  1  D  ;  10  C©u 56 : Tìm giá trị nhỏ hàm số: f ( x)  2x1  23 x A C -4  x  y  30 nghiệm: log x  log y  3log Hệ phương trình   x  16  x  14   y  14  y  16 A   x  15  y  15 B  D Đáp án khác et C©u 57 : B  x  14   y  16 Like fanpage để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất môn.Cập nhật liên tục Truy cập tải ngay!!  x  15  y  15  x  18  x  12   y  18  y  12 D  C http://dethithu.net Câu 58 : Hàm số y = x2 2x ex đạo hàm : B y = -2xex A Kết khác C y’ = (2x - 2)ex D y’ = x2ex De C©u 59 : Tập giá trị hàm số y  loga x( x  0, a  0, a  1) là: A (0; ) B [0; ) C©u 60 : Cho biểu thức a b a B a D Cả đáp án sai ab Th A b C , với b a Khi biểu thức rút gọn C a b D a b u.N iTh Truy cập http://dethithu.net thường xuyên để cập nhật nhiều Đề Thi Thử THPT Quốc Gia, tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia mơn Tốn, Lý, Hóa, Anh, Văn ,Sinh , Sử, Địa DeThiThu.Net cập nhật ngày phục vụ sĩ tử! Like Fanpage Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi: http://facebook.com/dethithu.net để cập nhật nhiều đề thi thử tài liệu ôn thi Tham gia Group: Ơn Thi ĐH Tốn - Anh để học tập, ôn thi: http://facebook.com/groups/onthidhtoananhvan Facebook Admin DeThiThu.Net ( Hữu Hùng Hiền Hòa): http://facebook.com/huuhunghienhoa et Like fanpage để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất môn.Cập nhật liên tục Truy cập tải ngay!! ĐÁP ÁN { { ) { { { { { { ) { { { { { { ) { ) { ) { { { { { ) | | | ) | | | | | | ) | | | ) | | | | | | | | | ) } ) } } } } } } ) } ) } ) } ) } } ) } } } } ) } } } De Th ~ ~ ~ ) ~ ) ) ) ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ) ~ ) ) ~ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 { { { { { ) { ) { { ) ) ) { ) { { { { ) { { { { { ) { ) ) | ) | | ) | | | | | | | | ) | ) | | ) ) ) | | | | } } ) } } } } } } } } } } } } } } } ) } } } } ) ) } ) ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ) ) ~ ~ ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 55 56 57 58 59 60 { ) { { { ) | | | | | | ) } ) } ) } ~ ~ ~ ) ~ ~ et u.N iTh 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Like fanpage để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất môn.Cập nhật liên tục Truy cập tải ngay!! NGÂN HÀNG ĐỀ THI THPT 2017 CHUYÊN ĐỀ : LÔGARIT ĐỀ 02 De C©u : Số nghiệm phương trình: 3x  31 x  A C©u : B C log x    log3 y Tổng x  y bằng (x; y) là nghiệm hệ  log y    log3 x B Th A D C 39 D C D C©u : Số nghiệm phương trình 3x  31 x  A Vơ nghiệm B C©u : Số nghiệm phương trình x+ 2x+5 A -2 1+ 2x+5 + 26-x - 32 = : u.N iTh B C D C©u : Hàm số y = ln(x2 -2mx + 4) tập xác định D = R khi: A m < C©u : 1 Phương trình   2 A -1 B C m = 2 x  x   ln Tập xác định hàm số A 1; 2 C©u : B -2 < m < D m > m < -2 là: x 1 1;  C 1; 2 D 1;  3 x  2.4 x  3.( 2)2 x  B log2 C D log2 3 A C©u : et C©u : Số nghiệm phương trình log3 ( x  x)  log (2 x  3)  là: C Vô nghiệm B  y2  4x  Số nghiệm hệ phương trình  2 x 1  y 1  là: D 1 Like fanpage để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất môn.Cập nhật liên tục Truy cập tải ngay!! C Đồ thị hàm số khơng điểm uốn C©u 18 : http://dethithu.net Với 04 A C Vô nghiệm Giá trị biểu thức 𝐵 = 15𝑙𝑜𝑔1/√2 125 53 B 16 35 √4 √8 + 81𝑙𝑜𝑔3 27𝑙𝑜𝑔9 36 + 3𝑙𝑜𝑔9 2401 C D 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp 300 câu trắc nghiệm mũ logarit có đáp án, Tổng hợp 300 câu trắc nghiệm mũ logarit có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay