GIÁO ÁN unit 15 2

19 6 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:43

https://www.youtube.com/watch?v=8SWzpdcl6E Vocabulary: * Check new words toys Have có * Check new words a robot a car a puzzle a doll Monday March 5th 2018 Unit 15: Do you have any toys? Lesson 1.Look , listen and repeat : vocabulary : Ship thuyền Plane máy bay Kite diều Have - has co Do – does : làm A lot of : nhiều Little : nhỏ Kite yo yo Ship Plane Point and say Toys Does she have _? Yes, she does No, she doesn’t Nam Does he have ? Toys Yes, he does No, he doesn’t Nư Skipping Review excercise you/Do/ toys/ have? Do you have toys? 2.she/ Does/ have/teddy/ bear / a ? Does she have a teddy bear? he/ Does/ a/ have / robot? Does he have a robot? Nam/ a / has/ robot/ and / a/ car Nam has a robot and a car are/ What/ colour/ your/ puzzles? What colour are your puzzles? Homework • Learn vocabulary by heart at home • Talk about the toy you like most ... Check new words toys Have có * Check new words a robot a car a puzzle a doll Monday March 5th 20 18 Unit 15: Do you have any toys? Lesson 1.Look , listen and repeat : vocabulary : Ship thuyền Plane... Yes, he does No, he doesn’t Nư Skipping Review excercise you/Do/ toys/ have? Do you have toys? 2. she/ Does/ have/teddy/ bear / a ? Does she have a teddy bear? he/ Does/ a/ have / robot? Does
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN unit 15 2 , GIÁO ÁN unit 15 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay