Magic wheel(job) sam sam shop

11 6 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:46

Sam Sam Shop Sdt : 01202106708 Chuyên giáo cụ dạy học tiếng anh Ship tồn quốc Mẫu magic wheel dính bảng : size 30cm, size 40cm 01202106708 Magic wheel Conclusion Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Point What is his job ? Chef Q1 Q2 What is his job ? Fireman / Fire fighter Q3 What is his/her job ? Actress / Actor Q4 What is his job ? Accountant Q5 What are their job ? Air hostess Q6 What is his job ? Architect Q7 What is his job ? Carpenter Câu What is his job ? Barber Q9 What is his job ? Bus driver .. .Magic wheel Conclusion Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Point What is his job ? Chef Q1 Q2 What is his
- Xem thêm -

Xem thêm: Magic wheel(job) sam sam shop , Magic wheel(job) sam sam shop

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay