TkToi-uu

13 13 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:53

thiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTO I - thông số chung thiết kế * Quy trình thiết kế : Quy trình 79 * Hoạt tải thiết kÕ : H13 + ng­êi ®i bé, X60 * KÝch thước chung tường chắn : (Xem bảng ) * Tải trọng đơn vị lan can tường chắn : qlc = 2,70 kN/m * Trọng lượng đơn vị bê tông : gbt = 25,00 kN/m * Trọng lượng đơn vị đất đắp : * Góc ma sát đất đắp : a : tg (45  ) * HƯ sè ¸p lùc ngang chđ ®éng gtc = j= la = 18,00 35,00 kN/m ®é j λ p:  tg (45  ) * Hệ số áp lực ngang bị động lp = 3,69 j 2 3 0,27 * Các thông số hoạt tải tác dụng: - Có hai trường hợp hoạt tải tác dụng lên tường chắn Trường hợp hoạt tải H30 + người trường hợp hoạt tải XB80 Đối với từngtrường hợp cách xếp tải có khác nhau, ta tiến hành tính riêng cho trường hợp a/ Trường hợp hoạt tải H13 + người tác dụng wN wH a1 e'b c2 c1 e0 a2 d eb e'0 b1 b2 b3 Hình 1: Kích thước chung mặt cắt ngang tường chắn + Sơ đồ tính áp lực đất (H13+người bộ) - Hoạt tải H13 - Khoảng cách từ mép tường chắn đến mép bánh xe : - Kích thước theo phương dọc diện phân bố tải trọng : DH - Chiều dày kết cấu mặt đường (m) * Trong ®ã : a= 2,00 m b = 0.2 +2DH (m) DH = 0,11 m b= 4,42 m nx = 2,00 S= 5.5 m P= 360,00 kN - Số xe xếp tải theo phương ngang : - Kích thước theo phương ngang diện phân bố tải trọng : - Tổng hoạt tải tác dụng lên diện phân bố: * Các công thức tính toán: - Chiều dày lớp đất tương đương : - Góc lăng thể tr­ỵt : h0  ΣP Sbγ tc (m) ω  arctg( tgj  (1  tg 2j )(1  A tgj ) (®é) * Trong ®ã : A * Do ®ã ta cã : 2ah H(H  2h ) h0 = A= wH = * ChiỊu dµy líp đất tương đương : * Góc lăng thể trượt : - Hoạt tải người gtc = 3,00 (kN/m ) - KÝch th­íc theo ph­¬ng däc cđa diện phân bố tải : - Kích thước theo phương ngang diện phân bố tải : * Các công thức tính toán: - Chiều dày lớp đất tương đương : - Góc lăng thể trượt : P Sb tc #VALUE! ®é 1,00 1,50 m m 0,167 0,005 m (m) ω  arctg( tgj  (1  tg 2j )(1  A * Trong ®ã : h0  b= S= #VALUE! m #VALUE! A tgj ) (®é) 2Sh H2 * Do ta có : * Chiều dày lớp đất tương đương : * Góc lăng thể trượt : h0 = A= wN = 27,310 ®é b/ Tr­êng hợp hoạt tải X60 tác dụng wX c2 c1 a1 d a2 e'0 b1 b2 e0 eb b3 H×nh 2: Kích thước chung mặt cắt ngang tường chắn + Sơ đồ tính áp lực đất (X60) - Khoảng cách từ mép tường chắn đến mép bánh xe : - Kích thước theo phương dọc diện phân bố tải trọng : DH - Chiều dày kết cấu mặt ®­êng (m) * Trong ®ã : - KÝch th­íc theo phương ngang diện phân bố tải trọng : - Tổng hoạt tải tác dụng lên diện phân bố: a= 2,15 m b = 3.8 +2DH (m) DH = 0,11 m b= 5,22 m S= 3,3 m P= 600 kN * Các công thức tính toán: - Chiều dày lớp ®Êt t­¬ng ®­¬ng : h0  ΣP Sbγ tc (m) - Góc lăng thể trượt : arctg( tgj  (1  tg 2j )(1  * Trong ®ã : A * Do ®ã ta cã : A tgj ) (®é) 2ah H(H  2h ) * Chiều dày lớp đất tương đương : * Góc lăng thể trượt : h0 = A= wX = kích thước hình học kết cấu tường chắn (m) Ký hiệu Giá trị Tên gọi H1 9,000 Chiều rộng đỉnh tường Tªn gäi ChiÕu cao phÊn t­êng H2 ChiỊu cao bƯ ChiỊu cao toµn t­êng H 1,200 10,200 1,935 0,058 m 29,688 độ Ký hiệu a1 Giá trị Chiều rộng chân t­êng b2 1,250 KÝch th­íc phÇn bƯ b3 2,500 1,250 5,000 Chiều dài tường L 1,000 Kích thước phần bệ b1 Chiều cao lớp đất H' 3,000 ChiỊu réng bƯ b0 Ghi chó 0,500 ii - c¸c thành phần tải trọng 1/ Tại trọng tâm mặt cắt ®¸y mãng KÝ hiƯu 7 10 11 12 13 t¶i trọng theo phương đứng mô men Diện tích Chiều dài Lực đứng Cánh tay Mô tả (m2) (m) (kN) đòn (m) Trọng lượng thân tường chắn Khối A1 - Th©n t­êng 4,500 1,000 112,500 -1,000 Khèi A2 - Th©n t­êng 3,375 1,000 84,375 -0,500 Khèi B1 1,500 1,000 37,500 -1,250 Khèi B2 1,500 1,000 37,500 -0,625 Khèi B3 3,000 1,000 75,000 1,250 Lan can + cét ®Ìn 1,000 2,700 -1,000 Tổng cộng 349,575 Trọng lượng đất đắp Khối ®Êt ®¾p C1 - Trong t­êng 22,500 1,000 405,000 1,250 Khối đất đắp C2 - Trong tường 3,375 1,000 60,750 -0,250 Khối đất đắp D - Ngoài tường 2,250 1,000 40,500 -1,875 506,250 Tổng cộng Hoạt tải Tải trọng hoạt tải H13 #VALUE! 1,000 #VALUE! 1,875 Tải trọng ng­êi ®i bé 0,292 1,000 5,250 -0,125 Tỉng céng #VALUE! Tải trọng hoạt tải X60 2,129 1,000 38,314 1,950 M« men (kN.m) -112,500 -42,188 -46,875 -23,438 93,750 -2,700 -133,950 Ghi chó M« men cã chiỊu h­íng tõ mang dấu (-) ngược lại 506,250 Mô men cã chiỊu -15,188 h­íng tõ -75,938 mang dấu ( - ) 415,125 ngược lại #VALUE! -0,656 #VALUE! 74,713 M« men cã chiỊu h­íng tõ mang dấu ( - ) ngược lại tải trọng theo phương ngang mô men Kí hiệu Mô tả Diện áp lực Chiều dài Lực ngang Cánh tay Mô men (kN/m) (m) (kN) đòn (m) (kN.m) Ghi áp lực đất áp lực đất chủ động E0 H13+ngưòi #VALUE! áp lực đất chủ động E0 X60 -252,478 1,000 #VALUE! 3,400 #VALUE! M« men, lùc ngang cã 1,000 -252,478 3,400 -858,424 chiỊu h­íng tõ áp lực đất bị động E'0 áp lực hoạt tải H13 gây EB #VALUE! 1,000 áp lực người gây E'B Tổng céng -2,362 1,000 8,748 -20,657 chiỊu h­íng tõ #VALUE! mang dÊu ( - ) ¸p lùc hoạt tải X60 gây EB -54,364 3,535 -192,150 Do H13 gây 1,000 -54,364 Lực lắc ngang -2,000 1,000 -2,000 10,200 -20,400 298,904 1,000 298,904 1,000 ¸p lùc hoạt tải H13 + người #VALUE! -2,362 #VALUE! áp lực hoạt tải X60 298,904 mang dÊu ( - ) #VALUE! #VALUE! M« men, lùc ngang có 2/ Tại trọng tâm mặt cắt I - I KÝ hiƯu t¶i träng theo phương đứng mô men Diện tích Chiều dài Lực đứng Cánh tay Mô men Mô tả (m2) (m) (kN) đòn (m) (kN.m) Trọng lượng thân tường chắn Khối A1 - Th©n t­êng 4,500 1,000 112,500 -0,375 -42,188 Khèi A2 - Th©n t­êng 3,375 1,000 84,375 0,375 31,641 Lan can + cét ®Ìn 1,000 2,700 -0,375 -1,013 Tỉng céng 199,575 -11,559 Hoạt tải Tải trọng người 1,000 0,750 -0,250 -0,1875 Ghi chó M« men cã chiỊu hướng từ mang dấu (-) ngược lại tải trọng theo phương ngang mô men Kí hiệu Diện áp lực Chiều dài Lực ngang Cánh tay Mô men (kN/m) (m) (kN) đòn (m) (kN.m) Mô tả Ghi áp lực đất áp lực đất chủ ®éng E0 H13+ng­êi #VALUE! ¸p lùc ®Êt chđ ®éng E0 X60 -252,478 1,000 #VALUE! 2,200 #VALUE! M« men, lùc ngang cã 1,000 -252,478 2,200 -555,451 chiỊu h­íng tõ áp lực đất bị động E'0 áp lực hoạt tải H13 gây EB #VALUE! 1,000 áp lực người gây E'B Tỉng céng -2,362 1,000 7,548 -17,824 chiỊu h­íng tõ #VALUE! mang dÊu ( - ) ¸p lực hoạt tải X60 gây EB -54,364 2,335 -126,914 Do H13 gây 1,000 -54,364 Lực lắc ngang -2,000 1,000 -2,000 9,000 -18,000 298,904 1,000 298,904 -0,200 áp lực hoạt tải H13 + người #VALUE! -2,362 #VALUE! áp lực hoạt tải X60 -59,781 mang dÊu ( - ) #VALUE! #VALUE! M« men, lực ngang có 3/ Tại trọng tâm mặt cắt II - II Kí hiệu Mô tả tải trọng theo phương đứng mô men Diện tích Chiều dài Lực đứng Cánh tay Mô men (m2) (m) (kN) đòn (m) (kN.m) Trọng lượng thân tường chắn Ghi Khối B3 Khối đất đắp C1 Khối đất đắp C2 Tổng cộng Tải trọng hoạt tải H13 Tải trọng người Tổng cộng Tải trọng hoạt tải X60 3,000 1,000 75,000 Trọng lượng đất đắp 22,500 1,000 405,000 3,375 1,000 60,750 465,750 Hoạt tải #VALUE! 1,000 #VALUE! 0,292 1,000 5,250 #VALUE! 2,129 1,000 38,314 1,250 93,750 1,250 -0,250 506,250 M« men cã chiỊu -15,188 h­íng tõ 491,063 mang dÊu ( - ) 1,875 -0,125 #VALUE! -0,656 #VALUE! 74,713 1,950 M« men cã chiỊu h­íng tõ mang dấu ( - ) ngược lại iii - tổ hợp tải trọng 1/ Tổ hợp tải trọng mặt cắt đáy móng Tổ hợp Tải trọng * Tổ hợp - Tĩnh tải tường chắn + lan can - Tĩnh tải đất đắp - Hoạt tải H13 + người - áp lực đất chủ động - áp lực đất bị động - áp lực hoạt tải H13 + người Tổng cộng * Tổ hợp - Tĩnh tải tường chắn + lan can - Tĩnh tải đất đắp - Hoạt tải X60 - áp lực đất chủ động - áp lực đất bị động - áp lực hoạt tải X60 Tổng cộng * Tổ hợp phụ - Tĩnh tải tường chắn + lan can - Tĩnh tải đất đắp - Hoạt tải H13 + người - áp lực đất chủ động - áp lực đất bị động - áp lực hoạt tải H13 + người - Tải trọng lực lắc ngang Tổng cộng * Tổ hợp phụ - Tĩnh tải tường chắn + lan can - Tĩnh tải đất đắp - Hoạt tải H13 + người - áp lực đất chủ động - áp lực đất bị động - áp lực hoạt tải H13 + người - Tải trọng lùc l¾c ngang Tỉng céng i ii iii iv Hệ số tải Lực ngang Lực đứng (kN) trọng (kN) M« men (kN.m) Ghi chó 1,1 1,1 1,4 1,1 1,1 1,4 384,533 556,875 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 328,794 #VALUE! #VALUE! -147,345 456,638 #VALUE! #VALUE! 328,794 #VALUE! #VALUE! - Lực ngang mô men có chiều hướng từ mang dấu ( - ) ngược l¹i 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 384,533 556,875 42,146 983,553 -277,726 328,794 -59,800 -8,731 -147,345 456,638 82,184 -944,267 328,794 -211,365 -435,361 - Lực ngang mô men có chiều h­íng tõ mang dÊu ( - ) vµ ngược lại 1,1 1,1 1,12 1,1 1,1 1,12 1,12 384,533 556,875 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 328,794 #VALUE! -2,240 #VALUE! -147,345 456,638 #VALUE! #VALUE! 328,794 #VALUE! -22,848 #VALUE! - Lùc ngang vµ m« men cã chiỊu h­íng tõ mang dÊu ( - ) ngược lại 0,9 0,9 1,12 0,9 0,9 1,12 1,12 314,618 455,625 42,912 813,154 -227,230 269,014 #VALUE! -2,240 #VALUE! -120,555 373,613 83,678 -772,582 269,014 #VALUE! -22,848 #VALUE! - Lực ngang mô men có chiều hướng từ mang dấu ( - ) ngược lại 2/ Tổ hợp tải trọng mặt cắt I - I Tổ hợp Tải trọng * Tổ hợp - Tĩnh tải tường chắn + lan can - Hoạt tải người - áp lực đất chủ động - áp lực đất bị động - áp lực hoạt tải H13 + người Tổng cộng * Tổ hợp - Tĩnh tải tường chắn + lan can - áp lực đất chủ động - áp lực đất bị động - áp lực hoạt tải X60 Tổng cộng * Tổ hợp phụ - Tĩnh tải tường chắn + lan can - Hoạt tải người - áp lực đất chủ động - áp lực đất bị động - áp lực hoạt tải H13 + người - Tải trọng lực lắc ngang Tổng cộng * Tổ hợp phụ - Tĩnh tải tường chắn + lan can - Hoạt tải người - áp lực đất chủ động - áp lực đất bị động - áp lực hoạt tải H13 + người - Tải trọng lực lắc ngang Tỉng céng i ii iii iv HƯ sè t¶i Lùc ngang Lực đứng (kN) trọng (kN) Mô men (kN.m) Ghi chó 1,1 1,4 1,1 1,1 1,4 219,533 1,050 220,583 #VALUE! 328,794 #VALUE! #VALUE! -12,715 -0,263 #VALUE! -65,759 #VALUE! #VALUE! - Lực ngang mô men cã chiỊu h­íng tõ mang dÊu ( - ) ngược lại 1,1 1,1 1,1 1,1 219,533 219,533 -277,726 328,794 -59,800 -8,731 -12,715 -610,996 -65,759 -139,605 -829,075 - Lực ngang mô men có chiều hướng từ mang dấu ( - ) ngược lại 1,1 1,12 1,1 1,1 1,12 1,12 219,533 0,840 220,373 #VALUE! 328,794 #VALUE! -2,240 #VALUE! -12,715 -0,210 #VALUE! -65,759 #VALUE! -20,160 #VALUE! - Lực ngang mô men có chiều hướng từ mang dấu ( - ) ngược lại 0,9 1,12 0,9 0,9 1,12 1,12 179,618 0,840 180,458 -227,230 269,014 #VALUE! -2,240 #VALUE! -10,403 -0,210 -499,906 -53,803 #VALUE! -20,160 #VALUE! - Lực ngang mô men có chiều hướng từ mang dấu ( - ) ngược lại 3/ Tổ hợp tải trọng mặt cắt II - II Tổ hợp i ii iii iv Tải trọng Hệ số tải Lực ngang Lực đứng (kN) trọng (kN) * Tỉ hỵp chÝnh - TÜnh tải tường chắn - khối B3 - Khối đất đắp C1 - Khối đất đắp C2 - Tải trọng hoạt tải H13 + người Tổng cộng * Tổ hợp - Tĩnh tải tường chắn - khối B3 - Khối đất đắp C1 - Khối đất đắp C2 - Tải trọng hoạt tải X60 Tổng cộng * Tổ hợp phụ - Tĩnh tải tường chắn - khối B3 - Khối đất đắp C1 - Khối đất đắp C2 - Tải trọng hoạt tải H13 + người Tổng cộng * Tổ hợp phụ - Tĩnh tải tường chắn - khối B3 - Khối đất đắp C1 - Khối đất đắp C2 - Tải trọng hoạt tải H13 + người Tổng cộng M« men (kN.m) Ghi chó 1,1 1,1 1,1 1,4 82,500 445,500 66,825 #VALUE! #VALUE! 0,000 103,125 556,875 -16,706 #VALUE! #VALUE! M« men cã chiỊu h­íng tõ mang dấu (-) ngược lại 1,1 1,1 1,1 1,1 82,500 445,500 66,825 #VALUE! #VALUE! 0,000 103,125 556,875 -16,706 #VALUE! #VALUE! M« men cã chiỊu h­íng tõ mang dấu (-) ngược lại 1,1 1,1 1,1 1,12 82,500 445,500 66,825 #VALUE! #VALUE! 0,000 103,125 556,875 -16,706 #VALUE! #VALUE! M« men cã chiỊu h­íng tõ mang dÊu (-) ngược lại 0,9 0,9 0,9 1,12 67,500 364,500 54,675 #VALUE! #VALUE! -227,230 334,772 107,542 84,375 455,625 -13,669 #VALUE! #VALUE! M« men cã chiỊu h­íng tõ mang dấu (-) ngược lại iv - kiểm toán mặt cắt (Kiểm toán cường độ theo TCXD - Thiết kế Kết cấu BT&BTCT) IV.1/ Mặt cắt I - I Tải trọng tính toán cho 1m dài mặt cắt I - I #VALUE! Mặt cắt Tổ hợp Lực dọc tính to¸n Ntt 221 #VALUE! ii 220 iii iv 220 180 220kN -9 -829 Lực cắt tính toán Qtt 9kN #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Mô men tính toán Mtt 829kN.m 1/ Dữ liệu tính toán - Chiều cao mặt cắt : h= h1 = a= a' = h0 = - ChiÒu dày lớp bê tông bảo vệ : - Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo tới mép: - Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu nén tới mép : - Chiều rộng mặt cắt : - Cường ®é chÞu kÐo cđa cèt thÐp AII mm 40 53 53 mm mm mm Ru = 140 - C­êng ®é chịu nén bê tông M300 : thớ chịu nén 1250 1197 b,bw = 1000 Rt = 2400 - ChiÒu cao có hiệu mặt cắt : I-I ii a' i Ghi chó mm mm kG/cm kG/cm h1 Mô men (kN.m) h0 Lực cắt (kN) h Lực dọc (kN) a Tổ hợp b,bw thớ chịu kéo 2/ Kiểm toán theo cường độ 2.1 - Kiểm toán theo mômen : M  R bx(h  x)  M gh u * Công thức kiểm toán : - D26 - D16 * Cèt thÐp chÞu kÐo : * Cèt thÐp chÞu nÐn : * DiƯn tÝch cèt thÐp chÞu kÐo : Ft = 31,856 cm * DiƯn tÝch cèt thÐp chÞu nÐn : F't = 0,000 cm * Chiều cao vùng bê tông chịu nén : x * Thoả mãn điều kiện hạn chÕ : α R t Ft  R ' t F' t x h0 = 5,461cm R ub = 0,055  α0  0,58 (a0 - Tra theo b¶ng 11 TCXD ThiÕt kÕ KCBT&BTCT) * Nh­ vËy ta cã : Mgh = 894kN.m Mtt = 829kN.m Đạt 2.2 - Kiểm toán theo lực nén: * Kiểm tra khả bÞ uèn däc: l λ b =18  10 Kết cấu chịu ảnh hưởng uốn dọc l b l - Độ mảnh kết cấu l0 - ChiỊu dµi tù cđa kÕt cÊu l0 = 2H1 = 18m b - KÝch th­íc nhá h¬n hai kích thước mặt cắt chữ nhật : b = L = * Trong : * Công thức kiểm toán: * Trong : 1m N j (R u Fb  R ' t F' t ) N gh Hệ số uốn dọc j tra theo b¶ng : j = 0,85 Fb - DiƯn tÝch tiÕt diÖn * Nh­ vËy ta cã : Ntt = 220kN Ngh = 14875kN Đạt 2.3 - Kiểm toán theo lực cắt: * Giả thiết toàn lực cắt bê tông chịu Q * Công thức kiểm to¸n : tt  K R u bh  Q gh K0 - HƯ sè lÊy víi m¸c BT tõ 400 trë xuèng : * Trong ®ã : K0 = 0,35 * Nh­ vËy ta cã : Qtt = 9kN Qgh = 5865kN Đạt IV.2/ Mặt cắt II - II Tải trọng tính toán cho 1m dài mặt cắt II - II #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ : - Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo tới mép: - Khoảng cách từ trọng tâm cèt thÐp chÞu nÐn tíi mÐp : - ChiỊu cao có hiệu mặt cắt : - Chiều rộng mặt cắt : - Cường độ chịu kéo cốt thép AII - Cường độ chịu nén bê tông M300 : h= h1 = a= a' = h0 = #VALUE! mm 40 52 52 mm mm mm 1148 b,bw = 1000 Rt = 2400 Ru = 140 mm mm kG/cm kG/cm 2.1 - Kiểm toán theo mômen : * Cốt thép chịu kéo : #VALUE! Mô men tính toán Mtt 1200 2/ Kiểm toán theo cường độ * Công thức kiểm toán : I-I i a' 1/ Dữ liệu tính toán - Chiều cao mặt cắt : Mặt cắt Tổ hợp Lực cắt tính toán Qtt M  R bx(h  x)  M gh u - D24 h1 i ii iii iv Ghi h0 Mô men (kN.m) a Lực cắt (kN) h Tổ hợp b,bw thớ chịu kéo - D16 * Cèt thÐp chÞu nÐn : * DiƯn tÝch cèt thÐp chÞu kÐo : Ft = 27,143 cm * DiƯn tÝch cèt thÐp chÞu nÐn : F't = 0,000 cm x * Chiều cao vùng bê tông chịu nén : * Thoả mãn điều kiện hạn chế : R t Ft  R ' t F' t x h0 = 4,653cm R ub = 0,047  α0  0,58 (a0 - Tra theo b¶ng 11 TCXD ThiÕt kÕ KCBT&BTCT) * Nh­ vËy ta cã : Mgh = 733kN.m  Mtt = #VALUE! #VALUE! 2.2 - KiĨm to¸n theo lực cắt: * Giả thiết toàn lực cắt bê tông chịu * Công thức kiểm toán : * Trong ®ã : Q tt  K R u bh  Q gh K0 - HÖ sè lÊy víi m¸c BT tõ 400 trë xng : K0 = 0,35 * Nh­ vËy ta cã : Qtt = #VALUE!  Qgh = 5625kN #VALUE! v - kiĨm to¸n ỉn định VI.1/ Kiểm toán khả chống lật * Giả thiết kết cấu bị lật quanh trục qua mép ngoµi cïng cđa bƯ theo chiỊu h­íng tõ Khi ta có công thức kiểm toán khả chèng lËt cña kÕt cÊu nh­ sau: Ml M gh  ΣPi e  ΣTi h i i yΣ Pi Sơ đồ tính ổn định chống lật, trượt m * Trong đó: - Ml : Mô men gây lật tính toán (kN.m) - Mgh : Mô men chống lật giới hạn (kN.m) Tt Ml - Pi : Thành phần lực thẳng đứng (kN) - Ti : Thành phần lực ngang (kN) Trục lật - ei, hi : Cánh tay đòn thành phần Pi Ti trọng tâm mặt cắt (m) - y : Khoảng cách từ trọng tâm mặt cắt đến trục lật (m) - m : Hệ số điều kiện làm việc lấy : m = 0,8 Mô men gây lật Ml (kN.m) #VALUE! 435,361 #VALUE! #VALUE! Tổ hợp I II III IV Cánh tay đòn y (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 SPi y Tổng thành phần lực đứng SPi (kN) #VALUE! 983,553 #VALUE! 813,154 Trọng tâm mặt cắt Mô men chống lật Mgh (kN.m) #VALUE! 2458,883 #VALUE! 2032,886 Khả chống lật #VALUE! #VALUE! 0,177 Đạt #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Ml/Mgh VI.2/ Kiểm toán khả chống trượt * Công thức kiểm toán khả chống trượt : * Trong : Ti Tt  m Tgh ψΣPi - Tt : Lùc g©y trượt tính toán (kN) - Tgh : Lực chống trượt giới hạn (kN) - Pi : Thành phần lực thẳng đứng (kN) - Ti : Thành phần lực ngang gây trượt (kN) - y : Hệ số ma sát : y = 0,35 - m : HƯ sè ®iỊu kiƯn làm việc : m = 0,8 Tổ hợp I II III IV Lực ngang gây trượt Tổng thành phần lực ®øng Tt (kN) SPi (kN) #VALUE! #VALUE! 8,731 983,553 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 813,154 Lực chống trượt giới hạn Tgh (kN) #VALUE! 344,244 #VALUE! 284,604 Tt/Tgh #VALUE! 0,025 #VALUE! #VALUE! Kh¶ chống trượt #VALUE! Đạt #VALUE! #VALUE! v - tính toán súc chịu tải cọc theo đất 1/ Mặt cắt địa chất Cao độ lớp đất Mô tả địa chất Cao độ lớp đất Từ Đến Li (m) Lbq(m) f(T/m ) CĐĐM 2,3 Đất đá san lấp, trạng thái chặt Cát hạt thô lẫn sạn, sỏi màu xám vàng, xám trắng, xám đen, trạng thái chặt Đá phiến thạch anh biotit-mutscovit kiến trúc vảnh hạt biến tinh, cấu tạo phân phiến, màu xám trắng, xám đen, phong hoá mạnh đến trung bình -3,8 -14,5 -0,15 -2,15 -3,83 2,45 2,00 1,68 1,23 3,45 5,29 3,50 4,20 5,40 -3,83 -6,73 -9,73 -11,73 -6,73 -9,73 -11,73 -14,53 2,90 3,00 2,00 2,80 7,58 10,53 13,03 15,43 6,00 6,50 7,00 7,20 Li - Bề dày lớp đất thứ i (m) N - Trị số SPT lớp đất thứ i f - Cường độ tính toán đất nỊn quanh cäc (T/m ) * Gi¶i thÝch : R - Cường độ giới hạn đất mũi cọc : R= - Đặc trưng hình học cọc: a = 0,4 a(m) 0,40 a c®mc 2,3 -0,15 -2,15 L(m) 16,83 a * Gi¶i thÝch : a - KÝch th­íc cọc (m) L - Chiều dài cọc đất (m) F - DiÖn tÝch tiÕt diÖn cäc (m ) U - Chu vi tiÕt diÖn cäc (m) - Khả chịu lực cọc theo đất : Po = 0,7.m2.(U.Sai.Li.fi + R.F) = * Trong ®ã : m2 = 0,85 = 1,00 203,850T (Là hệ sè tra b¶ng) F(m ) 0,16 U(m) 1,6 1170,00 (T/m )
- Xem thêm -

Xem thêm: TkToi-uu, TkToi-uu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay