Nen dap tren dat yeu

8 21 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:45

thiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTO trường đại học giao thông vận tảI khoa đào tạo sau đại học bàI tập tin học Đề tàI :thiết kÕ gia cè nỊn ®Êt u GVHD:pgs.ts : ngun viÕt trung học viên : phan xuân lớp Cao học XDCT GIAO thông K11 hà nội tháng -2004 Dự ¸n : BµI TËP TIN HäC ThiÕt kÕ gia cè ®Êt u Ngµy Time 11/25/18 5:43 CH TÝnh : KiĨm tra : PH X B PGS.TS.N V T KIĨM TO¸N ổN ĐịNH NềN Đắp đất yếu Kết cấu : Tiêu chuẩn : Tính Đường đầu cầu phía Nam 22TCN 244 - 98 - Bé GTVT So¸t Sè chiều đường thấm : Tính lún theo sơ đồ : 1- Sè liÖu tÝnh b m H L Hb = = = = = Hmn = 7,0 1,3 13,349 2,0 7,2 0,0 m m m m m (ChiÒu cao mùc n­íc ) b c L 1:m gr r Hb H 1:m Líp sè h1 Líp sè h2 Líp TK h3 *.Các đặc trưng địa kỹ thuật đất yếu Các tiêu g= (kN/m3) Nền đắp 15,00 Líp sè 18,60 Líp sè 19,10 Líp TK 0,00 T/bình 18,85 Lớp đất Cu (kPa) 7,742 17,542 12,54 Fi WL eo a (m2/Kg) CC h E (kPa) 30 11,07 18,63 14,77 32,79 39,73 0,83 0,844 4,50E-06 2,80E-06 0,00E+00 0,2051 0,2676 0,0000 3,85 3,7 0,0 7,55 98 147 122 - KiĨm to¸n điều kiện ổn định 2.1 Kiểm toán điều kiện ổn định không cho phép lún trồi B = 30,7 m B/h = 4,1 Tra toán đồ Mandel - Salencon hình (3-2): Nc = 6,3 => qmax = Nc Cu = 79,62 kPa q = g.H= 200,235 kPa HÖ sè an toµn : F = qmax / q = 0,40 < 1,2 => Nền đường có khả bị lún trồi 2.2 Kiểm toán điều kiện không cho phép trượt cục : 17:44 25/11/2018 Page Lỗ khoan LK1 Dự án : BàI TậP TIN HọC Thiết kế gia cố đất yếu Ngày Time 11/25/18 5:43 CH Tính : KiÓm tra : PH X B PGS.TS.N V T - Theo phương pháp P.P.Gonstein M.N , hệ số an toàn F xác định theo công thức : Cu F= f A + B g.H Trong ®ã : u = f = tgu = Cu = 12,54 h/H = 0,57 => Tra b¶ng : B = 6,00 = 0,38 F < => Nền đường có khả bị trượt cục - áp dụng toán đồ Pilot - Moreau: Giả thiết đất yếu đồng nhất, với Cu= 12,54 Ta có nhân tố ổn định xác định theo c«ng thøc : Cu N = -= 0,06 g.H h/H = 0,57 1,2 Góc nội ma sát đắp: f2 30o Tra toán đồ Pilot - Moreau, ta có : F = 0,56 F < 1,2 => Nền đường có khả bị trượt cục Các kết kiểm toán không đảm bảo phải có biện pháp sử lý thích đáng - Tính lún 3.1 Tính lún tức thời : Độ lún tức thời tính với giả thiết sụ thoát nước khỏi đất xảy với thể tích không đổi - Độ lún tức thời điểm M mặt đất yếu tim đường , ký hiÖu S1 : g.H a2 a' S1 = - - [ rH - ( )2 r'H ] E a - a' a Trong ®ã h = a' = h / a' = r'H = E = x/a = 7,55 1,08 0,37 122 0,00 §é lón øng víi c¸c chiỊu cao Hi Hi (m) 13 14 15 a 15,13 15,75 16,38 h/a 0,499 0,479 0,461 x/a 0,00 0,00 0,00 rH 0,120 0,120 0,120 S1 1,837 2,293 2,766 3.2 Tính độ lún cố kết : 3.2.1 Xác định hệ số ảnh hưởng ứng suất theo chiều sâu : => c = 16,68625 Hệ số ảnh hưởng lớp 17:44 25/11/2018 Page Lỗ khoan LK1 Dự án : BàI TậP TIN HọC Thiết kế gia cố đất yếu Lớp đất dày lớp (m) 1,283 Lớp sè 1,283 1,283 1,233 Líp sè 1,233 1,233 0,000 Líp TK 0,000 0,000 Z (m) 0,642 1,925 3,208 4,467 5,700 6,933 7,550 7,550 7,550 Ngµy Time 11/25/18 5:43 CH TÝnh : KiÓm tra : PH X B PGS.TS.N V T c/z b/z c/b I /2 I 26,005 8,668 5,201 3,736 2,927 2,407 2,210 2,210 2,210 10,909 3,636 2,182 1,567 1,228 1,010 0,927 0,927 0,927 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 0,500 0,500 0,500 0,483 0,478 0,475 0,474 0,474 0,474 1,000 1,000 1,000 0,965 0,955 0,950 0,949 0,949 0,949 3.2.2 TÝnh ®é lón cè kÕt cđa đất yếu đắp theo phương pháp cộng lún lớp Để xác định chiều cao phòng lón, ta tÝnh ®é lón thĨ øng víi chiỊu cao H = 4,5 & 6m råi vÏ biĨu đồ quan hệ độ lún S chiều cao đắp H Tính độ lún theo công thức : s 'voi + Dq Cci Sc = å { hi.lg } s 'pi 1+eoi Trong ®ã hi: Cci : ChiỊu cao cđa líp ®Êt thø i ChØ sè nÐn lón líp ®Êt thø i Do đầy đủ tiêu lý đất nền, nên phải tính số nén lón theo c«ng thøc : CC = 0.009*(WL - 10) (Cho riêng lớp TK) eoi : Độ rỗng ban đầu lớp đất thứ i s'voi : áp lực thẳng ®øng ban ®Çu cđa líp ®Êt thø i b»ng träng lượng lớp đất phía đến lớp tính toán Dq = Ii.g.H Tải trọng đắp gây lớp thứ i có xét đến hệ số ảnh hưởng theo toán đồ Osterberg Độ lún øng víi H1 = Líp ®Êt Líp sè Líp số Lớp TK dày lớp Cao độ (m) 1,283 1,283 1,283 1,233 1,233 1,233 0,000 0,000 0,000 (m) 0,642 1,925 3,208 4,467 5,700 6,933 7,550 7,550 7,550 Cci 1+eci 0,112 0,112 0,112 0,145 0,145 0,145 0,000 0,000 0,000 13 m I.g Dq = I.g.H1 15,000 15,000 15,000 14,480 14,331 14,253 14,228 14,228 14,228 Tæng céng: 17:44 25/11/2018 195,000 195,000 195,000 188,241 186,304 185,288 184,966 184,966 184,966 s 'voi 5,518 16,555 27,592 38,722 49,945 61,168 66,780 66,780 66,780 s 'pi s 'voi + Dq Dhi 5,518 16,555 27,592 38,722 49,945 61,168 66,780 66,780 66,780 s'pi 36,337 12,779 8,067 5,861 4,730 4,029 3,770 3,770 3,770 0,2244 0,1592 0,1304 0,1374 0,1208 0,1083 0,0000 0,0000 0,0000 0,7044 Page (m) Lỗ khoan LK1 Dự án : BàI TậP TIN HọC Thiết kế gia cố đất yếu Độ lún ứng với H2 = Lớp ®Êt Líp sè Líp sè Líp TK dµy líp Cao ®é (m) 1,283 1,283 1,283 1,233 1,233 1,233 0,000 0,000 0,000 (m) 0,642 1,925 3,208 4,467 5,700 6,933 7,550 7,550 7,550 Cci 1+eci 0,112 0,112 0,112 0,145 0,145 0,145 0,000 0,000 0,000 Ngµy Time 11/25/18 5:43 CH TÝnh : KiÓm tra : PH X B PGS.TS.N V T 14 m I.g Dq = I.g.H1 s 'voi s 'pi s 'voi + Dq Dhi 15,000 15,000 15,000 14,480 14,331 14,253 14,228 14,228 14,228 210,000 210,000 210,000 202,721 200,635 199,540 199,194 199,194 199,194 5,518 16,555 27,592 38,722 49,945 61,168 66,780 66,780 66,780 5,518 16,555 27,592 38,722 49,945 61,168 66,780 66,780 66,780 s'pi 39,055 13,685 8,611 6,235 5,017 4,262 3,983 3,983 3,983 0,2289 0,1634 0,1345 0,1422 0,1254 0,1127 0,0000 0,0000 0,0000 Tỉng céng: 0,7257 §é lón øng víi H3 = Líp ®Êt Líp sè Líp sè Líp TK dµy líp Cao ®é (m) 1,283 1,283 1,283 1,233 1,233 1,233 0,000 0,000 0,000 (m) 0,642 1,925 3,208 4,467 5,700 6,933 7,550 7,550 7,550 Cci 1+eci 0,112 0,112 0,112 0,145 0,145 0,145 0,000 0,000 0,000 (m) 15 m I.g Dq = I.g.H1 s 'voi s 'pi s 'voi + Dq Dhi 15,000 15,000 15,000 14,480 14,331 14,253 14,228 14,228 14,228 225,000 225,000 225,000 217,201 214,966 213,793 213,422 213,422 213,422 5,518 16,555 27,592 38,722 49,945 61,168 66,780 66,780 66,780 5,518 16,555 27,592 38,722 49,945 61,168 66,780 66,780 66,780 s'pi 41,773 14,591 9,155 6,609 5,304 4,495 4,196 4,196 4,196 0,2331 0,1674 0,1383 0,1468 0,1297 0,1168 0,0000 0,0000 0,0000 Tæng céng: 0,7457 (m) 3.2.3 §é lón tỉng céng : H(m) Sc Si S = Sc + Si S = H - 13,349 13 0,7044 1,837 2,5415 -0,35 14 0,7257 2,293 3,0183 0,651 15 0,7457 2,766 3,5122 1,651 3.2.4 Xác định chiều cao phòng lún : Dựa vào kết ta vẽ biểu đồ quan hệ độ lún S chiều cao đất đắp H Từ hình vẽ cho thấy đường có chiều cao ổn định lâu dài :13,349 mặt đất tự nhiên, cần phải đắp đường cao khoảng : 18,7 m với độ lún tương ứng khoảng : S= 5,33 m Vậy, chiều cao phòng lún đường : Hpl = 18,7 m 17:44 25/11/2018 Page S=f(H) S= H-13.349 Lỗ khoan LK1 Dự án : BàI TậP TIN HọC Thiết kế gia cố đất yếu Ngày Time 11/25/18 5:43 CH Tính : KiÓm tra : PH X B PGS.TS.N V T Chọn biện pháp tính toán xử lý bảo đảm điều kiện ổn định 4.1 Chọn biện pháp: Nghiên cứu biện pháp đắp theo nhiều giai đoạn có bệ phản áp có tăng cường tốc độ có kết đất yếu cọc cát 4.1.1 Các thông số đất yếu tiến hànhphân kỳ giai đoạn thi công: - Chiều cao đất đắp kể bù lún H1 = 18,7 m - Giai đoạn đất chưa cố kết chiều cao đất dắp lớn đạt tương ứng với thông số Cu & f trung bình đất yếu nêu - Giai đoạn hai trở đất bắt đầu thực trình cố kết Cu lÊy theo thÝ nghiƯm o nÐn ba trơc vµ góc nội ma sát đạt f 11 o Cu1= 20,6 KPa f= 11 4.1.2 Tính toán độ có kÕt cđa nỊn ®Êt theo thêi gian sư dơng bấc thấm: Bấc thấm bố trí theo mạng hình tam giác với khoảng cách S : Chiều sâu cắm bÊc thÊm L: 1,3 m 9m Quan hƯ gi÷a thêi gian có kết độ có kết thể b»ng quan hÖ sau: t De   De   ln    ln 8Ch   d w    U h Trong đó: De: Đường kính trụ tròn đất cố kết De = 1.05*S = 1,365 m dw: Đương kính tương đương bấc thấm dw = (a+b)/2 = 0,065 m Ch : HƯ sè cè kÕt theo ph­¬ng ngang cđa nỊn ®Êt Ch = 2Cv = 5,2E-08 m2/s Uh: Độ cố kết theo phương ngang đất (bỏ qua độ cố kết theo phương đứng nhá) t (s) 2,6E+06 (th¸ng) U 22% 7,8E+06 1,6E+07 53% 78% 2,3E+07 90% 3,4E+07 13 96% 4.2 Xây dựng đắp theo nhiều giai đoạn a/ Tính chiều cao đất đắp cho phép giai đoạn I : * Chiều cao đất đắp cho phép giai đoạn I (H1) xác đinh : (p + 2) Cu0 H1 = = 3,58 m g.F VËy ta cã thÓ lấy chiều cao đất đắp giai đoạn I : H1 * KiĨm to¸n vỊ lón tråi: H1 = 1,70 B = 62,6 m B/h = 8,3 Tra to¸n ®å Mandel - Salencon (h×nh - TCN 244 - 98): Nc = 8,3 Nc.Cu0 17:44 25/11/2018 Page = 3,6E+07 14 97% 3,9E+07 15 98% F= 1,2 4,1E+07 6E+07 16 24 98% 100% 1,70 m Lỗ khoan LK1 Dự ¸n : BµI TËP TIN HäC ThiÕt kÕ gia cè ®Êt yÕu F = = g H1 4,09 > Ngµy Time 11/25/18 5:43 CH TÝnh : KiÓm tra : PH X B PGS.TS.N V T 1,2 O.K ! * KiĨm to¸n điều kiện ổn định chống trượt cục với chiều cao H1 áp dụng toán đồ Pilot - Moreau N = Cu0/(g H1) = 0,49 h / H1 = Tra toán đồ Pilot - Moreau, ta có : F N0.2 = 1,10 N0.3 = 1,60 N0.24 = 1,30 4,44 = 1,30 F > 1,2 => Đảm bảo yêu cầu ổn định không cho phép trượt cục * Thời gian chờ giai đoạn giai đoạn tháng => Độ có kết U = => Lực dính không thoát nước Cu tăng trung bình : DCu = 1/2 g H1 U tgcu = 1,32 kPa Cu2 = Cu1 + DCu = 21,92 kPa 53% b/ Tính chiều cao đất đắp cho phép giai đoạn II : Cao độ đất đắp giai đoạn II giả thiết đạt đến cao độ : H2 = 3,00 m * KiĨm to¸n vỊ lón tråi: B = 60,9 m B/h = 8,1 Tra to¸n ®å Mandel - Salencon (h×nh - TCN 244 - 98): Nc = 8,2 Nc.Cu2 = 4,00 > => F = g H2 => 1,2 O.K ! * Kiểm toán điều kiện ổn định chống trượt cục với chiều cao H2 áp dụng toán đồ Pilot - Moreau N = Cu2/(g H2) = 0,49 h / H2 = 2,52 Tra toán đồ Pilot - Moreau, ta có : = 1,61 F > 1,2 => Đảm bảo yêu cầu ổn định không cho phép trượt cục * Thời gian chờ giai đoạn giai doạn tháng => Độ có kết U = DCu = g (H2-H1) U tgfcu = Cu3 = Cu2 + DCu = 78% 2,96 kPa 24,87 kPa c/ TÝnh chiều cao đất đắp cho phép giai đoạn III : Cao độ đất đắp giai đoạn III giả thiết đạt đến cao độ : H3 = 5,80 m * KiĨm to¸n vỊ lón tråi: => 17:44 25/11/2018 B = 53,4 Page m Lỗ khoan LK1 Dự ¸n : BµI TËP TIN HäC ThiÕt kÕ gia cè ®Êt yÕu B/h = 7,1 Tra to¸n ®å Mandel - Salencon (h×nh - TCN 244 - 98): Nc = 7,8 Nc.Cu3 = 2,22 > => F= g H3 Ngµy Time 11/25/18 5:43 CH TÝnh : KiÓm tra : PH X B PGS.TS.N V T 1,2 O.K ! 1,70 3,00 5,80 m th¸ng m th¸ng m * KiĨm to¸n điều kiện ổn định chống trượt cục áp dụng toán đồ Pilot - Moreau N = Cu3/(g H3) = 0,29 L/H3 = 0,34 h / H3 = 1,30 Tra toán đồ Pilot - Moreau, ta có : F N0.2 = 1,16 N0.3 = 1,68 N0.27 = 1,52 = 1,52 F > 1,2 => Đảm bảo yêu cầu ổn định không cho phép trượt cục Kết luận : Nền xây dựng theo giai đoạn : + giai đoạn I : Đắp đất đến độ cao Chờ cho đất cố kết + giai đoạn II : Đắp đất đến độ cao Chờ cho đất cố kết + giai đoạn III : Đắp đất đến độ cao Hđ(m) t (tháng) 17:44 25/11/2018 Page Lỗ khoan LK1
- Xem thêm -

Xem thêm: Nen dap tren dat yeu, Nen dap tren dat yeu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay