TUONGChan

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:54

thiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTO Đơn vị đầu tư đại diện đơn vị đầu tư giai đoạn thiết kế công trình hạng mục đơn vị thiết kế kiểm toán địa chỉ: địa đIểm ngày tháng Phần I Giới thiệu chung I Số liệu chung: Tên cầu : Công trình : Yêu cầu : Các quy trình tính toán II Vật liệu: 100 : 100 : Kiểm toán ổn định tuờng chắn 150 : 150 : 200 : 200 : γ= γ= = c= = 1.Bê tông đầu tường chắn mác 2.Đá xây vữa xi măng mác 3.Đất đắp sau lưng tường: §Êt sÐt pha §Êt c¸t pha sÐt §Êt c¸t T/m T/m Đất cuội sỏi Đá mặt không trơn phẳng T/m T/m Độ 4.Đất móng tường: III Tải trọng tiêu chuẩn: Trọng lượng thân tường chắn áp lực đất đắp sau lưng tường chắn với điều kiện: Góc ma sát đất lưng tường, lấy d= Góc nghiêng mặt đất so với đường nằm ngang b= Độ Độ Phần II tính toán nội lực kiểm toán kết cấu tường chắn Tường chắn đất công trình phòng hộ kéo dàI tuyến có chiều cao thay đổi kiểm toán ta cần chọn mặt cắt bất lợi hay mặt cắt cao để kiểm toán chống lật, trượt, sức chịu tảI độ lệch tâm i Tính toán tải trọng tác dụng lên tường chắn: Kích thước hình học: vẽ hình Bảng 1.1 :Kích thước tường chắn STT 9 10 11 12 13 11 12 Tªn kÝch th­íc ChiỊu réng bƯ t­êng ch¾n BỊ réng BỊ réng BỊ réng BÒ réng BÒ réng BÒ réng BÒ réng BÒ réng ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiÒu cao ChiỊu cao Gãc nghiªng cđa l­ng t­êng Gãc nghiªng cđa mặt đất so với đường nằm ngang Ký hiệu ĐV tÝnh a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 b1 b2 b3 b4 b5 b6 a b m m m m m m m m m m m m m m m độ độ Giá trị Nội lực trọng lượng thân tường chắn: Tĩnh tải tiêu chuẩn gây trọng lượng thân tường chắn ®­ỵc tÝnh nh­ sau P = V g Trong ®ã V : ThĨ tÝch c¸c bé phËn, tÝnh cho 1m tường chắn(l=1m) g : Trọng lượng riêng vật liệu làm tường chắn, thay đổi theo phận tường chắn Bảng tính toán tĩnh tải trọng lượng thân tường Thể tích STT Tên kết cấu Công thức tính Đầu tường chắn Tường thân tường chắn Vđt= (a7+a8)(b4+b5)*l Vtt= (b3-b4-b5)(0.5a3+0.5(a4-a8-a9)+a8+â9)*l Bệ tường chắn Vbt=0.5*(b1+b2)*(a2+a3+a4+a5)*l C B A (m ) Trọng lượng Các lực tác dụng lên tường chắn trọng lượng thân sinh Mô men, lực dọc, lực cắt tiết diện tính toán, cụ thể mặt cắt đắy móng Khi kiểm toán ổn định chống lật ta lấy mô men với mép chân trước bệ mố kiểm toán sức chịu tảI đất ta lấy mô men với trục trung hoà mặt cắt đáy móng Do thân tường có hình dạng phức tạp với việc lấy mô men nên ta phảI chia làm phần có hình dạng để đơn giản cho việc lấy mô men với mép bệ M = P.e Trong : P: Các lực gây mômen tiết diện tính e: Độ lệch tâm điểm đặt lực so với mép trước bệ mố ( Mô men mang dấu dương hướng phía ngoài, dấu âm hướng phía đường ) Bảng tính nội lực cho tiết diện đáy trọng lượng thân Kết cấu 1.Đỉnh tường chắn 2.Tường thân tường chắn 3.Bệ tường chắn Tổng cộng P ( Tấn ) Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị e(m) Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị KT lật M(T.m) Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị KT sức chịu tảI e(m) M(T.m) Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Nội lực áp lực đất chủ động: Theo sơ đồ ta có áp lực đất chủ đông ( Tính cho m dài tường chắn) Pa = g H 2 l Trong ®ã: g = Trọng lượng riêng đất đắp sau lưng tường chắn h = Chiều cao đất đắp sau lưng tường chắn l = Hệ số áp lực chủ động l = j= b= a= d= g= h= T/m m cos (j  a )  cos a cos(a + d ).1 +  sin(j + d ) sin(j  b )   cos(d + a ) cos(a  b )  Gãc néi ma s¸t đất đắp sau lưng tường chắn Góc nghiêng mặt đất so với đường nằm ngang, Góc nghiêng lưng tường Góc ma sát đất lưng tường ( Tra bảng 6-1 - Giáo trình Cơ Học Đất - ĐHGTVT) Vậy hệ số áp lực chủ động áp lực chủ động Góc tạo hướng tác dụng Pa trục nằm ngang x độ dx = a + d = áp lực ngang đất Pax Pax = Pa.cosdx = TÊn ¸p lùc ngang cđa ®Êt Paz Paz = Pa.sindx = TÊn j= b= a= d= ®é ®é ®é ®é l= Pa = TÊn Bảng tính nội lực cho tiết diện đáy gây áp lực đất kiểm toán chống lật Kết cấu áp lực chủ động đất Tổng cộng Pax ( Tấn ) Giá trị Paz ( Tấn ) Giá trị Mô men Pax e(m) M(T.m) Giá trị Giá trị Mô men Paz e(m) M(T.m) Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Bảng tính nội lực cho tiết diện đáy gây áp lực đất kiểm toán sức chịu tảI ®Êt nỊn KÕt cÊu ¸p lùc chđ ®éng cđa ®Êt Tổng cộng Pax ( Tấn ) Giá trị Giá trị Paz ( Tấn ) Giá trị Giá trị Mô men Pax e(m) M(T.m) Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Mô men Paz e(m) M(T.m) Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị ii kiểm toán tường chắn 1.Kiểm tra ổn định chống lật Kiểm tra ổn ®Þnh chèng lËt quanh mÐp tr­íc phÝa d­íi cđa bƯ tường chắn Công thức kiểm tra: a b M Kl = c  Ks Ml Trong ®ã: HƯ sè an toàn kiểm toán chống lật, Ks = Mô men chèng lËt G©y bëi P, Paz = a Ml = Mô men gây lật B Gây Pax = Vậy Kl = Ks = A N a M H A O KÕt luËn b b3 Ks = Mc = 2.KiÓm tra ổn định chống trượt: Công thức kiểm tra: Kt = Fct  Ks Ft Trong ®ã: Ks = HƯ số an toàn kiểm toán chống trượt, Ks = Fct = Lực chống trượt Ft = Lực gây trượt Đối với móng sét dẻo cứng lẫn dăm sạn, hệ số ma sát đáy móng f= Tính toán: Góc nghiêng đáy móng so với mặt nằm ngang độ e= Lực chống trượt: Fct = (P*cose + Pa*sin(a + d +e))*f = TÊn Lùc g©y tr­ỵt: Fc = Pa*cos(a + d +e)P*sine = TÊn VËy Kl = Ks = KÕt luËn III tÝnh to¸n mãng Kiểm tra sức chịu tải đất a.Tính toán cường độ lớp đất đáy móng Móng nông tường chắn đặt lớp đá phong hoá nặng(đá mềm) nên tính toán móng đặt đất Theo điều 7.8 - Qui trình 1979: Cường độ tính toán đất R tính theo công thức: R = 1.2*(R'*(1+k1*(b-2)+k2*g*(hm-3)) Trong ®ã: R' = C­êng ®é qui ­íc cđa ®Êt R' = kG/cm ( Tra b¶ng ®èi víi sÐt pha cát lẫn dăm sạn, trạng thái cứng) k1 = HƯ sè tra b¶ng k1 = k2 = HƯ số tra bảng g= Trọng lượng riêng đất b= Bề rộng đáy móng hm = Chiều sâu chôn móng Vậy cường độ tính toán đất k2 = g= b= hm = R= x x1=3 x1=3 m kG/cm y b.TÝnh to¸n øng st d­íi líp ®Êt ®¸y mãng b= L= W= T/m m BỊ réng đáy móng Chiều dài móng, kiểm toán cho 1m dàI tường chắn Momen chống uốn tiết diện đáy móng F= Diện tích tiếp xúc đáy móng Công thức kiểm to¸n: N tt øng st lín nhÊt: s max M tt = + R F W øng suÊt nhá nhÊt: s N tt M =  0 F W b= L= W= m m m F= m tt tt tt Trong N M lực thẳng đứng mô men tính toán trục trung hoà đáy móng tải trọng thân áp lực đất gây ra, tính theo công thức: Ntt = Sni(1+m)Ntc TÊn tt tc T.m M = Sni(1+m)M tt Với N M lực thẳng đứng mô men tiêu chuẩn trục trung hoà đáy móng tải trọng thân áp lực ®Êt g©y ra: tc TÊn N = tc T.m M = (1+m) hệ số xung kích hoạt tải sinh ra, móng nông ta lấy =1 ni hệ số vượt tảI, tra bảng 2-3 quy trình 79 - Bé GTVT tt  VËy tt TÊn T.m N = tt M = smax = KÕt luËn smax = KÕt ln KÕt ln KiĨm tra kho¶ng lƯch tâm Điều kiện kiểm tra e y o m m= (lấy theo điều kiện làm việc đất nền) y= Khoảng cách từ trọng tâm tiết diện đáy móng đến trục kiểm toán chống lật e0 = Khoảng lệch tâm Từ kết qủa tính ta có bảng kết sau: tt N (kG) giá trị TUONGChan.XLS tt M (kG.cm) giá trị eo y (cm) (cm) giá trị Trang86 e0/y Kết luận giá trị Đạt hay không TUONGChan.XLS Trang96 ... qủa tính ta có bảng kết sau: tt N (kG) giá trị TUONGChan. XLS tt M (kG.cm) giá trị eo y (cm) (cm) giá trị Trang86 e0/y Kết luận giá trị Đạt hay không TUONGChan. XLS Trang96
- Xem thêm -

Xem thêm: TUONGChan, TUONGChan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay